Skip to main content

Full text of "Car. A. Linné ... Mantissa plantarum altera .."

See other formats


mm LIBRARY OF THE GRAY HERBARIUM 
HARVARD UNIVERSITY PLEASE DO NOT 
XEROX THIS BOOK CAR. a LINNE 

Equ* Aur. 

MANTISSA 

PLANTARUM 

ALTERA 

GENERUM editionis VI 

dc 

SPECIERUM editionis IL 

~~^C^m^Privilegii) S:* R:<e M:tis Svecia & Elefioris Saxon. 

tsess* ts^s» 

H O L M 1 JB, 

Impensis Direct. LAURENTII SALVII, 

1771. res confirmata efi dum incifit , 
&ec tn hac re omuntm maxima et involutiffima 
J?J ua -> etiam cum multum acium erit , 
Uwnis tqmen ztas \ quod agat , inveniet. Senec, qu*fl. VI. ILLUSTRISSIMO GENEROSISSIMO 

B:no FRIDR. CALVERT 

Baron! de baltimore 

WWNO IN TOTA MARILANDJA. 

CAR. a LINNE* 

Dum in Itinere Tuo Septentrionali Mu- 
feum meum prastervolitabas , TE per 
horulx momentum vidi , nec fapientio- 
rem quidem quendam. 
AfFe&um Tuum in me, tot, utinam me- 
ritis, encomiis declarafti, ut majorem 
nullus. 

Dono infuper me beafti, tam liberali et 
divite , ut de proprio non alius ma- 
jore. 

Utinam tot beneficiis provocatus vices 
reddere poffem • cum vero nequeam , 
haec fempiterqam meam declarabit ve~ 
neracionem, PR^FATIO, XTitx meae fub crepufculo farcinas cblle&urus, occur- 
\ runt fparfim disjecta Adverfaria , cum obfervatio^ 
nibus non omnibus notis -> hxc corrafi , additurus ea 
Mantiflre prfdri, quce cum pagina 142 definit. 

Differentias Specificas nonnullas emendavi , vifis fcilicet 
pulchrionbus vivisque Ipeciminibus , quo tutiores 
evaderent , imprimis deteftis demum pluribus in- 
dies Generum Speciebus. 

Synonyma dubia, quondam d&tft* hic fepius exclufi, im- 
pnmis ubi non profunt adhibita, nec nocent omif- 
faj neque in multis fynonymis, fed in genuinis dif- 
ferentiis fpecificis conftat artis robur* 

CBauhini, olim Summi Botanici , Synonyma lubens in 
Europxis afiumfi, fed et iila interdum obfcura, fo- 
lis Helvetis eruenda. 

Novas plurium authorum Species libenter inferuiflem, 
fi notas Specierum eflentiales addidiflent ; his vero 
deficientibus, a non vilis abftinere coae~tus fui. 

Qrdines Naturales loco methodi crepant nonnulli Bota- 
nici,* fed quamdiu nota riulla eflehtialis ordinis, qui- 
bus aut Genera ejusdem ordirtis combinantur, aut a 
diverfis ordinibus diitinguuntur, funt hi certe Cam- 
panae fine Piftillo $ utut eorum ufus alioquin fum- 
mus. 

Si quis poit mea fata Syftemd , Genera aut Species mea 
edant, eum enixe oro rogoque velit infercre fuis lo- 
cis fingula, qux notavi in Mantiffis , Syftemate et Ap~ 
pendicibus variis 5 Si vero defideret Defcriptiones Spe- 
cierum, plurimas reperiet in Horf Cliffortiano , Up* 
fa/ienfi, Flora Svecica , Zeylanica^ Amoenitatibus , Itineri- 
* bus meis et de Animaiibus in Fauna Svecica , Mufei Regis cc Reginx pafiitnque alibi. C%3 

INDEX GENERUM, DIANDRIA Mp^ogynia TRIANDRIA Monogynia 
TETRANDRIA Monogynia PENTANDRIA Monogynia HEXANDRIA Digynia 
Trigynia 
Monogynia OCTANDRIA Monogynia DECANDRIA Monogynia 

Trigynia 
Pentagynia 

DODECANDRIA Monogynia 

ICOSANDRIA Monogynia 

POLYANDRIA ; MomgynU 
lettagynia GLOBBA 1287, 
CALCEOLARIA 1288. 
ROTALA 1289. 
jEGIPHILA 1290. 
SAMARA 1291. 
SIRIUM 1292. 
AOENA 1293. 
SCffiVOLA 1294. 
HELICONIA Upf 
AQUILICIA 1296. 
ALLAMANDA 1297. 
LINCONIA 1293. 
XYLOPHYLLA 1299, 
TULBAGIA 1300. 
CANARIA 1301. 
CAPURA 1302. 
DODONJEA 1303, 
OPHIRA 1304. 
GUAREA 1305*. 
TURRiEA 1306. 
DIONjEA 1307. 
TRIOPTERIS 1308. 
BERGIA 1309. 
BEFARIA 131Q. 
VATICA 1311. 
MUNCHAUSIA 1312. 

TRILJX 1313. 
CARYOCAR 1314- K DIDY- *S**f ^JSf SL-^gf DIDYNAMIA MONADELPHIA 
DIADELPHIA 
POLYADELPHIA 
SYNGENESIA Angiofp ermra €YNANDRIA 
MONOECIA DIOECIA 
POLYGAMIA Pentandria 
Dccandria 
Polyandria 
Polygam. fuperflua 

Polygam. ntceffaria 

Polygam. fegregata 

Triandria 

Pentandria 

letrandria 

Pentandria 

Monadelphia 

Triandria 

Monxcia Dioecia 

CRYPTOGAMIA Filices LINDERNIA 
PREMNA 1316. 
HYOBANCHE 1317, 
LERCHEA 1318. 
LIPARIA 1319. 
GLABRARIA 1320, 
ECLIPTA tfrti 
BELLION 1322. 
BALTIMOR Aji 323. 
HfPPIA 1324. 
OEDERA 132^ 
5ALACIA 1326. 
GLUTA 1327. 

LITTORELLA 1328. 
CLABULUM 1329. 

AGYNEJA 1330. 

ELEGIA 1331. 

HERMAS 1332. 

SPINIFEX 1333. 

MAAflSURIS 1334 

CHRYSITRIX 133*- 

STILBE 1336. 

CYCAS 1222. 3& 2& GE GENERA. 

II DIANDRIA, 

MONOGYNIA. 

ttyfi GLOBBA. * vm, 

Cal. Perianthium fuperum, monopiiyllum ^ cylindri- 

cum ore trilobo , perfiftens. 
Cor. monopetala, cylindrica ore trilobo aequali. 
Stam. Filamenta duo, filiformia, mediocria. Anther* 

adnatsc tongitudinaliter filamentis. 
Pist. Germen inferum. Stylus fetaceus , mediocris. 

Stigmu acutum. 
Per. CapfuU fubrotunda, trilocularis , trivalvis. 
Sem. plurima. 

1288. CALCEOLARIA. * xl. 

Cal. Perianthium monophyilum , quaaMpartittim, pa- 

tens, aequale: laciniis ovatis; perfiftens. 
Cor. monopetala, bilabiata: Labio inferiore refupinato. 

hab. fuperius minimumi coaictato-globofunt, 
antice ..bifidum. 

Lab. inferius maximum , calceiforme , infla- 
tum^ antice hians. 
Stam. Filamenta duo, breviflima, intra labium fuperius. 

Aniherx incumbenteSj clavat* manubrio pcr ri- 
mam prominulo. 
PiST> Germen fubrotundum. Stylus breviifimus. Str- 

gma obtufitifculUm. 
Per. Capfula fubconica, acumirtata, bifulcaj bilocula- 

ris, quadrivalvis. 
Sem. numerofa, ovata. 

m, triandria, 

MONOGYNIA. 

1289. ROTALA. | xx«. y. 

Qalv Perianthium monophyllum , tubulofum, mem- 
branaceum, tridentatum, perfiftens. 

K„i COR. 144 TETRANDRIA. Monogynia. 

Cor. nulla. 

Stam. Filamenta tria, capiilaria, longitudine calycis. 

Antheree fubrotundac. 
PlST. Germen fuperum , ovatum. Stylus filiformis. 

Stigma trifidum. 
Per. Capfula ovata, fubtrigona, calyci inclufa, trilo- 

cularis, trivalvis. 
Sem. plurima, fubrotunda. 

IV. TETRANDRIA. 

MONOGYNIA. 

1290. iEGIPHILA. Jacqu. 

Cal. Perianthium monophyllum, campanuhtum, qua- 

dridentatum, laxum, breviffimum, perfiftens 
Cor. monopetala; Tubus cylindricus, calyce onguiiior, 
longiorque .Limbus quadripartitus, pianus, aequa- 

lis: laciniis oblongis. 
Stam. Filamenta quatuor , capillaria, ere&a, longiora. 

Anthera incumbentes , quadratas. 
Pist. Germen fupernm. Styius capiilaris, femibifidus, 

mediocris. Stigmata fimplicia. 
Per. Bacca fubrotunda, unilocularis. 
Sem. quatuof. 

1291. SAMARA.. f 

Cal. Perianthium minimum, quadripartitum , acutusri, 
perfiftens. 

Gor. Petala quatuor, ovata, Tefiilia, bafi lacuna longi- 
tudinali. 

Stam. Filamenta quatuor , fubulata, longa, Petalis op- 
pofita, lacunas immerfa. Anthera fubcordatae. 

PiST. Germen ovatum , corolla dimidio brevius, defi- 
nens in Stylum cylindricum, longiorem. Sti» 
gma infundibuliforme. 1 

Per. Drupa fubrotunda. 

Sem. folitarium. 1292 TETRANDRIA. > Monogynia. i 4> - 

1292. SIRIUM. f 

Cal. Perianthium campanulatum , femiquadrifidum , 
coloratum: Lacinifs ovatis, acutis, patentibus, 
perfiftentibus. 
Cor. nutla. 

Neflarium tetraphyllum , fauccm calycis coro- 
nans , ere&um, brevius: fquamis fubrotundis, 
crafiiufculis, alternantibus cum calvce. 
.Stam. Filamcnta quatuor , filiformia , .fauei inferta, ca- 
lyci alterna , baii deorfum pilis ramentacea. 
Antherce oblongiufculx , fongitudtne neclarii. 
PiST. Ger men femi-infernm, conicum. ftylps filiformis , 

longitudine ftaminum. Stigma trifidum. 
Per. Bacca obovata, coronata, trilocularis. 
Sem. 

1293. AQENA, Mutis. 

Cal. Perianthium tetraphyllnm : foliolis ovatis, con» 
cavis, aequalibus, perfiftentibus. 

CoR. nulla (^nifi Calycem dicas\ 

Stam. Filamenta quatuor, «qualia, rrtediocria, calyct 
oppolita Anthcrx quadrangulares , didymse , 
ere&as. 

PiST. Germen inferum , obovatum, hifpidum. Stylus 
minimus, hinc intiexus. Stigma membranula 
multifida, crafliufcula, colorata. 

Per. Bacca iicca, obovata, echinata fpinis retrorfis, uni- 
locularis. 

Sem. unicum. 

OflS. Si Bra&eas 2 fuh germine pro Calyce ajfumas, erii 
Caiyx hujus corolla. 

V, PENTANDRIA. 

MONOGYNIA. 

1294. SCiEVOLA. f Lobelia Tlum. Jacqu. 

Cal. Perianthium fuperum , breviflimum, quinquefl- 

dum, perfiftens. 
Cor. monopetala, incequalis: 7#£#/longus, filTura lon- 

gitudinali 'Limbus quinquefidus, adfcendens: 

Laciniis fecundis , lanceolatis, margine mem- 

branaceis. 

K 3 Stam. PENTANDRIA. Monogyna. Stam. Ftlamenta quinque, brevia, capillaria, rcceptacu> 
lo inferta. Antbera diftinctae, ere&ae , oblon-. 
g* , obtufas. 

PiST. Germen inferum , ovatum. Stylus filiformis ,}fu- 
perne crafiior; ftaminibus longior, e riffura egres- 
fus, verfus limbum incurvatus. Stigma appla? 
natum, obtufum, ore aperto. 

Per. Drupa fubrotunda, pun&o umbilicata, uniloculari§. 

Sem. Nux ovata, rugofa, acuta, bilocularis. 

Obs. Differt a Lobeliis frufiu , ia&is abfentia A reliyuis, 
tejle Jacqutnio. 

ALLAMANDA. Galarip, authort *D l Ah 
temand. xxx. 

Cal. Perianthium pentaphyllnm : foliolis ovatis, acutis, 
CpR. monopetala, infundibuliformis : Tubus cylindra- 

ceus. Limbus femiquinquefidus, ventricofus; 

ladniis patentibus, obtufis. 
Stam. Fiiamenta vix ulla. Antkera quinque , fagittatse, 

conniventes , in fauce tubi. 
PiST.' Germen ovale , cin&um bafi margine annulari, 

Stylus filiformis , longitudine tubi. Sttgma ca- 

pitatum, medio coardtatum. 
Per. Capfula orbiculata, comprelTo-lenticularis, echina«» 

[a , unilocularis , bivalvis. 
Sem. plurima, imbricata, orbiculata, plana , margine 

ala membranacea. 

1296. aqvilicia. f 

Cal. Perianthium monopbyllum, turbinatum, quin-! 

quedentatum , breviiiimum. 
C©R. Petala quinque, ovata, fe/nlia. 

Nedarium urceolatum , coroila brevius : Squa- 

mis quinque geminatis, aliisque totidem fimpli- 

cibus, minoribus, interje&is. 
Stam. FUamenta quinque, longitudine calycis , inferta 

bafi interiori ne&arii. Anthera cordatse, acutsc. 
Pist. Germen lubovatum. Stylus cylindricus, longitu- 

dine ne&arii. Siigma obtufum. 
Per. Bacca fubrotunda , quinquetorulofa , quinquda* 

cujaris. 
Sem. folitaria. PENTANDRIA. Monogyn/a. 

1297. HELICONIA. Palilia Autkore T>. Alla. 

mand. Bihai Tlum. 3. vjiT. 

Cal. Spatha communes partiaiesque alternse, diftinclas, 

tiore h^rmaphroditis. perianthium nullum. 
Cor. Petala 3, oblonga, canaliculata , erefta, acuta, 

xqualia. 

Neclarium diphyllum : foliolo altero petalis fub- 
a:quali; altero brevifTimo, canaliculato, unci- 
nato, oppofitp. 
Stam. Filamenta quinque, filiformia. Anthera longsc, 

ere&as. 

Pist. Germen inferum , oblongum. Stylus ftaminibus 
brevior. Stigma longum, gracile, curvatura, 
capkulo tcrminali. 

Per. Capfula oblonga, truncata, triquetra, trilocular:>. 

Sem. folitaria , oblonga. 

Obs. diftinguenda a Mufa. 

DIGYNIA. 

1298. LINCONIA. f 

Cal. Perianthium inferum,tetraphyllum: foliolis ovatfs, 

pcrnltentibus : oppofito pari inferiore breviore. 
CoR. Petala quinque, lanceolata , feffilia, erecla. 

NecJarii foveola infculpta bafi petali , inferne 

cincta margine. 
Stam. Filamenta qukique, fubulata , marginata, erecla , 

mediocria. Antber* obtufae, fagittatae auricu- 

lis nutantibus, dehifcentibus. 
PiST. Germen femi-inferum coroll* (refpe£iu calycis 

fuperum). Styti duo, filiformes, tiriati. Stf- 

gmata fimplicia. 
Per. Capfula bilocularis. 
Sem. duo? 

Obs. Perianthlum forte pro Bracteis fumi pojfet ; 
tum fios omnino jttperus. 

TRIGYNIA. 

1299. XYLOPHYLLA f Phyllanthus, Brown. 

jam. 188. xxxvnr. 

Cal. Perianthium quinquepartitum , coloratum: laci* 
riiis ovatis. 

K 4 Cor. i^S HEXANDRIA. Monogynia. 

Cor. nulla (nifi calyx dicatur). 

Stam. Filamenta quinque , breviflima. Anthera flore 

breviores. 

Pist. Gerrnen fubrotundum. Styli tres, breves. Sti- 

gmata lacera. 
Pfr. Capfula fubrotunda, trilocularis. 
Sv\{. bina, 

Obs Sexus an tn hts feparatio? ipfe flores non vidi. 

VI. HEXANDRIA. 

MONOGYNIA 

1300, TULBAGIA. t ' ix. 

Cal Spatha bivalvis, oblonga, membranacea: floribus 
pedunculatis. 

Cor. NeStartum monopetalum , cylindricum : Limbo 

fexpanito , fuimlato , patulo. 
Petala fex , lance- lata , longitudine neclarii, infi- 

dentia tubo : tria i 1 medio , tria pone limbum. 
Stam. Filamenta fex , breviffima : 3 in fauce; 3 intra 

tubum. Anthera obiongiufculsc, acutae. 
piST. Germcn fuperum, ovatum. Stylus cylindricus , 

bievis. Sugma turbinatum , cavum. 
Per. Capfuia oyata, fubtrigona, trilocularis. 
Sem. nonnulla. 

Obs. Narcitfis affociari nequit , ob germen fuperum. 
Hyacintho Jimilior corolla. 

J301, CANARIA. * ' xxix. 

Cal* Perianthium fuperum \ foliolis fex , lanceolatis , 

recurvis, perfiftentibus. 
Cor. monopetala, campanulata, fexfida , nervofa. 

NccJarium valvulis 6 " asqualibus , reqeptacu- 
lum tegentibus, diftantibus. ' 
Stam. Filamenta lex , fubulata, extrorfum patentia, nata 

e valvulis. Anthera apice pendulas. 
Pist. Germen inferum , hexagonum Stylus conicus , 

brevis. Stigma ftaminibus longius, clavatum , 

fexpartitum. 

Per. CapfuU fexangularis , obtufa, fexlocularjs, 

Sem. numerofa, parva. 

Obs. OCTANDRIA. Monogynia. ,149 ObS. Campanulse proxima , fed Habitus , Struftura, 
Foliatio , Dtchotomia Color , Numerus aite- 
nam reddunt. 1302. CAPURA. f 

Cal. nullus. . 

C©R. monopetah, tubulofa. *fubus cvlindricus, Lim- 

bus fexpartitus: laciniis rotundatis : exterioribus 

alternis anguftioribus. 
Stam. Filamenta vix ulla. Antker* fei , oblongse , in- 

tra tubum: alternis fuperioribus. 
PlST. Ge rme n fuperum , trigono-fubrotundum , trunca- 

tum. Stylus cylindricus , brevhfimus. Stigma 

fubglobofura. 
Per. Bacca' 
SEM. VIII. OCTANDRIA. 

MONOGYNIA. 

I3C3. DODON.EA. Gin. j>Unt. i. %, 8*5- . f 
Jacqu. 

Cal. Perianthium tetraphyllum , planum: foliolis ova- 

t:s, obtuiis, concavis, deciduis. 
r: CoRr. nulla. — 

S.TAM. tiianeenta o£o, breviffima. Anthera oblongse, 

arcuatae, conniventes, long ; tudine calycis. 
Pist. Germen triquetrum , longitudine calycis. Stylus 

cylindricus, tri(olc3tus , erectus. Stigma fub- 

trifidum , acutiufculum. 
Per. Copfula trifulca, inflata, trilocularis: angulis mem« 

branaceis, magnis. 
Sem. b r i \. Ubrotunda. 

OuS. Genus diftinftum fuadent autopi<e : Jacquin, 
Brovjxe,alii. xifcofa DODONEA. Hort. cliffl 
144. Ptelea vifcofa Sp. piant. 173. K S 1304, 15-Q OCTANDRIA. Monogynia. 

1304* OPHIRA. a J. Burmanm. 

Cal. Involucrum bivalve, triflorum: Valvulis latcrali- 
bus , reniformibus , emarginatis , conduplicatis , 
perfiitcntibus. 

Cor. tetrapetala, fupeF-a: Petala oblonga, connivemia. 
S tam. Filamenta octo , longitudine corolls;. Anthera 
ovatae. 

Pist. Germen inferum , turbinatum, hifpidum. Stylus 
fiKformis , ftaminibus brevior. Sti^ma emar- 
ginatum. 

Per. B uca uniiocularis. 

Sem. duo. 

1305. GUAREA. f authore T>. ^llemando. xxiii. ct. 

Cal. Perianthium monophyllum, quadripartium, pla- 

niufculum, breve. 
Cor. Peiala quatuor, erecla, linearia, acuta, 

NeBarium tubulofum , fubeylindricum, integer- 

rimum, longitudine coiollas. 
Stam. Filamenta nulla. Antherg o&O, adnatse margi- 

ni interiori nectarii. 
P*ST. Germen globofum, infidens receptaculo cylindricp, 

coronato margine glandulofo. Stylus filiforrnis, 

exfertus. Siigma capitatum, deprelTum, in- 

divifum. 

Per. Capfula globofa, umbilicato-quadrifulca , quadri- 

locularis , quadrivalvis. 
Sem. folitaria, oblongiufcula, extrorfum arillata. 
Qbs, diftinguenda a Trtchilia, cui proxima. 

X. DECANDRIA. 

MONQGYNIA. 

1306, TURRvEA. t xxni. «. 

Cal. Perianthium monophyllum, campanulaturn, quin- 
quedentatum, minimum , perliftens. 

Cor. Petala quinque, iinearia , patentia , longa. 

NeSarium Tubus cylindricus, longitudine pe- 
talorum ore io*fido. 

Stam. DECANDRIA. Monogynia. *S* 

Stam. FiUmenta decem , intra os neclarii , brevisfima^ 

Antber<e fubovats. 
PiST. Germen fubrotundum. Styius filifottftis , tangH 

tudine nectarii. Stigma crafliufculum , rugo- 

fum. 

Per. Capfula fubrotunda, pentacocca: valvulis longitu-s 

dinaliter dehifcentibus. 
Sem. bina, reniformia. 

Obs. Corollx Melia , $wieteni# , Triihili* buic 
miliima. 

J307. DION/EA. f Anthore Ellifio. xiv 

Cal. Perianthium pentaphyllum , ereclum: foliolis ob- 

longis , acutis, periiftentibus. 
Cor. Petala quinque, ieflilia, oblonga, obtufa, con- 

cava. 

Stam. Filamenta decem , fubulata , breviora. Anthcr* 

fubrotundx, polline tricocco. 
PiST. Germen fubrotundum, depreiTum , crenatum. Sty* 

lus filiformis, filamentis brevior. Stigma pa- 

tens, margine fimbriatum. 
Pfr. Capfula uniiocularis , gibba. 
Sem. plurima, fnbovata, minima, bafi capfulae anixa; 

TRIGYNIA. 

I308. TRIOPTERIS ? tGf»./Awf/.i.». 86o.xxniA 

Cal. Perianthium quinquepartitum , minjmum, per- 
fiftens. 

Cor. Petala (Seminum alx) fex , ovata, ereclo-patu- 
la, xqualia, perfiftentia. 
Alia tria minora , prjora circumftant, inter 
fe £qualia r 

Stam. Filamenta decem , capillaria , extra petala (fic 
difta) pofita: cxterioribus brevioribus. Anthe~ 
rce fimplices. 

PiST. Germen trifidum, StyJi tres , ere£li. Stigmata 

obtufa. 
Per # nullum. 

Sem. tria , erecla , dorfo carinata : fingula Ala bajpos 
unica , apice gemina patente. 

Obs. Alae feminurn menuuntur Petala, mcra tamen non 
funt. TRIOPTERIS nomenUn Gen. pla#t.6» 
n. 574. excludatur, et HIR./EA Jacqu. fubftitu* 
atur ; et Tripteris ab Hiraa tlta genere diftin- 
guatnr. PEN- 15^ DODECANDRIA. Monogynia. 

PENTAGYNIA. 1309. BERGIA. f xiii. /3. 

Cal. Perianthium quinquepartitum , patcns : foliolis 

lanceolatis , perfiftentibus. 
CoR. Petata quinque, oblonga, patula, longitudine ca- 

lycis. 

Stam. Filamenta decem , fetacea, mediocria. Antherai 
fubrorundoc. 

PiST. Germen fubrotundum. fuperum. Styli quinque^ 
brevitfimi , approximati. Stigmata fimplicia, 
pcrtiflentia. 

Per. Capfula fimplex , fubglobofa, mucronata, quin- 
que-torulofa, quinquelocularis , quinquevalvis : 
valvulis ovatis, planis , fecundum fulcos de- 
hifcentibus, perfiftentibus , patenthTimis. 

Sem. numerofa , minuta, 

XI. DODECANDRIA. 

MONOGYNIA. 
1310* BEFARIA. authore ©. Mutis. 

Cal. Perianthium monophyllum , deorfum gibbum , 
fubventricofum, feptemtidum : laciniis fubscqua- 
libus , oVatis , acutis , conniventibus , parvis : 
exterioribus latioribus ; periiftens. 

Cor. Petala feptem, oblonga, fuperne latiora, obtufa, 
pamla , receptaculo inferta. 

Stam. FiUmenta quatuordecim , fubulata, corolla fere 
breviora : alternis minoribus. Anthera oblon- 
gss, incumbentes. 

PlST. Germen fuperum. Stylus teres , medipcris, per- 
fiftens. Stigma craftiufculum , feptemftriatum. 

Per. Bacca exfucca, heptagona , deprefla, umbilicata, 
feptemlocularis. 

Sem. numerofa, oblongo-teretia, imbricata. 

301 1. vatica. 

Cal. Perianthium monophyllum , quinquepartitum , 
bafi obtufum, erechim: laciniis lanceolatis, co- 
rolla brevioribus. 

Cor. Petala quinque, fefiilia, elliptica, magna. 

Stam. ICOSANDRIA. Monogynia. 15-3 

Stam. Filamenta nulla. Anthera quindeeim, feffiles , 

brevifiimas, quadriloculares : loculis 2 exterio- - 
ribus' terminatis fpi.na interjeda; loculis 2 inte- 
rioribus dimidio brevioribus muticis 

PiST. Germen conicum , fubpentagonum. Stylus.cy- 
lindricus , quinque-ihiatus. Stigma obtufum. 

Per. 

Sem. 

Obs. Diftinftum genus frutlu licet ignoto, 

XII. ICOSANDRIA. 

MONOGYNIA. 

1312. MUNCHAUSIA. f 

Cal. Perianthium monophyllum , femifexfldum , tur- 
binatum , torulofum , perfiltens : laciniis ob- 
tufis. 

Cor. Petala fex , obovata, patentia, unguiculata, ca- 
lyci inferta. 

Stam. Filamenta numerof», capillaria , breviora, calyci 

inferta. Anthera reniformes. 
PiST. Germen ovatum. Stylus rlliforniis, declinatus, 

mediocris. Stigma obtufum. 
Per. Capfuia ovata, acuminata, fexiocularis. 
Sem. plurima. 

XIIL POLYANDRIA. 

MONOGYNIA. 

131 3. TRILIX. Jacquinia Mutis. 

Cal. Perianthium triphyllum : foliolis ovatis , acutis, 

patentibus, planis, perfiftentibus. N 

Cor. Petala tria, lanceolata, acuu , calyce minora. 

Stam. Filamenta numerofa, capillaria , longitndine co- 
rollx. Anthera fubrotundae, didymse, minuta;. 

Pist. Germen pentagonum. Stylus cylindricus. Sti- 
gma fimplex. 

Per. Bacca fubpentagona , quinquelocularis , calyce 
tecta. 

Sem. numerofa , fubrotunda^ minuta. 

1314. ts-t DIDYNAMIA* Angiofpermia. 

13 14. CARYOCAR. authore <DT). Allamand. 

Cal. Perianthium quinquepartitum , colorarum: laciniis 

obtufis, concavis, deciduis. 
Cor. Petala quinque , ovalia, concava, magna. 
Stam. Filamenta numerofa , filiformia. Anther* ob- 

longx. 

Pist. Germen globofum. Stvli quatuor (ihterdum par- 

ciores). Stigmata obtufa. 
Per. Drupa carnofa,. fphxrica, maxima. 
&EM. Nuces 4 (1-4), ovali-triquetr» , fulcis reticula- 

ts» hiric futura angulatse-. 

XIV. DIDYNAMIA» 

ANGIOSPERMIA. 
[1315. LlNDERNIA. f Mion. xt. 

Cal. Perianthium quinquepartittitn : faliolis linearibus, 
acutis^ aequalibus , perfiffontftulfc 

Cor. monopetala, ringens, biiabiata. 

Lah. fuperius brevilfimum , concavum , emar- 
ginatum. 

Lab. inferius erectum, trifidum: mcdia paulo 

majore. 

Stam. Filamemta quatuor, didyma: fuperiora duo fim- 
plicia ; inferiora duo adfcendentia : derite ter- 
riiinali , re&o. Anthera didym£ t inferioribus 
fublateralibus. 

Pist. Germen ovatuiti. Stylus filiformis. Stigma eraar- 
ginatum. 

Per. Capfula ovalis, unilocularis , bivalvis. 
Sem. numerofa. Receptaculum cylindricum. 

13 16. PREMNA. f xi. 

Cal. Perianthium monophyllurn , campanuiatum , fub- 
bilobum : lacinia fuperiore emarginata ; per- 
tiftens. 

Cor. monopetala, irregularis , tubulofa: ore quadrifido, 
obtulo : laciniis fuperioribus duabus erectis , 
brevioribus ; reliquis patentibus. 

STAM. MON ADELPHIA. Pentandria. t?f 

Stam. Filamenta quatuor, Cre&a, mediocria: inferiori- 
bus 2 brevioribus. Anther* fubrotundae. 

PiST. Germerr fubrotundum. Stylus cylindricus , bre- 
vior. Stigma bifjdum. 

Per. Bacca fubglobofa, quadrilocularis; (Drupa Koenig). 

Sem. folitaria, oiTea, hinc rotundata, inde angulata. 

13 17. HYOBANCHE. f xl. 

Cal. Perianthium heptaphyllum : foliolis Jinearibus , a- 

cuminatis , ere&is , longitudine coroilae. 
Cor. rnonopetala, ringens. Labio fuperiore fornicato^ 

emargintto ; Lab. inferiore nnllo. 
Stam. Pilamenta quatuor, didyma, baii corollse infer- 

ta, mediocria. Antkcre ovatae , nutantes , de- 

hifcentes latere fuperiori. 
PiST. Cermen ovatum. Stylus filiformis , apice curvus, 

Stigma incrafiatum , obtufum, emarginatum., 
Per. Capfula fubrotunda , bilocularis. 
Sel. numerofa, parva. 

Qbs. Orobanchi ajjociari vetat Calyx et Corolla. 

XVI. MON ADELPHIA. 

PENTANDRIA: 

13 18. LERCHEA. f 

Cal. Perianthium monophyllum , tubulofum , quiri- 

quedentatum , perfiftens. 
CoR. monopetala, infundibuliformis : Tubus calyce lon- 

gior. Limbus quinquepartitus , eredtiufculus. 
Stam. Fiiamenta vix ulla, fed tubus germinis. Anther* 

quinque, oblongse, felfiles. 
Pist. Germen fubovatum, fuperum, terminatum, (intra 

corollam) tubo obtufo. Stylus intra tuburn 

germinis , filiformis , longitudine ftaminum. 
Stigmata 2 f . 3 , obtufiufcula. 
Per. Capfula fubglobofa, torulofa, trilocularis (inter- 

dum bilocularis). 
Sem. pl\irima. XVII. i 5 6 DIADELPHIA. Decandria. XVII. DIADELPHIA. DECANDRIA. 

Xjl9* LIPARIA. f XXXII. Cal. Perianthium monophyllum , bafi obtufifllmum, fe& miquinquefidum, acutum : lacinia infima lon- 
giffima, elliptica, petaloidea. Cor. Papilionacea absque proceffibus carinae alasve. Vexillum oblongum, conduplicatum , reclumt 

lateribus reflexis. 
Jllce oblongae, reclae, bafi anguftiores , margi- 

ne inferiore bilobsc. 
Carina lanceolata , fubadfcendens , bafi bi- 
partita. Stam. Filamenta diadelpha: fimplex ct novem-partitum, flliformia: tribus brevioribus. Anthera ovatae. PiST. Germen feffile, brevisfim«m. Stylus filiformis , XVIII. POLYADELPHIA. Cal. Perianthium monophyllum , tubulofum , quin* 

quefldum, corolla dimidio brevius. 
Cor. Petala quinque, lanceolata, obtufa , sequalia. 

Neftarium germcn cingens : fetis fubulatis, 
ere&is, coloratis, longitudine calycis. 
Stam. Ftlamenta triginta , capillaria, ne&ariis interpofi- 

ta : fenis fenisque bafi connexis, longitudine 

calycis. Anthera reniformes. 
PlST. Germen fubglobofum ( tetracoccum? ) Stylut filiformis, longitudine ftaminum Stigma hm<- Per. Drupa exfuccior, unilocularis: Rumph. 
Sem. Nucleus olTeus, ovalis. Rumph. mediocris. Stigma fimplex. 
Per. Legumen ovatum. 
Sem. pauca. POLYANDRIA. 1320. GLABRARIA t plex. XIX. SYKGENESIA. 'Polygam. SuperSua. %h 

XIX, SYNGENESIA. 

POLYGAMIA SUPERFLUA., 

t 3 2T. ECLIPTA. * U u 

Cal. Co/r.munis polyphyllus : foliolis lanceolatis, fub- 

aequalibus, ferie duplici, 
Cor. Compofita, raciiata : Radii copioiisfima, feminea. 
Difci hermaphrodkai 
Propria Hermaphro-ditis tubulofa , quadriflda , . 
ere&a, extus farinofa. 

bemineis anguftisfima, ligulata. 
StAM. Hermaphroditis Filamenta quatuor, brevistima. 

Anthera cylindrica. , 
PiST. Hermaphroditis Germen oblongum. Stylus me* 
diocris. Sugma bifidum, patens. 
Femineis Germen trigonum. Stylns mediocris. 
Stigma bifidum, patens, 
Pfr. Calyx immutatus. 

Sem. Hermaphrodiiis oblonga, compresfa, crenulata, 
obtufa, mutica. 
Femineis trigona , oblonga, crenuiata, obtufa , 
mutica. 

Rec. planiufculum , paleaceunr. paleis anguftisfirhis 
Ob5. Dtjlintia a Verbelina tortlldjis 4 fiuis [emtnious- 
que muticis ; a Qoiula t eceptacufa pulcaceo. 

1322. BELLIUM * l. y. 

Cal. ComrAunis foliolis plurimis , sequalibus , cymbi- 

formious. ^ 
Cor. Compofita radiata. Radii fcminea , 10 f. ri. 
Difci hermaphrodita , plurima. 
Propt ia Hermaproditis infundibuliformis, quadri- 
flda , erecla. 

Femineis elliptica, emarginata, ligulata. 
Stam. Hermaphroditis Fitamenta quamor, brevia. An- 

thera cylindrica. 
PiST. Hermaphroditis Germen turbinatum. Stjlus fi« 
• liformis. Stigma bifldum , oblongum. 
Femineis Germen turbinatum. Stylus brevisfimus. 
Stigma bifidura, minutum* 
p£R. Calyx immutatus. 

StM. ij8 SYNGENESIA. Tolygam. necesfaria. 

Sem. Herm iphrodith turbinau: Corona paleacea , 0S0- 
phyl'a, rotundata. Papfus arUtis o&o , fim- 
plicibus* 

Femineis fimillima hermaphroditis. 
Rec. nudum , conicum. 

ObS. Ob Pappum et Corollulas quadrifidas a Bellide ef 
Pecti diverjum 

POLYGAMIA NECESSARIA. 

BALTIMORA. * l. 

Cal. Communis cylindricus: foliolis feptem, lanceola- 

tis, ere£r.is: interioribus brevioribus. 
Cor. Compofita radiata : Corollulte hermaphroditae Di- 
fci plures (xi); Femines radti quinque, 
Propria Hermaphroditis infu.ndibuliformis : Lim- 
bo qninquefido, tomentofo. 

Femineis ligulata, ovata, trifida : media 
minore . 

Stam. Hermaphroditis Ftlamenta quinque. Anthera cy- 
lindrica. 

Pist. Hermaphroditis Germen obfbletum. Stylus bre- 
vis. Stigma nullum. 
Femineis Germen oblongum , coronatum caly- 
culo dentato , deciduo. Stylus filiformis, bre- 1 
visfimas. Stigmata duo , filiformia, corollala 
longiora. 

Per. miljurrt. Calyx immuratus. 
Sem. lierm.iphroditis nuila. 

Femineis triquetra , nuda , apice gibba. 
Rec. paleaceum. 

1324. HIPPIA. f L. K 

Cal. Communis hemifphasricus , fabimbricatus fquamis 
ovatis. 

Cor. Compofita difcoidea: flofc. Mafculis pluribus di- 
fci; Femineis decem ambitus. 
Propria Mafculis infundibuliformis , quinquefida, 
erecta. 

Femineis obfoleta , tubulofa , fubtrifida. 
Stam. mafculis Ftlamenta quinque, brevisfima'. Anthe* 
ra cylindrica, brevicr. 

Pisr. SYGENESIA. folygam. fegregata. *y 9 

Pist. Femineis Germen marginatum , magmim. Sty- 

lus bifidus. Stigmata ereda. 
Per. millum Calyx immutacis. 
Sem. Femimeis ovalia, iatisiime marginata uniique, ob- 

ovata. 
R£C hudum. 

POLYGAMIA SEGREGATA. 

1325. OEDERA. t l < f 

Cal. CoM>nUnis multifiorus, polyphyllus, florbus ma- 
jor, fquaRrofcb! foliolii lanceolatis: inr< ri >rib'is 
maj >ribas, continens calyculos partiaies plurcs. 
Paitulu polyphyilus: foliolis paleaceis, lanceo* 
latis ; flofculis aequalis. 
Cor, Communis rad ; ata e rioribus partialibus pluribus.. 
Partiates radiatae^ etiam in dilco poiitx. 
Proprij D fci h/>m,phroditu, infundibuliformis , 
qui aquefida, erecla. 

Radii femiaea ligajata, lanceolata, longitu- 
dine calycis comin ais 
Stam. HermdDhroditis Ftlamenta qainque , brevislima. 

Anthera Cyiindrica. 
PiST. Hecrillphrodifis Germen oblon^um. Sty «» rlli- 
formis. Stivmata dup , fi iformia , onufa. 
Femineis Ger.nen oblong m. Styfuj filitormis. 
Sttgmit* duo, filiforma, lon^iora. 
Per. nullum. Calyk immutatus 
Sem. Hermaphmdttii oblonga, coronata Paleis plurt- 
m ; s, acutis, brevjbus. 
f-emi^ea obionga, coronata Paleis plurimis. 
R^C. Commune paleaceum. 

Farttale paleaceuin: Paleis linearbus, decidais. 

XX. GYNANDRIA. 

TRIANDRIA. 

1326. SALACIA. f 

Cal. Perianthium monophyllum , quinqueparftum , 
brevislimum , patens: laciniis ovatis , acutis, 
periiUentibus. 

L 2, Cor. i6# GYNANDRtA. Pentandna. 

Cor. Petala quinque, fubrotunda , fesfills, 

Stai-/. Ftiamexta nulla. Aatherce tres , didym* , b&fi 

divarteatae , infidentes germinis apici. 
PiST. Germen fubrotund ufcri , calyce maj us. Stylus btG- 

vistimus, inter antheras. Stigma fimplex. 

Per. 
Sem. 

Obs. Stilagirii <?x charatiere proximum genus , habittt 
diverfum. Fructum »0» v/^/, /<?r*tf tricoccus, 

PENTANDRIA. 

1327, GLUTA t 

Cal. Perianthium monophyllum , tenuifiime mem- 

branaceum, campanulatum , obtufum., germine 

brevius, deCiduum 
Cor. Peiala quinque, lanccolata , calyce lorigiora, fu« 

peune patentia, inferne medium ufque adgluti* 

nata columnae gerhrinis. 
SfAMi FHamenta quinque, fetacea, mediocria. Anther* 

verfatiles , fubrotundos. 
Pist. Columnce oblongas inlidens Germen obovatum. 

Stylus filiformis, mediocris. Stigma fimplex. 
Per. 9 
SjEM. 

Obs. Propria hae Petalofum agglutfnatio fcparetur , 
et conftabit ftamina columnje tmpojita , mtre 
Pasfiflorce* 

XXI. MONOECIA. 

TETRANDRIA. 
1328- LITTORELLA. * autbore ©. Bergi». 

J 1 . * Mafculu 

Cal. PerianihluYti tetraphyllum , eredtum. 

Cor. monopetala Tuio longitudine calycis; Limbo 

quadripartito, erecto, pcrfiftente 
Stam. Ftlamenta quatuor, iiliformia, iongisfima, rcce* 
ptaculo inferta. Anthtr* cordatas. 
5 * Feminei in esdem planta, 
Cal. nuims. 

Coa. MONOECIA. Pentandrfc. 161 

Cqr monopetala, conica, ore obfolete trifido, pcr- 
iiftens. 

Pist. Germen oblpugum. Stylffs filiformis., longiffi- 

mus. Sti^ma acutum- 
Per. O>rolla veftjeas. 
Sem. Nux uniloeulari*. 

Ons. Flos Plantagtnts, Fru&us vtro alicHHf. 
PENTANPRIA. 

1329. CLIBADIUM Akmand. xlix. *. 

$ Cal. Communis imhricatus : fquamis ovatis, acutis. ^ 
CoR. compofita: CoroUulis tubutofiS) infundihultjQrmi* 
but : iintbo ifumquefido 
Corollul* Difci plures, pedicellatj. Hermaphro- 

ditae. 

R .dfi 3 f. 4)fejfiles, Feimne*. 
Stam. Hermaphroditis : Filamenta 5, captllaria, brevif 

[ima. Antherae oblonga , approximrt*. 
Pist. Hermapbrodifis Germen winimum , fmperin*. 
Stylus filiformis. . Stigma fimplex. 
Femineii GrCTllieO fukrotund#m , inferum. Sty- 
lus fiitfitrmis. Stigma btpaxtttum. 
Per. Commune nullr m CaTyi zcntrtiojuj , color.it uu 
Proprium Hermaphroditis nuilum. 

Femineis Drupa fubrotunda , Jucculenta , um* 
bilicata. 

Sem. unicum^ cerdatum, compreffum. 
MONADELPHIA. 

1330. AGYNEJA. f xxxUiL 

* Mafculi inferiores. 

Cal. Perianthitim hexaphyllum : foliolis oblongis , ob* 

tulis, asqualibus, perfiltentibus. 
Cor. nulla. 

Stam. BtUmcntortim Iocq columna calycc breviotv 
Amhera 3 f 4, adnatx columna? infra ejus 
apicem , oblong*. 
?. * Fjminei iuperiores in eadem planta, 
Cal. ut mafculis, rudior. 
Cor. nulla. 

k 3 Pist. \6z DIOECIA. Triandria. PiST. Germen magnitudine calycis, fubovatum, obtu- 
fum, perforatum apice forammulo fexcrenato* 
Stylus nullus. Sttgma nullum. 

Per. Capjula tricocca? 

St M. 

Qbs. Diftittftijjima defeftn Styli Stigmatisane. 

XXII. DIOECIA. 

TRIANDRIA. 

J33T. ELEGIA. f v. 

Cal. Spatk* ihtra fpathas, remotas, univalves , coria- 
cese, lanceolata:, decidnas. 
Sv*dtx filifnimis, ariiculatus ? ad fingula genicu- 
la Ament >. 

AmvKtum laxum, flofculis pedicellatis , interftin- 

clis Bra6L-a 

Brafl a fetacea, membranacea, plana, flofculis 

longior. 

pertaptfatyn proprium foliolis fex, fetaceis, pa* 

leaceis, laxis. 
Cor nulla 

Stam. Ft/amejjfa tria, breviflima Antheree incumbeti- 
tes, ovsles, perumtjiio. majores. 
§ * FtmttiA in difl ; nct ) individno 
Cal. S-^atha ut ii? mare, brevior. 
Sp.J.x ut in mare. 
Amentu** raecmo compofito. 
Perianth:um proprium hex.uhyHum : ralvulis 
tribus Exteiio bus lanceolatis , canalicuMis , 
cartilagineis, Luerioribus lanceolatis , pe^aioideis, 
aequalibus. 
Cor. pulia. 

Pi^r. Ge, rien oblongi ifculum. Styli tres, firformes ; 
longiiudine periamhii. Stigmata fimplicia. 

Per. XXlll. POLYGAMIA. Monoecia. t6j 

XXIII. POLYGAMIA. 

MONOECIA. 

1332. HERMAS. | xlv. 

£. * Hermsihrodit^ umbella terminalis. 

Cal. Umbelli Usitverjaln multiradiata , hemifphserica. 

Partialis multiradiata : Radio centrali flo- 
rifero; reliquis absque riofculo ullo. 
Inrolucrum univerfale polyphyllum, lanceolatum, 
breve, perlifiens. 

Parttjle fubdiphyilum , lanceolatum , lon- 
gitudine umbeHulae. 
Perianthium proprium obfoletum, quinqueden- 
tatum. 

Cor. uniierfalis flofculofa. 

Prcpris Petala qninque, oblongo ovata , ere- 
cla, plana, integra, oequalia. « 
Stam. Fitamenta quinque, hiirormia , petalis breviora. 

Antherce fteriles, oblonga;. 
Pist. Cermen inferum , compreflum , corolla majus. 

Styti duo , filiformes , eredi , corolla longiores. 
Stt^mata obtufa. 
Per. nulhun Fruclus orbiculatus, bafl emarginatus , an* 

gulis dfhifcens. 
Sem. duo, cordato-orbiculata, compreflTo-plana , mar- 
gtnata , notata ftria unica longitudinali ele- 
•1 :Qflijfl ;? " ' vata. 

' <J. * MafcuUt nnbcllae laterales, feriores, ejusdem plantGe (a 
D. Bnrmanno commuxicatce). 
Cal. UmheJta mirjerjalis ut Hermaphrodiu*. 

partialis multiradiata: radiis omnibus floriferis. 
Invotucrum ut Hermaphroditis. 
Perianthium fere nulluin. 
Cor. ut He:maphrod:t:s* 

Stam. Fiturrtcnta (\\\\v\e\ut ^ flliformia, longitudine corol- 
lulae. Anthera polliniferae , ovales , fubdidymac. 

1333. SPINIFEX. f iv. 

* Hermaphrediti et Mafculi flores in eadem Gluma ca- 
lycis. 

L 4 Cal. iH PQLYGAMIA. Moncecia. 

Cal. Q\uma bivalvis, biflora: valvulis rach? parallelis, 
oblongis \ obtufis, convohatis, corolla breviori- 
bus: rlofculo akero Hermophrodito; altero ma- 
fculo. 

CoR, Hermaphroditi Gluma bivalvis, calyce longior: 
valvulis lanceolatis , convolutis : interiore an- 
gnftiore. 

Netfarium valvuli» duabus, linearibus, mem- 
branaceis, 'laxis , diaphanis , gluma brevio- 
ribus. 

Mafculi Qluma ut in Hermaphrodito. 
Stam utrisque FiUmenta tria , linearia, mediocria. An* 

ihera lineares, esfertse. 
PiST. Hermaphroditi Qermen oblongum. Styli duo", 

lineares, mediocres. Stigmata limpliciao 
Per. Corolla immutata, adnafcens. 
Sem. oblongum. 

Rec. Spica difticha: flofculis parallelis. 
Obs. Differt a Lolio calycis vahutis duabus \ a Tri? 
tico non tranfverfis. 

1334. MANISURIS. f iv, 

* Hermapkrcditici flores in fpica. 

Cal. G/«/»#bivalvis, uniflora: valvula exteriore mem^ 
branacea, plana, fubrotunda, emarginata late- 

ribus apiceque, intus difco concava, oppofitas 

adprella. V.mterior minor , ovata, concava, 

fcapo adprefla. 
Cqr. Gluma bivalvis, membranacea, calyce minor, in* 

clufa. 

Stam. Filamenta tria? 

Pist. Germen ovatum. Stylus bifidus. Stigmata fim* 
plicia. 

Per. Calyx immutatus. 
Sem. ovatuin. 

* Mafculi flores in eadem fpica/ 

Cal. Giuma bivalvis, unirlora, teretiufcula: valvulis 

itriatis , apjcc laterali fcarioiis, parallelis. 
Cor. Gluma bivalvis, membranacea, inclufa. 
Stam. Filamcnta tria. 

RfcC. Spica imbncata flofculis Hermabhroditis, doffali- 
bus ? appreifis; Mafculis ventralibus, exftantioribus, DIOE- POLYGAMIA. Dioecra. i6f 
DIOECIA. 

1335. CHRYSITRIX. f 

£. * Hcrmavhrodita planta. 

Cal. Glum* bivalves, plures , imbricats : vatvolis ova- 

to-oblongis, arctis, cartilagineis , periiirentibus. 
Cor. Palea nuineroiilfim», - congeft» in fafcicalom, 

fetares, membianaceae , colorat», nitentes , ca- 

lyce longiores; periUtenres. 
Stam. Ftlamenta fulitaria inter (ingulas paleas, capilla- 

ria, longitudine palearum Anthe** linearis, 

innata iingulo rilamento (excepto apice fila? 

menti). 

Pist. Commune Germen oblongum , obtufum. Sty- 
filiformjs, longitudine itaminum. Stigm$ 
flmpkx. 
Per. - - - 
Sem. - - - 
c?- * Mas in dlftin&o individuo. 
Cal ut Hermaphroditi. 
Cor. ut Hermaphroditi. 
Stam. ut Hermaphroditi. 

1336. STIL.BE. f. 2). Bergii. 

* Hcrmaphrodita. 

Cal. Exterior. Perianthium tpphyllum (fepofttis 4 
exterioribus): foliolis lanceolatis , patulo-mu- 
cronatis. 

Interior. Perianthium monophyllum , quinque- 
dentatum, caitilagineum , indurandum. 
Cor. monopetala, i^fundibuliformis : Tubus longitudi- 
ne calycis : Limbus quinquepartitus : Laciuiis 
linearibus. 

Stam. Ftlamenta quatuor , fubulata , fauci inMdentia, 
iongiora. Anthera cordatse, obtuf». 

Pist. Germen fuperum , ovatum. Styias nMiformis , 
longitudina itaminum. Stigma acutum. 

Per. nuli»:m. Caiyx tntenor includens , , induratus> de- 
ciduus. 

Sem. unicum 

* Hermaproditus in diflincto individuo. 
Cal. exterior ut in hermaphrodito. 

Interior nullus. 

L s Gor» i66 CRYPTOGAMIA.. Fiiices. Co*. ut in priore, fed ftf£in membranaceus. 

Stam itt m hermaphrodito. 

Pist. ut in hermaphrodito. 

Per. n«.'llum. 

Sia. nullum. ) XXIV- GRYPTOGAMIA. 

FILICES. 

1222. CYCAS. t LV. 

c? * Mas. 

Cal. Spatha nulla Spadix nullu*. 

Amentum itrobilifbrme, ovatum , fquarrofum, 
imbricatum fqnamis. 

Squa<n<e fpathalats , Iseves, camofs , colo» 
ratog , fubtus carinatas : mucrone rerlexo , 
diftanti. 

Cor. nulla. 

Sta.M. Fdamenta nuiln. Antherg nulls. 

Pol/en infperfum padns; fiperiori fqnamarum A- 
memi, fefiile, copioiifTimum , conrertitfimurn, 
fubglobofum, unilocuiare , difllliens longitudi- 
naliter latere altero. 
§ * Femina in diftincto individuo. 
Cal. Spatba nnlla. . 

Spadix iimplicifTimus , compreflb-anceps , longus, 
acuminatus. Periaxthium nullum. 
Cor. nulla. 

Pist» Ger mina folitaria , fpadicis angulis ultra medium 
immerfa, remota, fubrotunda. Stylus cylin- 
dricus , brevimmns. S:\gma fimplex. 

Per. Drupa ovalis, uniloculans. Rumph. 

Sem. Hgnea, unilocularis. Rumph, CHA- CHARACTERES REFORMATI. 167 
CHARACTERES REFORMATL 
IOO. ERIOCAULON. f 7). Hope. Monoice- 

Cal. Perianthium commmne hxmifphaericum : foliclfc 
orbiculatis , fubaequalibus , appieffis ; perfiftens , 
continens Florem hemiChaericum , aggrega- 
tum , ex floCcuHs numerjiiffimis. 
C? * Mafculi Flofcaji in medio dilci 

Cal. Pertanthtum propnum diphyllum. 

Cor. d ; petala, erefta., obtnfa. 

Stam. Filamenta quatuor, corollulae inferta , breYiora. 
Antherce fubrotundae 
§ * Feminei Flofculi in ambita copioliflimi. 
C^L. Pcrtanthium proprium diphyllum. 

Cjr. mon jpetala , b : partita. 

Pist. Gzrmen fuperum y didymum. Stylus fetaceus , 

bipartitus. Stigmata iimplicia. 
Per. Capjtila dicaccz. 
S - m. folitaria , fubrotunda. 
Rfc. nudum. 

Obs. chara&er ah Erioc. decangulari ; aii* fpecies fru- 
3u tricocco^ numeroque diverfa in vivis ulti? 
ritts examtnandce. 

6 II, ILLICIUM Eliis AEt. angl, 1770 ex vivo, 
Tolyandria , Tolygynia. 

Cal. Perianthium hexaphyllura , decdtmm : foliolis 
tribus inferioribus ovalibus ; trbus fuperioribus 
ahernis anguftioribus , petaloidei?. 

Cor. Peraia xvn, in triplicem ambitum digefta : in- 
feiiora 9 obtufa , concava; media 9 breviora , 
anguftlora; intima 9 adhuc breviora, anguitiora. 

Stam. Ftiamenta pluiima ( ^o) , brevia, deprefla. An- 
thera erect£, oblongx, obtufas , emarginatce. 

PiST. Germina plurima (20), in orbem digefta , deti- 
nentia in Stylos breviflimos, patulos. Stigma» 
ta ad latus fummum ftyli , obloriga. 

Per. Ca:)(uia> plures, ovatse, comprefTie, durs, in cr- 
bcm patula: , bivalves. 

Sem. folitaria, ovata, comprcfliufcula, nitida. 838 .168 GH \RACTERES REFORMATI. 

838- NAPx^EA. * Polygamia dioica. 

J i Mas. 

Cal. Pe>ia»thtum campanu^atum , qumquefldum , te- 

res , perfiftens. 
Cor. Fetala quinque, oblonga , concava , patula, con- 

nexa unguiculis oblongis. 
Stam. Fttamenta raulta, C3pili .ria, mediocria , connata 

in columnam. Anthent fubrotuncja: , com- 

preiTae. 

Pist. Germen conicum , minutum. Stylus c.ylindricus, 

decemfidus, capillaris. Stigmata nulla. 
Per. abortiens. 
£ * Femin* in dlitincto indivlduo. 
Cal ut in mare. 
Cor ut in ixnre. 

Stam. FiUmexta nt in mare , fed breviora, Anthera 

parvae, elTcetsB. 
Pist. Germen conicum. Stylus ut in mare. Stigmata 

obtufa. 

Per. QapfoUj&ecem,, conniventes in oyatam , acuti- 
ufculx, muticae. 
l " Sem. folftaria, reniformia. 

Oss. Nap. hermaphrodita mas erat , non dum vifa 
femina. 

l6o. BPABETUM. f ex novis obfervationibus. 
T>. Mutis Polygamia Monoica, 

g * Mafcult flores in eadem arbore. 

Cal. Amehtum fqusmis ovatis , obtufis, trifloris. 

Cor. infundnnliformis , quadnpartita (f-fida MantilT.): 
Liciniis oblongis. 

StaM. Ftlamenta quatuOr (5- MantilT) , fauci inferta , 
medioeria Anthera oblong», adnatse lateri in- 
teriori filamentorum excepto apice. 

Pist. Germen nullum. Stylus filiformis , mediocris. 
Stigmata dio, ereCta. 

* Hermaphrodita ut Genere 160. 1081. CHARACTERES REFORMATL »5$ 
& DALECHAMPIA * Monoecia Monadelphia, 

INVOLUCRUM exteriut minus : foliolis 

quatuor, lanceolatis-, pa*?ntibus. 
b?terius maximum : foliolis duobus , cordatis , 
trifidis ,• conniventibus. 
g Mafculis fiofculis Vwbella pedunculata, fimplex, dec*em- 
flora , involucro interior? bievi^r. 
Cal. Inioluceilum diphyllurri, eredtam, retufum : fo • 
liolis fubtrilobis. 

Squamce numerofae, obovatfc, irribricatim ap* 
preiT» lateri exterioii intolucelli , ejusque 
longitudinis; 

* Periantbium proprium, pentapliyllum , pedicella- 
tum: folielis ovatis; acutis, deciduum. 
Cor. nulla. 

Stam. Ftlamenta jplurlmz , connata in columnam calyce 
longiorem. Anther* fubrotun&E 
g Femineis flofculi terni intra idem tnvolucrum corhmii- 
ne, approximati lateri inferiori. 
Cal. Involucellum triphylluin : foliolis emarginatis f 
parvis. 

Perianthium proprium , inferum: foliolis XI, If- 
nearibus, dentatis, acutis, conniventibus , perii- 
ftentibus. 
Cor". nulla. 

Pist. Cermen fubrotundum , perianrhio brevius. Sty* 
lus filiformis, adfcendens , longitudine mafcu- 
lorum. Stigma fubcapitatnm , perforatum. 

Per. Capfula fubrotnnda, tricocca, trilocularis : loctt- 
lis bivalvibus. 

Sem. folitaria, fubglobofa. 
SPE *79 SPECIES 

t MONANDRIA. hirfuta. MONOGYNIA. 

BOERHWIA caule diffufo pubefcente , foliis ovnls 
repandis. 

Boerhavia foliis ovatis , floribus latera-ibus rom- 
pa.&is , canle hirfuro procumbente. milf, d'ft 4. 
■ B eihavia hirfuta. Jacq. hort. t. 7. h. u. 

Hihitat in Jamaica. 

Caules pedales. Flores fanguinei, Stamina duo. Di* 
JitnBa plantd a B. diandra. 

DIGYNIA. Cloempo- BLTTUM caoitellis verticillatis exfuccis. 
dioides. Rihitat in Tataria; nunc in Svecia h. V. 

Planta humilt ■■ , Poilicaris , Chenopndto fimtllima. 
( aulis fimpHcijfimHS , indtvt\us , virtdii. 
Folia fcepius oppofita, lanceoiata^ fuhdeUoided^ fuhpe* 
tiolata , avenia % integerrima , angulo f^epe ohfolet* 
utrinque* 

Verticilli duo f.tres, etiam term nales , virides ctnti» 
uuo , exfucci. 

Calyx triphyllus , concavus , connivens , virid s. Sty- 
li ^»0. 

Semen fubrotundum , compreffum i % fufco-pHrpurjfcets. 

IL DIANDRIA, 

MONOGYINA, 
maranti- GLOBBA fpici terminali ere&a. 

Ktf. llabttat in lndia ortentati 2J. 

Caulis fimplex , herbaceus. 

Folia altema , petiolata (omnitto Marantd)l Petiolis 
membranaceis , v iginantibus : va%ims apice.truncatts. 

Spica terminalis flvribus rem ttis : finguiis involutts 
Bra&ea oz/iftz , jflcr* longiore. 

itutans. GLOBBA fpica terminali pendula. f 

Globba fylveftris. Rumph. amb. 6. />. 140. n, 13. 
Habitat in India orientali 7L 

GLOB- DIANDRIA. Monogynia. 171 
uvifor- GLOBBA fpica laterali f 

mis. Globba uniformis. Rumph. amh. 6. p, 138./. 69./. 2. 
Habitat tn India orientali. % 

pinnata. CALCEOLARI A foliispinnati* ^?.y?.;^. ^i^oc.figur, 
Calceolana foliis fcabiofas vujgaris. FevjiiL petnv. 3. 

11. t. 7. /,1. . 

Hubitat tn Peru /oW/ humentlbus H. V. 

Caulis ereilus, bitedalis ^ ieres , brachiatus , fragiiis , 
denfifjime pubefcens , 16-20 articuiatus Bafis cau- 
liS muricata tubercuiis radicantibus. Rami axillare* , 
oppofiti , fimiiiter brachiali , breviores. 
Folia nppofua, exftipuiatd , pinnata, fragilia , mo!iia y 
patentia ., internodiis longiora : Sttpra pubefentia 
pube fetacea peliucidd rorida. Subtus nuda atomis 
fubvipidis . froliola 7*1 1 , fubaiterna f eppofita, fer- 
rata, pinnatifida (fuprema bipinnata) , obtv.fiufcula^ 
feffilia , //»» latiore purpurafcente feparata. Petio- 
li teretes H fupra plani , £4/? utrinque coeuntes^ma- 
%'tsque pttbefcentes. » 
Flores f.* fingulis aptcibus ramnrum et caulis gemini: 
PeduncuiU proprits , fiiiformibus . Corollx fiav*e '; 
Labium fuperius minimum , Jubgiobofum , tnfiaium , 
antice em.irgi^atum rima pro antheris prominuiis ; 
Labium infeiius maximum , infiatum , fu'"globojum 
matgine antice coardato , /V<?r infiexum apice 
fubemarginato. 
Ffu&is : Capfula Jubrotunda , biiocuiaris apice CGm- 
prcfioy acuminato. 

parvifo- ERANTHEMUM foiiis ovato - linearibus imbricatis. 

Frutex africanus, encae folio, glutinofus , flore fpi- 

cato albo. Comm amfi. 2. 1 19. 60. 
Habitat ad Cap b. fpei. "5 

Folia brevia Bradte^ ovata. Berg. 

angufta- ERANTHEMUM foliis linearibus remotis patulis. 

Selago dubia. Ji/>. plant* 877. amandanda ob fta- 
wina duo ? 

0£/ Eranthemum capenfe /e///'j lanceoiato - oz/**/j 
tiolatis eft. 

Ageria. PiEDEROTA foliis ferratis : inferioribns alternis f 
pjederota lutea. o~Vo/>. 2. />. 41. * 

Cha- ijf* DIANDRiA. Moriogyma. 

Chamaedrys montis fumani Bauh. hift. 3. f. ^89. 
Dtffert a P. Bonarota Fo/i/j infimis neque oppoftis , 
neque flaccidis; Corollis galea bijida. Scop 

biloba. VERONICA racemis lateralibus, foliis oblongis denta- 
6s , capfulis bipartitis. 
Veronica tetragona montana redla minima Cel. ecphr. 
289. t. 290. 

Veronica arverifis annua, cham«dryos .folio. Buxb. 

cent. 1 . p. 2,4. q6. 
Chamsedrys fpUria latirolia minima.' Tlauh. pin. 249, 
Hubitat inter Cappadociae fegetes. D. S^hreber Q 
Affnis V. arvenii,/^ Calyx aqualis , 'ovato-laKceo* 

latus , trinervius. Pedunculi hracHeas aquantes. 

Capfula bipartita. 
Caulis eredus , teres , hifpidus pilis rigidis brevijfimis. 
Folia oblonga , dentata^ obtufiufcula , />#7lJ r#r/j o/j/*- 

fcfc Petioli breviffimt, dilatati. 
Raceitli crefti , oppojiti , axillares , f4#/f longittres.. 
Pedicelli cemui , hifpidi^ longitudine braftearum. Bra- 

cless lanceolata: , acutiufcula. 
-Calyx quadt ipariitus , trinervius , lanceolatus , corolla 

lnngior. 

Corolla carulea. Stamina corolla breviora. 

Capfllla compreffa , btpartita lobis divergentibus femi- 

•orbiculatis. Semina plana, margine undulata* D. 

Schreber. 

faftuofa. jUSTICIA fruticofa, fbliis ellipticis , thyrfis termiua- 
y _ libus. 

Gratiolas affihis maderafpatana digitalis semula. P/#£. 

p£y/. 193. /. 3. <a#? 
Habitat in Tranquebaria , Arabia felici. D. Kosmg. 
Canlis fruticofus , teres, lavis , ftatura Phlogts. 
polia eppcjita , petiolata , elliptico-l,anceolata , integer- 

rima venis alternis , fubtus margineque pilofa. 
Racemus terminalis ut in Phloge, longus : floribus co~ 
pio/ijfimis ) cenfertis ex jlacertiuiis axillaribus , /0- 
/zVj 7?ok longioribus. 
Flores Calyce lavi , magnitudine grani Tritici et re- 
liqua ita recedunt. a congeneribus , /j genere di' 
ftinda. 

Cal. Perianthium Exterius ovatum , quadripartitum , 
acutum : laciniis duabus interioribus anguftio- 

ribus fclANDRIA. ' : ^pnr>gynia. -'' • 173 

ribns inclufis ab exterioribus bafi connatis\ per- 

fiftens. 

* Interius cylindricum , femiquadrifidum , an« 

guftius , acutum , petfiftens. 
CoR. monopetaia, ringens. Tubus calyce Ihngior. Lim- 
bus /«/^ compreffa ,dilatata\ tubo longior: Lz- 
bium fuperius tridentatum , ootufum. Labiuiri 
inferius nnguftius , lanceotatum , indivijum. 
Ncclarium cmgens germen , campanulatum , po~ 
fttce fijfum , Jacinia utraque hinc feta ter- 
minaii . 

Stam. Filamenta duo , famci infertd^ longitudint eoroU 

lce. Antherae oblongx , mirginatis. 
PlST. Germen fuperum , ovatum , cw&um ne&ario 

brevtjfimo. Stylus fi/iformis , longitudine eoroJ- 

lce. Stigma bffidum. 
Per. Capfula clavata, compreffa , acuta y bitocuJaris , 

bivahij, diffilien r . Hftgue elaftico. 
Sem. unum^ comprejfum , oblongum 

Defcriptiones £r<r.r d/iraf j fruticis addere lubet 

a D Zoega mifjos. 

* Koenigii * frutice leele tn Infuhe Johanna fylvis, 

Fruticulus. 

CAL. duplex : Exterior quadrifidtts : laciniis exteriori- 
bus maioribus , includentibus interiores duasmi- 
nores tcheriores. 'Interior minor , quadrtparti* 
tus, glaber , aibicans 

CoR. monopetaJa , ringens , fauee c^mpreffa: Labio fu- 
pertore tridentato \ inferiore ianceolato , /»**- 
£<?rr/>«0. 

Stam* Filamenta 2, brevia^fduci inferia. Antheriee^- 

long<e , marginata. 
Pist. Germen ovatum. Stylus filiformis. Stigma 

Nedhrium moHophyUum y campanulatum % ger- 
men cingens , altitudine dimidii germinis. 
Per. Capfula 0^^. 

* Forfkoklii ? Gemen y pYope mentem Melhara: frutu 

culus frequens. 
Fol. oppofita, bipollicaria , integerrima, fubtus et mar* 

gine pilofa. Petioli bipollicares , piioft. 
PANICUL/E oppofita!) axillares, polltcares, ramulof* , coar- 

data. 

FLORES feffiles , eonferti , refuprnati , ^ utrinqxt 

fquamula bracleati. 

M Ca- 174 DIANDRIA. Monogynia. 

CAPSULA fubulata, ventricofa, mdnofperma^ ungue ela- 
flico fub femine. 

* Zoegas ex fpeciminibus mijfis fifta. 

CAL. duplex f. triplex. Exterior monophyllus , tubu- 
lofus, btfidus f ex fciiolis Z margtne connatis* 
htc includit foltola 2 lanceolata , cum laciniis 
modo diftis alternantia , ttsque paullo minora. 
Interior campanulatns , membranaceus , quifl* 
quefidus: laciniis lanceoiatis , ciliatis. 

COR. parva, refupinata. 

Neclarium intra bafin corollce germen cingens , 
parvum , campanulatum , pofiice ad bafin uf~ 
que fijjum , lacinia utraque ad hanc fifiuram e~ 
nata tn fetam neSario longitudine <equalem % 

rotundi- GRATIOLA foliis ovatis trinervns* 
folta. Tfianga-pufpnm. Rheed. mai 9. p. ift.i fj. 
Habitat in Malabarias arenofis. 

Caules dtgitales, quadrdngulares , lceves , bafi repentes^ 
Folia oppoftta , feffilia , ovata, ebtufa , lavia, triner- 

via , ferratura una alterave obfoleta t 
Pedunculi axtilares, f&litarii , alterni , unifiort f 

foliis longiores. 
Calyx quinquepartitus. Stamina. 2. Capfula compref* 

fa , fubrotunda , biiocularis. 

hyffopioi -GRATIOLA foliis lanceoiatis fubferratis , articulo cau-- 
</<?/. lino brevioribus. 

Gratiola indica minor vera f. hyffopioides. Pluk. alm. 

180. t. 193. /. 1. 
Habitat in Tranquebaria agris eryzaceis. D. Koe» 

»*& o. . I 

Caulis filiformis , ere&us, lavis , pedalis , articulis fo~ , 

lio pluries longioribus. 
Folia oppojita, fejfilia, ovato-lanceolata , lavia: inferi* 

oribus una alterave ferratura. 
Pedunculi axillares , alterni , folitarii , uniflori', folio 

multoties longiores. 
Calyx minimus. Corolla /0//// #z#/£o major, ringens. I 

III. TRIANDRIA. | 

MONOGYNl A. 
dichotoma, ORTEGIA rloribus folitariis , caule dichotomo.. 

Or- I TRIANDRIA. Monogynia. 17^ 

Ortegia dicbotoma, axillis foliorum fubbifpidis. Allion. 

nicaenf. 176- t. 4. /. I. 
Habitat prope Javanium in faxofir. 7/ 
Diftinda pianta ab. 0. hi(pamca\ Polycarpo affints. 
Diffzrtab 0. hifpanica Radice perenni, Caule dichoiomo, 

Floribus axillaribus , (oiitariis. 
Defcriptio ad 0. hifpanicam byfi. Kat. 12. p. yo. #'»- 

de removenda et ad hanc amandanda erit. 

. v> " • > 

veriiciU ROTALA.. 

laris, Enepael. Rheed. mal. 9. p. 159. t. %\. 
Habitat in India orientali O 
Radix fimplex , repens. 

Canlis adfcendens , palmaris, teres , articulatus , 
Rami fimpltcijfimi , firiclil inferiorej oppojiti fupetio- 
^res alterni , rariores'. articulis infeme terettbus ; /#- 

perne fubtetragonis . 
Foiia quaterna (rarius in ramis f-S) , feffilia , linea» 

ria , acutiufcula , /<*z>/tf , (ubcarinata , p.xtentta. 
Flores quaterni (ex /ingulis foliorum Jtis /inguii) , w/- 

nuti , fefiiles. CalvX totam capjuiam obvejliens , 

nuijfime membranaceus. Fruclus magntiudine femi* 

nis /wapits. verticilli remott. 

•chroleu- IRIS corollis imberbibus, germinibus fcxangularibus, cau- 
le fubtereti, foliis enfiformibus liriatis. 

Habitat in Orieme — , floret julio. % H. V. 

Caulis pedalts , /"r* /^r^/ */" ^/j*' m mtfefie compre/fus* 

Folia Caulina f./ 6, erecta , ftrtata venis eminenti- 
bus s y. germanice dimidto angu/itora. 

Spathse trijiorx^ lanceolat* , acumtnatte. Germen 
longum , profundc fexangulare angulis obtujis. 

Corolla imberbts : Fetala refiexa dilatata venis 

obfcurioribus ; Limbo fiavo marginibuj ,alb*>. P e- 
re&a longitudine extertorur» , ntvea , ^<s/* jtf^- 
veftentwus. Stigmata y«/>fd Antherab 0- 

ehr§hucas. 

Affinis y, fpuriae , /zr;> ^w<?# dijjimilis ; 4* Corolla 
non c<eruiea \ Foiia magis firiata ; Fiorefcentia jerior, 

Maura. ANTHOLYZA corollis regularibus extus tomentofis. 

Habitat ad Capitis b. fpei monttum lutera nemorofa y fi§- 

rens Majo j/. 
Caulis bipedaiis , anceps , tettus vaginis foiiorum. 

M 3 Folia 17* TRIANDRIA. Monogynia. 

Folia enfiformia, dhernd, approximata , ftriata , angu* 
fta, fuperiora caule bngiora, vaginantia vaginis im* 
bricatis. 

Spica compofiia e Spiculis altemij, imbrzcatis; fpathu- 
lis laxis , fcariofts , fubbiftoris , lanceolatis. 

Gorolla tnfundibultformis , figura A. Meriance. 'Tuba 
f cblk omnino diro ; Limbo fexpartito, aquaii , 
tf*0 : lacintis 3 exierioribus extus tome^tofts. Sta- 
mina 3, erecla , alba. Styius I ftigmate ftmplici r 
levtjfime trifido. 

cepace*. ANTHQLYZA ? cofollts regulaiibus , foiiis teretibus 

fubulatis carnofis. 
Gladiolus africanus tuberofus, cepcc folio. Breyn.cent. 

t 38. Raj. hift. 1170. 
Habitat ad Cap. b. fpei 2Z tfo^/j nondum floruerat ; qui 

primum obfervent , atiente defcribant florem , /crftf 

Merianie, fi valeat figura Breynii , proximum* 
Radix. Folia CV/>,c, fucculenta* f farfta. 

^fl/tei.COMMELINA corollis scqualibus? foliis ovatis, invo- 

iucris cucullalis turbinatis. 
Commelina ntrvofa coroliis aequalibus , foliis ovatis 

nervolis. Burm. ind. 18. t. 7. /. 3* 
Habitat in India orientali. 

Caulis ereclus, Jpithamaus , repens radicibus fili* 
formibus. 

Folia ovata , nervofa , petiolata : vaginis caule ampiio* 
' ribus, margine ciliatis : ciliis diftantibus , patenti- 
bus , fetaceis. 

Iftvoiucra terminalia, turbinata % cucullata , truncata, 

multiflora, margine laterali omnino coalita. 
tlores pedunculati , mintiti. 

fpirata. COMMELINA corollis asqualibus, foliis lanceolatis , 

floribus paniculatis. 
Habitat in India orientali tivquos locis humentibus. 

Konig 5*6. 
Caulis repens, adfcendens , fubfcaber. 
Folia lanceolata , vaginantia , minutiffime ferrata: foA 

Uo jupremo cordato-ldnceolato : Vaginis mdrgine ci* 

liatis. 

Panicula terminalis , divaricata , bracleolis vaginan- 

tibuu 

4 Petala 3 , csqualia , orbiculaio-Qvata. 

Neaa-j TRIANDRIA* Monogynia. •": ifr 

Ne&arii Filamenta 3 lateribus fubcititta. Corpu- 
fcula cruciformia apicibus glgbofis albicantibus . t 
Staminum Filamenta 3 , barbata , fupra medium nuda. 

Anthersc carulece. 
Siylus et Stigmata fpiraliter convolvuntur et tvohan- 

tur zarie. 

vagina- COMMELINA corollis sequalibus , foliis linearibus , 
ta. floribus diandris involucro vaginatis. 

Habitat in India orientali. Komg 
Caules adfcendentes , numerofi , fu.bfcabri. 
Foiia linearia , fifjilta , acuta, vagtnantia. 
Pedunculi terminaies et axilla-rei , eiongati , terminati 
Jnvolucro flriato % lanceoiato , convoluto ut fere cy~ 
lindrico 

Calyx foliolis lanceolatis , acutis, apice cohratis. 
Petala 3, ccqualia, ovata^ longitudine calycts. 

Neitarii Fi!amenta 4 flaminibus dimidio breviora. 
Corpufcula linearia. 
Staminum Filamenta 2, barbata . fubrecurva , longitw 

dine corolfa, Antheras fiav* , nigro marginata?. StJ- 

lus fubul.itus , fubrecurvus. 

vudiflo- COMMELINA ccrollis inaeqralibus tripetalis, foliis li- 
ra. nearibus, noribus diandris nutamibus. 

Commelina nudifiora Sp. plant. <5i. 
Habitat in Indias orientalis aiidis graminofis. Kosnig. 

61 . © 

Caulis ereBiufcuIui r, bafi decumbens , fubfcabcr % fpj- 
thamaus. 

Folia Itmaria, fjfilia, acuta % vaginantia, 

Peduncvili terminates , duo (major minorque). Flori- 

bus 4-6, pedicellatis (absque involucro) , nutanttbus. 
Calyx folioits ovaio-lanceolatis ? acutis, , corolla mino- 

rtbus. 

Petala 3, ovata, in<equaliter diflributa : infima magis 
diftantia. 

Neclarii Fiiamenta 3 flaminibus dimidio brevicra, 
nuda. Corpufcula deltoidea. 
Stamrnum Fiiamenia 2 , >»f d\o barbata , declinata . 
ad hiatum corolU. Stylus declinatus. 

compar. SCHOENUS culmotereti nudo, fpica compofita fpicu- 
lis geminatis. 
Habitat ad Csp. b. fpei. D. Konig. 

M 3 Cal- 17$ TRIANDRIA. Monogynia. 

Ctilmi pudi, teretes , lceves, Pedales. 

Spica terniinalis ex pluribus {fiepius 6) csngefla. Spir 

culos birne Jingulo racbeos denti , fejfiles, pares , ova~ 

tcc , ferruginece. 
Calyx difliche imbricatus Squamis pluribus flerilibus\ 

intimo pari florijero bifloro. 
Petala i\ minima, fubulata valvulis dijiantibus. , 
Stamina 3, alba, calyce longiora. 
Germen flylo fitiformi , femitrifido. 
Folium florale fub infimo pari fpicularum , lineare f 

fubulatum ? ereflum , tota fpica longius. 

tiflrJa- SCHOENUS culmo tereti foliofo . fpicis pedunculatis 
tus. pendulis oblongis ariftatis." 

Habitat ad Cap. b. fpei. % 

Culmns bipedalis , teres , nudus , absque geniculis. 
Foiia Caulina pauca, filiformia , lcevia , pedalia, hxa 9 

canaliculata , acuta : vagina ftriata Juperne fufce- 

fcente* 

_ Floralia fojia duo % alterna, culmum non fuperantia; 

vagina dilatata , ferruginea. 
Pedunculi e Jingulis vaginis fcepius duo , laxi ut fere 

membranacex '•>, longitudine fpicce. 
Spica; covnpofitcs , atroferruginece , oblong t e , ariflatce , 

fuffultce Bradtea concolore , ariflata ,J fpicam fspius 

fuperante. 

Differt a S. glomerato manifefle fpicis oblongis. 

hulhofus h SCHOENUS culmis triquetris nudis , florum glomeri- 
b>is altemis, foliis lineari-filiformibus, 

Habitad ad Cap. b. fpei. Kbnig. % 

Radix bulbofa, veftita foliorum prceteritorum rudi* 
mentis. 

Folia numerofa, fetacea , flriata , erefia, Ungitudine 
fere culmi ; £4/? interflinfta ramentis membranaceis ^ 
albis t 

Culmi fpithamcei, aphylli ^ fubttiquetri , foliis vix Ion* 

giores latioresve. 
Flores rubri , glomerati , parvi; Glomerulis verfus fum- 

mitatem culmi 3 /. 4, fejfilibus , alternis. Folium 

fetaceum Jiwgulis glomerults fubjc3um ipfisque ioty\ 

gius 

Factes Junci buiboiL 

SCHOE- TRIANDRIA. Monogynia. • 179 

thermalis. SCHOENUS culmo triquetro foliofo, capitulis laterali- 
bus compofitis fubfeflilibus, foliis enliformi-carinatis. 
Hibitat ad aquas calidas Capitis b. fpei , juxa montes 
nigros. 3/. 

Culmi fexpedales , craffiue penn* cygnece , rigenter , 

fubiignofi , triquetri , foliofi , lceves. 
Folia vaginantia , flrida , carinata , lcevia , eretta. 
Capitula alterva^ verfus fummitatem culmi , fubfcjfilia\ 

Jingula e vagina foliace a , capitulo longtore. 

Capitulum fingulum ompofitum e floribus f. capitellis et 

bcec e mrnoribfis usque in proprios flores , divifis 

fquama foltacea mucronata. 
Floris Gluma tetraphylla : foliolis paribus , oppofitis , 

oblongis , membranaceis \ pari intertore tenutffimo ob- 

tufo. Stamina 3 , filtformia, membranacea. Anthe- 

ris exfertts iongituJine floris. Germen minimum. 

Stylus fiiiformis. Stigmata 3 , fiLformia. 

/rfZ>/£*ta/.CYPERUS culmo triquetro nudo, capitulo diphyllo , 
fioribus laevigatis. 
Habitat ad Cap. b. fpei. /. G. Kocnig. 7/. 
Culmi triquetri, Uves , bipedales. 
Folia (non vidi , forte triquetra erecta acuta?*) 
Capitulum terminale , fubrotundum e fpicuiis pluribus^ 
feffiltbus. 

Involucrum capituli diphyllum: foliolis plano-canalicu- 
latis , fubuLitts , capitulo longtoribus, flrifltufculis 
majore ereclo : inferiore patulo. 

Spicae / Flores oblongo-ovatce, imbricctcc , glaberrim* , 
obtuJtufcuLe : fquamis ovatis. 

glaber. CYPERUS culmo triquetro nudo lapvj , umbella tri- 
phylla , floribus glomeratis : inferioribus brachiatis , 
foliis glabris. 

Cyperus parvus, panicula conglobata, fpicis compreflis 

fpadiceo-viridibus. Scgu. fuppl. 66. t. i. f. 1. 
Habttat in Veronoe humenttbus Q H. v. 

Culmus palmaris , glabcr , triqueter , aphyllus. 
Folia radicalia, ereda, glabra tota, longitudine culmi. 
Involucrom triphyilum, cuimo longius : prceter 3 foIioLt 

fubulata brevia. 
Umbella Jimplex , apice floribus alternis , fejfiiibus: in- 

fimis pedtcellatis. 
Flores ovati, comprejfi , diftiche imbricati , peir matu- 

ritatem fufcefcentes . 

M 4 CY- *8® TRHNDRIA. IVlonogynia. • 

monofla- CYPERUS culmo triquetro nudo, fpica fimplici ova-t 
chyos. ta terminali: fquami» mucronatis. I 

Habttat in India ortcntaii. Kontg. 
Fplia radicaiia , numeroja ^ linearia , anguflijfima , /<*- 

, /tfjfo , fpithamaa. 
Culmus filifofmis \ trtqueter , nudus , dfbilis , "wjf, 
pedalis. 

Spica Jimplex , terminalis , ovata , imbricata, compref- 
Jiufcula , Aez//'/ , magnitttdiae femtnis Qucumeris r 
fquamis carinatis mucronatis 

Foliolum fpi*0) fubulatum I , r^r/«/ 2, longitudi* 
ne jpica. 

■%rifiorus. CYPERUS culmo triquetro nudo , umbella triftachya; 

intermedia feffili, fpiculis laevigatis. 
Habitat in lndia orientali. Komg. 71 
Culmi triquetrt , nudt , laves , pedales. 
Jnvolucrum termtnale , difbyllum , fpica brevius , fw 

bulatum. 

Spicse tcrminales ,tres , ovata * compreffa , ancipites , 
iceves , acuta: fquamis acuminatis : $pica interrnedia 
fejjilis ; lateraies peduncuiata , pedunculis fpica 
* iongtonbus, 

prigyms. SCIRPUS culmo tereti nudo, fpica cylindrica fquamis, 
lanceolatis bafi laterali membranaceis. 
Habitat in India orientait* Koenig. TjL 
Facies paluflrh. 

Folia radicalta , copiefa^ conferta , filiformia , palma- 

ria, interiore latere canaliculata , membrana la- 

terali ia$a alba. 
Culimis teres y nudus , ftriaius , enodis , fpithamaui. 
Spica tcrminalis , cylindrica , politcaris : fquamis lan- 

ceolatis , acuminatis : infertoribus membranaceis. Sta- 

mina 3. iS-fjy7* 3. 

mtumna- SCIRPUS culmo ancipiti nudo , umbella decompolita 
foliofa, fpiculis ovatis. 
Scirpus foliofus pufillus antumnalis , culmo plano u~ 

trinque paululum comprello. Clayt. 772* 
Habitat in Virginia. 
Facies Junci piloji. 

folia radfcaiia.y graminea, lasca^ nonnihil fcabra , 
culmi tongitudtnc\ 

Cul- TRIANDRIA. Monogynia. 181 

Gulmi palmarej, nudi , compreffi, ancipites , <j/^ro /<*/tf- 

r? jubcarinati. 
Involucrum terminale y dipbyllum^ foliis fimile, utm 

beilu fere loxgius 
Umbella decompefita , patula, incequalis. Pedur.culi . 

fceptus fpicij tribus. 
Spics ovp.tcc f o!?l f jrgiufeul<e fquamis ovatis , ferrugir 

nas cunna viridi , wVr mucronatis. 

antarfti- SCIRPUS culmo triquctro nudo , capitulo globofo, in» 

volucro monophyllo. 
r>*# rf^ Cap. b fpei Burmannus. % 
Fol : a radicaHa, fiitformia , f.rfa.r femiteretia , 7tf*«j 

canaliculata , ttngitudinc culmi. 
Clllmi triquetri, pliformes , fubpedales. 
Capitalum terminale , globofum , cGmpoJieum e Spicis 

numerojis , fejjilibus, cequalibus. 
Involucrum mohophsUum , fetaceum , capituh longius , 

lateratiter exflans. 
Spicac ovatce , trifariam imbricatce t triquetrce , fafcce 

mjrgine palltdo , vbtufiufculcc Jpatum. 
fquarro- SCIRPUS culmo triquetro nudo fetaceo , fpicis ternis 
/«/. fcflilibus ovatis fqnarrofis. 

Gramen Cyperoides orientalc perpufillum, capitulis fub- 

rotundis hif;'idis. P/«/fc. pr40f. 98. /. /. 6. 
Avenacu. Rbeed. mal. 12. />. 72. 36. 
Habitat in India oricntali. Koenig. 
folia radicalia , fetacea , ere&a, culmis breviora. 
Culmi palmares C„ Pedales , fubtrigoni , fetacei , nudi. 
lnvolucrum termtnale^ dipbyllum : foltAis fetaccis ; <a/- 

/fro tf/jr //>*V/.r longiore ; *//*ro j^"/'^ fexies longrore^ 

erefltore. 

Spicae tres , feffilcs , ovatx, congefice : Scfuamis fubxla* 
tts , recurvatts , nodofis, valde imbricatis. 

# 

typeroi- SCIRPUS culmo tnquetro nudo, umbella fimplici, fpt-» 
cis oblongis, flofcUlis fubulatis unifloris renexis. 

Hnbitat in India orientali. Kccnig. % 

Facies Cyperi Jhigoji f. Scirpi retfofrafti . fed fiofculi 
luxi reflexi. 

Foiia graminea, carinata. 

Cuimi triquetrt , nudi, iaves , pedalcs. 

Involucrum pol\phyiium , umbella Ungius , foliolis gra* 
mtneis. 

Umbclla ttrmina\is\ Jimplex , incezvaiij. 

M $■ Spi- i§2- TRIANDRIA. Monogynia. 

Spicx pedunculata , piurimne , ovato-oblonga? , tcretts, 

obtufle. 

Fiofcuii laxi , reflexi , fubulati ,' conferti , fejjilcs: 
fquamis caiscnus l&nceoiatis^ convolutis , imbri- 
catis. 

jetrica- SCIRPUS culmo triquetro nudo , umbella foliofa iim- 
plici , flofeuiorum fquamis fubulatis recurvatis. 
H-<bitat in India orientali et Cap. b. fpei. 
Folia graminea, Uvia, creda. 
Culmi "z;^/*? triquetri , nudi , vix foliis longiores. 
Involucrum terminale, triphylizim : joiioiis umbeliaion- 

gtoribus , latitudine foliorum. 
Umbella Spicis flcpius tribus , peduncuiatis , quarta- 

que intermedta fejfili. 
Spicse oTato-cslmdric<£ , obtufe. Floribus confertijfimis, 
* borizontalibus. 

Flofculi imbricati fere bifaridm : Squamis fubuiatis 
ut fere arifiatis, lavibus, recurvatis. 

cilians. SCIRPUS culmo triqnetro foliofo , umbellis fparlis , 

fquamis calycinis ariftis ciiiatis. 
Habitat in India orientali* Kotnig. Q 
Culmi palmares, triqyetri , ere&i , /<wk7. 
Folia cauitna, 4 f. f , alterna, late graminea, laxa, 

vaginanita , iongitudine fcepe culmi* 
Pedunculi axillares , termiyialesque , /0/m breviores , 

termtuati Spicis 3 - 5* , fejfilibus , capitulum diva- 

ricatis. 

Spicae ovatce , imhricattt , />/r£<£ />///j raris, obtufts , 

cronatce Arijla fquamis breviore , ere&a , ciliata, 

diftante. 

Involucri /0^0 capitulo fcepe foiioia 1 f. 2 , 
parva. 

hottentot- SCIRPUS culmo triquetro foliofo , capitulo fubglobofo 
fquamis lanceolatis hirtis. 
Habttat ad Cap. b. fpei, /dfii paludojis ad rivulos. 
Kcenig. 

Culmi pedales , triquetri , ftriBi , i<eves. 
Folia cattlina, 3, alterna , remotijfima, va^inantia, 
graminea, jubcarinata , lavia, acuta, ereda, cuimo 
multoties breviora. 
Capltulum compojitum , terminaie , fubrotundum , ^a^- 
Ji Jimplex fed congejium e plxribus flofculorum acervis. 

Flo- TRIANDRIA. Digynia. 183 

Flofculi fquamae lanceolata , hirta , termin&ta acu» 
mine fubariflato birto. 
Involucrum capituli triphylium , inaquale, vix capi* 
tulo longtus. 

DIGYNIA. 

fponta- SACCHARUM floribus paniculatis , foliis convolutis. 
neum. Kerpa. Khccd. mai. 12. p. 85. t. 46. 

Habitat in Malabariae aquofts. Kcenig Jji 
Culmi 11-pedales , minime arborejcentes , crafjiiie pen* 
n<s anferinte, iceves , tetti vaginii foltorum , inanes. 
Folia bipedalia, convoluta iateribus ^Javia , iatitudi- 
ne gramifiii. 

Panicula magna e Spicis capiilaribus , flmpiiciffimls y 

tongifjimis^ erefiiufcuiis. 
Flores remeti ad dentes racheos , intra hnam attam 

floribus longiorem , gemini \ altero feffiii ; d/^ro />e- 

dicellito lana propria circumd Jo. 
Calyx bivahis , lanceoiatus. Corolla uwvalvis. Sta- 

mina 3. Pi/iilla 2. 
Obf ** Saccharo /<*»a fy2 calycem , /# Arundi* 

ne i>er0 intra. 

zizanioi- PHALARIS panicula fimpliciffima, floribus muricatis: 
^x. altero feffiii. 

Habitat in India orientaii, Koenig. 

Culmi bipedales, laves. 

Foltt vaginantia , rariora, Irreviora. 

Florcs ad paniculce dentes finguios duo : altero fffili\ 

altero pediceilato , pedicello floris feffilis iongitudinei 
Calyx oblungus, coroila iongior , iongitudtnaiiter 

muricatus : valvula matore fubciliata. 
Facies aiiaua Ph. oryzoidis, /ir</ corolia inflruitur, 

fiiJlachyon.VANlCUM fpicis geminatis fecundis Ixvibns. 

Gramen paniceum diftachyophoron binis granorum or- 

dinibus uno verfu conftante. Pluk. mant. 94. 
Habitat in India orientaii. Koenig. 
Culmi fubramofi , pedales, angufliores. 
Folia graminea , brevia, margtne fcabra. 
Spicas bina , terminales , pares 9 fubaquaies , fecund<e m 
Flores gemino ordtne longitudinaii ad rachin feffiits 7 

mutici , cz^/, Anthersc flav*. Piftilla />/«- 

tw<?/# , purpuree, 

Fa- il4 TRIANDRIA. Digynla." 

Faciej Pafpali diftichi, fed Folia Ianceolata , plana ; 
fetacea involuta. Florcs acutiujcult , rnucrona- 
ti. Calycis valvula accejforia brevis , ^a/^ »////.? 
Pafpalo. Flos ovatus , convexuj , comprefJ&J. 
Pedunculus fuperne pubefcens , #£<r lavis. 

foizoideJtVANlCUM fpkis atternis feffilibus fecundis appreffis 

oblongis. 

Gramen paniceum, multiplici fpica, maderafpatanum. 
jp/aA: 174. 191./- «. 

Habiiat in India. Koentg. 

Culmus pedalij, articulatus , erc&uj, lavis. 

Folia aherna^ remota^ 5 /. 6, longitudme culmi , 

via ^ bafi vaginantia colfo caruiagineo. 
Rachis terminalis, palmaris , fimpiiciffima fpicis fiepius 

quindue. 

Spic 35 fefjiles , longitudine inierftitiorum , oblong,? ^ fe- 

cunda , latere nudo adprefja rachi. 
Flofculi Mrdf; , fubmucronati , feffUes triplici ordine ad 

rachios latus exterius. 

indictm. PANICUM racemo fpicato firnplici , culmo repentera- 

molifiimo. 
/3 Aira indica. ty. ^ 94. 

Habitat ad viilas et plateas Indix orientalis. K&vig, 
Culmi fiiiftrmeJ , profirati , ramofijfimi , radicantes. 
folia ianceolata, Uevia^ vaginis articulo dimidio bre- 
vioribuj. 

Racemus tertrinalis , pedunculatuj , fubfpicatus , ^>/zr.- 

, /?//<? brevior . JiCpe oSiofiuruJ , abjque pilij. 
Flores a/terni , interdum duo in eodem dente racemi 

inferioris , ovati. Piftilla plumofa , magnitudine to- 

tius ftoris. 

Obf deleatur Aira indica />/. /#f*r /tf/rtf/. 

eimici- MILIUM racemis digitatis, calycum valvula exteriore 
»»»7. ciliata. 

Habitat in Malabarias o/>/>/^/ Johannis plateis. K<x- 
»'g; SS- 

Culmi pedales , ereSti f. adfcendentes , laves. 

Folia lanceoiata, lavia, ciiiata: Vaginis adfper/is ra m 

ris pilis , culmos inferne includentibuJ. 
Pedunculus longuj . t terminatus Racemis quaternij , di- 

gitatij ex uno funfto , fecundis , fimpiicibus , iaxij, 

eredtufculis. 

Flores TRIANDRIA. Digjn!a. Florcs altemi. Calycis valvula major tvata, triner- 
vis, acuta , planiufcuta , molliter denfeque ciliata. % 
Vahula ahera lanceolata , brevior , 0//<£?. Petalumi 
exterius arifta terminali recJa. P. interius angu- 
fiius. Ftos tQtus decidtt cum femine , quod median- 
tibus ciltis refert quaittercumque cimicem. 

capenfe. MILIUM panicula capillari, calycibus acuminatis., co- 
rollis arifta tenninali curva. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 
Culmi palmares , Uves , teneriores. 
Folia angufta , fubtus fparfe pifofa, fauce barbata. 
Panicula undique difperfa. Pedicelli pilo fere teneriorer. 
Calyx vahuiis evatts , fubventricofis , acuminatis , 

gitudine aqualibus. 
Semen longitudine calycis; Arifta terminalis , curvata^ 
flore iongior. 

MatrcIla.AGROSTlS floribus racemofis, calycum valvula exte- 
riore incarva carinas apice tantum dehifcente. 
Habitat tn Malabariae arenofis. Koenig. $6. 
Radix repens , fquamofa. 

Culmi inferns decumbentes ^ ramofi ; dein ereiii , /><?/- 

mares ; vaginis genicula obtegentibus. 
Folia involuta, fubulata, bifaria, dijiantia , fatentia y 

vaginis intra ptoximas receptis. 
P,acemus fimpliciffimus , fere jpicatus , eredus, fiexuo- 

fus : Flores A/>* 10, fubfejffles , eretli, glaberrimi. 
Ghara&er fruclificationis fingularis , proprii ge- 

neris. 

Cal. Gluma bivalvis , uniflora: Valv ula exterior oblon- 
go-ovata , compreifa, Isvis, rigida, carinata, 
claufa, incurva: carina tantum ad apicem de- 
hifcens. interior tota inclufa, lanceolata. 

Cok. Gluma bivalvis, tenerrima, membranacea, inclufa. 

Stam. Filamenta 'tiia , capillaria, brevia. Antherce ha* 
ftats. 

Pist. Germen minimum * lineare. $ry/f duo\ longitu- 
dine calycis. Stigmata exfetta, oblonga, vil- 
lofa. 

Per. Gluma calycina veftiens. 
Sem. lineare , veftnum. 

ciliaris. DACTYLIS fpica capitata fecunda, calycibus trifloris , 
caule repente, 

Habitai TRlANDRIA. Dlgynia. 
Hnbitat ad Cap. b. fpei. % 

Caules filiformes , articulati, repentes radiculis albis 
longis. 

Culmi palmares , adfcendentes , Jimplicijfimi , lceves , 
articulo unico. 
Folia Radicalia involuta , filiformia , lavia, longitudi- 

ne culmi. 

Caulinum I, lceve, longitudine capituli : vaginafub- 
ventricoja. 

Capitulum terminale , ovatum , fecundum; FloribuS 

pluribus , fcffilih:,'.s . 
Calycis Gluma bivalvis , triflora^ comprejfa , mucrona- 
ta , longitudine coroll<e, dorfo fub apice pilis fparfis. 
Coroll* Gluma exterior ovata , Jiriata^ inferne barba- 
ta piiij albis. 

inermss. BROMUS panicula diffufa, fpiculis fubteretibus fubula- 

tis nudis muticis ariitatisqiie. i*y/ 90. Schreb. 

gram. 93 13. 
Bromus panicula ramofa nutante fcabra , fpiculis lineari- 

bus decemfloris arifta longioribus, foliis fcabris. Hudf, 

angl. 40. n. J. 
Feftuca graminea nemoralis latifolia mollis. Baub, 

pin. 9. theatr. 144. 

Feftuca graminea dumetorum , juba longiore , fpica 
divifa. Morif. htfl. 3. p. 213. f. 8. t. 7. f. 2 J. 

Habitat in Rufliae, Germanise , Anglia? fylvis, Jepi* 
bus. H. V. 

Spiculse teretiuflcul* , reliquis longiores , flofculis fape 
novem. 

arundina- ARISTIDA panfculata: arifta lntermedia longiore lavi. 
cea. Habitat in India orientali. Koenig. 
Facies Graminis communis. 
Culmi quadripedales , angufli , laves , farSii. 
Folia involuta ^angujia , Uvia , flriata. 
Panicula oblonga, r.retla Pedicellis capillaribus . 
Flores oblongi , canefcentes pilis albis immixtis. 
Calyx fubquinqueflorus , bivalvis, attenuatus. 
Coroll» Valvuia exterior ariflata, margine lana 
longitudine corollce. 

Arifta longitudine floris , nuda, fubrecurvata ; <zi 
hujus bafm utrinque arifta minuta^ niji probe 
advertaJy vix manifefia. 

LO- TETRANDRIA. Monogynia. 1S7 

diflachyon.LOhlXJM fpica binata, calycibus unifloris, corollis la- 
natis. 

Hibitat in Malabaria. Kcenig. 

Culmi decumbentes , bafi ramofi ; Floriferi affurgentes, 

pedales , filiformes , angufli , Uves. 
Folia graminea. 

Spicae gemina, terminales, pares, aquales, fejfilet , //- 
neares , angufliffimae , extrorfum fecunda: Floribus 
allernis, albo hirfutis. 

Calyx t Gluma univalvis, fublateralis, linearis, obtufa % 
perfifiens , uniflora. 

Corolla ovata^ ianata hirfutie alba. 

IV* TETRANDRIA. 

MONOGYNIA. 

* Floribat fimplicibus. 

finifolia. t. PROTEA fioribus fimplicibus racemofo-fpicatis gla- 
bns , foliis linearibus. 
Leucadendron pinirblium. Mantiff. 1. p. 36. 
Aulax. £*r£. 33. 
Calyx: dentes 4 obfoleti vel fere nullus. 

racentofa.i. PROTEA floribus fimplicibus racemofis tomentofis, 
foliis linearibus. 
Leucadendron racemofum. B^rg-. *•*/>. 23. 
Calyx tetraphyllus. 

* * Foliis multifidis. 

fpicMta, PROTEA floribns fpicatis , foliis multifidis, 
Leucadendron fpicatum. Berg, cap. 2f. 
Habitat ad Cap. b. fpei. "f>. 

Caulis proliferus Ramis (implicibus : junioribus tn~ 
canis. 

Folia decompofita , linearia, glabra. 

SpicaJ terminales , pedunculata , pubefcentes una cum 
Bradeis fiores diftinguentibus, vvatis, longitudine ca- 
lycum. 

Calvx tetraphyllus , quadriflorus , feffilis, pubefcens y 
minimus. 

Corolla tetrapetala , extus hirfuta: limbo ovato , £rf- 

gkmerata.iq. PROTEA floribus corymbofis , foliis multifidis 

Habitat ad Cap. b. fpei. ft. CauUs ll» TETRANDRIA. Monogyma* . 

Caulis fubproliferus : Ramis nudis. 
Folia decompofita, linearia, glahra. 
Corymbns terminaiis e fpica fafius , Brafieis difiin* 

guenttbus lanceolatis , acuminatis , ferrugineis. 
Flores tomentofi ^ fere fimplices. 

Serraria. i$. PROTEA floribus congeftis, foliis multifidis. 
Leucadendron Serraria. Sp. flant. 137. 
Habitat ad Cap. b fpei. \y 

Caulis proliferus : Ramts pubefctntibus pilis heholis. 
■ Foiia decompofita , linearia^ glabra. 

Flores ad ramorum divaricaiiones^ plures propriis pe+ 
dunculis fere corymbofe prodeuntes , magnitudtns 
pifi. 

Galyx brevijjimus , fubulattts. 
Flofculi fubnudi , clavati. 

tyanoides.i^. PROTEA floribus folitariis , calyce hirfuto , foliis 

multirldis. 
t^rotea cyanoides. Sp. plant. 137. 
Habitat ad Cap. b. fpei, 
Caulis fruiicuhfns Ramis fimpiibibus , Levis. 
Folia compofita et deeopipofita , Unear ia , glabra. 
Fios terminalis , undique hirfutus etiam calyce extttsi 

Corollula: hirjuta. Flos magnttudtne fruclus 

Ccrafi. 

fpharoce- PROTEA floribus folitariis lanatis, calyCe extus lsevi, f©* 
phala. Uis multirldis. 

Leucadendrum fphaerocephalum. £er£. C<*/>. 26. 
Habitat ad Cap. b. fpei. "5 
'Caulis proliferus , ferrugsneus , /<*z>/j. 
Fblia cempofita et decompofita , linearia ^ glabra* 
Flos terminalis ramorum , JolitariuS , magnittidine 
Pruni. 

Calyx foliolis lanceolatis , glabris , fubjequaltbus \ inti- 
mts margine albo lanatis \ dtfcui lana bombycina ni~ 
vea farucls. 

hkta. 9. PROTEA rloribus lateralibus fefTilibos, foliis apice 
unicallolis. 
Leucadendrum hirtum. J/>. />/*»;?. 13S. 
Habitat ad Cap. b. fpei. f) 
Similis fequenti a qua differt : 
Foliis fubpubefcenUbus aptce unico callo* 

vuu- TETRANDRIA. Monogynia. 189 

Vtllofltate florum helvola nec alba. 

Calycibus longitudine foliorum ? xcc brevloribus. 

cucullatA.io. PROTEA floribus lateralibus feffilibus , foliis arilce 
tricallofis. 

Leucadendron cucullatum. Sp. plant. 136. 
Leucadendros africana f. Scolymocephalos anguftiori 
folio apidbus tridentatis. Pluk. atrn. 212. f. 304./ 6. 
Habitat ad Cap. b. fpei. "5 

Caulis proliferuj : Ramis pabefcentibus^ cicatnbus 

foiicrum in<cqualibus . 
Folia lanceolata, fparfa^ Uvia f pubefcentia pr<tfertim 

fubtus , bafi tbtufa, terminats fapius callis tribus. 
Flores laterales , feffiles , foiitarii -, foliis paulo longio- 

res , nutantej c§roIIis fuif albis lanatis. ' 
CalyX pauctfoliuj , imbricatus foholis ianccolatis , *f#- 

minatis , /$//0 brevioribus. 
* Flofculi tetrapetali: Petala diflinSfa,fubi£qualia,fili- 

furmia, villofa, limbo nntante lanato. Antheras /#• 

neares. Stylus flliformis , flricJus , /Zor* longior. 

rofacea. PROTEA fioribus folitariis radio calycino colorato pa- 
tentibus , foliis fubulatis. 
Leucadendron nanum. Berg.. cap. 22. 
Conophoios capenlls , pini fo!io. Pet. gaz. 40. t. 

25-. / 7. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 

Caulis compofiius , /?/«/ fylveflris inftar cicatriculis 
Jcaber. 

Folia (P/«/ fylveflrii) fubulata , «ra/<a > /<tf*r* fupe* 
riore utrinque flrtata , fpatfa , patentia^ patula, 
lavia. 

Flores terminalej , folitarii , patentes , magnitudine A- 
(icrts chizenfis , calycino radio purpurco, dtfco flavo. 
Calyx iwbricatus fjuamis laxis , fenjim majoribus : /#- 

//«7/j longioribus , tenerioribus , patenttbus. 
Corolla propria dipetala. Pet.do rnajore lanceolat* , 

carinato , canaliculato , ciiiato : Limbo trifl* 

do , minimo , flaminibus 3. Petalo altero fetaceo Jta- 

mine 1 . 

Germen pilofum. Stylus fubulatus , adfcendens , 
prejfus , tandem corolla longior. Stigma fimpiex. 

referts* PROTEA floribus folitariis radio calycino Ianceolato 
ilridto tefinofQ, foliis lanceolatis, 

N Leu- 19® TETRANDRIA. MonogynU* Leucadendron repens Sp. plant. 1 35^. 
Habitat ad Gap. b. fpei. "5. 

Caulis arborefcens^ proliferus , robuftus , ramislcevibus, 
Folia lanceolata , inferne anguftiora, ohtufiufcula, glabra. 
Flos divaricatione caulis, fubfeffiiis , magnitudine 
ovi anferini. 

Calyx turbinatus , imbricatus fjuamis: infimis parvis, 
ovatis^ arfiis; mediis fttblanceolatis, nudtoribus, reji- 
nofis ; fnmmis f, intimis longe lanceolatis, fuhcanats- 
culaiis , flofculo Lngioribus ^ glabris. 

Corolla propria dipetala : Petaio interiore ovato , 
cwrente in lineam anguftam: apice trifido vilhfo. Pe- 
talo interiore lanceoiatz , carinato, excurrexte tn fi~ 
lum longitudine interioris , #/>/V* pubefcente. Sta- 
raen petall interioris in medio limbo, Anthcra e tri- 
bus compofita petali exterioris , in medio petali An- 
thera capillaris. 

Germen fubulatum inter Fafciculum pilofum, flavum f 
fafiigiatum. Stylus filiformis ^ Ungitudine petalorum. 
Stigma Jimplex. 

cynaroi- 8. PROTEA floribus foHtariis radio calycino lanceolato 
des* ftri£to, foliis fuborbiculatis petiolatis 

Leucadendron cynaroides. Sp. plant. 13^. 

H"bitat ad Cap. b. fpei. t? 

Caulis fruticofus , brevis , procumbens, 

Folia fubrotunda^ obtufa, Uvia, magnitudine fere ma- 

nus , petiolata pettolts folio dimidio brevsortvus. 
Flos terminaiis magnitudine calycis Cynara. 
Calyx smbricatus fquamis extus cinereis , apice fim- 

plicibus y lavibus, imberbibus ; difco longior , eretfus. 
Corolla propria dipetala: Petalis longitudine calyeis 

apice cohcerentibus , rofeis : petalo latiore apice trtfi- 

do pubefcente* Filamenta albo-rufefcentia. 
Germen barbatum. Stylus ruber. 

Lepido- 4. PROTEA floribus folitariis radio calyclno fpatulato 
carpoden- atro-barbatis , foliis lanceolatis.l 
dron. Leucadendron Lepidocarpodendron. Sp. pfant. 134. 
Habitat ad Cap. b. fpei. "fr. 
Affinis maxime P. fpeciofss, diftinfta tamen* 
Caulis frutex robuftus , gemmts e foiiorum fuperiorum 
alss, lavts. 

Folia alterna, feffilia, lanceolata (Nerii") y lcevia , ob- 
iufa y margine recurvaia^ apice callo minuto. 

Flos TETRANDRlA. Monogynia. 191 

Plos terminalis , feffilis , magnitudine matius. 

Calyx imbi icatus fquamis canefcenttbus , ovatts- ohlon* 

gis, varie coioratis : intimis longis , fpatulatt s , apice 

barbatts barba nigra exttmo a'.ba. , 
Corolla pmpria dipetala. Petuio interiore fubulato, 

fenfim anzufiato, albo villofo , apice trifido : tnter- 

media minore. Petalo exteriore filiformi , fuperae 

villofo. 

Filamentum Petali interioris fupra medium , vix m ni- 
fefium. Anthera line>ris e 3 connexa , petait c tnali 
incumbens. Petalt exterioru capilare , infra 4Pi- 
cem. Anthera erefta^ iineiris. iongitudine pcttli. 

Germen fnbulatum tntra penicilium pilorwn IkteorUm^ 
dejinens in Stylum fubuiatum , fnpr a c ir in.it um, ion- 
gttudine floris. Stigma fubu. 1 uw. 

Obf. Calyx magnitudtne et flatura proxime accedit P 
fpeciofae. 

fpeciofa. PROTEA floribus folitariis radio Calycfno fpatujato fer- 
rugineo-harbatis, fo } <v< lanceolatis. 
Lmcadendrurn fpeciofnm Mant. t. f. %6. 
Differt a pncedente primo tntunu radtt in^imii fqua- 
mis barba ferruginea \ convenit cum Lepidoc •* Voden- 
dro et cynaroide pracipue caiyce granat cynara. 

■ * ♦ • Pifliilis capitatis. 

totta. PROTEA fiVribus fubgeminis , piflilFs cdpftatii , corol- 
lis longiffimis difta<>tibus s foliis glabr s. 

Habitat in Cap. b. fpei. montibus a>en 1 ntgra -fo. 

Caulis frutefcens, ramofus , purpurafce/n , . /. 

Folia ianceolata, alterna, glabra, apice pu;d<, \iiofo. 

Flores termtnales , feepimt bini , m^nttudtwe g andls. 

Cllyx imbricatus fquamis lanceolatis , acummutts, fca- 
riofts , glabris, longitudine receptacutt. 

Corolla propria monopetala , vix ad bafin bipartita, fi- 
Jiformis , iongiffima , fubpuhefcens , flava, apice cras- 
Jiufcula : iacinia altera tanceolata: Limbo ova'.o tri- 
fido ; lacinia altera lineari *. limbo elliptico. Migina 
capitatum , tenuiffime bifidum. 

Receptaculum commune fubgiobofum , vilhjum: paleis 
ovatis, acuminatis , coloratis. 

Hypot>hyl-\i. PROTEA floribus folitariis, piflillis clavatis , folifs 
locarpo- callofo-tricufpHaris. 

deudrum. Leucadendron Hypophytlocarpodendium. Spi ftant* 
•w — 136. N r I/j- i$i TETRANDRIA. Monogynia/ 

Hahitat ad Cap. b. fpei. in campis arenopt. %. 
Caulis frutefcens , proeumbens : ramts p&befcentibuf t 

rndibus. 

Folia lanceolata , hafi angufliora $ apice ebtufa talfofo* 
tridentata y rarius quinquedentuta\ rctentitra fubpu» 
bejcentia. 

Flores folitarii , terminaler , pedunculati , magnitudine 
juglandts j Peduncufo tomeutofo : fquamis ovatis al \ 
ternis. 

Calyx imbricatus , fongitudine receptaculi fub^fobofi ; 

fquamis ovatis villojts. 
Corolla propria monopetala^ femtbifida , vilfoja: 

lacinia altera femitrifida tetidem ftaminibus ; altera 

iineari indivifa. Ptjiillum ciavatum , longitudine 

eorolU. 
Receptaculum paleaceum. 

pttbcra. PROTEA floribus binis temisve, piftillis clavatts * foiift 

elliptico lariceolatis pubefcentious 
Leucadendron oleifolium. Berg, cap. 15*. 
Conocarpodendron acaulon , tolio rigido ne-v >fo ob* 

longo latiori. Boerh. lugdb. 2. p. 201 / ioi ? 
Habitat in Capitis b. fpei arena rubra. f> 
Caulis fruticofus, protiferus, fexpedalis : t m r rttdi* 

bus , pubefcentibus. 
Folia breviter lanceolata f. elltptica , rf/>/r* cat>o a^ pu~ 

befcentia^ incana, confertim alterna 
Flores terminales ramorum 1. f. 3^ hirti , magnitu* 

dine Ceraji. 

Calyx fubrotundus s imhricatus : fquamis Imeav il 
obtujis, hifpidis f. htrtis, corolla brevi^ribui. 

Corolla propria monobettla^ fubbipartit.4 : Ucinia a te« 
ra lineart; altera filtformi : utriusqne fcimkus 
cohoerens collo in fiorem quadrifidum. PjftiHum fili° 
forme ^ corolla triplo longius , Stigmate ov-ato. 

• * * * Irtvolucratas difco ovato foliis circumfepto. 

firobilinct. PROTEA floribus imbricato-ovatis mvolucrstis paleaceis 
glabris, foliis fpatulatis laevibus. 
Hubttat ad Cap. b fpei. 

Caulis preliferus $ ramis crajfiufculis , Uvibus , fub* 

(Iriaiis. ^ 
Folia Cparfa, fpatulata, obtufa^ unicallofj, venofa,gla- 

bra , digiii latitudine , vtx longttudine. 
Galyx termnalis, ovatus , imbricatus paleis {ttt recns- 

otr§* TETRANDRIA.. Mondgynfa. 193 

Strobtlus Pini Abietis) obtufis , coloratis , Uvibus ; 
iircumfeptus foliis conformibus confertis. 
Flofculi minuti , Uves^ tetrapetali , w#> ^^/r#V longio* 
res , ftigmate obtufo. 

ftviftra. PROTEA flcribus imbricato-ovatis, involucratis pales* 
is fubtomentofs , foliis angufto-lanceolatis. 

Protea comYera. Sp, plant. 188. li>. 

Protea foliis lineari-lanccolatb, capitulis fquamofis. Roy. 
lugdb. 185*. 

Conocarpodendron folio rigido craflb angufto , cono 
laricis parvo Bierh. lugdb. 2. p. 200. t» 200. 

HaHtat tn Cap. b. fpei arenofi-. %. 

Caulis frutic.fus , pr'liferns, ta>vis, femipedalis. 

Folia angujio - lameolata , Uvia, alterpa, afice fnb* 
callofa. 

Involucra terminalia , foliacea y foliis latiora , fubco* 

lorata. 

Flos comnrinis ftrobiliformis , cz/afifj, obtufus , magni* 

tudine avellana , imhricatus paltis fubrotundis , eJ- 

tufiffimis , <an?f'j fjrfa/ tomentofis. 

Calyx communis #ȣ><# invoiucrum , fattamis ovatis, 
fcariojif, brevibus. 
Corolla proprra Petalis quatuor , diftinSis, linearibus % 

palets paulo longtortbus. Stigma ootufum. 

pdllens. PROTEA floribus ovatis involucratis epaleatis laevibus, 
fuliis linearibus. 
Protea conifera Sp, flant. 133. y. 
Ccnocarpodendron lolio anguito rigido brevt, eono 
parvo aureo corona foliacea luccin&o. Boerh. lugdb. 
1. p. 200. #. 2CO. 
Thymeia capitata f julifera, angufto falicis folio. Pluk. 

mant. iSl t. 229 /. 6. 
Hab>tat in Capitis b. fpei arenofis. %. 
Caulis fruticojus^ proltferus , lavis, bipedalis. 
Folia Unearta , *f , /<* i>## , alterna, , #V« /#*£• 
callofa. 

nvolucra terminalia, foliacea , foliis ccnformia ,flava.. 
los communis im K <ricatus . ovams r, obtufus, wagnitu- 
dine Piji majorts Puleis nuliis , /p^ Za»* /0- 
dijimguente occuitata. 
CalyX 1//AT notabttts. 

Corolla propria Petalis quatuor t linearibus , Isevibus 
patnlis Limbo ovato. 

N 3 PRO- 
m TETRANDRIA. Monogyriia. 

faligna. PROTEA fbribus ovatis involucratis epaleatis, foliis 

lanceolutU fubpubefcentibus oblkjuis. 
Pr >tea conircra. Sp. plant. 138. 
Leucadendr >n falignum. Berg. cap. 20. 
Frutex aeth'"opicus conirer, foliis Gneori, fdlici«jEmulus. 

B eyn. cent. 21. *. 9. 
Habttat ad Cup. b. fpei %. 

#rgetttca. PROTEA florious ovatis involucratts epaleatis tomen* 
i »iis , foliis lanceolatis villofis nitentious. 
Pr .tea argentea. Sp. plant. 137. 
Habuat ad Cap. \>. fpei. 

&evifa- PROTEA fioribns hemifphs&ricis fubinvolucrttis epalca- 
vus f tis villoiis, foliis fpatulatis. 

Levifanus capeniis , lerpyili folio. Pet. gaz. 9 /, 

r « r. /.-7. 

Brunia Levifanas. $p. plant. 289. 
Htbn^t ad Cap. b. fpei. %. 

Caulis fruticojus , proliferus , eretlut , Udu y ramuts 

fubpabefcentibus. 
F >lia fpatulata, Uvia , parva, fparfa. ■ 
F' >res hemifpkarni , terminales axtlhresque , filloji^ 
Jnvolucra (4» Caly^es communes) fiofcalus aquantta 9 

foliis eauiinis fimillima ; »*f longtora). * * * * * Addendaj. fHvariet» PROTEA floribus faftigiatis , foliis .oyalibus. 

Leucadendrum divaricat m. jBerg. 19. 
Habitat ad Cap. b. fpei, ft. 

Caulis fruticulofus, proliferut) dtffufus , procumbens f 
purpurafcens , fubpilofus. > 

Folia ovalia , fparfa , Uviufcula , obtufa , patentia 9 
ma^nHudine Oxycocci. " ' 

Flores terminales } feffiles ? fafligiati , magnitudi* 
pe Pifi. 

Caly* foliolis oblongis , obtufis , margixe tomentofiS , * r 

qu^ltbfis , fimplict ferie , longitudine floris. 
Corolla foprta tetrapetala , <f.x/a.f tomentoja. Styius 
filiformis, corollula paulo lozgior. 

PRO- 

Pr<>*eis affbcianda fub ecdei}; genere Leucadendra , f*7ifo lubentitis fnbfcribo , 
£M0 wpvir certius diffe: ■cntes 1 in fructificationis partibus omnibus notas , <it row- 
venientiatn in 'ajjinitate et cbarattere ejfentiali (tarAinwtn , i/)^ /a'»^»» corolla 
injercornm , quamvis *ii# mmQfetalet , dipetal*, tetrtpttal* 4li<t. TETRANDRIA. Monogynia. ioc 

furpurea.i. PROTE \ floribus faftigiatis, foliis filiformibw indivifis. 
Leucadendron proteoides ^ Sp.pl. 134. 
H.ihttat ad Caput. b. fpei. 1> 

Caul : s fruticulofus , proiiferuj ^ purpureus , ramulis 
fubvilffis. 

Fo'ia linearia, fubfiliformia^fparfa , lavia, apice caV.ofa. 
Flores terminaies , fejfiles^ fafligiati, magnitudtne Pifi. 

Styli jetacei, paulo longiores flufculis. 
Calyx foiioiis cauitnis conformibus , filiformibus , /*r/i? 

Jimpiici , longitudine corolla. 
Corolla propria tetrapetala , viliofa: Limbo glabro , 

f*ri'//?ortf.PROTEA fioribus paniculatis, flofculis fubdenis , foliis 
fublanceolatis. 
Hahitat ad v.ap b. fpei, f>. 

Caulis fruticofus , ramojijfimus, pajjimque proliferus , 

fufco-cinereus , oBopedalts. 
Folia fparfa , fublanceolata f. fpatulato-obionga , o£/#- 

/j, fubnuda r magnitudine fere Vttts idece, 
Florcs panicuiati, copiofijfimi , lutei, magmtudine Triti- 

ci majoris f gemmarurn Gales , *"« tolo genere minimi. 
Calyx ovatuj, tmbricatus , fcariojuj , iuteus , fubpube- 

Jcens, flofculis 8. /I 10. 
Corolla p> opria monopetala : Tubo fiiiformi , longitu- 

diwe calycis. Limbo quadripartitu , lineari , paten- 

tijfimo, tubis duplo longtore : Lac inia fuperiore pro- 

fundtus feparata. 
Anthcrce lineares, flavae , extus atra , corolla ad fuucem 

infidentes , longiti.dine fere pet aiorum. Stylus iongttu- 

dine ftaminttm, Stigma craffiufcuAum , ubiongum, api- 

ce bifidum.Getmmls rudimentum non obfervatur. 

ampIexU SGABIOSA corollis quadrifidis radiantibus , foliis am- 
<•*«//*/. plexicaulibus lanceolatis intcgertimis ; radicalibus tri- 
• fidis crenatis. 
Scabiofa capitulo globofo minor. var. 3. C. 23. 270? 
Habitat - - - H, U. 

Canlis pedalis , fcaber , brachiatus . 

Folia Radicalia oblonga , fcabriufcula , crenata , trifida 
lobis lateraltbus. 

Caulina amplexicaulia, lanceolata , integerrima , 
£4/2 latiufcuia. 
Panicula dichotoma. Pedunculi lonvijfimi. 
Corolla carulefcens : corollulis quadnjidis : exteriori* 
bus radiantibus. 

N 4 Calyx 9$ TETRANDRIA. Mcnogynla. 

Calyx polyphyllus , longitudine corollcf^ 

Dijfert a S integrifolia foiiis radicalibus non Tndiyi- 

fis; caulinis bafi latto) ibus ; calyce non corolla dimi- 

dto brsviore. 

ficula. SCABIOSA corollis quinquefidis «qualibus calycc brc- 

vioribns, folHs lyrato-pinnatifidis. 
Habitat t» Sicilia. (*). H* U. 

Caulis herbaceus , pedalis y dichotornus , divaricatus, rn- 

ber , debtlts. 

Folia petiolata, nudiufcula , Jubpilofa: inferiora lyrata^ 

fuperiora fnbpinnata , linearia. 
Pedunculi dichotomia , twgi , vtx pubefcentes y pur*. 

purei. 

Cal)X oBophylius : foliolis lanceolatis y reflexis , cortllt 

muito longioribus* 
Coiolla <&qualis (minime radiata) , rubicunda. 

Corollulae parv* , irregul&res , magmfudiue aqza* 
ieSy calyculo multo angufliores. 
Stamina allida , coroilults iotfgiora. 
Pappus Corona campanulata , plicaia , multidentata , 
centro qcIq, c&ilofo, 

Stella flipttata : fetis $ , atropurpureis , flofcuU 
longtjrtbus. 

Dijfert impnmis a Scab- marina fioribus non radiatis, 

hdurata. SCABIOSA corollis quinquefidis radiantibus, foliisovato» 

lancsolatis eroiis bafi dentatis, caule rigente. 
Hutntat m Arrica "fr. h. 
Cauiis rtgerts , pedalis , pubefcens, 
t Foiia fejfilia, jptthamxa , ferrata f. erofa(fuperiora ar- 

gutius ) , JubtQtyent(tfa r viridia ; profunde denta* 

ta : deKttbus utrinque \-%. 
Panicula a\chot'>ma: prima dichotomia peduncnlifera , 

rehquts aptce floriferii. Pedunculi longiffimi. 
Calyx decaphyilus, patens , brevt J, fubaejuaiis (mmi* 

me hnbricatusj. 
Corolla pallide carulea r radiata , frf/yf* longior. 
Paleas fetacea. Semina oblonga , oBo-fuhata \ Corona 

membranacea flillulisque fetis iongionbus. 

pumila, SCABIOSA corollis quinqufefidis radiantibus , fubacau- 
los , foliis pilofiflinm: radicalibus lyratis; caulinis pin^ 
natis inciiis. Burm. prodr. 4. 
Habitat aa Cap. b. fpei. 

Planta **** hirfutiffima. Caulis #//#/. KNA- TETRANDRIA. Monogynia. jtjj 

finmofit, KNAUTIA foliis fuperioribus pinnaris , calycibus deca^ 
phyllis, feminibus pappofis. H. u. 

Habitat in Oriente. 0. 

Caulis ereflus , refius , teres , brachiatus , pubefcens % 
fcfquipedaiis. 

Folia cppofita % fubianceoiata, fubtomentofa , venofa, pa* 

tential tnferiora iato-lanceoiata , indtvifa , profundf 
ferrata , tomentofa ; fuperiora magis ptnnatifida : 

iaciniis ianceoiato-iinearibus. 
Pedunculi folitarii , iongifftrni , refli , aphylli. 
Cfllyx cylindrico-obiongus:folioiis 10, ereclis , iineari* 

ianceolatis : interiurtbus paule breviot ibus. Flofcuii 15. 
Corella pallide caruiefcens. Corollulae marginaies ir~ 

regulares: quinquefid* : iaciniis extimis 3 majori* 

bus, caiyce non longioribus. Coroiiuia dtfti rninores. 
Seminum Pappus (absque caiycuio) radiis 12, undique 

pilofis , iongis, 
Differt a Scabiofa pappofa Calycis foliis lanceoiatis % 

nec ovatis acuminatis. 

Pappo ftffili absque arifla , »^ caiyculo infidente dd* 

jacente arifta. 
Foliis inferioribus ianceolatis ftrratis , »w pinnttit 

linearibus. 

faUflina, KNAXJTIA foliis integris, calycibus hexaphyllis, femi- 

nibus pappofis. 
Habitat in Paljeftina. Haffeiquifi. 0, 
Caulis eredus , refius, tercs, brachiatus , fubpilofus , 

■z;?* pedalis. l 
Folia oppofita , Janceolaia , integra, integerrima, fiio^ 

fa ,• fubpetiolata. 
Pedunculi folitarii , hngiffimi , #r , aphyiii. 
Calyx ereSius : foliolis fenis, lanceoiatis , acuminatis 9 

**/* pilofioribus. 
Corolla radiata flofcuiis piuribus : Radii majoribus, iti* 

aqua\ibus\ Dtfci fubcequahbus. 

Seminum Pappus r*4*jj cl 1 ?* , villofis. 

eordifoiia RU BIA Foliis quaternis cordatis. ^V/?. ?f*/. 3. />. 22$* 
Cruciata f. daurica fcandens, fmilacis folio afpero, florf 

luteolo, fruclu majori rubro. y/wm. r#^. X.9. 
Hadttat in Sibiria, China. 

Jr lores paniculati ex apice cauiis et rambrum , pauci^ 
aibt f. albo-pallidi ^fubcampanulati , quadripartiti \p ar 
tuii , unguicuiati. 

N 5 PL \N- 193 TETRANDRIA. Monogynia. 

w*r?4**.PLANTAGO foliis linearibus canaliculatis recurvaeis 

nudis. 

H*bitat in Europa anftrali. 0. h» U. 

Planta aianlis. 

pOlia radituiia, linearia , acuta, canalicutata , rccur- 
vata , Kuda^ fubtus fubpubefceniia , s//.* denticulata. 
5capi jiliformes . % teretes , «o» ftriati , eretii , fultis 
breviores. 

Corolla fcariofa. Stamina corolla vix longiora. Pi- 

ftiilum longtus. 
Affinii Pl. fubulatse , nifi eadem in Horto culta. 

^GIPHILA. «V ^ p. 3- ^ & f 

Ha :tat in Martiuica ad fylvarum ma<gines. "5. 
Frutex orgyalis: ramis oppojiiis , tetragonis , giabrir. 
Folia oppojita, pettolata, lanceqiaiQ ovata , acuminata , 

glabei nma , integerrim i. 
Panieulae axitiares ierminalesque - foiioja y crmpof.t&y 

flriBa. 
Flores 

CALLICARPA foliis ferratis fubtus tomentoiis. 

Habitat in Jzva. 

Frutex ra*iis comprcffiufculis , albtdo-tomentofit. 
Folia oppofita, pttiuiata y ovato - ianceolata , ferraia f, 

fptthamea, fupra nervis fubtus tota tomentofa. 
Panicalas axtiarcs, dichotomg , t/^r foliorum longitw 
dtne , tomentofa : BraSeis minutij, fubuiatis , 
gulam diihetomiam oppojitis. 
Calvx cyiindricus , quadridentaius , lcevior. 
Corol a infundibuliformis , qttadrtfida. Fitamenta 
ptllana , corolla duplo longiora. Germen fuperum. 
Stvlus ftatura filameniorum. Stigma cajitatum , 
tufum. 

trtituIata.WLJERIA. fteminibus exfertis bipartitis r corollis cylin- 

dricis. 

H .bitat ad Cap. b. fpei. p. 
Fruticulus diftortus , ftatura Erica vulgaris. 
Folia quaterna , ouata^ iongitudine internodiorum , 
prejfa ramis , r^/»/ articutati , ovata , 

Capitula terminatia , calycibus albo-viUo/is. Corollas 
cyttndrica , incarnata. Antherss exferta^ angujiijji' 
m<e , nigr<g . bipartita. 

D':f martini' 

eertfis. eana. TETRANDRIA. Monogyr.ia. 19% 

Diff rt a Bl ericoide, au*> coroliis eam$anr.Utis,fta* 
mt ious tjuaHbns, ftltis nagis imbncatis : a Bl. pu- 
filla qu£ calyctbus glabrts f cortlits ihfundtbulifor* 
mibus. 

mtrgw PEN.^EA foliis cordat* mar^nat : 5 , flonbus laternlib-js. 
ts Hvottat ivxta Cipitis b- fpci jiuvios. ft. 
Frurex firtdus: Ramts favius tertns. 
Folia oppo/ita f. terna , cordata % ftfbfijjilid , ohtt.fiu- 
fiula, mtida , margine rccttrvo, magnttudinc B<ux*y 
' Flores iaterales tnter folia^ jub/ejfiles , /W;/r non Un* 
giures , d/£/. 

fucata, PEN/EA foliis* rhombeo-ovatis , bra&cis cuneatis acu- 

tis coloratis. f 
Penxa Sarcocolla. ^err. cap. jjr» 
H*bitiit in Capitis b. fpei. montibus. %. " 
Frutex ramojijfimus : Ramis teretibus : rantulis ats» 
gulitis. 

Folia ovata^ hafi anguftiore , acuta , patula , oppofifa , 

I^evia." 

Flor s fajciculati, terminales, purpvrei : Bra&eis /a//* 
mtnorib.ts , cuneatis , acutis, purpureis. 

Uta. S\W\R\ t t 

Memecylon umbellatufn. Burm. ind. 87. Burm. Zeyl, 

76 fif- ^jyi. 469. 

Cornus Zeylairca fylvettris altcra. 
Habtt a t>t India orientali. f>. 
Rami pu>puraj'cente r , Uves. 

Folia alzema, petioiata, lanceolato eliipucct^ obtufa, fW* 

tegarr'tma x iavta utrinque. 
"Corymbi laterafes, axillares , petiolis longiores. 
FU>re> copiofi, lutei. 

Differt a Corno »0» tantum Germine fupero , 
Ftlamentis petalo oppojitis nec aUernis. 

fericea. CORNUS arborea, cvm r s nudis , folrs fubtus fcricefe, 
Cornus fercvna laurifolia , fructu n r g>o caeruleo , oGi» 

culo compreflb. Pluk. qim. 111. t. *6o. /. 3. 
Hahitat in Afflenft fepientrionait. f> H. V. 

FruteX alticr : Ramis tubicundis, Uvibus. Ramuli 
n ttmi obfoUte ancipitc* % a tetioii dorjo^ vix mani- 
fejio , decurrente. 

Folia 206 TETRANDRIA. Monogynla. 

Folia oppofita (nec bifaria) , ovata , plicato - lineata ; 

fitbifts alba (non palltde viridta, , fericeo-nitentta. 
Cvm» terminales , breviores. 

Petala ovata f. oblongiufcula , alba , patentia. Stamin* 
albu , corolla dupU longiora. Receptaculum pur* 

purafcns. 

StmiiUma C. fanguineas et alb«, nt dtfficile diftingua* 
tur , fed Bacca atro-purpurea. 

fuyrtifoU SIRiUM. 

um. Waoitat in India orientali* %. 

Arbor facie Myrtt : Ramts flriflis , brachiatis , paffini 

articulatif . 

Folia oppofita^ p etiolut a , latoAanceolata , integerrima % 
ter.era, btpotlicaria , glab> a , fubtus gtauca. Stipw 
la null&. 

Thyrfus ftorum terminalis , brachiatus, foliis brevior y 

eXongata. ACflSNA * 

Kramerias Arfinis. Z), wj7". 

Habitat tn Mexico. ft. 

Pianta perennis, lignofa, ramofiffima : Ramis longiffi- 

mis. 

CauLs plures , fuffruticofi , fubramofi ere&iufculi , 

bipedales . 
Folia pinnata , fparfa, vaginantia\ 

foliola feffilia, approximata , fuUus pubefcentid ': pa» 

ribus primis minimis , linearibus , acut:s, integer- 

r}mi%\ paribus 4-g majoribus , oblongis , ferratis : 

ferraty.ris apice barbatis. 
Spicas axillares , ancipites , erecJa , rigidula , J^/« 

Bra&eae propria ovato-oblonga , concava , perianthh 
proxtma , («£ r;*/ foliolo tertio facile ajju- 
merenittr*) 

Flores fubfffiles , alterni. D. Mutis. 

ftri&a. OLDENLANDLA pedunculis racemofis terminalibus , 

foliis linearibus , caule erefto brachiato. 
AHine fpergula; foliis, capitulis brevioribus duris. P/#i. 

9. * 332 /.3. 
Habitat in Malabaria. ZX Koenig %. 
Caulis fuffruticofus , /#/>rj radicem parum perennans y 

fem* f>ENTANDRIA. Monogynia. aol 

fempervirens , teres articulatus , flriatus , trichoto* 

mus , eretitts, pedalis. 
Foiia oppofita, linearia t acuta^ articulis breviora^ r4* 

dicalia fere lanceoiata. 
Pedunculi terminaies s flrifii^ fubbrachiati : floribus r4* 

cemcfis , oppofttis, aut gemtnis , ereftis. 
CalyX fuperus, quadrideniatus , perfiflenSi 
Corolla tnfundtbuliformis: Limbo tubis breviore. 
Antherse oblonga , incumbentes. Styli fligmata 2, 

/c#£tf . 

Capfula kilocularis , obovata , truncata^ polyfperma. 

V. PENTANDRIA, 

MONOGYNIA. 

^tfr^o-HELlOTROPlUM foliis ovatis rngofis fcabris oppfiti* 
r«w. alternisque. 

Heliotropium barbadenfe , parietarix folio , flore albo 

minimo. /J/7/ r&fr. 178 f. 146. /. 175. 
Heliotropium indicum , foliis hormini, minus. Bnrm. 

Zeyl. 121. Fi«r. Z*?v/. 470. 
Heliotropium americanum , hormini foliis anguftis,an- 

nuum minus. Raj.fuppl. 271. 
Habitat tn Iudiis. H. U» 

7\ffinis admodum Heiiotr. indico. 
Caulis ereclus , pubefcens , pedalis. 

Folia pleraque tppofita {exceptis medii caulis quce a}* 
terna) , petiolata , ovata y rugofijfima , fcabriufoula , 
lucida, acuta. 

Pedunculi oppofitifolii aut e dichotomia caulis , /0//// 
longtores , erefti'. 

Spicis binis % recurvatis , imbricatis. 
Coroll» minute , pervix , alba fundo flave. 

frutUofa. MYOSOTIS feminibus laevibus, caule fruticofo Iaevi, 
HahttJt ad Cap. b. fpei. fn 

Caulis pedala^ lignofus , perennans , lavis , ramofus* 
Rami muiti , florijeri , fummitatem canlts. 

Folia alterna , itnearia , /rre lavia , ptlis raris ad* 
prejfis. 

Spicae terminales, fecunda , »0» pedunculat*. 
Flores Fructus minuti. 

BO- 2©2 PENTANDRIA. Monogyn?*. 

teylanica.BOR AGO fo! ;; s rameis alternis fefiTilibus, pedunCnVs u» 

n ; tioris, calycibus inauribus. 
Borago Zeybmica feftns ramificsti' n- m op^o tis . fl !• 
rum altemis cblongis , pednnculiN rtfminalibus uiu- 
floris, ca^ycibus protuberantibus. Burm t*d. 41 #. 

14../. 2. £ 
Anchnfa buglofToides , lithofpermi femine. Pluk. mant, 

H bttat in India orienialt. 0. 
Caulis ramofus , hifpidus. 

Foiia caulina opofit*, lejfilid^ ianceolata, hifpidt:r%r 

mea aUema , ^lura y mino 4, aeut'tor^ 4 
Pedanculi fingula foita ravAea filiformes , Iclitjrii % 

untfl',ri , /o/r/i longiores , pttojt. 
Calyx io^gttudine curolice , erettus , canefcens , ^//0* 

/»r , absque apovhvfibus pojiicis 
Semina glabra , oz/i?^ Cerinthes. 

Dijfrt a B europsea africana pedunculis unrflorit , 

4 B. Indica /d///J »«# amptextcautibus ^calyctbus non 

catcaratis, 

flaitagi- ECH'UM, fbliis radicalibus ovatis lineatis pet ; olatis. 

Echian, lato plantaginis folio, italicum. B*rr. rar* 

Mf- 1026. 
Habitai in ItaKa. 0. 

Folia /i/^r# pilofa i mllirt, hihida\ Rad'caHa 

(Pluniaginis), lineata/mte^errtma^ petta >ta, magna. 

Caulirra fanceolata, feffiUa 
Caules ^/'/e/J />/'//'/ moiltbns , #fr ftrigofii ■; purMa fufca 

fub piliT , 8? /"# reliquis , /^^ w/tf.'' 7. 
Corollae mojaeea (non carulea: E, vnlgaris^ *ec bre~ 

vlorts £. cretici) 
Bfa&ese ♦ »<<?r fiores ^ Jcmicordat\e 1 iongitudine calysit 

(non fkbwiatiS E. vuigaris , rd/yt* iengtorcs 

E. cretici. 

&rgente~ ECHItiM foliis Hnearibus albido hirfutis apice parulis. 

Ech um argenteum. -B^. 40 

Buglolfum echioides argenteum , floribus purpureis. 

PWl wz*ȣ. 33. #s 541. /. 8, ? 
Hahitat in Capitis b. fpei 'montibus nigris. 
CaVis determinate ramofus. 

Fi»iis* fptrfa * iinearia , acuta^ apice extrorfum cnrva % 
canefcentia pilis ajbij. 

CON* 'PtNTANDRIA. Monogynfo io$ 

fibiricus. CONVOLVULU3 foliis cordatis acuminatis levibus, 

pedunculis bifloris. 
Habitat in Sibiria. Laxman. Q. H. U. 

Caulis orgyalis , lcsvis , biangulatus fa ftipulis decur- 

rcntibus , non tamen anceps), volubilis. 
Folia cordata, vix repanda, integertima , m ixime 'a+ 

cuminata (acumine Ungitudine fM) y l*v\a, fubtut 

paliidiora , vensfa. 

Petioli foliis dimidio breviores, fupra canaliculatu 
Stipulse parva , verticales , obfoletius per cauiem d<* 

currentes. 

Pedunculi btfidi , biflori , breviores, 

Calyx ovatus t arftus absaue braBeis, 

Corolla albida f fubincarnato-aiba , fundo flavefcente ¥ 

campanulata {Convolvuli arvenfis , fed dimidio mi* 

nor) , flicata. 
Stam.na corolia dimidio breviora. Antheras flava. 

CONVOLVULUS foliis cordatis acuminatis rcpandis , 
pedunculis trifioris , caule farinofo. 

Habttat - - - - /X Tarra. 0. H* V. 

Caulis orgyalis, teres, quafi tenuijfima farina confper- 
fu> , volubilis. • 

Folia cordata f. fagittata , poftice tbtuftffima emargfl» 
nataque , repanda margine (vix eroja) , nuda ,fufTra 
rugofa , fubtus ven^fa^Jinu bafeos obtujo^ valde a» 
cuminata, ditplo longiora auam lata Petioli foliis 
dtmidio breviores , farinofi. Stipulas vix ulia, 

Pedunculi triflori , foliis longiores, 

Calyx teres, arftus. 

Corolla calyce triph maj«r , fubincarnata , acuta, quin- 

quefida. Stigmata 2, obhnga. 

angularis. CONVOLVULUS foliis cordatis quinquangularibui 
integerrimis villofis. Burm. ind. 46. /. 19. /. 2. t., 
Habitat in J&va. 

Caulis volubtiis , pubefcens. Pedunculi multiflori, Fo- 
lia villofo-fcabra. 

t»V//fo//«/.CONVOLVULUS foliis palmatis quinquelobis glabris 
dentatis> caule piiofo, pedunculis multifloris, Burm* 
ind. 45". t. 18. /. 1. f. 
Convolvulo fimilis , bryonix albx foliis villofis. Pluk, 

alm. 115-. t. 25. f. 3. 
Habitat in India vrientali. 

Caulis 2©4 PENTANDRIA. Monogynla. 

Caulis voIubUHs , pilofus. 

Folia quinqueloba , ad dimidium divifa % laciniis atlt* 

minatis. 
Racemi bipartiti. 
Calyces vilioji. 

dijfc&us. CONVOLVULUS foliis palmatis feptempartitis glabris 
dentato-finuatis , caule pilofo , pedunculis unirloris. 
Jatq. obf i. p. 4. *, 28. f. 
Habitat in America. 
Caulis voiubiiis. 

Folia palmata fere ad bafin , glabra. 
Pedunculi uniflori. 
Calyx glaber. 

bejiata. JPOMOEA foliis fagittato-hafiatis , pedunculis bifloris. 
Burm. ind, fo. t, 18. /. 2. f. 
Habitat in Java. 

Folia cordato-haflata , auriculis utrinque gcminis (itt 

mea non florente). 
Flores lutei . Burm. 

feregrina. CAMPANULA foliis ovatis rugofls , petiolis mar- 
r ginato-dilatatis ferratisque, caule fimpliei hifpido, co- 
rollis patulis. 

Habitat ad C. B. S ? inter femina capenfia excrt* 

Folia radicalia (Primula veris), ovata, obtufa, rugo- 

£?, creuata, utrinque fcabra. Petioli dilatati , /<rr« 

rati f. dentati* 
Caulis pedalis , fimplicijftmus , ercfius, hifpidus , deji* 

nens in racemum. Folia caUlina minora^ alterna. 
Flores fublaterales , folitarii, Jubfejfiles. 
Calyx oblongus , hifpidus (absque reflexis finubus) , C9* 

rolla dimidio brevior. 
Corolla patens , inter campanulatam et rotatam media^ 

cccrulea fundo atrocaruleo. Stamina et Piftillum 

(corolla non iongius) carulca. 

ftrptns. PSYCHOTRIA caule fubherbaceo repente , foliis ova- 
tis utrinque acutis. 
Habitat in India orientali. %. 

Gaules repentes s bipedaies f. orgyales : Ramis cre&is , 
altcrnis , teretibus , articulatis , perennantibus. 

Folit ' "PENTANDRIA. Moriogyhia. ' -j*f , 

ro\h oppofita , petiolata, ovata , bafi apiceque zcuta t 

utr^nque Levia. 'Stipulse fubrotunda , decidu^. 
Corymbi terminales , brackiati , foliis vi'x longiores, 
Semina bifulca in lutere 'csxvexo exteriore. 

fslaxacedi ATROP A caule fiuticofo, pedimculis folitariis , corol- 

lis campanulatis, foliis fuboyatis. 
Solanum guineenle Sp. piant. 363. 
Solanum lignofum africanum fempervireris , laurinis fo- 

liiiS Corrirn. iprt. 2. p. 191. t. 96. 
Habttat ad Capitis b. fpei litora m.iritima. "fr* 
Can!is fexpedalis , fruthofus\ minns ramofus\ Juban~ 

gulatus. 

Folia alicma , fepius ex gemmis plura , petiolata , #* 

Vata\ T>blong?i, tntegerriwa , nuda. 
Pc.iunculi d&ittar6s\ fotitartt-, u/trfiori , filiformss t hn- 

gitndtne foliofum , /Jorc pevdmo. 
Calyx campanulatus , quinquefidus. 
Corolia cimp&xuiata , Calyct^triplo major: laciniis lan* 

ceoiatis , ere&is. 
Stamina f/ Piltiila ertfyr* /0 longiora. 
Vbf excludcsssla ivter Solan?.. 

bcr.ari- SOLANUM cftuk iflerfrli fruricofo, foliife GVato-oblon* 
«0\ gis mrjato-rcpirndis fcabiis. 

Solanom bonaricnfe arborefcens , papas floribus. Dill. 

Habitai in agro Bonarienfr. 1). H. 17. 

Cauiis fr%ticofki\ orgyaiis et ultra y fubhermts (aculei 

aliquot in tencJfi cauU) fiexuofus , fufcus. 
Folia dcltoidea, fubrepar.da t lanceoiata h lata % nuda^ 

fcabra. 

Fcclanculi laterdles t fkbqninquefiori , fubhmbellati. 
Flores magni , nutantes , extus tomentofi-. An* 

therae fiavve. 
Riec;c magrJifhdtKe Sorbi aucuparite. 
Obl, deleatur Sol. banarienfe Sp. plant. /b<r r** 
- fiituto. 

pKfi<«r-SQl>ANUM caule inermi fuffruticofo s foltis cuneatis 
pon, repandis gl .bris. 

Solanum cauie inermi fufiruticofo , foliis oblongo-o- 

vatis finnatis glabris. /^7/. fVe». ^94.. 
Solanum arborefcens , angulofo tiirluto folio , fruclu 
aureo maxioio v Feiv. perw*. 3. 61 , 46. 

O So- 206 PENTANDRIA. Monogyma." 

Solanum arborefcens , foliis angulatis , fru&u aureo. 

Plum. fpec. 4. icon. 22,4. /. 2. 
Habitat in Peru. % H. U. 

Caulis rigens , pedalis , crajjitie digiti , perennans , /<*- 

ramis annuis , eredis. 
Folia oleracc.i, magna, cuncata, repanda, obtufa. 
Flores aerulei , magni , campanulati^ erecHi breviten 

pedunculati '. plures fieriles. 
Baccse magnitudine pomi , globofa , flavce , fubfejfiles, 
Obf. dijiwtie feparandum a Solano bonaiienfi. 

fpinefcens.COKDlh. foliis ovatis acutis ferratis fcabris, petiolis 

fubfpinefcentibus. 
Habitat in India orientali. -fj. 
Rnmi ftrifti , tomentofi , ferruginei, 
Folia alterna , petiolata, ovata , acutd , ferrata , j?<?- 

mentafa , jupra magis fcabra , magnitudine fol. 

Cerafi. 

Petiolus brevijfimus genu difcedit et bafis fpinefcit 
ut in Volcameria , rigida JciUcet et oblique ex~ 
trorfum truncata. 
Racemus axillaris foliorum fimplex f bifidus , filifor* 

mis , longitudine folii. 
Fruclus fparfi , Jejfiles , nigri , magnitudine Ribeos. 
Calyx monophyilus , campanulatus , obfolete quinque* 
dentaius, 

Corolla monopetala , campanulata , quinquedentata, ca- 

lyce duplo major. 
Germen fubrotundum. Stylus filiformis , bis bi-> 

fidus/ Stigmata acuta. 
Stamina quinque. 

vefperti* CESTRUM fioribus lateralibus fubfpicatis, foliis el- 

Iipticis. 1 
Ceftrum foliis oblongo-ovatis , rloribus alaribus con- 

fertis tubo tenuiffimo. ./kf/7/. <//'#. 5-. 
Habttat in America. H. U. 

Arbor biorgialis {nobis , minus firmo) : ramis te- 

retibus , obfolete tomentofis. 
Folia ahema, brevius petiolata , elliptica , </#/>/0 /0»-- 

^zor^ ^#^»2 /<?ta , acuta , integerrima , utrinque vi- 

ridia, jubtus venis tranfverjalibus , /<rr* parallelis , 

Spicas axillares , breves , fubpedunculata : Floribus 
6-9, alternis , divergentibus , fubfejfilibus , confertis^ 

inter- PENTANDRIA. Monagynia.' 10 y 

interfliuHis bra&ea ovato - oblonga , calyce paulo 
longiore. 

Flores: Calyx parvus , ovatus. Corolhfpica longior^ 
viridis : Tubo filiformi. Limbo patente , quinqne» 
partito: lacintis fubulatis , acutis, tubo triplo brev : .~ 
eribus , cequalibus , virefcenti-exalbidis . Stamina e£ 
Piftillum longitudine faucis. 

lychnoides.CHlRONlA caule fimplici, foliis lineari-lanceolatis. 

Chironia lychnoides foliis longis linearibus acutis , pa-. 
nicula pauciflora, corollae laciniis lanceolatis. Berg. 

Habitat ad radices montium Capitis b. fpei. 

Caulis Jimplicijfimus , teres , flriftus , bipedalls. 

¥ olia oppojita , feffilia (ut bafes fe tangani) , JanceolatO" 

linearia, lcevia, articulis caulinis longiira, ereda , 
utroque margine fubdecurrentia. 
Pedunculis tribus terminatUr caulis /o//7j longiori. 

bus , qusrum laterales inflrucJi braSiearum pari fu- 

bulato. 

Calycis foliola lanccolato-fubulata , carinata. 

Corolla purpurea, magnttudine Gladtoli. Tubus lon* 
gitudine calycis. Ltmbi lacini* ovatce , acutce , 
longiores. Stamina ///«£0 dimidio brtviora. Stylus 
deciinatus , */>/V? reflexus, 

theezans. RHAMNUS fpinofa , foliis ovatis ferrulatis , ramis di- 
varicatis. 

Rhamnus Thea. 0/2. />. 232. 161. 

Habitat in China, pauperibus The* fucccdaneum. q. 

Arbufcula farmentofa: Rami teretes , flriati , alterni 

remoti, ad angulum acutum divaricati , d/>/V* fpineji. 
Folia alterna, petiolata, ovata , obtujiufcula , tenuif~ 

fime acuteque fcrrata, lcevia , alperne venofa , 

<?<^ ^/ztf ramuli oppojita. 
Spicae terminales , fimplices J. alterna , /» panicula 

nuda. 

Flores interrupto-glomerati . Jejfiles, ad puntfa confer- 
ti , minuti. 

Corollos quinquefid*. Stamina , i»/r<i fquamam peta* 
loideam, quinque. Stylus brevis. Stigma triplex. 

microphyUBY TTN ER 1 A ramis flexuofis laevibus, foliis inermi- 
/*. bus. 

Byttneria microphylla. /&or/. 29. 

O * Habi- 2o8 P£NTAN£>RIA. Monogynia. 

Habitai in America. D. iacquin mijit. %. 
Rami iceves , fiexuof, Spinse folitaria^ iaterifoii*, hs° 
rizontales, 

Folia* altcrna^ remota , ovalia^ obtufiffma , fubfeffilia , 

alterna f. gethlha , patentia. 
Pedtiricufi latereies , axiliares foliorum, tapiliares, plu* 

res , /flJ//j aquaih. 
Calyx pentaphyllus , patens. Perala Isnearia , bafi.fi- 

tri&cjne lobata. FructUS nndique fpinofusr 
Obf. Byttncria /t^r*$ foliis cofta petioloque acule*tis 

diftiugxcnda. 

flipularis, PHYLICA foliis llfrearibus ftipulatis , flofculis quinque- 

cornibus, 

Chamaelca foiiis angnftis fubtus incanis , floribus capi- 

tatis mufcofis. Bttrm. afr. 177. /. 43. /. 2. 
Hahstat ad Cap. b. fpci arenofa "f). 
Caulis prolifer , nndus f. fcabriufculus a cafu foliorum a 
Folia Jparfa; fubulata , teretta , ohtufiufcuia , /*?•■/* $ 

patuia , fubtns canalicuiata f. marginibns revolutis. . 
Stipulce gcmin* , fubuiata: , mimm& 
Capitula calyce polyphylio a fquamis nudis , obovatis , 

Mpartitii , contextis* 
CoroilsB infiindibnliformes tubo brevi \ Limbi laciniis 

f , iinearibus , iongis* extus albo-lanatis . 
Stamina 5* /» Stylus 1 ^ brevtffimus Stigmatff 

bus 3 , 

Dijfert a Ph. encoide cerolia* lactniis torniformibns , 
corolla Ifitea iongioribus . Exciudatur fynonymon 
Burmauni *» 'Phyiica plumofa, 

hicolora. PHYLICA foliis linearibus pubefcentibus calycibus 

communibus corolla brev/oribus. 
Habitat ad Cap. b. fpei, /0 campis arenojis. %. 
Caulis determmate ramofus \ Ramis virgatis , r#/V- 

fcentibus , albo-pubefcentibus. 
Folia fparfa, ianceoiatoMnearia (faxi) , fnargine re* 

voluta , patula , fubpubefcentia^ fubtus albo-tomen- 

tofa. 

Capitula terminaiia , foiitaria. Calyx cornmunis ro- 
rolla brevior , reticulato-vexofut jquamis ianceolatis , 
rubre carinatis , extus piiis helvoiis pilofus. 

Corolla ////7 */£// pilofa. Stigma obtufum. PKY- PENTANDRIA. Monogyofo. 20$ \ 

tmherbis. PHYLICA foliis linearibus obmfis fcabris , floribus ter- 
minalibus pubefcentibus. Berg. cap. fi, f 

Sanamundx tertiae clulii affinis , foliis polii. Breytt. 
ant. 18. t, 7. 

Erica africana flore albido rorifrnarini. Seb. m&f. 2. t. 

49- /• {; 

Habitat ad Cap, b. fpei. "fj. 

Folia Itnearia, comprejfiufcula , fcabra fun&is minutis % 
, fubhirfuta, , patula , fubpethlata , Jubtus fhlco to- 

mentofo. 

Florcs tcrminales ', folitarii , feJJiUs , magnitudine jiji. 
Caiyx foiioiis ciliaiij. 

fdr\iflora.?UY hlCA foliis fubulatis acutis fcabris fubpil o fi$ , ra- 
mis paniculato-mnltitioris. Berg. cap. 48. 

Habiiat iv Cap. b. fpei campis arenofis. \y. 

Frutex bipedalis , fmiliimus Ph. ericoiji , fed tamt 
muitifiot i , fioribus minoribus, 

facemofa, PHYLICA fcliis ovatis glabris , floribus fimplicibus pa- 

nicuiato-racemofis. 
Habitat juxta Cap. b. fpei foffas. %. 
Caulis frutex auwquepedaits : ramis d$trminatis , r#- 

fefcentibus, fubpubefcerJtibus. 
Folia alterna, conftrta, fejfilia ? qvxta , acuta , 

gerrima, giabra ; firaiita Ptvez mucrortai^. 
Panicula teaninaiis e Spicis compojjiis i FlorihB$ alttf* 

*' J 1 fjfdibus, frmplicibus , mtnutts , exceptis braclea 

cordata. 

Calyx injerus , triphyllus , praprius (ncc commuxis) 

lungitu di n e ge rm inis. 
Cot o\i$ fupera . quivqueparfita' Petalis ovatis , $lanis y 

leevibus, ajfas. 

(NeChikmi »6» perfpicio, fed in fundo quid obfcuri 
barety. 

Stamina qukaqjtt , longitudins coroll^. Germen turhl* 

naAuM inter calycem et contilam. 
Qbf an dijirsdi generis ? Fru&us mikt ignotus. 

radiata* BRUNIA foliis linearibus fuhtriquetris , calvce ndiante 
fd lioiis intinus coloratis. 
Brunia tadtata foliis linearibi.s obtnfis convexiufcuM* , 
ramulis pilofo-hirfiitis , radio calycis albo ion&itudinc 
difci. Berg. cap. 57. 

O 3 Phy 210 PENTANDRIA. Monogynia. 

Phylica radiata foliis linearibus triquetris fparfif, caule 
pilofo, bracleis apice glahris coloratisque. Sp. flanU 
283. 

Chryfanthemum ericoides ccronatum. Breyn. cent. 

165-. t-. 82. Pluk. mant. 47. *♦ 45-4. /. 7. ilfrr*/. 

W?. 3.]>. 11. f. 6. u 3.. / 43- 
Habttat ad Cap. b. fpei. "fc. 

gluthofa'. J3RUNI A foliis linearibus triquetris, calyce radiante fo- 
liolis omnibus coloratis. 
Brunia coronata foliis linearibus triquetris obtufis , radio 

calycis colorato, difco glutinofo fufco duplo longio- 
re. Berg. cap. 57. 
Mufcus clavatus aethiopicus arborefcens. Pluk. mant> 

149. t. 431./. 1 ? 
Habttat ad Cap. b. fpt\. %. 

Filia Br radiatse, matri fimillima , diftinguenda Difco 
fioris ampliore vifcofo; Foliis confertioribuj , Jed po* 
tijfimum Calyce (ex Bradeis congefto) folhlis omni\ 
bus clongatis in radium coloratum , nec tantum tnti* 
mi ordinis (calycis folitrum) radiantibus. 

Qbf. injerenda Speciebus plant. loco Phylica radiatae , 
forte a Ph. radiata in duas fpecies feparanda , quam* 
vis fimiilimas. 

flte Br. radiata et glutinofa videntur equidem proprii 
et difiinti generis effe plantas ob germen inferum 
CjrV, quod FruBus , dum innotefcat , aliquando deter- 
minabit^ interim heic relinquitur. 

eapitata, DIOSMA foliis linearibus imbricatis fcabrrs ciliatis, flo- 

ribus capitatofpicatis. 
Habitat ad Cap. b. fpei , floretis feptembri. % 
Caulis prolifer, bipedalis , eredus , fufcus , facie Eri- 

c<s majoris f. Brunia nodiflorce* 
Folia conferta, fparfa , imbricata oBofariam , extus 

convexa^ fcabriufcula^ fubmnrginata , fubciliata. 
Flores purpurei , fejfiles in capitulum terminale. 
Calyx imbricatus foliolis (intimis verisque tantum f) 

ovatis , margine pubefcentibus . 
Petala $ , fubrotunda, unguibus longitudiue calycis, 

Nedarium admodum parvum absque cornibus. 

G$Ipm° EVONYMUS fioribus omnibus quadri^dis, foliis petio* 
latis ovalibus obtulls faspius integerrimis. 
Coipoon compreflum. Berg. cap. 38; t. 1. /. x, 

Crat PENTANDRIA. Monogynia. 211 

Cratasgus foliis fubrotundis finuofis , flore ac fru&u 
racemofo. Burm. afr. 240. t. 86, hanc pottus refctt\ 
cjuam Csffinem Peraguam , fed frucius alienus 

Huhitat tn Cap. b.. lpei littoribus marttimis. Lepel- 
boom Belgis. 

Arbor Radice crafjijfima. Ramulis tetragonis , pube- 
fcenttbus. 

Folia oppofita, petiolata. breviffime , ovata, Igvia, una 

alterave ferratura f crena\ fubtus pallidiora. 
Thyrfi axillares foliorum , dichotomi , divaricati , Un- 

gitudine fotiorum, floribus numerofiffimis. 
Calyx quadripartttus , patens : lacinits ovatis , acutis. 
Corolla Petalts 4, ovato-oblongis. 

Nedhireus margo e recevtaculo germen cingens. 
FiSamenta 4, craffiufula , e margir.e necJareo. An- 

thers didxma. Stylus brevis. Stigma quadriparti- 

tum , crajfiufcuium. 
Bacca quadrangularts , tetracocca. 

Differt a Celaltro barbaro cui Folia obUnga, dentata, 
jcffilia, et Peduncuii trtflori. 

tw**W**.AQUlLICIA. 

Staphylea indica foliis bipinnatis : infimis tematis ; fum- 
mis quinis : foliolis oblongis dematis, cymis tripar* 
titis. Burm. ind. 73. /. 24. /. 2. 

Frutex aquofus femina. Rumph. amb. 4. p. 103. t. 
44? pro quo mijja, fed nulla Jimtltcudo. 

Hdbitat in Java. T>. 

Arbufcula facie Sambuci. 

Fofia {SamhuYi canaJen/is) altetna, petiolata, pinnata: 
pinnis kc.fi propiortbus fccpe tematts aut etiam pin- 
natis', Foliola ovali oblvnga , acuminata, ferrata. 
Pedunculi oppofitt folii , fapius trichotomi. 
Bihai HELICONIA. 

Mula Bihai. Sp. plant. \4pl> 
. Planta tripedalts , Habiiu et ajfinitate Mufa. 
Folia radicaiia, oblongs , utrinque acuta , iongitudine 
petiolorum. 

Scapus eredus. Spaths mcmbranacea , rubella. Co- 
rollae crocea. 

Species hujus generis fi-rte plurcs , dijiinguenda ab au+ 
toptis. 

Genus feparandum a Mufa Capfula tricocca. 

Portula- CLAYTONIA caule arboreo erefto., 
saria. Crailnla Portulacaria. Sp, plant. 406. 

O 4 Arhor m FENTANDRIA. Monogynia. 

Arbor in hykernaculis fiorere recnfavit., tandem ftorex 
froiulit in horto Venetiis , charatlerem amice eom* 
wtunicaate D.D. Turra. 
Cal. fieriahthinm bivaWe, coloratum 5 Vftlvuli* oppo- 

lii$$ 9 obtufiflimis , breviffimis , pernllcntibus. 
Cor. P-etala qntnque, obavata, obtufa, concava, aequa* 

Ita , periiftentia. 
Stam. Filamenta quinque , corolla breviora. Anthe- 
r,r - - - 

PiST. Germem fuperum, trrgonum. Stylus nullus. Stt\ 

gmnta tria, limplic'a, refleia , brevifiima. 
Per. Capfuia ovata, trigona, 
Sem. - - 

Qn% ytdetur Claytoni» proxima; FruSium non mtfu+ 

raivit., > 

$>eptaphyl-\lTIS foliis feptenatis ovatis integerrimls. 
/4« Habitat in Jndra orientalt. %. 

Caulis fcana&ns ; fimillima lledera quinqucfoliae. 
Folia dtgitata , jeptenata , alterva - iongius petiolata : 
Foliola 7 , feu f*H , petioluiata , eiliptica, gjt^hrq^ 
conjijleniia^ integerrims txucronata , petioiulis du- 
plo longiera. 

Jlacemus tfrmigalis , rnoxjmus , fa&us e Spicis alter- 
nis : . Spicoe' fimpiicts , jubtoraentofa : floribus fejfili- 
pui) !vm$4(Ulajis (verticiilis rcmotis) % minutis. 

Floris Calyx qutncjuedentatus Petala /?/>*V* cohceren* 
tia y bafi dectdua. Stamina Piiiillurn obtufum. cr&& 
Kic fjede<a , CiJJus. 

CELQSIA foliis avato-pfclongis, racemo laxo , .piftillo 
trifido. 

Habitat in SenegallJa. 0. H. V. 

Caulii ere&us^ herbaceus ^fimplex ^ fubaxgulatus.jlrni* 

t.us , flnclus , fefquipedalts. 
Fclia aJterna , petiolata, ov&ta -f ovato^oblcpga , lievia % 

acttta: Stipuis bina>\ tunata ? bortzontales , ample* 

xanles. 

Racemus tcrminatis , ; Fioribus aliquot pajfi>* 

covgejlis , alhis\ fubpediccildtis. Bra6te«e fc&rioja , 
argeyiiec\ ovata, difiantes. 

Caiy2 dtphylluj % petaiis fimiiir. 

GorolJa ptr.tafetala^ cvata^ acuta , fcariofa , , /cr- 

jifienf. S . I ' PENTANDRIA. Mfcnogyrria, 113 

Stamina 5*, fubnlata, pnrpurafcentia , bafi fere con>:<t* 

ta , petaiis brtvif**. 
Piftilii Genncn glchfzm. Stylus 1, brevijfimus. Sti- 

gmata 3 (nec ut ia reiifuij Jimpiex) \- % Jiyio hngiora, 

purpurea. 

Capiula gtobofa, cixcumfcijfa. Semina 3 , fubgiobofa. 

itagalcn- 1LLECEI3RU M caule ere&o herbaceo , foliis alternis 
fe. oppolitisque lanceotatis pubefcentibus. 

Habitat i» hid ; a oriewtalix Bengbala , Java &c. 0. 
Caulis erc&us , fubpubefcens , minims albus\ pedrMs. £ 
jejqntpedaiis. 

Folia vjffim altema, pajfim Qppoflta, fubfeffilia , hito- 
lancetJaia , acunnnata , pubejcentia , Utrinque vi~ 
ridia. 

Spi<rac parvce % birft,t<e % alb,e , »0» ? fiwgulij fo* 

iiorum alis , /W/ eiiam in fummitate , ȣ/ absque foiiis 
gionieratg. 

hracbia- ILLECEBRUM caule ere&o herbaceo brachiato, foljft 
?/i«3* oppofitis laevibus. Achyrantes brachiata. Mantijfe 

Amaranthus ma x or. Witi folio tranfparenti , pawcnlis 

inter folia fparlis. Pluk. alm. 11. t. 334. f. 5. 
Habitat in lnciia orientaii. Q. 

Caulis erc&us , nudus , obj&lete angulatus^ berbhceas., 
brachiaius* 

Folfa tpPofiia, petiolata* lanccolato-ovata , lavia. 
6'picas plurej , parvk\ viiiofa, aiba? , glomerata ex 0* 
mnibuJ alis foliorum , etiam ramorum. 

awphxi- THESITJM r»icemis terminalibus , foliis cordatis fcfll- 
fd»/*'. libus. 

H;bitat in Capitis b. fpei montibus ahis. 
Caulis fublignofus , eredus , fubangzilatus , 4-ped^IU , 
/tft;/.f. 

Fclia alterna , fejfilia , amplcxicaulia , ardata , 

geirima^ acuitujcula , l$via , crajjeufcula , pollicaria, 
Racemi terminales fioribuj minuiis mixtis Bra&eis 
joribns , ovatis. 

Frifea. THESIUM fioribus fubfpicatis fecundis ciiiaLo-lana^, 
Habiiat ad Cap. b. fpei. D. Kcenig. 
Caules fimplices , paimares , duriujculi. 
Folia altertM^ iiyiear.a^ baji angnfiiora^ patentia. 

Q 5* Rac*. zi* \ PENTANDRIA. Monogynia. 

Racemus /" Spica terminalis: Floribus a\fernis , fecun- 
dis , fejfiiibus , approximatis : Bia&eis propriis 2 , 
lateraitbus \ 

Calyjf quinquefidus : laciniis lanceelatis , concavis , 
/>/V? f£ margine ciliatis : fibritlis inflexis , calycis 
difcum tegentibns , *j^/?ar /a»<*. 

St3mina * Jinubus calycis, cavitati ejus inferta. 

Frudtus ovatus , zW.sk rugofus , magnitudine feminis 
Coriandri y apice calyce perjiflente intus vilhfo. 

/ficatum. THESIUM floribus fpicatis lacvibus , foliis fubulatis 
breviftimis remotiffimis. 
Habitat in Cap. b. fpei montibus . 

Caulis erc&us , Jlriclus , fubangulatus , prolifer , /*7/>*« 

dalis y crajfitie penna. 
Folia fubulata, lavia^ minutijfima ut fere nu\la , r*- 

WOtiJfijna. 

Spica; crajfitie digiti tenuioris, oblonga : Flores diftin- 
Si Bra6teis tribus , acuminalis , margine mcmbra- 
naceis . 

Dijiin&i jfimum a Th. funali : C<«#/? »o» /#»/'j /»/7^r 
flexili : fpicis non anguftijfimis : fquamis f. brafteis 
inter flores non tenuibus aciculcs inftar. 

tuphor- THESIUM pedunculis trifloris terminalibus, foliis fubo- 
hioides. varis carnofis. Berg. cap. 74. f . 

Planta africana frutefcens , portulacss foliis morgfani , 
ex brevi pediculo binis. Piuk. amalt. 173. Berg. 

Habitat ad Cap. b. fpei. 

Rami fuperne dichotomi. 

Folia alterna, rotundato^ovata, carnofa , Uvia. 
Flores pedicellati. 
Facies Euphorbi*. 

ftrifitim. THESIUM floribus umbellatis, foliis linearibus decur- 

rentibus. Berg. cap. 73. f. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 
Caulis ramofus , angulatus (Geniftce). 
Folia alterna , linearia , remota , interflitis breviora, 

bafi adglutinato-decurrentia. 
Umbellae pedunculata , compofitce , invohcro involu» 

celiisque inftruflts. Calyx /#/#j Uvis. 

«tfifomVrf.ALLEMANDA. Galarips Allemand. 

Echinus fcandens la&efccns, flore maxirno luteo. B^r- 
rsr. ce.quin. 48. PENTANDRIA. Digyn». 21$ 

Habitat per totam Guianam , juxta fluvios. 

Planta contorta , fcandens , la&efcens, 

Folia quatema^ fubfejfilia, tbovato-oblonga , nitida t ob* 

tufa cum acumine. 
Flores terminales. Corol!» Iutea- 
Ufus ad Colicam piBonum infufo foliorum cathartif. 

Allem. 

fagittata. CEROPEGIA umbellis fubfcffilibus, foliis fagittatis. 

Cynanchnm radice glandulofa, foliis anguftis finuatis , 

floribus urceolatis miniatis. Burm. afr . 36. t. iy? 
Habitat in Capitis b. fpei arenojis. 2L. 
Caulis volubilis , filiformis , tomentofus . 
Folia oppojtta, brevijfime petiolata , fagittata f. corda* 

to-linearia marginibus revolutis , utrinque tomento- 

fa^ fubtus pallidiora. 
Umbellas axillares , mttltiflora , pedunculo umbella 

breviore : 

Calyx quinquepartitus , linearis , tomentofus , acutus^ 

corolta dtmidio brevitr. 
Corolla coccinea , fubcylindrica , minus ventrico- 

fa : laciniis brevijfimis , mucronatis , conniventibus . 
Obf. Periploca tenuifolia generis eft CEROPE- 

GIA tenutfolia foliis lineari-lanccolatis dicenda. 

DIGYNIA. 

ASCLEPIAS foliis ovatis venofis nudis, caule fruticofo 
pedunculisque villofis. 
Apocynum africanum tuberofum , latiori falicis folio , 
flore pallide punicante. Merif. htft. 3. 610. / 

ijr. ?. 3- /• />ty*. 13°. /• *• 

Habitat ad Cap. b fpei. "ft. H. U. 

Caulis fruticofus , fimpliciufculus , crefius , brevtjfime 
villofus. 

Folia oppofita , brevijjime petiolata , villofa , oz^to , 

mucronata , venojijfima , confertiufcula. 
Pedunculi *r Umbellac villofa: Flores purpurafcentes. 

frifpa. ASCLEPIAS foliis fublincaribus crifpis hirfutis , petalis 
extus villofis. B<rr£. 75-. j. 
Apocynum ere&um africanum lubhirfutum , foliis un. 

dulatis. Herm. par. 25". Comm. rar. 17. /. 1 7. ^ 
Habitat ad Cap. b. fpei. 

Umbella terminalif. Florcs flavefcentes. Berg. 

ASCLE. 2}§ PENTANDRLV. Dlgynfe. 

trbore- ASCLEPIAS foliis revoluiis ©yatls , pflple ftmipofe 
fcens. fub\il!ofo. 

Apocynum _ frutefcens , ktis ct undulatis foliis: floribus 
umbellatis, fru&u fulcato fpinofo. Burm. afr. 31. 

Habaat m Cap. b. fpei monttbus. %. H. U» 

Caalis fruiefcens , hictus , ereftus , craffiiie digiti. 
Folia oppofita, breviffime pjtiolata, ovata, obtujiufcu» 

la mucrone mir.uto , lcevia. 1 
Pedunculi e fummitate csutjs^ umbelliferi , villofl. 
Corolis: albss. . 
Obf. r/o/ # frufius A. fruticofse. Corqllas 

jSV*4>«w.PERiPLOCA fioribus paniculatis , foliis lanceolato el- 

lipticis. 

Periploca foliis oblongis anguftioribus. Tournef. i»ft.$l* 

Secamone. Aip. xgypt. 133. 134, 

fiakitat in Agypto. "^. 

Caulis vol/tbilis^ fruiicofuS) I&vis. 

Folia oppofta , petiolata , lanceoiato • elliptica, Uvia , 

fttbtus paiiidiora tranfuerfe vertofa. 
PaniculcD axillares , atte?n& , dicbotoma , /0//» 

FloreS- rninuti , <?/£/, f#/«J hirfuti. 

Diffcvt a P. grssca printo intuitu floribus minutis co» 

ptofu. 

mammtl- STAPELIA denticulis ramorum ohtufis mucronatis. f. 
/*r//. Stapelia aphyllos ad nodos mammillaris , flofculo ru- 
beiio, filjquis pendulis. Burm. afr. 27. J. u» 
Habitat in Cap. b. fpei "fr. 
Flos £*>#/ KsinutuSj auem non examinavi. 

'thpecu* LINCONIA. 

. roidea. Coridis folio et fpica afncanus frutex alopecuroides , 
fiore aibo. Herm. afr. 7. 
Habitat m Capitis b. fpei montofis aquofis. \y. 
Frutex ramis virgatts, inaaualtbus a bafibus decidui* 
ram foliorum , omnino ut in Abiete. llami pauci , 
determinati . 

Folia ffarfa , fuhverlicillata 5 f. 6, fubpetioJata , //- 
trearia^ tr 'tquetra\ rigidula , nitida^ poilicaria , 
£#/// fcabra\ fuprema tiliata. 

Flores ifc^ /a^fVf/ ramorum^ iateraleS , feffilet t loxgitu- 

dine foHrjrum* 

Calycii PENT ANDRIA. Bigyhfo: ai7 Calycis fcliola (»0» in orbem , Jed) per paria aiter* 

natim oppofita d.gefia, margtne viliofa. 
Gorollx tenaccs, incarnata aut aibx. 

if//^//'/JKASSELQUISTiA. Sp- plant. 357. 

Radix fufiformis, anguftior digito , aiba, annua. 
Caolis fefquipedr.iis , ereclus , terej , aibb+hirtuj , 

muricato-fcaber. RaUli axiliij fuperiori* 
buJ , fimpiicej'. 
.Folia alterna^ remota^ petioiakz . pinnaia quina, pin- 
natifida, fuperiora magis pinnata y dentata y cbtufa , 
ftthtus cofiis fcabra. 

Petiolus fcaber ; Vagina ventricofa . margine 
fuperiore alboAavala, margine inf:riore purpurea. 

Pedunculus termtnaiis ct omnium ramorum , pentago^ 
nus y muricatus. 

Umbella patens : Umbellulas ic, auarum f in amhi- 
tu. Umbelluia; centralis rudimentum eft Corpufcu- 
tum emortuurn vitiatum , pediceilatum , fubtrigo' 
hum, camojum , depreffwm ; atrum fupra canefcens 
viilis &lb 'u. 

Involucrum minimum, pentaphyilum , fubuiatum , r^- 

Irjvoiircella dimidiata: exterior^m tripbyiia , fubuia- 
}a, nutantfa, umbelluia breviora. Umbella frucli- 
fera coxnivenj. 
Flores tf/£r , radiati , rtftfj» umbeiiuiarum interiorum, 
Flofculi Radii kermaphroditi * Petalis inaqnaiibus , /»- 
curvato-bYfidis : Petalo extimo tacsniij duahus et 
proximo unica magnis (adeeque coroiittice fingui<e ia- 
ciniis 4 magnis et 6 parvis). 

+» Difci interioris mafcu/i , Petalis fubaquaiibus , ##- 

curvato-bifidis (omnibus iaciniis parvis). 
Stamina omnibus fiofcuiis rf/£<?, minoribus fetaiis lon- 
giora , Antheris virefccntibus . Styli */£/', filiformes t 
p erfi.fi entes. 

Scmina extiina gemina, ovalia, glabra^ margine crafi 
fiore crcnnlato* 

*- Interiora joiitaria y hemijphtrica , cetnua, urceo* 

iata la:<*re cavo, ftyiis infirntta etiam duobuj. 
difci interioris touila; 

wrffV/7/4-ANGELICA foliis divaricatifTimis : fjliolis ovatU ferra- 
r/V. tis , caule pedunculis verticiDato. 

Angelica alpina ad ncdc^ rlorida. louttief inft. ff3 

Ange ? ii% PENTANDRIA. Digynla. 

Angelica fylveftris alpina, podagrarias folio. Toyrnef 

fchol* ! 
Angelica fylveftris montana. Bauh. pin. iff 7 . 
Angelica montana rnaxima, flofculis candicantibus ad 

caulium nodos umbellifera. Pluk- alm. 30.*. 134. 

/. 1 ? 

Angelica multiplicata , latiore umbella. Lob. illuflr. 
144 ? 

Habitat in Italia? H. TJ. 

Caulis humana altitudinis et ultra % rore glaucefiente. 

Rami floiiferi verticillati 4 /. $ , /V^«e £/V z>*/ /?r.r, 
#///.; pedunculis fnpra alios in fummitate caulis. 
Folia dccom*?ofita: Petiolis far&is , ramiflcationibus di- 

varicatijjimis , £<?/z nodofit. Foliola glabra , z»/W- 

<//*: extimo non decurr&nte. 
Flores virides. 

Synonyma dubia cum authores de fua valde recedant\ 
Noflra plus quam bipedaHs ; petiolis non fijiulofis ; 
foiiolis non lucidis nec extimo decurrente ; umbella 
nec convexa , nec denfa confertis floribus. 

Valeari. LIGUSTICUM foliis pinnatis : foliolis infirnis auclis 
cum. foliolo. 

Habitat in Balearibus ; Romse. J*. H. u. 

Caulis teres , fubftriatus , ratione umbella parvus , pe~ 
dalis , unica umbella. 

Folia 'Radicalia fpithamea , pinnata : Foliola S f 1 1 
fubcardata , fejfiiia , ferrata , obtufa , glabr a , fzibtus 
nitidiora: impari latiore vix lobato ; infimi paris pe* 
tialatis bafi deorfum aucla foliolo minuto. ( i^//« 
Sifari). 

Petiolus communis /*r*/ , i»/tfr />tfr/tf foliorum 
canaliculatus. 

■ Caulina 2/3, parva , petiolata, tripartita, laci- 

niata , linearia. 
Umbella magna, rigidula: umbellulae circiter 13. 
Involucrum polyphyllum , lineare , fubulatum , r*- 
flexum, numero umbella. Involueella fimilia ra- 
diis 7, interiores 1 f 2. 
Flofcuii umbellula 8. /. 10, lutei ^ hermaphroditi 0- 
mnes : petalis parvis, inflexis. 
«Semina obionga , fubcylindrica , ftriata. 

eromati- BUNIUM involucellis triphyllis. 

Ammi alterum femine apii. f/». 15*9, 

Ammi PENTANDRIA. DigymV. 21$' Ammi odore origani. Bauh. bijl. 3. p. zf. 

Ammi tertium creticum. Tabern. hift. 

Habitat in Creta. Syria. 

Caulis eretfus, Icevis , alterne ramofus. 

Folia (Cari Carvi) fupradecompojita : foliolis f. lact» 

nulis filifurmibus , lavibus. 
Umbella longius pedunculata , ftriata: radiis 10 f. 12. 

umbellulse breves: radiis totidem. 
Involucrum fubhexaphyllum , breviffimum , fubulatum. 

Involucella 2-/. %-phyIIa, longitudine umbellul*. 
Corolla alba. Petala <gqualia, tnflexo-cordata. 
Semina ovata, minuta: torulis 5 , fcabriufculis. 

minus. PEUCEDANUM foKis pinnatis : Foliolis pinnatifidis: 
Jaciniis linearibus oppolitis, caule ramofiflimo patulo. 
Hudf. angl. 101. f. 
Peucedanum minus. Bauh. pin 149. Raj* angl. 3« 

h 2I 7« 

vSelinum montanum pumilum clufii, flore a!bo. Bauh. 

hift. 3. p. 17. 
Habitat tn Briltolia Anglorum. J*. 

fegetum. ANETHUM foliis caulinis tribus , fru&ibus ovalibus. 

Anethum lylveftre minus. Baub. pin. l^y.prodr. 76". 
Foeniculum lufitanicum minus annuum , anethi odore. 

Tournef inft. 312. 
Habitat in Lulitania. D. Vandelli. ©. H. U. 

Caulis fpithamceus , teres , lcevis , vifu ftriatus , rore 

glaucus. Rami 3 /. 4, altemi , patentes , Jongitw 

dine caKiii. 

Folia tria, W /! tripinnata, Icevia , filiformia , linearia, 
plana : foliolis alternatim fubdivifis. Folium fum- 
mum triternatum : foliolis fimiiitmis , indivifis. 

Involucrum univerfale f. partiale nullum , r#^/- 

Umbella convexa , patula , difperfa. Umbellulse 9 

flofculo centrali abortiente . \ 
Corolla flofculo fa , yfoz»*. Petala involuta, hngitudine 

ftaminum. Styli 2, conici , perfiftentes. 
Fru&US ovales , convexiufculi ftriij 3 elevajis. 

tnagna. PIMPINELLA foliolis omnibus lobatis : impari tri- 
lobo. 

Pimpinella foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ferratis a- 
cutis. (r#r. />r#-z/. 25"}\ 

Pimpi- tm \FENtANt>klA. Trigyma. 

Punpinella foliis pinnntis: foliolis cordatis : impari tri- 
lobo. Hudf. angl. 110. 
v Pimpinella foliis pinnatis : foliolis cordatis ferratis: fum- 

rhls limpHcibus triftdfe. MHI. dttf. 
Pimpinclla. faxifraga major , umbclia candida. Bauh. 

pin. ijq. > 
Tragofehnum pinnis femilobatis circumferratis. HaH. 

helv. 428. 

iJabitai in Europa anftralibre. %. H. u. 

Foliola lobata latiora quam longa , ferrata , quafi. 
oleo inuncJa, venofa , faeis Sifari (N/iUa orbiculata^ 
Wulla iinearia f multipartita), Petioli compreffi.. 

TRIGYNIA, 

xapenfis. CASSINE foliis ferratis petiolatis ovatis oWufis , ramu- 
lis tetragouis. 

Celaftrus foliis fubrotundis dentatiY, flore frucluque ra- 

teraofo. Burtfl. af\ 235?. /. 85-. 
jphiUyrea cspcnfis , celaftri foiio.' DilL ehh. 315-. t. 

236. f 

Frutex atthiopicus^ alaterni foHis. Seh. muf. i. f.Afi. 

■ *. 29 f;f 

Cefaftrus theophrafri. Cluf app. 2. 
H&iiat ad C3p. b. fpei. &aij. Rtyenus. %. 
Foiia. petiolata , ovaia , obtufa , ferrata , venis emi- 
ne/itibuS. 

Pctioli utrcque mnrgini decurrentes , Uudi. Ramuli 
tetrageni. i n s 
Corymbi brevifiimi ut in Maurocenia^ 

■Peragua, CA35INE foliis ferratis petiolatis- ellipticis acutiufculis t 

ramulis aiicipitibUs. 
CsfTine fbliis^bvata-lariceolatis ferratis., flbribus cdrym- 

bojis axiliaribus. Mill. ic. t. 83. /. 1. 
CarTmc Verx perquam fimilis arbufcula , foliis antagoni- 

flis. Plnk. mant. 46. 
Habitat in Carolirta , VfrgiriTa. % 

Folia petiolatd^ iato-Iancc-Aata , acuttkfiula , ferrata t 

aiisque liehh elevatis. 

Petioli dorfo decurrentes^ unde Ramuli ancifites. 
Corymbi breves. 

Obf. caute diftinguenda a G. cspehfi. 

barbara. CASSINE foliis feffilibusTerrato^dentatis cordato-ohlon- 
giY, ramulis (juadranguiis. Ha- PENTANDRIA. Trigynia. 221 Habitat ad Cap. b. fpei. D. Schreber. 

Folia feffiiia, ovato-obionga , fubampiexicaulia , bafi e- 

ntarjrttfata, venis elevatts , glabra , nttida, Jerraturis 

exftantibus dtjiindis. 
Ramuli tetragoni , lateribus oppofitis canaliculatis , 

* foitorum baflbus det urrentibus ortis. 
Pedunculi axillares , filtformes , foliis dtmidio brtviores, 

fapius trtflori. 

fucceda- RHUS foliis pinnatis integerrimis perennantibus lucidis : 
nea. petiolo integro cequaji. 

Arbor verniciVera Ipuiia fylveftris anguftifolia. Kampf. 

amocn. 794 t. 795-. 
Habitat in japonia , China "fc. 

D flingusnda omntno a Rhoe Vernice , cUm quaaffinis , 
fed. magnitudme foliorum tmprirr.is divetfa t 

Folia hujus rigidula, utrtnque nitida^ rarins utroque 
margine aqual:a\ Rh. P^ernicis vero opica viridta. 

Fru&us hujus magnitudine Cerafi nec albus ; tilius ve* 
ro magnttudine Ptji^ omntno albus. 

latifolia. XYLOPHYLLA foliis lanceolatis, ramis teretibus. 
Phyllanthus tp'phyl!anthus. $■ :. pUnt^ 1392. 
Habttat in America calidiore . |%- 
Charaiiet cm generts ex hac fpecte Brownii. 

longifolia. XYLOPHYLLA foliis linearibus, ramis tetragoim. 

Xylophyllds ceramica. iiumph. amb. 7. /.<. 19. t. 12. 
Habitat in ludia otientali. "£>. 

Caulis fuffruticbfns , lavis. Rami qu&dranguUres , al- 
terni , jiricli \ anguiis acutis. Folia lintaria, alter- 
Hd (fcepe bina) , fhiJia^ lavia , fubcarinata , interfli- 
tiis iongiora, al/crnattm remotiffimeque fcrrata , Jcr- 
raturis floriferis. Struclura planta tndicavit , »0» 
vifia fruclifiatione s Xylophylit genus. 

diftichu-m. ?HAR\SAC\\]M racemis bipartitis tiexuofis, foliis fub- 

lineiribus pubefcentibus. 
AHine fpergul» facie indiac or. ; fpicatis rloribus ex alis 

emergentibus. Piuk. mant 9. t. 33./. 4. 
AlMne holoftea villofa, foliis caulem ambientibus , mul-- 

tiflora: Piuk. alm. 12. t. 130. /. 6. 
Habttat in India orientali. 
Folia nngufla^ fiubtomentofia. 
Racemi gcminati , fiexuofi a fltfc ad florejn, 

£ Galyx %ii PENTANDRIA. Trigynia. 

Calyx pentaphyllus. Stamina s. Piftillum tinicum. Cx- 
pfula unilocularis y trivalvis , polyfperma, 

PENTANDRIA. 

caffra. CRASSULA caule furTruticofo , foliis oppofitis fubula- 

tis recurvatis. 

Habitat ad Cap. b fpei. "fc. H. U. 

Caulis fruticofus . pedalis , fubdivifus , Itevis , craffitie 
digiti. 

Folia oppofita , fejfilia, fubulata, carmfa , teretia , u- 
trinque convsxa , fupra magis cunvexa , patentiffi* 
ma , lavia, mucronata , fubrecurva. 
Pcdunculi terminales , filiformes , folitarii , /<>/*</ wza/- 
longiores , /?*r* #»0 alterove foliorum , fubumbeU 
lati. Bra&eis oppofitis , minutis, • 
Flores parvi, albi , campanulati. 

Calyx t^-partitus , ovatus , erefius , corolla dimidii 
brevior. 

Petala y , <*/£«, obhngo-ovata^ fejfilia, concava , <a- 

Stamina f . Antheris fanguineis f fufcis. 
Piftilla Germinibus fcabns. 

cyntofa. CRASSULA caule fuffruticofo , foliis Hnearibns cartf- 
lagineo-ciliatis connato-vaginantibus , cyma teiminalij 

Habttat ad Cap. b. fpei. 

Caules fpihamei , eretti , glabrt % annui > Radice pzr* 
ennante, 

Folia oppofita, linearia , glabra , connato-vaginaniia * 

margtne cartilagineo-fquamofo, 
Cyma terminalis , parva. 

VI. HEXANDRIA. 

MONOGYNIA. 

va^inalis. PONTEDERIA foliis cordatis, racerrto cernuo. 
Pontederia vaginalis. Burm. ind, 80. 
Plantaginis ftellatas foliis, fiorum Xpica ex utriculo cau- 

lis erumpente. P/«£. */>». 21 5. *. 215. /. 4. 
Olus paluftre. Rumph. amb. 6. p, 178. /. 75. /. 1. 
Carimbola. Rheed. ntal. XI. p. - - t. 91. /.4? 
Habitat in India; oritntalis aauofis* HEXANDRIA. Monogynia. 

Folia radicnlia, cordita, acuminata , nertofa, lcevia , 
petiolata : Petiol? iongtffimt , fupra medtum parum 
diiatati J vagtr.antes rtma \atetuli, 
Racemus iateraUs \ jimpiex , foltb brevior , e vagina 
pcticli, erecJttj, abfoluta florefcentta reflexus ; Flo- 
res 4 f.f, *it* r *ti , brevtter pedicellati. 
Petala 6. Scamna 6. Stylu^ ciavatus. Germen certe 
fuperum. 

Synonymon Rheedi dubium , ob V-guiam fub floribus 
qu# in noflra deficit; fed P. haflata ejuim$di johoio 
laterali inltruitur. 

a. TRADESGANTIA fcapo unifloro. 
Habitat in Surafte? D Mutis. %. 
Caules palmares, ctffufi. 

Folia laxceolata, vagtnantia , brevia f. pojlicaria , 
conferta. 

Fedunc ulus terninaiis, fiitfurmis , longus 5 fubuniflorns. 

Bra&ea obfoicta, a ftvre remota. 
Fk>s magru:. Cal. triphyiius , ianceolatus , fcartofus , 

$-nervis , coroHi brevior. Peta!a 3 , ovata, iata , 

T**lth erzia btumina 6, vtolaceis. Stylus tf- 

^af ham^jus. 

tapeHfis. TULBAGIA. 

Habitat ad Cap. b. fpei , florens Anguflo. Dixi a 
Generojijfimo D:no. Tulbagtl. Cap b. ipei Gnberna- 
tjre , y«/ facile omnes pUntas capenfes mifit ad Bur- 
mannos. ty. 

Radix bulbofa flbris plurimis , craffis , fubfufiformibus. 

Folia radicalia , plurima, lineiria, lavia. 

Scapus 4fcl -io iongior. Spatha floribus f-j , pe- 

dunculatis , purpureis. 
Habitus et magnitudo Galanthi f 'Jonquilig. Fios 

pulchelius. 

nana. FRITILLARI \ racemo comofo , foliis bifariis am« 
plexicaulibus lance olatis. Burm. prodr. 9. -j-. 
Habttat ad Cap. b. fpei. 

ttrymbo- HYACINTUS corollis infundibulifjrmibus ere&is co- 
fus. rymbolis, fcapo foliis breviore. 

Habttat tn Cap. b. fpei pafcuis. Kotnir. 11. 
Radix buibofa. P z Folia 224 HEXANDRIA. Monogynia. Folia radicalia , linearia , angufliffima , flepius tt ia f 

digito breviora. 
Scapus breviffimus , /c//7j brei^ior , corymbo ttrminali. 
Flores infundtbuliformes , femifcxf.di , purpurei. 

Stamina 3 hngitudine coroJU; 3 corolla dimidie bre- 
viora. ' 

Stylus fimplex , hngitudine corolla. 

romauus. HYACINTHUS corollis campanulatis femifexfidis ra- 

cemoiis , tlaminibus membranaceis. 
Hvacinthus comofus albus beigicus. Baub. pin. 42» 
Hyacinthus comofus albus ciim cssrulis ftaminibus. 

Bauh. bifl. 2. p. 5-84. <tf<#f*s , 
Habitat Romas *» <■*/*// & fponte. D. Co- 1 

pejler, ; 

Fo!ia iatitudtne digiti , hr-gi ffima. 

Racemus hngus teres , flortbus numerofifjimis . Pcdi- 
celii hngitudine florum. Bra&ese minutts , membra' 
nacece , muttca. 

Corollas campnnulatce (cylindrico-ovattg Capell.) ultrd 
medium fexfida , #/^<ff. Fiiamenta memvranacea, ia\\ 
to-lanceolata iaciniis corolia oppojita. Antherss 
r# /<?<*• 

planifoli- ANTHERICUM foliis planis, fcapo filamemisque la- 

natls. Vandel. mfT. 
Habitat in Ijufitania Tagum, prope Capo de SpiA 

zei , fiorens Apriii. D. Vandeiii. fy. 
Radices crajfa , obhngce , fiavefccntes. 
Folia radicalta^ iinearta , flaniufcuU, ftriata , fubsA" f 

rinata , cxtremitate involuto fubulata. 
Scapus ramofus : Bracxeis lanceolatis , Pedunculis /«5- 

racemojis. 

Flores r*&n? , magnitudine Antb. ramofi. Filamenta 
lanata. Anthercs fiavx. Stvius Jhtminibus brcvior. 

Statura Antherici gr&ci , fed fiores miftores., Filamen- 
tis non l<evibus. 

fpirale. AN^HERICUM fcapo fpirali. 

Haoitat fub monte Leonts Capitis b. fpei, hcis glareoA 
fis. Kxnig* 2/. H. U. 

Foliorum rudimenta inferxe fcapum vaginantia. Ra- 
dix bulbofa. 

Scapus paJmaris, filiformis , fpiralis contrarius , aphyl- 
lus , fubauadrifiorus fnonnihil fcandens. 

Pedun- HEXANDRIA. Monogynia. Pcdunculi preprii, reSii , floribus triplo longiores Bra- 

cleas minutce , ovat<e. 
Fiorcfi 3 /. 4 , magnttudir.e Polyqoni avirularis , r* 

0fff* caulis, quos vivos nen dum videram. 

purpurata.CAPURA. 

Hahitat in Ind r a. 

Arbor ramis brachiatis , purpurafcentibus . 

Folia oppofita , fubfetialata , o*'^* {Lontcer* Xylojlei) , 

integerrima , acutiuftula, annua. 
Florum fafciculi axiliares foiioyuni, foliis breviores , 

/>#rp«r?/. 

minuta. HELONIAS fcapis ramofis folio brevioribus , foliis li* 
nearibus. 

H -bitatjuxta urbem Cap. b. fpei locis glarcofif. %. H. U. 
B llbliS conicus, ratiove Herb<e magnus , Jttbtus trun- 
catus et marginatus , fquamts iinearibus cen- 

niventibus. 

Folia radicaHa , iinearia , fubcarnofa , acuta 5 fcapis 

longiora^ digitalit. 
Scapi plures, brevijfimi , teretiufculi , fquamis in~ 

voluti , ramcft: Kamis f. Pedicellis ur.tfloris. 
Corolla hexapetala , patens, nivea. 
Filnmenta 6, corolla breviora. Antherae kaflatce , <?- 

r*<5?<* , fllamentis langiores. 
Gtrmcn oblongum. Styli 3 , mcmhranacei , germini 
adharentes tn figuram pyramidaiem. Kcenig. 

™»^»*-CANARIA. 

/#. Campanula can&rferifrs. />/d»*. 238. 

Hdbitat in Canariis. H. U. 

0£/I Campanulis maxtme kffinjs. Ob Ke.bx flatttram 
et Frueliflcationis numerum plttrium votts fatt^fa- 
clurtts dtflinguo. 
Radix tuberofo'fuJiformis. 

Caulis tripeaalij^ creclus , folitarius , teres , lavis, ar* 
ticulatus Raini /Vrwr <r fitsguits caulis geniculif : 
fuperioribus longioribus apice dichetmmis. R&muH 
tf//?r»r. 

Folia (caulina ttrva, ramea nppcfiia)\ pethlata , 

fiata, dentt, hJata , Lcvia, venofa. 
Flores <? dtchotomia ramorum fuperiorum 3 pedvncula- 
ti , cernui. Co- 2*<S HEXANDRIA. Trigyma. 

Corolla rufa, intus latior fundo flavefcente : laciniif 
nervis 3 purpureis. Anthera; flava. 

TRIGYNIA. 

M*»/*w.TRIGLOCHIN rad ! ce bulbofa fibris obteaa. 

Gramen rriglochin bulbofum monomotapenle. Breyn. 

fafc. 24 
Habttat ad Cap b fpei. %. 

Radix bulbofa , undique obnubilata fetis in fafciculum 
cafpitofum congeftis. 

Scap"S vtjc femtp.edalis , nudus , hinc fubcanaliculatus, 

Folia raaicalia , filifot mia , fubcanaliculata. 

Ftpre et tot.i plant* Tr. Paluflrt Jimillima , /<^ 
tierka, Fiores et Fru&ns minores. Styli 3, profra- 
di et parentes y qui in Tr. palujiri erefii et obfoleti. 

indic ttm. MELANTHlUM petalis lineari-lanceolatis , feliis lir 

nearibus 

Habitmt m Tranqnebaria. Kccxi%. 71. 
Radix bulbofa He r ba ftatura OrnithogalJ lutei. 
Caulis fimplex , palmaris , ereclus, lavis. 
Foiia catiltna. tria , linearia, caule longiora» 
Peduncnli terminales fapius dun : altero unifloro , alA 
tero bifloro : Foliis floralibus duobus , latioribus^ bre* f 
nbus 

Flores foliis brevitres, atropurpurei. Petala angufto- 
lanceoUta. Stamina tjf Piftilla corollis breviora. 
Capfula trianguiaris , lavis , magnitudine feminit 

Coffea 

Obf. de Filamentorum infertione nihil novi. 

dentatus. RUMEX floribus hermaphroditi; : valvulis dentatis : o- 

minbu* graniferis, foliis lanceolatis. 
Lapathum segyptiacum, capfula feminis alba et erenata» 

Dill. ehh. 191. t. ijS./. 191. 
Hibitat in JEgyptO. 0. H. U. 

Caulis erefiiujculus , fpithameus , teretiufculuj ,bafi ra+ A 

mefus. 

Foiia lanceohta, petiolata , obliqua. 
Fldres conferti, laterales. 

Calyx patens : Valvula floris omnes grano ovato alb§ , 
margine dentibu; utrinque duobus lanceolatis , w/- 
j»f'j»f vaivula longteribus aut fetaceij» , 

Difti»- HEPTANDRIA. Monogyniau u 7 

f)iflinguendus caute a Rnmice segyptio, rmprimis vaU 
vularum floris dentibus minime fetaceis ; a Rum. 
perficarioide valvularum apicibus lanceolatis , nec 
fubulatis. 

VII. HEPTANDRIA. 

natans. SAURURUS? acaulis, fcapo monoftachyo. 

Parya Kelanga Rheed. nial. u. p. 31. t. if. 
Habitat in Indiae orientalis aquis. Koenig. 
Statura Potamogetonis natantis. 

Folia radicalia, cor dato-ovalia , Ja?via 7 truvervia y na* 

tantia. Fetioli longiffimi. 
Scarus vudus , Ungitudme petiohrum. 
Spica {Potamogetoms} obhnga. 

Stamina a* 7? Piltilla 3 , filiformia , flaminibus paulo 

ionginra. 

OM. ZX* flaminum numero incertus dubium genus pro- 
pono; genere certe conventt cum Potamoget. ind. fo- 
liis lYriccis , fpica aurea. P/*^. 349. /. uit. 

VIII. OCTANDRlA. 

MONOGYNIA. 

/00g///cr*.CENOTHER A caulibus fimplicibus pilofis , petalis di- 

itantibus bilobis. 
/ f £/W in Agro Bonarienfi. 0, rj. h. u. 

i jlia Radicalia numerofa\ latu-lanceolata , denticulata, 

puhefcentta ccfla alba , obbque nervofa. 
Caviles fcepius f , ^»^//' /»/r<i /0//* radicalia , fimpli» 

f tffimt, adfcendenteS , hirti , vtrtdes pilis longis pa- 
; d/A/j. Caulis cevtralis ferius txcrefcit. 
Folia Catljina ovato obhnga , denticulata y fejfilia , rd- 

dicalibus fimila. 
Flores axiUares Juperiorum fnliorum , germine calyce m 

que ptlofg. 

faiyx /#£0 infigniter elongato , //»z£fl y#o triplo lott~ 

Petala 4 , flava , obcordata, biloba , magnitudine OE. 
Onngra fi non majora, lateribus diflantia\ altero die 
Vub a. 

Fru&US Jimiles OE. onagr*, fed hngior , inferne an~ 
guflior , connivente minus fcabro. 

P 4 D#tf*rf 22$ « OCTANDRIA. Monogynfo. Dffert ab OE. Gnagra, qu<$ Foliis caulinfs fubnudis % 
jubpetioiatis , Catile ercHo ; Ramis latcralibus , vix 
mattifefte piloji* ; Petalis approximatij , emargi- 
natis nec bifidis ; Culgcis tubo vix lactniis dupl» 

Ungiore 

ab OE. molliffima Caule non ramofo , Foliis la- 

tioribus , molltter pubefcentibus* 

— tf£ OE. parvirlora Caule non rtipro ; Floribus ma~ 
joribus. 

fimata. QENOTHERA foliis dcntato finnatis, 

LyJimachia cornic.ilata maritima , tmaatis & pubefcen- 
tibus folfis , virginiana. P.tik aim. 235*. t. 203. 
/. 3. 

Hamt.n m Virginia. 0. H. U» 

Caulis Jimplex , teres , pedalis , erefiu% , nutans | 

jttnior pilofus , fenior glabriufculus Rami alterni. 
Folia alterna, fejfiiia, lato^Ianceoiat-.t , nnda, obliqua. 

deniato finuaca lateribus mngis bafin propiuj. 
Flores axiiiares , jejfiies , jolitarii , /?//<?/£ calyce et 

germme. 

Calyx acutus , fub af)ice mucranatuj , adfcendens. 

Germcn anie ' anthejin deciinatttm. 
Corolla JPetalis 4 , flavis , obcordjtis , longttudine fe- 

liorum calycts. 
Capfnla csjindrica , quadrangulari s avgulis pianis, trun- 

(ata apice profunae excavato quadrifido : iobis emar* 

ginatis ; quadrtvaivis . 
Qormit noHu foliis fuperioribus excavatij. 

mfcofa. DODON.^A #*f*, <r/?jf. 144, F^r. W>«/?. 2./. 430. 

yacq\ amer 109. 
Ptelea vifcofa. St>. plant. 173. 

Thlafpidioides arborefcens , fru&u racemofo. Barrer* 

tcquin. 109. ' 
Staphy lodendron foiiis iauri anguftis, Plum. fpec. 18. 

rV, 247. /. 2. 

Obf. Removenda itaque a Pteleae genere plurium con- 

fenfu. 

trichiiio^GUARh Allamand. 

des, Trichilia Guara o'/\ />/<*»*. ^fi, 

JitO. ffiar/gr. brafi 169. £rrf/. 79, *. 80. 

Florcs rucemofi, 

OPHI. OCTANDRIA.. MonogymV \iy 

flrMa. OPHIRA. 

abitat in Africa. D. Burmannus. %. 
Frutex eretlus Folia oppo/ita, ovat» linearia. FloreS 

laterales , fejfiies. 
Simititudo muita cum Grubba Bergii , cut Germen fu- 
perum et Stigma Jimplex erit. 

ntediterra-ERlCA antheris mmici> cxfertis, corollis ovatis , florU 
nea. bus fparfis , foliis quaternis patentibus. 

Erica maxima purpurafcens , longioribus foliis. Bauh, 

pi», 485-. 

Er ca fohis corios quaternis ; fiore purpurafcente. Bauh, 

bift 1. p. 35-6. 
Erica coris folio II. Cluf hifl. I. p. 42. 
Habttat tn Auftrigc alpibus. %. 
Oniis ramis aibicanitbus , angulatis. 
Folia quaterna, lavia , patentta , (rarius quina). 
Flores / ;ter ( Jes , fparji. 

Ca!yx Jimplex^ coloratus, lanceolatus , acutus, coreiJa 

d:mi'Ji'j brevior. 
Corolla ovata. . 
Antherce exferta, mutica. 

Stylus exfertus , duplo longior corolla. Stigma Jimpli* 
cijfimf4m. 

Simtits E. multifiorje , fed Corolla omnir.o ovata. Ra- 
mi angulati. 

denticula ERICA sntheris muticis inciufis , corollis ovato-infim- 
ta. d.tjulif^rmibus , calycibus denticulatis , foliis quater- 

nis. 

Habitat ad Cap. b. fpei D. Bergius communicavit. 
Caules drftotti , Er. vulgaris. 

Folia quaterna , conferta , patentiufcula > fuhteretia , 
lavia. 

Flores fubcapitati , terminalej , f<rr* fafciculati. 
Colyx dtfplicatuj : foliolis ferrato-denticulatij. 
Coroila [tubuf obiongo-ovatus) fubinfundtbuliformis ; 

L ;i iniis ovatis , obtufis , pstentibus. 
Antherae mutica , corolia non longiores , fer* inclufr. 
Stylus inclufus. Stigma obtufum. 

nudifiora, ERIC A antheris muttcis exfertis , corollis cylindricis 
fparfis , foliis ternis , ramis tomentofis. 
Habitat ad ■ Cnp. b ; fpei. 

Caulis tomtntofus y. dstermtnate ramofus> flexuofus. 

P 5 Folii - OCTANDRIA. Monogynia. 

Folia terna, linearia , fubtus fulco exarata, erec7a , 

lavia: tenellts bafi ciltatis. 
Fl tcs fparfi per ramos , copiofi. Pedicelli capillares , 

loMgitudiike corollce. 
Calvx fimplex. fubulatus , lcevis, omnium minimus. 
Corolla cylindrica, iongitudine folii , obtufiufcula. 
Antherae exfert<e , obovuta , mutica. 
Stylus exfertus, capillaris. Stigma cbtufum. 

deprejfia. ERICA antheris ariftatis inclufis, corollis campanulatis , 
floribus raris, foliis ternis, caule depreffo. 
Habitat ad Cap. b. fpei. %. 
Caules procumbente s , copirfi , palmares. 
Folia terna , lanceolata, obtxjtujcu/a, lcevia, carinata. 
Flores fparfi f folitarii 

Calyx fcariofus, lanceolatus , acutus , corolla dimidio 
brezior, 

Corolla campanulata , obtufa, rubra, lavis. 
Antherae biarijlatce. inciufce, brevijfrma?. 
Stylus inclufus. Stigma obtufum. 

perfoluta. ERICA antheris ariftatis incVufis, corollis campanulatis , 

calycibus c.iliatis, foiiis quaternis. 
Erica fubdivaricata. B^g. r<z/>. 114. 
Habitat ad Cap. b. fpe-i. t>- 

Caulis fruticofus , lceviufculus : Ramis pubefcentibus. 
Folia quaterna, linearia, obtufa , erecla , fubtus cana- 
liculaia, loKgiiudme artnulorum , htjpida aut jub- 

fcabra. 

Fiores umbellati , difperfi in fummis ramulis. 
Calvx minutijfimtis , (/z pro^ advertas) ciiiatus. 
Corolla campanulata , sbtufa. 
Antherae ^/j biartjlatce , inclufce. 
Stylus longitudtne corollce. Stigma capitatum. 

%>sgans. ERICA antheris muticis exfertis , floribus campanulatis 

folitariis , foliis quaiernis patulis. ' 
Habitat in Africa; <f*/^/# Tolofss. 

Caulis (Empetri) fruticofus , fcabriujculus : Ramis uU 

timis albidis divaricatts. 
Folia quaterna, rarius quina, linearia , obtufiufcula , 
l^viujcula , f. fcabriufcula , fubtus convexa canali- 

culataque , breviufcula, conferta. 
Flores *i /*2?r£ rarnulorum , 7/^7* 5 pedunculati , f*« 

Ittarii. 

Calyx ©CTANDRIA. Monogynia. Calyx coloratus, ereftus , concavus , breviffimus* 

Corolla campanulata , ebtuftt. 

Antherse ecaudatje, exfertce , bipartita. 

Stylus exfertus. Stigma fimplex. f 

Similis E. herbaceae , «ri Ramuli Uves ; Fe//* acuta; 
Coroll<e ovatce, acutiufcula ; Calyces patentes , longi- 
tudine dimidia corolla ; Anther* lineares , , 
<^/>/# longiores ncc bafi gibbg. 

auflralis. ERICA antheris criftatis inclufis, corollis cylindricis t 
calycibus duplicatis, foliis quaternis patentibus. 

Habitat in Hifpania. C/. Aiftrotmer. 

Caulis frutcx erefius , rigidus , cinereus. 

Folia quaterna, iinearia, obtufa , margine fcahriufcu* 
la, patcntia* 

Flores terminaies , 2 /. 3 , Jubfejfiles. 

Calyx rudis, acutus , carinatus , imbricatus bra&eis fi» 
milibus. 

Corolla cylindrica, vix clavata, ihtufa , calyce triph 
longior. 

Antherae biariftata , criftata, indufa , bifida. 
Stylus exfertus. Stigma capitatum. 

alhens. ERICA antheris muticis inclufis, corollis ovatis oblon- 
gis acutis , racemis fecundis, foliis ternis. 
Habitdt ad Cap. b. fpet. 1=). 

Caulis frutefcens: ramis determinatls , virgstis. 

Folia terna , Iinearia, triquetra, ereBa , leevia, inter- 

nodiis Iongiora , acutiufcula. 
Flores fubfpicati, fecundi ,albi : Petioli Bra&eis lanceo- 

latis , */£//. 

Calyx fcariojus , albus , ovatus , acuminatus, corolla di~ 
midio brevior. f 

Corolla oblongo-ovata , ventre hyalino : Limb$ 

quadripartito , anguftato , acuto , infundibuliformi. 

Antherse mutica , bifida , obtufg , breves. 

Stylus corolla brevior. Stigma obtufum. 

yifcaria. ERIC \ antheris muticis inclulis , corollis campanulatis 
glutinoiis , floribus racemolis, foliis quaternis. 

Habitat ad Cap. b. fpei "ft. 

Caulis frutex determinate ramofits. 

Folia quaterna , linearia, erefta y acuta, interflitiis 
iohgiora^ margine fcabra. Flores OCTANDRIA. Monogynia. 

Floies racemofi: Bracleis calycinis rudibus , approximatis, 
Calyx rudis , fubulatus , corolla dimidio brevior. 
Corolla camp.mulata , f*Afe mucnfa , purpurafcens, fe» 

mtauadrifidal laciniis ereiiis , acutis. 
Anrheroe mutica , bifidce , extrorfum cavitttc dchifccn- 

tes , breviffimce. 
Stylus corolla brevior , flaminibus duplo longior , 

pureus. Stigrna cafttaium, quadrilobum. Germen 

hirfutum. 

wusofa. ERICA nmheris ariftatis inclufis , corollis fubgloboils 

mudftf!s\. faKls ternfc 
Erica rerrea. Bfr^. 112. 
H<ibit:,t ad Cap. b. fpej. "h 

Gaulis firutefcens , dctermmate ramofus \ lineis albis , 

Jubulatis^ decu>rentibtts , /a£ cicatricibus foliorum. 
Folia terna, linearia^ latvta, apprcfja, interflitiis vix 

longiora. 

Flores terminales , fubumbellati. Pedunculis Iongitw 
- dtne fiorum: Bra&eis lir.earibns , minutis , remotis. 
Calyx j^artojus , mucofus, corolia J?aulo brevior , 

/.vj, acutus. 
Corolla fubglobofa , mucofa, obtufa. 
Antheraj ariftatce , ovat* , breves. 
Stylus brevis, cylindricus. Stigma nudum. 

regcrmi- ERICA antheris ariftatis inclufis, corollis ovatis , caly* 
cibus acutis, floribus raccmoiis, foliis ternis. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 
' • Caulis frutefcens , determinaie ramofusl ramis junceis. 
£ . Folia. terna, lineari-Jubuiuta , acuminata, Uvia, patula. 

Flores racemofi , fecundi , nutantes : Pedunculis /0»- 
giiudine fioris , incamaiis : BraCteis rcmotts, minu- 
tis, coloratis. 
Calyx coloraius , rȣ*r , lanceohtus , minimus. 
Corolla ovatoghbofa , rubra; ore •btufo. 
Antherss arifiatce , fora/Ztf ^«/0 breviores. ^ 
Stylus longitudinc corollce (inclujus). Stigma fubca* 
pitatum. 

rrtcIantbe-ERlCA antheris muticis mediocribus, corollis campanu- 
r#. . lat?3 patentibus, calyce colorato longioribus , fpliis 
ternis patulis. 
H.bitat ad Cap. b. fpci. t> 
Caulis fruttcofus , flexilis. 

Folia terna, iinearia, cbtufa^ lavia, patula^ FIo- 7 OCTANDRIA. Monogynia-. 

Flores terminales, fubumbellati , confertim ffarfi^fub* 

nutantes . 

Pcdunculi longitudine corolU , purpurafcentes. Bra- 
Cteis lanceolatis , alternis , coloratir. 
Cal. coioratus , fanguineus , ohovatus , latior quam hn- 

*gus , carinatus mucrone. 

Cor. campanulato-hypocrateriformis , fawguinea. Tu- 

bus hngitudine calycis. Limbus patenS , 

longior , Uciniis fubrotundo ovatis. 
AlKherx muttcx^ bifidce , ^/r^, /ongitudine • limbi (ad- 

eoquc exjertce , //o» loxgiores). 
Stylus exfertus , corolla duplo hngior , fetaceus. Stigma 

obtufum , fubtetragonum. 

ittlica. ERICA antheris muticis inclufis , cornllis campanulatis 

acutis, calyce tetragono, foliis quatemis patentibus. 
HaBitat ad Cap. b. ipei. f). 
Caulis fi'Uticofus y determinate ramofus. 
Folia quaterna^ patentia, linearia, acuta , internodiis 

lorigtora , fuinncurva : Petiolis atbis/ 
Flores tcrminalcs , corymbnji. Pedunculi fubtomentefi , 

nsedio Bra£teis fetaceis. 
Calyx fcariofus, tctragonus\ y foliolis obcordatis , fcario- 

Jis. complicatis , carinatis apice infiexo Vudi. 
Corc lla campanulata , femiquadrifida , acuta , purpu- 

rea ' baji pallida) , calyce dttplo longior. 
Ahtherae mtttic#\ apice bicornes , acuminatieque , £r*- 

Stylus longitudine coroll*. Stigma obtufum. 

baccam. ERICA antheris criftatis inclufis, corollis globofo-cara- 
panulatis, calyce colorato inclulis , foliis imbricatis.* 

Erica afrlcana glabra fruticofa arbuti flore. 
i. />. 31, 21. /. 

Habit.it ad Cap. b. fpei. "r). 

Caulis ere&us, ramofus. 

Folia tema, linearia, obtufiufcula , margine fcabra, im* 
bricata, iniernodiis hngiora: Petiolis 

F lores terminales , fubterni , nntantes, magnitudine pi 
fi. Pedunculi p-urpurei , Bra&eis alternis , remotis , 
incarnatts . 

Calyx coloratus , incarnatus , lanceolatus t hngitudine 

corollce , carinatus, inflexus* 
CoroIIa carnpanulato-fubglobofa , obtufa, rubra. 
Antherae muttae , brevijfim* , crifiat* , fiavicantes, 
Stylus c)iindiicns > brevis. Stigma capitatum. 

ERI. i34 OCTANDRIA. Monogynla. mammofaJiRICA antheris ariftatis inclufis, corollis ovato cylin- 

dricis maxirais, ftigmate exferto, foliis quaternis. 
• # Habitat ad Cap. b fpei. f). 

Caulis frutex rigidulus , lineis albis fubulatis a cica- 

triculis foliorum decurrentibus. 
Folia quaterna, Jubulata , conferta, margine fcabri» 

ufcula. 

Flores fuhcapitati , pollicares. Pedunculi brevijfimi , 
purpurei. Bradteis minimis , remotis 

Calyx coloratus , fanguineus ^ ovatus, breviffimus. 

Corolla ovato-cylindrica , fanguinea y longiflima , ore 
obtufo. 

Antheras biariflata, corolla paulo breviores , bipartite. 
Stylus filifsrmis , corolla longior. Stigma turbinato- 
capitatum , ^-angulum. 

lutea. ERICA antheris ariftatis inclufis, corollis ovatis acumi* 
Iiatis, fioribus congeftis, foliis oppofitis. 
Erica lutea Berg. cap. 115-. 
Habitat ad Cap. b. fpei. D.D. Bergius. 
Caulis ramis angufln (Facies qualitercunque E. im- 
bricata^) 

Folia oppojita, linearia, appreffa , fere tmbricata. 
Calyx lanceolatus , rotundatus , coioratofiavefcens, co- 

roila dimidio b>evior, ar&us. 
Corolla ovato-oblonga , fubrofirata, flava. 
An:h?raB inclufa, anflata?. 

Stylus inclufus. Stigrna truncatum, ietragonum , 
cbinatum. 

comofa. ERICA antheris muticis inclufis, corollis ovatis oblon* 
gis, floribus iateralibus congeftis , foliis quaternis. 
Erica tranfparens. Berg. cap. 
Habitat ad Cap. b. fpei. %. 
Caulis ramis fupra fiores congefiis. 
Folia quaterna, linearia^ obtufiufcula , ere&a. 
Flores congejli infra apicem caults. 
Calyx fcariofus , fubdiaphanus , obtufiufculus , ereftus, 
Corolla ovato cylindrica: Limbo plano , acuttufculo. 
Anthersc muticce, inclufie , brevijjima. 
Stylus inclufus. Stigma capitatum. 
Obf. Corolla figura Jimilis E. albentis. granuIata.ERlCA antheris mnticis inclnfis, corollis globofis , ca- 
lycibus fubimbricatis , foliis quaternis. 
Habita4 ad Cap. b. fpei. ft. Caulis • & ■ ■ : 

OCTANDRIA. Monogynia. • 235 

Caulis determinate ramofus. (Planta (imilis E. ra* 

mentacece}. 
Folia quaterna , linearia , erefta. 
Flores terminaies , pauci , peduncuiati. 
Calyx fcariofus, brevijjimus. 
Coroila giobofa^ rubra. / 

AnthersD rauttca, inclufa , fcabra , apice bifida auajt 

btcornes. , 
Stylus inclufus. Stigma capitatum, 

petiveri. ERICA amheris muticis exfertis corolla duplo longiorz- 
bus, coroTtk- acutis , calycibus imbricatis.- 
Erica plukenetii. Berg. cap. 91. defcript. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 1). 

Frutex.fufcus. Rami teSii ramulis ternis confertis bre~ 

vijftmis pubefcentibus , obteclk faliis fquarrolis. 
Folia terna , conferta^ fubulata , fubtrigona , margine 

fiikfcabra, apicem verfus patula f. exjiantia. 
Flores folttarii , terminales ramulorum , cernui\ pedun- 

culo brevi pubefcente. 
Calyx fubcarttlagineus , angulatus , imbricatus braBeit 

fimiltbus , ternis i brevioribus. 
Corolla cylindtica , foitis tnplo hngior , <?r* quadrifi* 

do , acuto, lutia. 
Anthersc lineares , corolla duplo longioret , apice bifi* 

d,e , ^«e manifefiis filamentis. 
Stylus fiiiformis , exjertus , longtor fiaminibus. Stigma 

Opf. Jimilis corolla et (iaminum ftruBura E. pluke* 
neui, diftindz tamen ; Calyce tmbricato , »rc 
f/iVf. Corollis luteis, p ofundius quadrtfidis , 
ttufcults , rubris obfolete quidrifidit orjtufis. Fo- 
liis fubulatis , fubfquarrofo tmbrtcatis , nee iineartbuf y 
Aiftantibus eretiis. 

Bergiatta.liRlCA antheris ariftatis inclufis , corollis campanulatis $ 
calycibus refiexts, foliis ternis ciliaiis. Brrg. 
Hamtat ad Cap. b fpei Z).Z>>. Bergius. 
I' rutex btpedults , pubefcem. 
F >! ; a terna^ Unearta^ fubciiiata^ ere&d* 
Fiores termmalss ramulorum , Jubjoiitarii , brevijfimc 
prdumuiati. 

C yx ter, aphyllus , lanceolatus , acutui , corolia tripio 

brevtor^ parens f. reflexus. 
Gotolli cumpanulat* (Conziallari* majaiis)^ purpurea, 

Mufa. Stami- 236 Trigvnia. Stamina corolla hreviora, Antherae ariflata. 
Pittillum lonvi udine coroIU, St'gma fubcapitatunt. 

tricoides. PASSERIN \ Foliis Hnearibus l«vibus fuoimbricatis, c<y- 
rollis globolis. Burm. nrodr. 12. 
Mabitat ad Cap. b. fpei. T). 

Facies aden tota Erica, ut primo intuitu erederes £- 
ricam ejfe. 

Frutex ftatura Pafferina filiformis: Ramuli pubefcentes. 
Folia brevia (Erica ) , ovato-obionga^ carnofa^ oppofita: 

floriferis fubcordatts . 
Floies Jcjfiles , in fummis ramulis, latcrales. Semina 

ovata, atra^ nitida. 
Coroll* tubus globojus , inflatus (Erica^) , coUratus uti 

limbus. TRIGYNIA. ajlatica. I . 
Seriana. % 2. PAULINIiE 

11. t. 61 , 
foliis ternatis Species determinatae in Jacq. obf. 3. p. 
62. 

, petiolis cauleque aculeatis. - Fig. 1 
petiolis nudis, foliolis ovato - oblon- nodofa. — ~ Cururu. 3' 
fnexicana.a^ 

carthagi- 

nens. 
caribaa. 

curajfa- f. 

vica. 
barbaden- 

fi». 

pil'ypbylla.6. 
triternata. 
pinnata. 7. 
tomentoja. 

diverjifo- 
Ua. fol. biternatis petiolis 
to 

petiolis 
petioiis nudis, foliolo medio obova- marginatis 

omnibus marginatis , caule a- 
culeato - 
petiolis omnibus maiginatls, caule in- 

ermi - - 

petiokms omnibus marginatis, ramisa- 

culeatis - - - • * 
petiolulis omnibus marginatis, ramis 

incrmibus - 
petiolulo intermedio marginato, reli- quis nudis 
fol. triternatis petiolulis nudis 

petiolulis marginatis. 

fol. pinnatis petiolis marginatis , 
petiolis marginatis foliolis nitidis 
foliolis tomen- toiis (*) 9 
10 
11 
12 

13 fol.fupradecomp. petiofis marginatis: inflmis pinnatis, 

reliquis ternatis. » 14 
IX. EN- (*) Paulinia 13 tomentofa. Petioli commnnes marginiui, ftd mn inter foliola 
wferiora. ENNEANDRIA. Moncgyn^ 732* 

IX. ENNEANDRlA. 

MONOGYNIA. 

Cutilaban.LAURU S foliis tripliherviis oppofitis. f. 

Correx caryophylloides. Kumph. amb z. p. 65*. /. 14, 
Cceiit lawan. E. N. C. dec. 2. ann. 3. p. $-3. 
Habitat tn India orientali. 

Qbfi cum fit prorfus fing&Aare dari in Lauri genere fo*. 
lia oppofita, mereretur ejus fruiiificatio a-.utius exa- 
minari. x 

torxicu!a-CASSYTx\ ramis iignoiis fpinolis. Burm. ind. 93. /. 
ta. 39 f. 1. f. 

CaiTutha cornea. Rumph. amh. 7. p. $6. 
Habitat in Celebis montibus inter truncos putridos. "ft. 
Rartti pedales, ligntfi, craffitie digiti. Spinae folitart<e , 
recurva. 

Folia fpinis minora , lanceolato.linearia. BacCafe y#£- 
feffiies: propofui hanc iit auth»pt<£ accurate exami^ 
went fr uclfic ationem. 

X. DECANDIUA. 

MONOGYNIA. 

virtnr. TURRJEA, 

Habitat in India orientali. Kocnig. "ft. 
Arbor fatr.rate virens, facie Qutstjnalis. . 
Folia alterna , petiolata^ elliptico-hnceolata , tntegerti* 
ma, emarginata , Levia, fubtus pallidiora. Petioli 
hrevijfimi. Stipulse nullcc. 
Flores laterales , axillares > flavi , congcfii in fpicatd 
/ninimam^ fliolis aliquot parvis intefiinSii. 

*»3#*/>i>}'/-LIMONIA' foliis fimplicihus, fpiiiis folitariis. 

/a. Limories puiilli Zeylanici fylveftres. Burm. Zeyl. 143* 

65-. /. !. 

, Htibitat in Indil orientali. 
Folia oblongo-o-csta. Spinas axillares , folitarie. Pe«* 
dunculi axifiares, conjerti , unifiyri, 

irifoliata.- LIMONIA foiiis tetnatis, fpims ^eminis. 

Limonia fpinis axillaribus geminis , foliis ternatis Ovatts 
impari majore^ frudlu foiltario. Burm>. ind. 103. 

Q i^- 238 DECANDRIA. Monogynia. 

Habitat in India orientali. D. DuQhefne. %. 

Arbor facie Citri, ramulis flexuofis. 

Folia aiterna, petiolata, ternata , integerrima, adfperfa 

ports more Cttri , magnitudwe Jafmtni futtcofi. 

Foliola lateralia feffilia\ intermedtum majus , emar- 

ginatum. 
Spinae ftipulares, petiolo longiores. 

Bacca pedunculata^ globofa , giabra, rubra , magnitu* 
dine Vaccinii. 

sndica. FAGONIA foliis fimplicibus ovalibus, fpinis geminis* 
Burm ind. 102. t. 34 /. I. 
H>bitat in Per/ia. 

Foiia oppofita, fubpetiolata , ovali-oblonga , glabra, in» 

tegerrima. B. 

Mufcipu DIOJSMBA Ellif monogr. ad me. 
la. Hubttat in Carolinae uliginofis 71 

Folia radicalia , petioiata, jubrotunda , apice bafique bi- 

loba , ciiiata, conduplicanda , fupra fpinulis 3/4 

vtjfimis. Petioli atati (more aurantii ) y folto fere 

longiores absque ciltif 
Scnpus jpithameus , ere&as, fiiif^rmis. 
Corymbus terminaiis ^ fuhumbeilatus : Pedmculis fim~ 

piaibus, uniflons, interftinSis Bra£tea ianceolata , 

peduncuits brevftre. 
Flores albt : Petaia lineata flriis 7, ad apicem utrin* 

que inflexa. 

Senfibilia funt Foiia, ut dum infeHum irrepat aut in» 
fideat fclio, fe ciaudant coviduplitatts iattrtbus et de- 
cufjatis ciliis marginalibu s , detinentm ettam infediune 
aculeis paginar fuperieris , ujqueaum iajjum quie- 
feat , tumque dimittunt. 

tenella. JUSSIiEA ghbra, floribus pentapetalis fubfeffilibus, fo» 
Iiis oppolitis lineari-lanceoiatis. Burm. tnd. 103. t+ 

34- f- t- 
Habitat in Java. 

Bryantha ANDROMEDA floribus corymbofis , foliis ellipticis , 

cauie proltrato. f. 
Bryanthus. Gmel. fibir. 4. £ 133. t. 57. /. 3. 
H'ibitat in Camtfchatca cum Empetro in rupibus. "fy. 
Planta denfit ceefpitibus uii Serpyiium proventt. An« 

theraB dorfo fiiamentorum p erpendiculariter aahce» 

rentes ; DECANDRIA. Monogynia. Digynia. 239 

rentes ; cum charafterc Gmel. Pedunculi multi* 
flori. 

droferoi- ANDROMED \ racemis fecnndis , foliis linearibus pi- 
des, lofis vifcidis. 

Erica gUuinofa. Berg. taf„ 99. 

ChamsCillus roris foiis foliis. Pet. muf. 11. t. 161« 

Habtt.it ad Cap. b. fpei* "fr. 

Cauiis fuffruticofus , ramofus. 

Folia altema, fubfejfilia , linearia, obtufa , canalicula* 

ta , erefliufcula, extus undtque fpa>fie ptftfa % cilta- 

ta fethlts apice glandnlofo-vtfciiis. 
Racemi terminales , folitarti. Pedunculi purpurafcen- 

tes. Flores nutantes. 
Calvx fcariofus , ovatus^ concavur , parvus. 
Corolla ovata , violacea collo atre-purpureo. Limb§ 

minuto, albo , obtujo. 
Antherse exfertn: ^ artflis bafeos duabus fetaceis. 
N.imerus partium frutificationis variat a 4 f 8 

5-/: 10. 

Folia Ericje ex Drofera ci/iiflora , 0».?/* /bror Andr*- 
medce Dabceci.c , fru&ficationis numero magis ajfi~ 
ntj Eiictj , toto babitu vero Andromedts. 

DIGYNIA. 

hrrigens. SAPONARIA calycibus cylindricis pubefcentibus t ra- 
mis divaricatilfimis , fru£tibus pendulis. 

Silene porrigens. S\fl. nat. 3. p. 2^0. 

Lychnis cha : epenlis annua, foliis puum hirtis anguftis, 
flolbulis carneis, pediculis infirmis biuncialibus , cap- 
fulis fere rotundis. Morifi hift. 3-p S4 l -fi^ mala* 

Hahitat in Oriente. H. u. 

CaullS bipedaiis , eredius , articulatus , rigidulus , infer- 
ne glaber , fuperne pubefcenti vifcidus: Ramis df/z^- 
ricattffimis . 

Folia Inceolata: irferiora glabra; fuperiora fub rami- 

ficationibus Pubefcentia vtfcida. 
Pedanculi axillares, folitarit , uniflori , capillares , , 

patentes, glabri , longitudine foliorum ; frufti- 

feri penduli. 
Calvx oblor.gus, tubulofus, pubefcenti-vifcidus. 
Petala absque corona , fubincurnata , emarginata laci- 

ntis brevibus. Q * Stami- 14« DECANDRIA "frigyirfo 

Stamina alba, tubo breviora Germen ovatufn. Styli 

diftantes. Stigmata fimplicia. 
ObJ. Deieatur inter Stienes fubftttuatur h*e defcri' 

ptio e viva. 

fungens. DIANTHUS caule fuffrtrticofo, foKis Hneari-fubuiatis, 

petal s integris 
Dianthus maritimus foliis pungentibus. Du, Cbefni 

mffl 

Habiiat in Hifpaniae mariiimis. 2/. 

Caules Jnffruiiiofi , alternattm denfe ramofi 

Folia Cauiina bafi connato-v&ginantia , conferta , va* 
grnis tegentia ramulos. Ramea ieviter connexa va* 
ginis dtjiantibus. Omnia iinearia , planiufcula , an~ 
gufia, acuminata , fubpungentia. 

Pedunculi ex apice ramulorum lateralium : pediceiiii 
1*3 floris. 

Calycis fquamae 4, laneeolata , calyce paulo breviores. 
Petala integerrima : Laminis longttudine unguium. 

TRIGYNIA. 

redinata.UlRMh. Jacf. amer. ix. 

Habitat in America calidiore. 

Obf. Hirsea diftinSio genere a Triopteride tradenda. D. 
Jacqu. 

trifldra* ARENARIA foTiis lanceolato-fubulatis ciliatis , ramis 

fubtrittoris, petalis lineatis obtufis. 
Hubitat in Europa auftrali. %. H U. 

Caules p Amans, cophfi, dffufi y adfcendentes , teretes, 

fubpubefcentes : ramis alternis , cre&is. 
Folia lanceolato-fubulata (juniperina) , pateniia, acunu- 

nata, ciliata , fubtus pubejceniia: Fioraita ovato-lan- 

cioiatai fubtus piiofd. 
Pedunculi terminales , plures , teretes, pubefcentes ± ar~ 

ticulis caulinis iongiores , trifiori. Pedicelius inter- 

mcdius aphyllus: iaterales /ongiores : Brafieij 2 , 0- 

vatij, ciitattSy exfuj pubejcentibus . 
Caryx ovatus , acutuS, creBns, pubefcens. 
Petala obovata, obionga, calyce duplo longiora, paten~ 

tia, obtufa^ alba , lineata> 
Stamina aiba. Piftillum viride ftatninibus brcvius^ 

PENr DECANDRIA. Pentagynia. 
PENTAGYNIA. monophyl-OX ^LIS fcauo unifloro, foliis fimpKcibus. 

la, Oxalis foliis ovatis integerrimis , fcapo nudo , radice 
balbofa- Kceuig, mjj. 
Habiiat in Cap. b. fpei ad fummum dorfum caude 

montis Leonts, 7/., 
Rad : x bulvofa. 

Folia radicalia, petiolata , fiwplicia (nec ternatd) , o- 
vata f obovata (Belltdis), iptegerriw4 3 tevera^ nu- 
da. Petioli foliis longiores, 
Scapi fiiiformes, plutes, uniflori , aphylli, 
Flo> folio major, Simifis 0, acetoJcIU. 

feffilifs) lia. OXALIS canle fimpliciffirno , peduncr.Iis unifloris, fo- 

liolis pubefcentibus indivifis. 
Oxalis hirtx varietas Q. cum fynonymis \n Sp. plant, 

fotis, 623 
Habitat ad Cap. b. fpei %. 
RadiX bulbofa, 

Caulis fimplicijjtmus , palmaris , t>/* ramoCus , fubpu* 

btfcens , foliatus. 
Folia tcrnata, fejfilia , pubefcehtia : foliolis obovatis , 

indivifis. 

Peduncuii laterales , foliis breviores , unifiori. 
Calyx pubefceiis. Corollae fundus luteus, 
Scpuranda ab 0. hirta, toliola biloba, 

sapcnfis. BEPvGIA. 

Habitat ad Cap. b fpei. 
Statura Ammarmia. 

Caulis Jimpliciffimus , femipedahs , craffitie pcuna co~ 
lumbince, ereclus , Uvis, fubfucculentus. 

Foiia oppofita , fubpetiolata , lanceolata , obtufiufula , 
tenuiffime ferrata , Levia, patentia. 

Flores verticillatt , fuufejfiles ^ copiofijfimi , tonfertif- 
fimi. 

Capfula, poflquam femina dejecit , valvulis borizonta* 
1 (rt$K patet tn jormam coroIU rotatce , <r«w £<f £'#/- 

'z;»/^ dehijcant fecundum capfuLe Julcos , et perjifien» 

tes plana referant Petala. 

taruIcum.SEDLjM folris oblon^is obtufis teretiufculis Feffilibus pa- 
icmiVus, racemis nmplicibus. 

Q 3 Sedum 241 DODECANDRIA. Monogynla. 

Sedum africanum , tlore caerulco hcxapetalo et hepta- 

petalo. Hail. gcett. i^s- Willicb. obf 58. 
Hubitat ad Cap. b. fpei. 

Corollse catuiea. Simiiitudo Sedi albi. Racemi lon- 
gtjfimi : confer. Piuk. phyt. 223. /. 2. fed ipfe plan- 
tam non vidt , verum fide iiluftr .Wtliicbit afjumfi. 

XI. DODECANDRIA. 

MONOGYNIA. 

chinenfis. VATJCA. 

-Habitat tn China. %. 

Suuuta accedtt ad Toberam Kampf. amoen. 797 auf - 

Citrum. Rami ftriatt f. anguiati , fubtomentvfi. 
Folia alterna , petiolata , cerdato-ovata , integerrima , 

uttTnaueghabrdy venofa^ aiterne nervofa , fptthamaa^ 

Lttitudine palmaria. 
Flores panicuiatt , pracipue terminaies , magnitudine 

Citri. 

fatens. PORTULACA foliis lanceolato-evatis planis, panicula 

ramofa, calycibus diphyllis. 
Portulaca pantcuiata floribus paniculatis. Jacq. amer. 
22. 

H'ibnat in America. 1>. h. u. 

Caulis pedalis , flexilis : Ramis aiternis ? lavibus , 

tragonis\ inferioribus y longioribus. 
Folia alterna, fupetioiata , ian-ce jlato-ovata , fubfuccw 

lenta , femipoiiicaria , tntegerrima , carinata , /r^- 

gilia^ 

Panicula terminaiis , elongata; pediceliis filiformibus , 

duhotomis , 

Calyx divbylius , ruber. Petala f, ovata, rubra. An- 

therae Styli /r*j Capfula giobofa , unilocw 

laris , %-valvis : valvulis dupitcatis. 

Semina plnra, nigra. 
Diftin&a omnino a Portulaca paniculata, cui fl§res ah 

bi et Caiyx pentaphyiius. 

eftuans. BEFARIA ilfa//'/ w/. f. 

Habitat tn MexiffO t> 
« Frutex biorgialis : Ramis teretiufculis , patetttibus. 

Folia ICOSANDRIA. Monogynia. 243 

Folia fapius alterna, conferta, obovata f. oblonga, ob~ 

tufa^ intcgerrima, avenia , nittda , jubtus tomento- 

fa. Petioli breviffimi , planiufculi. 
Flores axttlares^ paitct ; termtnales plurimi Pedun- 

culi racemofi. Pedicellis teretibus , btrfutis. Co- 

rollae incarnatee. 
Plantam non ipfe vidi. 

PENTAGYNIA. 

diflamnoi-GLlNUS caule rugofo , foliis orbiculatis tomentofis. 
des. Burm ind. 113. f . 

Alfine lotoides, didhmni cretici facie, madcrafpatana. 

Pu.k. amalt. IO. i. 35-6. /. 6. 
Habitat in India. 
C'j .fer. Pluk. t. 12. f 3. 

XXIL ICOSANDRIA, 

MONOGYNIA. 

nobilis. CACTUS fubrotundus quindecim angularis , fpinis la- 

tis recurvis. Mtll. dtfi. f. 
Habitat in Mexico. 

Corpus fubrotundum angulis 14. Pun&a dorfo angu* 
lon:m tnfident pluta, fafctculata Jpitsit a.etojis. 

Spina , cujusvis fajcicuii acerofi mecito , magna , recur- 
vata. 

fpeciofa. MUNCHAUSIA Munch. baufv. 5-. p. 35-7. t. 356. 

Murr. pr^dr. ptaf. 
Habtt ;t tn China. \y. 
Ar:>ulcula ramis teretibus , lavibus. 
Folia alterna , petioLita, >,v ita f oifato- oblonga , acu* 

minata^ intcgen ima , glabra, fubtus paljidiora. 
Racemus termtnalis x cvmpofitus , eredui. 

iotinifoIia.EUGENlA pedunculi> unifloris, fbliis obovatis obtufis 
integenimis. Jacq. obs 3. />. 3. t. 53. f. 
Habttut in Cayenna. "5. 
Rami juniv)res avgulati. 
p. lia oppojtta^ fmpetiolata^ nitida, coriacea. 
Pedunculi axillares, I , 2 /♦ 3. 

mlra. PLINI \ fiuribus tetrapetalis. f. 

lbipitanga. Marcgr. braf 1^7. 

Q 4 Hahi- 244 ICOSANDRIA. Pentagynra. 

Habitat in BrnfiHa , Surinamo. Allentand. % 
Folia oppofita quafi pinnata abrupta \ fejfilta ,• ovata % 
acumtnata , integcrrima , rigida. Glailduloe/. Gem» 
mse alterna: , <«.^ alteria? folioli paris. Drupae r«- 
bra , fapor e Cerafi auj%r<£> Allem. 
Qbf. Plinia pinnara. j>/>. />/. 735-. diceuda PLINIA rro- 
rioribns pentapetalis. iyJigrAs varietas 

aut diflinfta fpecies frvMu luteo ; utraque ad Ico* 
Jandriam fpeBat. Drupa 8 /". XO Jucata, NucleO. 
mticrohe bifido* 

PENTAGYNIA. 

follveria:, PYRUS ftoribus cofymbofis , foliis ferratis fubtus to«i 

mentolis. 

Fyrus pollwilleriana. Bauh. hift. 1 . p. $9 
Habttat in Germania. Qtf, Munchhaufen. \j. B. 
Folra ov/ita, ferrata, fubtus tomsntofa , etiam paginak 
fuperiore pnefcrtim fecundum coftam pubefcentia. Pe= 

tioli tomentoji. 
Corymbus elongatus , tomentofus Floribus numerofijji» 

mis^ P . cQmmuni multo minoribus, 

trUbbata. SPIRiEA fruticofo, foliis lobatis crenatis , umbella ter- 
minali. 

Sp:rs?a ramofiffirrfa' , parvt» fubrotundo opuli folio* 

Amm. ruth 271 . 
Hjbitat in Sjbiria. D. LaxmanT^. 
FrutexJ tanqfis teretibus. 

Folia alterna, petiolata , fnbroiunda , hbata , obtufa\ 

crenata, iavia. 
Umhellae termlnales , jolitarix * Pedunculis numerofis % 

uniftoris , aaualibus. 
Flos peduncuiatus r , praterea unus alterve ex alis /a= 

liorum fumrais. 
Stamina corollis breviora. 

fevsgata* SPIRiEA fruticofa, foliis lanceoktts feffilibus , racemo 
compbiito. 

Habitat in Sibjria. D- Laxman. Profejf. Petrop. Ac\ 

fcient. i). 
Frutex ramis ieretibus. 

Folia altetna, fejfilia, lanceelata, integerrsjpa , §btu— 
fiii-fcula^ mticrtnata , liivijfima* 

j Race» ICQSANDRIA. Polygynia. • 24^ 

Racemi terminales , folitarii , ereBi , compoftti e Ra-> 

cemuYa aliemis , ereftis , Brafiea parva fuffultis. 
Flores pedicello hngiores , a.lbi, alterni. 
Stamina coroilts hngior*. 

PQLYGYNIA. 

arvenfis, ROSA germinibus globofis peduncullsque glabrfc, caule 
petiolisque acuteatis, fioribus cymofis. Hudf. angl. 
192. Oed dd#. i. 39S, 
Rola arvenfis candidi. Bauh. fin. 484. 
Rofa fylveftris altera minor, flore aibo, Raj. angi 

Habitat in Angha , Svecia. t>. 

japoni cus. RUBUS inermis fruticulofus , foliis cordatrs oblongts 
ferratis. ■■ > 

fiabitat in Japonia. %. 

Frutex humtlis. Caulis erettus y lavis , angulatus^ par- 
ce ramofus, 

Folia cltema. , pethlata , fimplicia , ovata^f. ovato-ob^ 
longa, acumtnata , acuta, dtiplicato-ferrata , utrin» 
que lcevia. •» 

Pedimculus filiformis , hvgitudine corolla , terminajis , 
folitarius. 

Flos wagutttedine Fragaria: Petalis fubrotundis , 
Calyce parvo, - 

XIII. P OLYANDRIA, 

MONOGYNIA. 

'attglicus. GISTUS fufftuticofus exftipulalus procumf)ens , foliis 
oppofitis oblongis revolutis pilofis , floribns racemo- 
fis. //«^. tf^/. 206. 

Helianrhemuna alpinum, folio pilofellae fninoris fuchfii^ 
Bauh. htji. 2. i§. * 

Habitat in quibusdam Anglise /a<r*.f. 

Cauiis femipedaiis , ob.liquus , /o/#J fcafer. 

Folia oppofita , lanceoiata {Hyjfopt) , fcabriujcula nee 
l^evia , utrinque viridia. 

Flores racemcfi , */£/, nutantes, fub anthef erecli. 

l'PP*: QI5TUS furTruticofns ftipulatus ere£tus , foliis altecrJs 
pppofnisque lanceolatis fcabris, fpicis Tecundis. 

Q * /fr*<- 14$ POLYANDRIA. Monogyma. 

Habitat in iEgyptO. H. U. 

Caulis eredus , tercs , puhefcens , albicans , bifidus f. 

parce ramufus. Rami F*/rd bifurcaturam caulis ,la. 
' terale* , fimplites , 

F°Ha Paffim alterna pajfimquc oPpofita, petiolata , */« 
liptico- lanceolata , obtujiufcula , fcabra ,patentta y fub* 
canefcextia. 

Stipulae an^ufto lanceolatcs , ereBa , longitudine pe- 

ttottirum. 

Racemi ""Pofitifolii . fecundi, ercBi f inclinati. 

Flores fejfie, co*,fertt. Calvx ovatu< : fotiulis alter* 
j»f j li>ea*tbus. Petala obovata , fliva ^ vtx calyce 
ma<'>ra. Stamina fspins 10, petaits hrevi^ra. Ger- 
inen Pnhefcens* Fruclus obtu/i, calyce tedt , /» y^/- 
feffiies , feeundt , fubrotundt. 

nthttcus. CISTUS he-baceus hVpulatus ere£hs fubtomentofns , flo- 
ribus racemofis folitariis fefTnibus oppoiitifoliis. 

Habitat in iEgypto. ©. H- TJ. 

Caulis fublignojus , pedalis , erefiur , teres , fubtomehto- 
fus. Rami radicales adfcendentes , brevtores ; C##- 
//»/ verfus fummitatem , alterni , ereBi^ pauci. 

Folia oppofita, petiolita , elliptico-lanceolata , patula , 
fubtomentnfa , venofa , articulis longiora. 
Stipulae quaterna, enfiformes y folio dimidio brevie» 
res, pe*Jiflentes. 

Hacemv.s terminali< , ereBus . jiriHus. Flores iltemi^ 
fnbfejjiles , fditarii , oppofitifolii folio tum jhpuits 
2 , caulini< Jimili. 

Flos Petalis luteis Calyx pentapbxllus , erecius : fo- 
liolis interioribus 3 trtnerviis , acuminatis\ exterio» 
rihus 2 Hncaribus , brevioribus , patulis. 

SimilHmus Cifto ledifolio , JW muhoties major , 

/*!>/./. 

j/**w/#J.CISTUS fuffruticofus fTpulatus : 4-oliis linearibus oppo- 
litis alternisque , pedunculis villoiis glutinofis. G^r. 
^rov. 394- 

Helfanthemum thymi f jlio ncano. B*«& <&//?. P. 19. 
Chamae Ciftus incanus , tragorigani folio , hifpanicus. 

JB^rr. r*r. 512. 415-. 
Habitat in Europa auflrali. 

Caulis fuperne pubefcentt vifcidus. Folia fuperiora fem- 
per alterna magisque villofa. Racemus pauciflo- 
rus, vilhfoglutinofus. Petala parva lutea* PCLYANDRIA. Digynia. 247* 

Tiucijerum.ChKYOCSK MUmandi. 

Habitat in Berbiees ElTequebo. % 
Arbor proce<a. Folia temata. 

Calyx Corollaque purpurea. Drupa magnitudine capi» 
tis. Nulci efculenti amygdati Japortj. Ailem. 

lutea. TRILIX. f. 

Jacquinia. Mutis mff. 

Habitat Carthagence Americes. 

Frutex biorgyalis , ramojiffi/nus . Rami teretes , Jcah:- 
ufculi. 

Folia alterna, petiolata , fubpeltata , ccrdato-ovata, fer* 
rata , acumtnata , vetsoja, pubefcentta. Pctioii tere» 
tes , glabri. 

Flores lutei (non a corolla fed ab antherij). Pedun- 
culi plerumque terminaies : Pedtcetlts aiternis , uni- 
floris, terettbus , pubefcentibus, 

DIGYNIA. 

anomtla. P^EONIA capfulis glabris , calyce foliofo petalis lon- 
^iore. 

Pxonia fru&ibus quinque glabris patentibus. Gmel.fib. 
4. p- 184. t. yi. _ _ 

Habttat in tmrti Sibiria. 71. H. U.- 

Dtffert a Paeon'a officinali Foliis anomaiis f in<eq U ati-* 
ter dtvijij; Calycis foliolis apice lanceolatis longitudi' 
ne corotla vel ultra ; Germinibus glabris , pltrum- 
que quinis. 

POLYGYNIA. 

fenfylva- ANEMONE canle dichotomo, foliis feffilibus amplexi- 
nica. caulibus trifidis mciiis: inferioribus ternis. 

Habitat in Canada H. u. 

Simiilima A. dichotomac , ut incautum fallat , fed 
dtffert : 

Folia ad primum dichetomiam cauiis ( xon bina) ter~ 

n * 5 fejjilia , magts venofa, minus htrtzentalia. 
P^lores toti alkt [non fubtus rubicundi) , majores. 
Antherae flava (non fulva?). 

Fruttus giobofus , feminum apicibus fubulatis (tttn mu» 
crone minuto recurvoj nndtque exftantibus. 

RA- •43 POLYANDRIA. Polygynia. 

jyr*#**/.RANUNCU LUS foliis linearibus indivifis, caule erc» 

cd firiaio fubbifloro. 
Ranunculus foliis iinearibus, caule fubuudo, rndice fa- 

fciculata comofa. Ger. prov. 384. 
Rauuncuius aipinus pumilus, gramineo folio, flore al- 

bo. Toutnef. infl. 292. 
Ranunculus pumilus gramineis foiiis. Bauh. hifl* 3. 

Habitat in Pyrenxis. Gouan. 

Radix fubbulbofa , obdutta reticulo tomentofo: Radicu- 

lis fafciculatis. 
Caulis ercilus ^ filifcrmis ^ Iavis, digitalis , folio ur.% 

alternve. 

Folia radicalia et caulina^ linearia^ indivifa, intcger- 

rima , lavia, ereffa^ pollicaria. 
Fios terminaiis l /. 2 , peduncnlattif , parvus , rJbus. 
Fru&^s fubrotundus. Semina fubrotnnda , mucronata. 
Obl. Species dijiinguenda primo intuitu.a R. grami- 

neo, cui flores lutei ; Synonyma ifcjvc! plunma ad 

hanc amandanda\ excepiis y. 

XIV* DIDYNAMIA. 

GYMNOSPERMIA. 

hlrfuta. BETONICA fpica bafi foliofa, corollis galea inte^ra." 

Beconica foliis hirfutis , fioribus purpureis ampliiTimis. 
i}IeKt.z- pag. 

Habitsi tn Apenninis. D. hanc rejcufcitavit. %. 

Planta fimiilima B. alopecuroidi , ut incautum facile 
fallat ; fed t$roJjor , kirfulior , robuftior , fptca bre- 

zitre crajfiore. 
Cprol.lae grJea integra, ne: bifidj; colore purpnrafccn- 

tes, nec fl.ivefcentes. Spica ovata, nec ut B. alop. 

interrupts. 

Bra&eas inter flores oblwgcs : majores ferratx , mino* 

res tantnm fubciiiats^ nec ovatce. 
Folia in Caule fimiliter uno altertve pari petiolato , 

Pra-ter par feffile fub fpica. 

*&ida. SCUTJELL\RI\ foliis lubcordatis ferratis rugoiis 
pacis , fricis fecundis , bracteis ovatis. 
Scutellaria teucrii facie , fiore albo. Bauh. hift. 3. p. 
291. 

Gaffi- t)IDYNAMIA. Gymnofpcrraa. \*f 
Ctffida florc ex albo pallentc. t Col. *//£r. i. f m 190* Hebitat im Onente. H V. 

Similiima Sc. peregrinse , «6 faciem tmmeu Ji flmcemt 

dtfiingmemdm , dtffert emim mb em prmcipne jeqmemti* 

bus : 

Folia pilofiorm m rugofinrm m obtufitrm , mimime mitidm. 
Bra&es evat* m pmbefcemtes + mellsorcs. 

Corolls *&r (ro fmrfmrem imbio mJbo) , coufertiores ) 
mmjores, 

ANGIOSPERMlA. 

piUfnm. ANTIRRHINUM folns altercis reniformibus piloGnl. 

mis. caulibas procnmbcnubas. _fcf- a. P^sf. 

* 43. t- * 
Liiaria hed-rse ftrtio villofo C Cymbalaria alpisa, 

Temrncf tmfl % 169. 
Hmbitit im Alp&us. 

Stmtmrm et fiiim A_. Cymbalari* , /«I /*#* pihfiffims* 
Folia remiformi-fmbrotmmdm , mergime im 9 /". xo /* iW 
nttnjos ttemmlstns divifm. jfacq. 

thrbcfmm. ANTlRRHINtJM fbliis alternis haftatis , canHbns px- 
tulis , pccolis pafCra cirrhcfcentibus. 
Linaria fupina villofa, folio lagiaato. 7«//. ^#/1 / # 32* 
/.2? 

Umbitmt im MgjytO.G). H u. 

Canlcs filiformes m diffmfi , rmmnfiffimi m profirmti m virgd- 
. /# , pmrpmrmjcemtes , rmrius fubefcemtes , flritttnfcuiij 
Folia aiterua m fetioiatm, fagsttmta, fnbmitiJa m Imte vi- 
rsdiaz Radicmlim mmjorm , bmfimtm r demtatm Pctioli 
pajfim citrbi imflmr prnximos rmmos mmple&nmtmr. 
Peannculi lateralcs m axillares , cafillares m ftridi m feliim 
Uugiores m fmrfmrmfcemtes m fmb camle exfeamtes , «*«• 
, J0#r* 

Corolia fallidc c&rmlea: falmto albido , furfurco m fuuU 
datn. 

Capfula rltbjfm. CaljX cmffmlis minor , mugeflior, 
A. Elataes fmucis et iu frimis fequeutibnj dif* 

fert: 

Corolls mimores ftxtnfle , ser /ar/?*r /_£## fmfcriert 
vinlmceo. 

Folia qmmdrmflm miuora , uec^filis cmmefcemtim, 
Gaijces fmni m mec totam cmfjmimm ciuseutej. 2fQ DIDYNAMIA. Angiofpermia. 

Calcar corollce reBum , nec recurvum ut in A. fpu 

><o[o. 

ehinenfis. SCROPHULARIA foliis ovato-oblongis ferratis pu* 

befcemibus. 
Habttat in China. 

Caulis erettus, quadrifulcatus y obtufus , fubpubefcens ^ 

brat hiatus , bipedalis. 
Folia oppofita , petiolata , ovato-oblonga f lanceelate- 

oblonga , tbtufe ferrata , fubpubefcentia , mollia , 
Tanaceti Balfam tx. 
Racemi terminales , longijfimi , Jimplices : Bra£tea J«£ 

finguto pediceiio , cordata, b/evis , aigute ferrata. 
Flores Jolitarii. Capiula? comprejfa. 

tucurbiti- CRESCENTIA foliis lanceolato-ovatis. 

Crefcentia foliis oblongo-ovatis, fru£tu rotundo, cortl*- 

ce fragili. 2. 
Cujete latifolia, frudta putamine fragili. Plum. gen 4 

23 fV. 109. 

Cucurbitifera arbor, fubrotundis foliis confertis, fruclu 
ovali. Pluk. alm 124 t. tfi. f 2, 

Arbor cucurbitifera americana, fulio fubrotundo. Sloan* 
jam. 206. hift- 2. p. 172. Raj. hifi. 1667. 

Habitat in America calidiore. %. 

Difiinguenda a CRESCENTIA Cujete foliis cunea- 
to-lanceolatis. 

folyfla- SELAGO corymbo fpicis fafciculatis, foliis filiformibus 
chia. aggregatis. 

Valeriana africana fruticans , foliis ericae. Comm. hort. 

2 p. 221. t III an> 
Habitat in Cap. b. fpei campis arenofis. "ft. 
Caulis fruticulefus , erettus, lavis , ramofus , femipe* 
dalis. 

Folia fafciculata ad fingulas gemmas plura , linearia , 
rigtdula, nuda QS. corymboja duplo craffiora et di- 
midio breviora). 

Corymbus terminalis ( ut in S. corymbojd): Spicis Ca* 
lyce parvo , hifpido; Corollis fimiUbus albis. Fru« 
£tibus ovatis, bipartilibus in Semina 2. 

'fafcicula- SELAGO corymbo multiplici , foliis obovatis glabris 
ta. ferratis. 

Habitat in Cap. b fpei montibus. fy t 

Caulis fimplicijfimus , ertdus , /^«//V, bipedalis. 

Folia DIDYNAMIA. Angiofpermia. Fol:a altertta , obovata, oblonga , la>via, acute fcrrata, 

h.;Ji integerr ima , lcvijfime decurrentia* 
Corymbus termtnaiis , muittflex , denfus: Calyce^*- 
5-, fubulatis , longitudtne dimtdti tmbt cmrmlUt* 
Corolia purpurea , fiatura S. corymbof*. Stigmatc 
obtufo. 

*z£/'c>/>/rrf.BtJCHNER \ foliis tridentatis, floribus pedunculatis, 

cauie fruticulofo. 
Habitat irs Capitis b. fpei cmmpis aremnfu. 
Caulis fruticulofus, femipedaits , ramojijjimus . Ramis 

vtx manifefie puhefcemtibms. 
Folia oppofita , fejfil * , lanceofata {magnitudine Pofy- 

goni aviculafis) , Uviufcula , plcrumqmc infra ajri- 

cem utrtnque dentc notata. 
Flores verfus apjrej ramorum , laterales , oppofiti , ^>*- 

dunculatt : Pedunculi umfiori , /«//V/ lor.gtorcs , c- 

Calyx mon^pbyllus , quinauedentatus , fubbifpidms. 
Corolla lutea, t:th calyabns duplo longtore. 
Capfula bilocularis , ovato-cblonga , caiyce vix lozgior, 
Obf. B. capenfis differt Caule fuhefccnte vifctdo fw 

f erne tantum ramofo^ Foltis utrinaue demtibus 2. r e» 

motis. Radice annua. 

certtua. BUCHNERA foliis cuneatis quinquedentatis glabris , 

tioribus fpicatis , caule fruticofo. 
Hbitat in Cap b fpei montibms. fy. 
Caulis fruticofus , femipedJis , determimate ramofus , 

ctcatricibus foYtorum fubjrticttiatms , purpuraji enS. 
Folia oppofzta i.fepe terma) y fejfilta, cmneata , qminqme* 

dentata (apice utrinque Jerratmtts 2 acuttjj, Javia^ 

artii ulis non breviora. 
Spicae terminales. foUtaria , obUng* : Flores fejfiles , 

erefti. Braclea Itncari , acuta, cjiyce brevtore , y>- 

tisqme 2 lateraltbus breviortbus. 
Caiyx tubuiofuj , ol?l<jr,gus , femt-$-fidus , tqualis \ la* 

ctvttf membruna connexts . 
Corolla alba: Tubo Jt/tfjrmi , calytibus dupio iongio>e^ 

recurvatv. Limbu plano^ qw.nqueparttto : lactntis 

fubovatis. 

Anthers tnfra ftitcem : dmal*mt im er\%ribus. Stigmi 
inclujum , refiexum , sr ajfiufcuimm. ERI- s>i DIDYNAMIA. Angiofpermii, 

ztpenfis. ERINUS floribus fpicatis , foliis linearibus dentatis. 

Lychnidea viHofa, foliis oblon^is dentatis , floribus fpi- 

catis. Burm. alr. 138. t. 49. f. 4. 
tfnbitat in Cap. b. fpei arenofis. %. 
Cnulis ere&zis , teres , pnbefcens , bipedalis. 
Folia alterna (inferionbus oppofitis) ; fijfilia , Hnearia 9 

dentata, remaa, pubefcentia, 
Spica terminalis , oblenga , imbricata Bra&eis 

ribus , ovato-lanceolatis , dcntatis. 
Galyx fejfilis , hngitudine brafte.vum , quinquedenta» 

tus, bipartitus , ercflus, obtufus , infeme iatior. 
CotuUz jflava , edoratijfima. Tubus fiitformis , calyce 

triph Ungior. LltBbUS quinquepanitui ; 7?- 
v mibifidis , obovatis, aqualibus. 

Stamina didyma: Antherse 2 5* or? fi&; 2 infra fau- 
cem. Germen fupcrum. Stylus filiformis , Ungitu- 
dir.e tubu 

Pyxida- LINDERNIA. y*///W. 17&. f. f. 

r/tf. Cagr&ria gratioloides. //*»f. 876. 

Pyjidaria repen* anr.ua, fl:;fcuiis monopetalis unilabist- 
tis. Lindern. alfat. I. />. IJ2. 1. £3? 2. p. l6j. 
tiabitat in Virgjnis, Alfatiae , Pedemohtii paiudibus 

fpdngiojis inundatis. 0. 
Obf. Filamenta 2 fpinofa potefi fnb proprio genert 
militar e. 

Mandrtt. LIMOSELLA Foliis fublinearibus. Koenig. 
H-.bitat in Cap. b. fpe! littoribus. 
Habitus LimofelU palufiris totus , fed quadruph mi- 

toor^ inter minimas plantas numersnda. 
5tolones repentes (ut in L. paluflri), breves. 
FcHa radicalia, linearia, vix mimmum in medio di- 

latata , obtufa. 
Flores (<ex ficco fpecimine minimisque omnium neque- 

nnt extricari , at acutiffimus inventor StaminibuS 

2 tantum inftrutfos docuit) diandri. Scapi capiila* 
t res , unifiori , longitudtne foliorum. 

htUgrifo- PREMNA Foliis integerrimis. 

iia. Cornutia corymbofa. Burm. ind. 133. & 41. /• *• 
n Folium hiici. Rumpb. amb. 3. p. 28. /. 134. 
Habitat in India erientali. -fy. N 
Arbufcuia fequenti fimiilima , an merd varietas\ 

* Foiia DIDYNAMIA. Angiofpermia. tjJ 

Folia ovata f. cordato-ovata, obtufa , integerrimj. 
Varietas? Acutifoiia foltis lancedatoovatts. 

ftrratifo- PREMNA foliis ferratis, 

IU. Cornutioides. Fl. Zeyl. 416. * 
Habitat in India orientali. %. 

Rami teretes, purpur&fccntcs. Cicatricef a cafu folit* 
rum truncate, marginatx. 
J*olia oppofita, petielata, ovata , obtufa, larvia^ ferra- 
ta, verfus bafin integerrima. Stipul* fublanceola* 
t<e , decidu*. 

Cymae terminales , primum brachiata , dein dichto- 
m*. Bractese ad ramific&tiomes oppefitx , line&res ^ 
minutee. 

Flores magnitudive Viburmx. 

/«*/*WHYOBANCHE. 

Orobanches fpecies «thiopica. Plxk. ntant. 142. . 
Habttstt ad Cap. b. fpei, parafitica radicum. 
Planta tUa fiitura refert Orobanchen , feJ fangnine&^ 
Caulis fcmipedaiis , fimplictfftmus , lignofus % imbricatus 
foliis. 

FoHs : Squ&mte ovata- , denfe imtricat* , rjrfaj 

t/*jr#* , gl&bra , obtufa\ 
Spica termtxalis , viliofa , Ungiiudine catilis &t tripU 

iattor , imbticata bracteis et fioribus, 
Bradrx ovato-oblong* , rar/tfj hirfuia , hngitudize tubi 

fiorurx. 
Flores folitarii , feffiles. 

Q*f. Calyx beptaphyllus et Corolla absque l&hio infe- 
riore banc piantam ab Orobancbes ger.ere exulare 
jmeent. 

XV. TETRADYNAMIA. 

SILICULOSA. 

fptnofum . LEPIDIUM foliis pinnatis: foliolis exierioribus elcngt- 
tis, ramis mucronaris. 
Lepidium fpinofum foliis pinrtatifidis furfum criftatis s 

fpicis fubularis. yfri. fpectm. 2 54. 16. 
Habitat in Oriente. O- H. Ui 

• Folia Radicalia pinn&t& , petiol&ta , palmari& h devur* 

rcntia. 

H Fo 254 TETRADYNAMIA. Siliculofa.' 

Fotiola injeriera fubrotunda , lunata , 
antice palmata ; exteriora multo ma- 
jtra , extrorfum femipinnatifida la- 
ciniis linearibus'. impari foliolo inte- 
gro. 

Csmlina pauca , linearia, erefta , vix divifa. 
Caulis fpithamaus, rigidulus , craffiufculus , fubulatus^ 
inferne ramofus. Rami fubulati , fimplicijfimi , ri- 
gentes , «p/f ? fpinofi. 
Flores fp irfi , albi. Pedunculo brevijfimo rigid». 
Calyx parvus , ovatus , erettus , hians, pallidus $ 
deciduus: 

Petaia ebovata, calyce duplo longiora , /#£*r calycis 

lacinias patentia. 
Stamina <z/£#, femplitia, longitudine calycis» 
Silicula cuneiformis , bifida, rigens , tffl/V? compref* 

fa, fubfejfilu. 

apbla. BISCUTELLA filiculis fcabris, foliis lanceolatis feffili- 

bus ferratis. 
Btfcutella didyma. »5>. 911. 
Thlafpidium apulum fpicatum. Tsurnef. imfi. 214. 
Jondraba alyflbides apula fpicata. CqI. ecphr- \. p. 

283. t. 284. f. 1. 
Habitat in italia. 0. H. u. 

Planta tota Caule Foliisque hirta , />//// fparfis. 
Caulis ereclus , pedalis , r^»7/j duobus tribusve. 
Kolia lanceslata f. obJonga, fijfi^ia, remotijfime fer*> 

rata. 

Siliculs Srbicuh-didyma , fcabra. 

lyrata. BISCUTELLA filiculis fcabiis, foliis Iyratis. 

Thlafpidium raphani folio. Toumef. infl. 2x4. 
Thlafpi bifcaratum , r3phani f. irionis folio. Boce. fic 

Habttat m Hifpania, Sicilia. O* 

Folia Radicaiia^ lyrata (C ardamines ) , parva, pilofa. 
Caulis ramofus , fubaphyllus , nudus, bafi hifpidus. 
Pedicelli divaricattjfimi , capillares. 
Siliculae parva (JB. ^»/^ minores'), fcabriu- 

fcula. 

BISCU- Soreres Bifcutellfe didymaj, //c<?f a£ e<jfZem 7tt«fre o/z/m progvatce, poijnnt difpefci 
in 4: apulain, lyratam, coronopifoliam , lcevigatam , qnamvis ttnveniant filicu- 
cnlis ex z orbknlit confeciis ttii B, fempervmns. ^ETRADYNAMIA. Siliculofa; iff 

ioronopi- BISCUTELLA filicufis glabris , foliis dentatis hirtis. 
folia. Habitat in Hifpania, Italia. 0. 

Fo!ia Radicalia lanceolata (Coronopi) , ad medim uf- 
que profnnde dentata dentit>us utrinqne 3 f q,fu- 
fra infraque pilis dtfiinclis hirta. 
Caulina amplextcauita , cordato- lauceolata $ minus 
dentata, pauca* 
Siliculse omnino lceves. 

Itvigata* BISCUTELLA (iiiculis giabris h foiiis lanceoiatis f«r- 
ratis. 

LeucojumalvfToides umbellatum montanum. C»l. ecphr» 

1. p. 183. t. 284- 
Habttat tn Italia. 0. ; 

Folia radicalta, lanceolata ^ petiolata , acuminata , re- 

mote ferrata ferraturis parvis acutis ereftis , nudaj. 

fubfcab* a , margine fcabra. 
Caulis pedatis , fere totus aphyllus , l<evis , fuperne co- 

rymbofo-ramofus. 
Silicu-lse , magnitudine B. auriculatte. 

Obf. Columnas pianta differt caule joliisque magis pi^. 

lojis et Caule joiiofo. 

/fw^r*>/=BtSCUTELLA llliculis fcabriufculis , foliis lanceolatis 
renh torrientoiis. 

Thlafpidium fruticofum, leucoji folio H femperflorens» 

Tournef. infl. 214? 
Thlafpi bifcutellatum luteum , anchufae folio. Barf. 

rar. 39. t. 84 1 . Bocc. m;:f. 267. t. 122. 
Habitat in Oriente, inque Hifpania. CL Alflrstmer. 
Caules fuffruticofi , paimares s projlrati , Jimplices , 

crajfitie pennee anferin^e , apice fotioji. 
Folia conferta, hnceolata, d*nfe tomentofa {Cheiranthi 

incani) , canefcentia , dentato-ferrala margine re- 

flexo. 

Caulis floriferus inter folia enatus ^ Jimplex , fubaphyU 
lus, 

Racemus terminalis , ctmpofitus , minus elongatust 
Siliculae magnitudine et flgwa B. apuU* 

. SILIQUOSA. 

Parra* SISY&BRIUM caulefcens, foliis runcmatts iiiunca- 
tis. 

Habitat in Parra; D. Vandeili* ©, h . u. 

R 2 Foiia TETRADYtfAMIA. Siliquofa; Folia radicalia in orbem expanfi , copio r a : intefiori* 
bus minnribus , fpitbaniaa $ rtincinata (Burfa pafto* 
r//), pagina fupertore, praftrttm m*rgine\ murica* 
ta verrucis f. tnberculis fp^rfis , mucronatts , 
tfra»* hyalino (tubercula fflurimum evanefcunt 

in adultiortbus ) ;' pigina inferio*-^ etiam fcabra, Pin» 
oppofitcs , bafi latiores , der<i<t*:, p?r paria bafi 
fuOeriort tidpreffx. 

Caolis altero anno prodit ; /r;wo <r/?; utroqut 

floret. 

Scapi ereSi y lceves firigis remotis fpa yis y paniculati , 

Pedicelli remoti , fatenies, ftrieti , ^or^ longiores , 
#»0 aiterov? die ante amhifin (quodfixguLre) re* 
curvatt ; ^r^/ 
Galyx tetraphyllus, claufus , /<**;//, pallidus^ bafi tu* 
midiore btam 

Petala 4, flava, obovdta , obtufu^ integerrjma , diftan- 
tta % calycc. dnplo lor.giora. 

Ne£hfium Glandulis receptaculi 4; horum 2 o^pofi* 
ta: $ *ȣ<?r jlamtna longiora et c tlyis foliala interio 
ra % fubulata , longigres quam in reltfuis bnjus clah 
fify expellunt bafe^ foliorum caiycis ut hient. 
Stamina tetrddynamd * 4 lorjgitudine tubi corolUe ; 1 

Ungttudine calycis. Gei men cyiindrtcum. Stvlus 

fubulatus Stigma Jubcapttatum , longttudtne ftami" 

num. 

Siliqua **r*x f cylindrica , /^z;// , <ji femina torU" 

lofa. 

XVI MON A DELPHIA* 

PENTANDRIA. 

bftgicMw LERCHlA. 

Haoitai in India orientali. %. 

Frutex incondnus: Ramulis fordidij , fuharticulatis. 
Folia oppfita, petioiata, lanceolaia , Ixvia , integerrfc 

ma y pedalia. Stipulas enfiformes , pettolis breviores, 
Spica te* minalis , yj//fa/ »2/j , pedalis : FUribus remotis^ 

fparjis , minutis. 

lirtifolia. HERMANNIA foliis lineanbiis , pedunculis uriifloris. 
Burm. prodr, ig f. 
Habitat ad Cap. b. fpei. "g. MONADELPHIA.. Decandria. 

DECANDRIA. 

um. GERANIUM calycibus monophyHfs , foliis trifariam 
altcrnatim pimia'ti> ; foliolis pinnatiridis , fcapi* hirtis. 

Burm. pr*dr. 19. f. 
Hab tat ad Cap. {>. fpei, %. 
Flnnia bi>ta. F lia Dauct inftar multifida. 
Pctala 1 fupcriora adfcendtntia ; media concava , ton* 

ntventra, includtntia prtmo petalum quintum. 

fum. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis reniformi- 
bu* crifpis fcabris, caulc fruticofo. 
Geraiiium calycious monophyllis , foliis reniformibus 
q inquelobis plicatis crenaiis crifpis, cauje fruticofo. 
Berg. cap. 1/6. 
. H b't«t ad Cap. b, fpet. t). 
Frutex rigidus. 

Folia mhuta, crifpa, fubtus fcaberrima , odore Mt* 

liffx fortiffimo. 
Flores nolacet. Pedunculi f<epius bifiori. 

renai- GERANIUM pedunculis b'flor's , foliis inferioribu* 

tum. quinq^epartito multindis rutundatb : fuperioribus tri- 

lobis, caule erefto. Hudf anpL 265-. f. 

Geranium pedunculis bifloris, foliis muldfidis: laciniis 
obtulis inacqualibus, petalis bifldi». Burm. ger. 25. 

Geranium coiumbinum pyrenaicum perenne maximum. 

Tournef. infi. 268. 
tfabitat in Pyrenseis , Anglia 

GERANIUM peduncalis frfloris foltisque ahernis, pe- 
talis rerlexis iaciniatis longitudine calyci^ mutici. 
Geranium , flore purpureo reflexo , italieum. Barr, 
ic. 39. 

H^ttaf in Italia H- U. 

Cauiii pedafs , dichotomus f. hifidus patulus y ftikt» 
fctns. 

Foiia fupfiora alternj^ quinqueloba , rugofa t tomtntt- 

fa, non maculata. 
Flpres cernui: pedunculis oppofitifoliis , ttrnuii. Ca- 

lyx muticus. 

Peta'a rulra , fulivcifa, calyct non lngiora y refiexa % 

ba(i tnter ie hiantia. 
Stamina cornllis ftrt hngiqru , tsutantia. Anthera? 

fiav* marrine fufco. 

R 3 PO- *S* MONADELPHIA. Polyandria. 

POLYANDRIA. 

Jypktte&V RENA foliis cllipticis capfulis, recurvato-tridentatis. 

Matva fcabiofa? folio, capfulis tridentatis veftibus adhae- 

rentibu> Barrer. aquin. 73. 
Urena fruticulofa, foliis ferratis oblongis , florjbus con- 
^lbbatis, pedunculis longiffimis terminalibus. Brown. 

jam. 281. 

Hdntat in Surir)amo, Jamaica. 

Caulis frutcfcens. 

Folia obloh vo-crvata , utrinque acuta , ferrata. 
Bracleae confertce, pedunculos diflinguentes. Ptdicellt 

approximati , uniflori . 
Calyx exterior monopbyllus , quinquepartitus , perfi> 

fiens. 

interior femiqninqnefidus , perjiftens. '* 
Petala alba . Stylus decemfidus fiigmatibus capitatis, 
Fruclus quinquecapfularis : capfulis mucronibus 3,/«* 

bulatis , retr&denticulatis medio longiore ; monofper* 

m : tbus. Allamand. 

gthiopb HIBPSCUS foliis fubcuneatis fubtridentatis fummis op- 
tus. pofitis, tloribus terminalibus. 

Alcea velicariae fimilis sethiopica mofchum redolens 
fummo taqtuin folio circa margines crenato. Pluk. 
aim. 13, 25*4. /. 2. 
Habiidt ad Cap. b. fpei. Kcenig, %. 
Fmticulus parvus 

Folia alterna , fed. fumma oppof.ta , breviffime petiala- 
ta , oblonga , obtuf& , fubcnneata , extremo tridenta- 
ta (rarius f-dentata) , /*eZ'i# rarijfimis pilis , 

hifpida^ Stipulae acerof*, vix petiolis hngiores, 

Flores terminales , pedunculati , folitarii , pedunculo fo- 
liis brevinre. 

Calyx exterior S-iophyllus , Uneari-lanceolatus , £/«1 

fetala ebovata } magnitudine Fragaria , flaminibus hn* 

giora. 

XVII, DI ADELPHI A f 

HEXANDRIA. 

FUMARIA filiquis teretibus v caulibus diffufis; angulis 
Qbtufis. ikZ///. 4» 

Fu- DIADELPHIA. Hexandria. if? 

Fumaria kitea. Bauh. pin. 143. 

Fumaria lutea montana. Dalech. hifl. 1294. 

Fumaria tingkana, radice fibrofa, perennis , iiore albo 

flavefcente, filiquis curtis. Pluk. alm. 161. t. 90. 

f. 2. bona. 
Habitat in Mauritania. 71. 

Simillima F. capnoidi, fed perennis. Corollae calcar 
rotundatum , tubo dimidi? brevior. Racemi absque 
brafieis. 

OCTANDRIA. 

ippojitifo POLYGALA floribus criftatis , caule fruticofo , foliis 
Ita. oppofitis ovatis acutfs. 

Polygala fruticofa. Berg. cap. 183. 
Habitat ad Cap. b. fpei , in montofis , Auguflo flo- 
rens. %. 

Frutex bipedalis , fuperne ramofus: Ramis alternis , e» 

retlis , absquc cicatricibus. 
Folia oppofita , feffilia , ovata , acuta , integerrima , 

glabra 

Raccmi terminales , breves. 

PtJtala calycina fubcordata , rubra, magna. 

Capfuia {Thlafpeos) compreffn, orbiculata, emarginata, 

marginata. 
Affims P. myrtifolis; Foliv Penea. 

nmbellata.FOLYGALA floribus criftatis fubumbelhtis , foliis K- 

nearibus fnbciliatis. 
Polygala foliis oblongis acntis , fiore p^rpureo htiore. 

Hurm. afr. 204. t. 73. 5-. 
Habitat in Cap. b. fpei mon/ibus. Q, tf. 
Caulis vix Juffruticojus , fptthameus , fubramofus , 

Folia fparfa^ linearia, acuta , eretla , v/jf manifefle 
ciliata. 

Flores terminales, fubumbellati , copiofi. Peduncnli /z- 

liformes , uniflon ,\ Uves , fubaquales. Petaia calyci- 
na $vata, acuta. 

Ajfnii P. braeteohtas. 

*r/7£/^r-POLYGALA floribus fubcriftatis fpicatis, foliis fubula- 
tis fpariis , feminibus ariftis circumvallatis. Jacp 
obf. 3. p. 16 r. 67 
Habitat in Regno novse Granad». 

R 4 Cau- i6o DIADELPHIA. O&andria. 

Caules. eretifi , flriati % Uves , virgati. 
Folia fpar fa , lanceolato-fubulata , acuta, remeta , glabra % 
Spicse terminales , ohlong* % inferne denticulatne a cafu 
flor um. 

Florum carina abque crifta, ffd ejtts loc9 apex mul- 

tifariam fcifjus. Corolla mtnuta , alba. 
Seminum arifta deorfum fpeStantej, fetacea , numerofa. 

iheezans. POLYGALA floribus imberbibus, pedunculis unifloris, 
caule fruticofo , foliis alternis lanceolatis. Burm. 
ind. 154. 

Polygala fratefcens, lavendute folio viridi , flore c«- 

ruleo. Burm. Zeyl. 195*. t. 85*. 
Habitat is Japonia, Java. 

akpecu* POLYGAL\ floribus imberbibus feffilibus, foliis ovatit 
zuides. acutis caiinatis pilolls confertis. 

Httitat in Cap. b, fpei montibus. 

Canlis frulicofuj, prscumbens ;, ramofuj: Ramis te&i$ 

folits ftoribusque. 
Folia confertiffima , ad fingula pun3a 3 f. f , fejfiiia, 
evata, acuta, carinata, herbacea [nec rigida) , 
*#j mar.gineque pilofa. 
■ Flores inter foiia^ feffiles , folio breuiores. Calyi£/#* 
, glaber , P. Heifteria. 

iP*lacta.?OhYGALA fioribus imberbibus lateralibus, caulc fuf-i 

fruticofo, foliis linearibus acutis ternis. 
Polygala ftipulacea. Burm. prodr. 20. 
HeHteria mitior. Bcr^. 187, 
Heitteria. //orj. fSjp 35-2. 

$pariium africauum frutefcens, ericas foiio. Comm. 
hert. 2. p* 193. t. 97. 

SurTrutex ericae forma, flore rubro eleganulTimo. Seb. 
muf 2. }>. 63. 2. 62. /.8« 

flabitat ad Cap. b. fpei. 

P, Heifteria; , fuffruticofa. t filiformis. F o\\l feJfiH* K 
ternata, lineari-fubulata , planiufcula, mucron&ta\ in~ 
termedio longiori. Calyx ghjmofus P. Heifteria, nec 
in petala tnarus. Fructus m hoc genere diverfus fape 
tji in diverfii fpeciebus ; hujus vero nimis ajfinis P. 
fleifterice, fujus olim filia. 

DfJCANDRIA. 

g*li?i4g4\ ASPALATHUS foliis fafciculatis linearibus lasvibus, 
psduucQlis bi^ojri^ apice foliofis.' Afpa«? DIADELPHIA. Decandr/a. t6^ 

Afpalathus galioides foliis fafciculatis fubu!atis inermw 
bus glabris , gemmis remotis, caule procumbente. 

Berg. cap. 2IO. 
Habttat ad Cau. b fpei. 

Caulis bipedalts. decumbens , ramofns , lnvxs. Gemma* 
rum verruc* remotce , parva , tomentoft. 

Folia fafciculata , linearia, acuta {Afparagi) , UtVtM. 

Pedunculi /9//';/ w»a//o longiores , /<rrr/ , */>/fr /vlifJ 
fafciculatts , /*/rr ^«.r Fiores i,jejfilcs. 

Ca.yx mwefbylluj , /<ri'/j : dcntibus longitudine r#- 
ro//rf. 

Corolla glabra, lutea. 

Legumen ovato-lanceolatum , Uvijifculum. 

tarnefa. ASPALATHUS fbli : s raicicnltds teretiufculis obtufis , 

calycitnis fubpubefcentibus acutis, corollis glabris. 
Afpalathus carnofa foliis fafciculatis carnofis teretibus 

glabris futtum incraflatis obtufis , fioribus quaternii 

terminalibus. .Brr^ r^p. 206. 
Habitat in Cap. b fpei campis arenofis. 
Caulis fruticofus, ramojjjfimus , tripedalis, nudus % dc~ 

terminate ramofus. 
Folia fafciculata , 4 7 , fubcylindrica , carxofa , incur* 

va, ghbra, vbtuja. 
Flores tetminaJes , nmbellati , 4/. 6: pedstnculis bxe- 

vijjimis , pubejcentibus. 
Calyx campanuiaius , v/jr manifeftt pubefccns , acutus. 

Bra&eis 3, ovato-ianseolatis. 
Corolia glabra , /*/ra. 

feniftoi. ASPALATHUS fblns fafciculatis filiformfous laevi- 
^r/. bus, caiycibus fubracemoGs pendulis corolUsqnc gia- 

bris. 

Habitat in Cap. b. fpei , r fiffuris rupium 

Caulis frutefcens , g-pedalis , erecius , Jimpiiciter ra-> 

mofus , cortice reticulaio ; gemmis albo-villofis. 
Folia fafciculata , filiformia, giabra , fubteretia , femi* 

poliicaria. 

Flcres terminales , fubracemofi , 3 £ 4, penduli. 
Caly x glaber dentibus brevibus : BraCteis 2, minutis. 
Corolla glabra , Arfr*. Stylus txfertus, 

tlktvs, ASPALATHUS foliis fafciculatis fubulatis fericeis api~ 
ce patulis, fafcicuHs floriferis fpariis. 
Habitat in Cap. b. fpei. "5. 

R ? Cau- DIADELPHIA. Decandria. 

Caulis frutejcens , ereStus cortice fufco rimofo : Ra- 

mulis ultimis jubtomentofis . 
Folia fafciculata, y , fubulata, apice acuta fatulaque , 

fericeo-albida. 
Fafciculi terminales , albo^fericei , parvi , plures , £/0- 

merati , pedunculati. 
Calyx pubefcens. Bractea ##//# calycina , /2?^ I 

pedicello. 
Corolla tomentoja, alba. 

tiliaris. ASPALATHUS foliis fafciculatis filiformibus fcabris , 
floribus terrninalibus feflilibus , vexillis pubefcenti- 
bus. 

Habitat in Cap. b. fpei campis arenofis. "^. 

Caulis frutictjus , bipedalis, determinate ramofus^ver~ 

rucis ttudis, ramis fubpilofis 
Folia fafcicuiata^ Itevia , terctiufcula , acutiufcula , <?- 

refia, fupra plana , jubtns fcabra: tenella ciliata et 

extus adfparfa villis raris. 
Flores fjfiles , 3-^, terminales. 

Calyx ptlofus: dentibus fubulatis, fpinofis , longitudine 

fere coroILe. 
Corolla lutea: vexillo cinereo, pubefcente, 

tsigra. ASPALATHUS foliis fafciculatis linearibus obtuliufcu* 

Hs, floribus capitato-fpicatis pubefcentibus. 
Habitat in Ca.p. b fpei monlibus. "^. 
Caulis fruticulofus , ramofijfimus , tripedalis. Ramulis 

interdum pubefcentibus : gemmis confertis pubefcen- 

tibus- 

Folia fafciculata , minuta, linearia, obtufiufcu!a y gla~ 

bra f. pubefcentia , exficeatione nigra. 
Flores terminales , primo capitati , demum fpicaii , 

Calyx puhefcens. Bra&eae angufl<s. 
Corolla pubefcens tota, flava. 

tanefcens.ASFAh&THUS foliis fafciculatis fubulatix tcmentofo- 
fericeis , floribus fublateralibus , vexillis pubefcenti- 
bus. 

Habitat in Cap. b. fpei montofis. 

Caulis fruticofuSy erefius, rigidus , fubcanefcens ramis 
alternis. 

Foiia fafciculata^ tomenUfo-canefcentia , acutiufcula. 
Flores a/uVf/ ramorum laterales , fejfiles. 

Calyx DIADELPHIA. Decandria. 263 

Calyx campanulatus , pubefcens*. dentibus fubulatis 9 
rcmotis , ventre brevicribus. Bracteae 2 , fetacete , 
breves. 

Corolla lutea : vexillo cane , pubefcente. 
Proxima A. arar.eofs , cui iacinia calycis ventre qua* 
druplo iongiores. 

tilofus, ASPALATHUS foliis ternis linearibus villolis, capitu- 
lis terminalibus pilorifTimis , corollis pubelcentibus. 
Habitat ad Cap. b. fpei. "5. 

Caules fruticuloji , Jimplices, palmares, fitbpiloji. 
Folia ternata, fejjilia: iinearia, acuta, patentia, fub- 
pubefcentia. 

Capitulum terminale , hirfutijfimum , bra£teis calycibus~ 

que pilis albis obvallatum. 
Calyx quinquepartitus , pilojijfimus : laciniis lance.lato- 

linearibus. Braclea; 3, iineares , ptlofa , acuta. 
Corollse petala omnia extus pubefcentta. 

]axata. ASPALATHUS foliis ternatis linearibus viilofis , flori- 
bus fafciculato- quiuis , calycibus lanatis , caulibus 
proftratis teretibus. 
Habitat in Cap. b. fpei rupibus. 

Caulis fubherbaceus , decumbens , teres , flexilis , pube- . 

fcens: ramis alternis. 
Folia temata, petioiata, Iiuearia, laxa^ pilofa: pitio* 

lis brevijfimis. 
Flores terminales , feffiles, f in capitulum. 
Caiyx corella dimidio minor , lanatus , dentibus fubula* 

tis. Brnctea caiycina propria nuila. 
Coro\\2 glabra , /«tffrf. 

#r*>tfta//j.ASPALATHUS foliis ternis lanceolatis pubefccntibus , 
floribus fafciculato-quinis , calycibus pubefcentibus , 
caulibus erectis angulatis. 

Cytifus orientalis, floribus amplis glomeratis. Tournef. 

Habiiat in Oriente. "5 

Caulis frutieofus, erecJus : ramulis angulatis , pube> 

fcentibus , fedalibus. 
Folia ternata, (tffilia, lineari-Ianceolata (Lini) , 

minata, pubejcentia , interftitiis iongiora. 
Flores terminalcs, fjjiles , fubquint , ere&i , fafcicu» 

lati. 

Calyx pubefcens, dentibus fubulatis. 
Corolla /»/#j , obtufa, magnitudine Laburni. Stami* 
na connata. EBE- 164 DIADELPHIA. Decandria, 

fapenfis. EBENUS foJiis ternatis. 

Sp.mium foliis alternis petiolatis teariatis: foliolfs line*- 

ribus obtnfis adprefle villoiis , floribus racemofis. 

Berg. cjp. 1QQ. 
Lotus major africanus longioribus et anguftis foliis. 

Pluk. amalt. 133. 
Trifolium africanum fruticans, folio angnftiore , flore 

rubicante. Comm. hort. 2. p. 213. t. 107. 
Habitat t» Cap. b fpeu . 
Caulis fruticofusl Rami pubefcentes , fericei. 
Folia teraata, longius petiolata: Foliola lincaria, ed* 
9? P re JF e vilkf*- 

Racemi terminales : floribus rubicundis. 

Corollse Vexillum magnum^ nervofum , bafi fkhtus bi» 

callofum. 

/11* lineares , femifagittata , vexillo brevierts , ftriis 

arcuatis. 

Carina-foliata, alis longivr , apice villofa. 
Stamina connata. Stigma shufum 
fjegumen monnfpsrmum (femttsum rudimenta plu?a t 

Berg.) 

fpscats, PSORALEA foliis ternatis oblongis obtuds, fpicis cy- 

' lindricis. 

Habitat in Cap. b fpei campis. %. 

Caulis frutieofus: ramts aiternis , teretibuf, ereSlis , 

puhefcentibus. 

Folia temata, petiolata: Foliola obfonga, obtufa (ra. 
> rius mucrone mtnuto debtli) , punclata , obfolete pu^ 

befccntia : intermedio longiere. Petioli brevijfimi* 

Stipulae anguflce , fetinlo vix longiores. 
Splcx terminaies , feffiles , cyli^drica? , folitarix- Flo- 
- res catulsi^ interfli^cJi BracTteis fubulatis , fcariofis 9 

vix calycis iongitudir.e. 
Ca-yses pubefcentes : dentibus brevibus, fubtqualibus , 

fubulatis, ebtufis. 

ira&eata. PSORALEA foliis ternatis obovatis recurvato xnucro* 

natis\ fpicis ovatis. 
Pfor*lea bra&eata. 224. 
Trjfolti m fruticans. Sp. plant* ioSy. fabr. helm. 2. 

p. JOf. * 

Trifoiium africanum fruticans , flore purpurafcente. 

Comm h*rt 1. p! 21 1. *. 10$. 
Habiiat ad Cap, b. fpei. DIADELPHIA. Dccandria. i&f 

Caulis frutico'us , determinate ramofus : ramts tereti* 

ous , pubefc*Ktibus. 
folia temata, fubfeffilia'. Foliola obovata ^lavia , puu« 

djta, apice fptna pitula mucronata. Siipulse falea* 

cez , lanctolata , icuminata , ciliata 
Spicse termmales , folttari^ , oi/*/^ , feffiles. Flore» 

Vtotacei, interflincJi Braeteis ovatis , acumiuatis, ci* 

liatis , longitudine fere fi,rum. 
Calyces puofi: dsntibus linearibus : infimo ovato ma* 
jore. 

reptns. PSORALEA foliis ternatis obovatis emarginatis , caule 
repente, tioribus fubumbellacis. £*r£. 223. 
Habttat in Cap. b. fpei. 

Caules repentes , radtcantes , fublignofi, ramofiffimi f 
iongtffimi. 

Folia ternata , petiolata. Foliola obovata , punitata , 
obtufa,nuda, fejfilia. Petioli longitudtne foliotorum. 
Sripulas minuta , ovata s acut*. 

TJmbellse fejfiits^ ina^uaits^ iatsrales , ttrminaltsque. 

Flores ccsrulei. 

1'tnifoVta. ANTHYLLIS fruticofa , foliis ternatis feflilibus enfifor- 

mifcus, floribus capitatis. 
Habitat in Cap. b. fpei rupibus. "fc. 
Caulis 2-pedafts , Jruticofus , /rrf/, aqualis : ramuVts 

pubefcevtti-incanis. 
Folia temata y fejfilia, remota : Foliola enfiformia f. 

hngo -laisceotata , fubaquatia , *&/> pubefcentta , 

angufttora. Stipulae nulla. 
Capitula terminalta , fubgeminata , pedunculata , 

rotunda , involucrata Bradteis variis , ternatis , 

vtllofis , tongitudine fiorum 
Flores /»m\ Calyces fejfiles , villoji. 

involutra-hsSTHYlAAS fubherbacea, foliis ternatis petiolatis fli» 
te. pulatis entirbrmibus , floribus capitatis. 

Ononis involucrata. B^rg-. 213. 
Habitat ad Cap b- fpei. 
^«ror A fruticofae, fotiola breviora. 
Caulis herbaceus, procumbens , htrfutus , pedalit. Ra* 

mi rr«?£/ , fimplices^ floriferi. 
Folia tervata, petiolata : Foliola tanceolata , ^//0/*. 
Stipul* magnitudtne foiioUrum. 

Capi* 266 DIADELPHIA. Decandria. 

Capitula Jubrotunda, involucrata Bracteis 2, triparti- 

tis , flore vix longioribus. 
Flores lutei. 

iordifoIia.CROTAhARl A foliis ternatis obcordatis mucronatis , 

rloribus corymbofis, caule fruticofo. 
Sputium Sophoroides. Berg. cap. 198. 
Habitat in Cap. b fpci rupibus. 

Frutex %-pedsiis, ramojus: ramis fubangulatis , cicatri- 

cibus truncatts. 
Folia ternata, petiolata : Foliob obcordata , firu mu~ 

cronata , glabra , bafi acuta , fubaqualia. Petioli fo- 

iiis breviores. Stipulae Jetacea , minutai 
Corymbi terminales , Jolitarii , ovati ; pedunculis caly- 

cibus corollisque violaceis. 
Flos fimilis Sophorce biflora. Stamina connata. 

proftrata. ONONIS pedunculis muticis unifloris , fpliis ternatis acu- 
tis , ttipuiis fubulatis , caulibus prolhatis. 

Lotus protlratus. Sp. plant. 1090. 

Genus agnofit Ononidis , uti patet ex ftaminibus 
coalitis et Sequenti. 

gimbellata.ONONlS pedunculis muticis umbellatis , foliis ternatis 
emarginatis, raulibus proftratis. 
Habitat ad Cap. b, fpei. %. 

Caules pedales , ramofi^ virgati , numeroji, proftrati $ 
filiformes. 

Folia ternata , pertiolata. Foliola feffilia, ohcordata f. 
obovata, obtufa, nuda. Petioli longitudine foliorum^ 
vix pubefcentes. Stipulas minutae , lanceolatce. 

Umbellas fubquinqueflora {floribus 4-8), rarius flo~ 
res 2 fub umbella, abs^ue evidenti involucro. Pe- 
dunculi communes axillares & terminaUs , longij- 
fimi , filiformes. 

Calyces pubefcentes. Fihmenta connata. Legumeti 
futura dorfali fcabra. 

filiformis.ONONlS pedunculis muticis fubtrifloris , foliis ternatis 
fubfeffilibus : foliolis ovatis mucronatis. 
Lotus exftipulatus, leguminibus fubracemofis diftanti- 
bus glabris , pedunculis axillaribus longirTimis, folio- 
lis ternis ovatis mucronatis. Berg. cap. 227. 
Habitat ad Cap. b. fpei. %. 

Statura Lsti corniculata. Radix fimplex 3 defcendens. 

Cau- DIADELPHIA. Decandria. 267 

Caules numerdfi , ramofi , duriufculi , filiformes , diffufi^ 

fpithamcei. 

Folia fubfejfdia. Foliola wjzAz , mucronata , /><?rt/# ^ 

fubpube\centia. Stipulae nulla. 
Pedunculi axillares, filiformes , /<?//'// #z#//s longiores , 

d/>/V* fubtrifiori: FJoribus aiternis , pedicellatis. 
Legumen cylindricum , acutum. 

maurita- ONONIS pedunculis racemofis, foliis ternntis obovatis 
»/V<a. mucronatis fubtus fericeis , ftipulis filiformibus. 

Lotus mauritanicus. ty. pto/. 1091. 
Genus Ononidis intrare debet , #/*' recentiores docuere 
obfervationes. 

tenifia. ONONIS pedunculis mnticis unifloris, foliis ternatis cu- 
neatis, ltipulis ferratis, caulibus proftratis. 
Anonis inermis glabra, vaginis lanceolaiis criftatis , pe- 
tiolis longis unifloris. AUien. pedem. 47. t. 10. fi 
q. bona. 

Anonis luteo-purpurea minima anguftifolia. Barr. rar. 

83-s. t. 1104. 
Habitat ad pedem montis Cenitii. I^atourette. J^. 
Caules profirati , digitales , fubramofi , Ixves. 
Folia ternata: Foliola iavia , cuneata, aptce rotunda- 

ta, argute tenuijfimeque ferrata. Sripulae lance&Ia» 

/«?, ferrata. 

Pedunculi laterales, unifiori , mutici , foliis multo lon~ 
giores. 

Flores Calyce brevi , Corollis V<*xillo purpureo 

(iriato. 

pubefcens.ONONlS pedunculis muticis breviffimis, foliis fuperiow 
ribus fimplicibus , ftipulis ovato lanceolatis integer- 
rimis. 

Anonis purpurea procumbens verna f. praecox frutico- 
la annua vifcofa , filiquis craffioribus lentiformibus 
rarius difpofitis. Morif. hi(l. 2, p. 168. 

Habitat in Europa auflrali. ®. 

Caulis pedaiis, ramofus, diffufus , teres , uti tota plan- 
ta pubefcenti-vtfcidus , liamorum apicibus congeflii 
foiiis flortbusque , qui jenfim temotiores evadunt. 

Folia inferiora ternata; reliqua Jimpiicia : Foliola <?• 
2/tf£tf /. ovaiia, obtufa , ferrdta. Stipulas ez/tf- 

to-lcmceolat<e , petttlo adnata ejusque longipudinis ^ 
inte^errim*. Petioli longitudine foliorum. S6f ■:, DlADELl>HIA. becandrfi." 

. p 

redunculi axiilares, mittici , longitudine peftohrum. €%• 
lyces lanceolati ^ obtufiufculi , longitudine corolla. 

" nntami» SPARTIUM rarnis teretibus, foliis alternis filiformibus 
natum. bafi contaminatis. 

Genifta africana frutefcens, foliis linariae anguftioribus 

glaucis, flore luteo. Raj. dendr. 104* 
Habitat in Cap. b. fpei arenofis. 

Caulis fruticofus ^ Vtrgatns H bafi ramofus , terei , lee* 
vis* 

Folia alterna (non fparfa) , remota , filifirmia , ^<?r?* 
Jf/rf, /»/>r<i planiitfcula , bafi purpurea^ apice fubfer* 
rugineo patulo , ere&a , digitalta* 

Racemus longus , eredus, terminalis^ floribus alter* 
nis. v 

Flbres /a/z// carina fiava. 

Differt a Sp. fepiario Stamine decime non diftin&Q. 
Foiiis non confertis, fparfis ^ quadruplo anguftioribus ; 
£4/// foliorum in hac nota evidentiffima colore . pur* 
purea eft. 

TpkotrUa. LIPARIA fioribus capitatis , foliis Unceolatis nervofis 
glabris. 

Genifta africana , rufci foliis longioribus , floribus luteis 

in globum coHgeftis. Raj. dendr. 107» 
Habitat ad Cap. b. fpei. "ft. 
Caulis df-pedalit , robufiks, l<evis ^ frutiafus. 
Folia alterna , feffilia, remota , lato-lanceolata (Bor* 

boniae) % nervofa , glabra, integerrima^ acutct, rtgida^ 

mucrpnata , pungentia, 
Capitulum terminale , /t^/* , glabrum , magnitudine 

Cyndra calycis , /o//7j iamqnam calyce , longitudine 

torollularum , cincJum. 
Calycis lacinia infima longitudine totius corolla , 

^»* latitudine , colorata f petaloidea^ apice emargi- 

nato-trifida. 

Corolla fulva. Alas margine inferiore hihb<g\ ala aU 
tera ante explicationem fioris obvolvit alteram alam 
cum cdrina , viciffim involvitur ab altera * £#0^ 
fingulare. 

Obf CharacTerem gtneris fuppeditavit bac fpecies\ Di* 
ftinda efl a Borhoniis ftamine decimo feparato. 

gramixi* LIPARIA floribus capitatis^ foliis alternis liiiearibus acu-* 
folia. tis felTilibus* Calycibus villoias. 

(£e- DIADELPHIA. Decandria. 269 

Genifta africana, foliis pinaftri, floribus fpicatis luteis. 

Rat. dendr. 105*. 
Habttat in Cap, b. fpei arcnofis. 

Caulis frtttrtofus , determinate ramojus , Uvis\ angu- 
latus. 

Folia linearia (Graminea) , plan.t, acuminati, ftrida y 
lcsvia, ini/icrvia , alterna^ interflitiis multo longio- 
ra , «fcr/fii et marginibus jTsbdecttrrentia*. Stipulx 
nut&\ gemina: , fubulatz- 

Capitulum, * racemo confcilttm , terminale , fejftle , 
jftfffi »0» longius. 

Calyx canefcens , pilofus : lacinia inferiore longiorg. 

Corolla Stamen dcrfale dtfiinftum. Germen 

hirfutum. Stigma ftmplex. 

Obf. rt* hoc genus Ipedent fequentes ftamine deci~ 
mo feparato ? 

L. umbellata, floribus umbellatis , foliis lanceolatis Is- 

Vibus. Borbonia umbcilata. 
L. oppofita , rloribus folitariis , foliis floralibus op- 

pofitis. Spartiunt capenfe. 
L. , floribus fafciculatis, foliis ovatis villofo- 

tomentofis. Borbonia tomentoja 

L. fericea , tioribus fubfpicaiis , foliis ovatis villofu 
tomcntofis. prcccedenti ajjinis. 

Jfineft. ROBINIA pedunculis fimplicibus, foliis abrnpte pirrna- 
tis, petiolis ftipulisque fpinefcentibus. i>. Laxman. 
Halitat in S biriae montibus arenofis ficcijftmis Sahn- 
gice et K^acka. Jj.. H. U. 

FrUtfiX nltra humance altitudinis , fimillimus R. Cara- 
gana. 

F olia abrupte pinnata : foliola 6. f. 8 . Petiolus communis 
lignofus , totus perennis , fpinofus. Foliola 0- 

r*/* , lccvia. 

vStipu!» fnbulatce , fpin»fe , perennes* 
Ufus pro Jepibus vivis, ad excludendum Animalia % 
omuium praflantiffima. 

Catiang. DOLICHOS caule ere£to, leguminibus geminis lineari- 
bus erecliufeulis. Burm. ind,,\6i. 
Phafeolus minnr. Rumph. amb. 5-. p, 383. t, 139. 
Peru Rheed. mal. 8. p. 75- r. 41. 
Habitat in India ortentali. PHA- zyo DIADELPHIA. Decandria.^ 

trifoIiata.?H \CA foliis ternatis ovalibus obtufis. 

Habitat iu Chiua, 
Caules filiformes , ramofi. 

Folia ternata, petiolata: Foliola ovalia f obovata, ob* 
* u f a > fubluj tsmentofa , lineata nervij: medto ma* 
jore 

Stipulae l inceolatte , arefcentej , acumine fe'aceo. 
Kacemus terminalis: pediceltis gemmatJ , untfloris. ' 
Lcgumina femiot btiulata , ventric^fo inflda^ oltuja^ 
fntura fuperiore excurrente in mucronem ftaceum 

rec itrvttm . 

fororittm. HEDYSARUM foliis fimplicibus renifrrmfous cmargi. 
natis, caiie triquerro 
Glycine monvphyllos , canle volubili, floribus fimplici- 
bus, tioribus psniculatis lineatibus. Burm. ind. i6u 

Hacitat in lnd:a orientali. 

Ca ilis betbaceus , hxus , triqueter , lavis , pedalis. 
Folia fimplicia , petiolata , remformia , emat gtnata^la* 
via. Fetiolus htigitudine fere foiti. 
Stipulse ovules , Parv<e , petiohtee , pe f ioI$» 

rum nfidentes, ut foltum Jiriclijjime tet natum dW 
ee*dnm. 

&a<?emi laterales, axil!arer\ capilhres , fulio hngio> esi 

peduellis gemi.ij. 
L,eg mina eftptica, Ltvia, acuta: carina inferiore um 

no aite> ove fwu* 
Obf fimiftma H reniformi , Caulis triquner , vSVr- 

^a/tf ftibjoliaceX) Pedunculi capillares hoc dtfttngz u:>.t., 

latebro* HEDYSARUM foliis liirrlicibus ovatis ferrulnris , le- 
' giimiiiibui occulutis bractea fornicata, fupinata coloB 
rata. 

Habitat in India t> 

Car.lis fuffrut tc*'<us , nudus: ramis raris , virgatis y di* 

vartratis , tcretibus. 
Folia fimpitcia, altcrna , petiohta, rcmota^ov ita , v/jt 

m<i)tfej}e fetruhti ferraturtj jpiitfij, glabra , «74- 

gnitudine vaccinii MyrtHH, 
Flores axill :*-es: Pedunculus btevijfinus, biflr.ru ( , 

br>ttea f(jl'tacea\ Bnetea fupinata fo* ntcata , cymkj- 

for mis, jccult.ins frudfl atione^m - ferruginea foliom 

inftar ficci corrugati v j eludens. 
Legumeu moaofpermum , Jubrhombeum , mucronatum. DIADELPHIA. Decandria. 271 foartium. HEDYSARUM foliis ternatis fimplicibusque fubtomen- 
totis, caule dichotomo , tioriDus geminis , legumi- 
nibus articulads hifpidis. Burm. ind. 166. /. 51. 

It f. 2. f. 

Habttat tn India ortentalt. "ft. 

fericea. INDIGOFERA foliis fimplicibus lanceolatis fericeis , fpi- 
cis fttffilibus. 

HabitaJ 2» Cap. b. fpei campis arenofis , montofis ,hu- 

mcmibus. "5- H. u. 

Caules fi-uticofi, determinate ramofi f proliferi , fiii- 

formes , a cicatricuiis fcabrt , ramulis joliofis. 
Folia fimplicia , conferta, elliptico-lanceolata , brevia , 

<ar«/£ , albo-fericea, pubefcentia. Variant margine 

nudo colorato. 

Spica terminalis , fejfilis, ovata , villofa , interflin&a 

Bra6te?s longitudine calycum. 
Gorollae carim petaiis reiiquis brevior , atro-put pura- 

fcer.s , iongius unguicuiata , utrinque calcarata. 
Obf. fimilis fruticuio fub Lipari fericea natato , 
invitus feoarem , quamvis illa habeat gibbum Iocq 

calcaris , <a£ T'/.* fufficientem. 

frocum* INDIGOFERA foliis ternatis fubovatis, caulibus proftra- 
tis, fpicis pedunculatis. 
Hahttat m v^ap. b. fpei montibus. 
Caules proflrati , berbacei , fedales , fubanguhti , 
diufcuii. 

Folia ternata, alterna, peti'Aata , remotal Foliola oho- 
vata , <equalia, fubmucronata , fupra vix pubefcen- 
S 2 I\DIGOFER£ 

fex erint. Jericea. 7. 

trifoliafa. 5. 

pjoraoides. 4. 

procumbens. 8. 
cytifoides. 

argentea. 12. 

hirjuta. 2. 

envear>byf!a. 10. 

anstijiifoiia. 9. 

^w«/. 11. 

tivclor ; a. t , 

dijperma, 6. 

glabra. g, characler ex calcaribus lateralibus carina. Species iiaque feqtttn* 

foliis fimplicibus lanceolatis, caule fruticolo, 
foliis ternaris , floribus fefTilibu» laterahbus. 
foliis ternatis lanceolatis. 
foliis tematis obnvatis. caule herbacco. 
foliis pinnatis mucronatis, caule fruticofo. 

foliis pinnotis tomentofis obovatis, caule fruticofo. 
foliis pinn.itis hirfuta, floribus fpicntis. 
foliis pinnatis , caule proftrato herbaceo. 
foliis pinnatis lanceolatis , racemis elongatis, caule frutico r o. 
foliis pinn?tis lanceoktis, racemis brevibus, caule fuffruticofo. 
foliis pinnatis obov.itis , raceinis brevibus, caulc fuffruticofo. 
foliis pinnatis ovalibus , racemis elongatis, legum difpermis. 
toliis pinnatis obovatis , racemis brevilnmis , legumin, hori 

zontalibus. tyx DIADZLPHIA Decandria. 

tia ; fuhttu 1 magis pnbefcetetia pallidiora : PctiolUS^ 

patcns , foliolorum longitudine. 

Stipulx fzthulata , patnl<e , petiolis breviores. 
Spica axillaris y lateralis , pcdunculata , oblonga , 

^»? bradeis. Pedunculus /o/i/j wt«/ro longior. 
Florcs atro-purpurei. 

tf*£«y?;/b-INDIGOFERA foliis pinnatis linearibus, racemis eloti- 
/i*. gatis. 

Htbttat ad Cap. b. fpei , /<??// argillofis. %. 

Caulis fuffrutefcens , iaviufcalus : ramis alternis , /<?«* 

gitudine caulis» 
Folia pinnata^ alterna, fubfefftlia: Foliola 9 f. 11, a?* 
fualia, itnearia, acuta, fubpubefcentia , ma gine re* 
voluta. 

Stipulse acerofa , minut*. 
, Racemi axilUres, laterales , foliis multo loH%i*res: Cai> 
lycibus alternis , incanis. 
Corolla extus purpurafcenti-cinerafcens; Carina calca* 
rata. Stamina angufia^ ut in congeneribus. 

#»;***/>/&yHNDIGQFER A foliis pinnatis cuneatis , caulibus prd- 

/4. (fratis, fpicis lateralibus. 

Pforaiea pinnata. ty. />/*/«*. 1003. 

Hedyfarum proflratum. Mant. 496. 

Cblutea enneaphyllos lotoides ind. orient. filiquis cori* 

globatis. P/&£. #/»?. 113. £ 166 f. 2. 
Colutea cnneaphyllos filiquofa ind. orient filiquis et fo- 

liih averfa patte pubefcentibus. jP/ai. <?//#. 112. U 

> 66 /• 3: . .. 

Hibttat in India oricntalt. %. 

Qbf Synonymon Pfiralea enneaphylla deieatur, ai 

hanc refcratur. 

Planta habct utrinque calcaria , adeoque genus cer* 
, tius confiat. 

Foliola f-9, minuta. Spicae pedunculat* , florentet 
folio \ fere breviores , frufttfer* longiores nonntbtj, 

Anil. INDIGOFERA Foliis pinnatis : follolis ellipticis acutiu^ 
fculis, leguminibus declinatis recurvis , caule ere&(5. 
Hahiiat ia India. %i 

Habitus et facies ] . tindroriaj. Caulis fuffruticofus ; 
Folia pinnata, paimaria: Foliola oblonga , abtufiufcv* 
la {receniiora acutiufcula) 7 fupra nuda 5 fubtus inca» 
omnia aqualia, 

Ra- DIADELPHIA. Decandria. 273 

Rtccmi laterales , fubfpicati , foliis breviores. 
Legumina declinata, recurvata , ieretiufculi , polyfper- 

n)a, jutura utraque gibbofiore {dehijccntia futura 

fuperiore reccdente) , mncronata, 
Dffirt ab Ind tillCtoria , ctii 

Foliola obovata, obtufa, utrinque nuda. 

Le^umina teretia , refia ( etiam fniura gibbofiore , 
fubtorulofa. 

Racemi laxi^ minuti. 

argextea. INDIGOFER A foliis pinnatis : foliolis obovatis tomen- 

tofo-fericei< ; impnri majore. 
Anil legunnnibus arcuatis incanis, racemis folio brevio- 

ribus, caule friuicofo. Mtll. di£. 1. 
Colutea fruticola argentca , floribas, fpicatis e viridi 

purpureis, filiquis fjlcatis. Slnan, iam, 142. hifl. 2. 

p 37- 1/6. /. 3- 
Jlabttat in lndia. t>- 

Ifoia pianta tenufflffne albo tomenfofa , etiam ramulis. 
folia pmnata'. Foiiuia ohovata , obtuj j , aibida, fericea, 

g-nna , l<evtufcula , uttinque fim il ta : impari ma- 

.1°* e - 

Racemi laterales , /#//'0 brevtores.. Corolla; purpura- 
fcentes , hiantes. Calyx plar.us. Stamen dectmum 
difltnejum. 

Legumiria tomentofa^ compreffa , torulofa, fubarticula* 
ta^fcepius trijpcrma, 

bifoyus. ASTRAG \LUS fo'iis fimplicibus ovatis, caulibus pro- 
itratis, pcduoculis b r rloris , leguminibus fub^lobofis. 
Habh f atin Infula f Johanuae Koerr.g. H. u. 

Ca^ies herbacei , pedaies ^ fijiforntes pubefcentes , 
flruti: Ram.i aliernis , remotis , fmpiictufcults ; /^- 
primus Oauiis . eieclus brevu ramis proftratis 
Ungis. 

Folia alierna , fimpUcia , bifmria , fubpetialita , ai/a/a , 
obtufa , herbacea, pubefcentia. Jtfmc Kami rejerunt 
l"jl:4 pinnata ; jfoi* <2 reliquis dtverfa. 

Pedunculi laierales tamarura , vagi , oppofitifolii , remo- 
ti , jolitarii, pubefcentcs , /W/*J fangioreS > bifidt f bi* 
fiori , decumb&ntet . 

FUnes lutei Lcgumina didymo-globoja {A. Ciceris), 
Lsvia. Scigma villofum. ' 

Facies * reliquis Aflragalis aliena. Flofes mihi non 
perficiebat. 

S 3 ASTRA- *74 DIADELPHIA. Decandria. pentaglot- ASTRAGALUS caulefcens procumbens , leguminibus 
tis. capitatis repjicatis' compreffis conniventibus criftatis 

acomine reflexo. h. u. 

Aftragaius echmatus caulefcens procumbens , legumi- 
nibus capitatis ovans triquetris echinatis, apice hamo- 
fo. Murr. prod. 222. * 

Aftragalus hiftanicus , filiqua epiglottidi fimili, flore 

purpureo , major. Herm. lugdb. 74. t. 75-. 
Glauj rrtfpahica. Riv. tetr. 223. /. 2. 
Hahitat in Hifpania. 0. 
Caules procumbentei^ palmares. 

Folia ptnnata.: Foliola l f , oblonga , emarginata , fub* 

tus pubefcer/tia, Petioit pitofi. 

Stipulcc ovato lattceolatte. 
Pedunculi axtllares, decumbentes , foliis breviores , al- 

bo-piinfi, capjtati Floribus fubquinis , terminalibus , 

purpurafc entibus, ' 
C%\yffubirfiatuj; dentibus longitudiue tubi. Corolla 

fubvioiacea f purfuraUenj. 
Legumina 5*, ovata, c*mprcffa, extrorfum conduplica- 

ta^ incurva, verrncfo-exafperata fquamis , apice re- 

trorfum kamata, conniventta. 

Epiglottis.ASTRAGAhVS caulefcens procumbens, leguminibus 
capitatis feffilibus cernuis cordatis mucronatis repli- 

catis nudis. 

Aftragalus filiquis cordatis acutis pendulis , lateribus 

conniventibus, Hort. diff. 362. 
Aftragalus hifpanicus , filiqua epiglottidi fimili , flore 

albo mtnor. Herm. lugdb. ~6. t. 77. 
Glaux minima. Riv. tetr. 223. /. i. 
Hdbitat ih Orientrs , Hifpanias , Galloprovinciae fyl- 

v-is montofis. 0. 
Exclufus in Sp. pl. 1069 ita reftituatur. Corollae aU 

bar» 

hypoglot- ASTRAGALUS caulefcens proftratus, leguminibus ca- 
pitatis ovatis replicatis comprelfis pilofis acumine re- 
flexo. 

Aftragilus epiglottis. Syft. nat. 12. p. 199. n. 19. 

(jexclufis fynonymis). 
Aftragalus villolus procumbens, floribus paliide purpu- 

reis oblongjs. Raj. app. 45-4. 
Habitat tn Hifpania 0.' 

Sh DIADELPHIA. DecandnV 275- 

Similitudinem gerit cum A. pentai»lotto , fed magis 
cauiejcens. Capittfla peduncutata pedunculo Jimtltter 
eiongato: Flores plwes ad 8 f. IO, in capitulo ro~ 
tun.ato more tnfoiit , ctruei ant pntputafcenSes*. 
Legumina repiicata, ovata (xon jubtilta), acumxe 
dupltct (tn matnrij) , fubui \ao , returio; teda ptiis 
(ron fquamisfurfuracet>) lon$if , albis , mollibuj ? mi- 
nime auttm in orbem expaxfis ^uemadmodum in A. 
fldla, neque fubuiata ut i» A. je ameo. 

exfcapus. ASTRAGALUS acaulis exfcnpus, legummibus lanatis, 
roliis villolis. 

Aftragalus perennis fupinus , foliis et fi!iqui> hifpidis. 

Buxb. hail. 32. 
Aftraealus acaulos, fiore luteo. Bi'xb. cent. 3./». 2^ 

t. & f. 2 ? 

Ghuix lariuginofa montana acaul<$s. Rupp. jen. 2. p. 
270. 

Glaux montanum acaulon. Bcuh. pin. 347. prodr. 
147. 

Habtiat in Thuringia. D. Sihreber Profeff. Et lan* 

genf. %. 
CaWx aut ScapuJ nullus. 

F olia pinnara, fp>tb m*a, villofa: Foliola 21-33, ©- 

vata^ obtu/a, fejfiita 
Flore^ nnmerojiy radicales % fuhj t Jfii,s , demum 

flavi. 

Calyx ovatu;, ventricofuS 4 albo liiofus , dentibus al- 
bis. 

C/. L'.b icon 2. p. 79 hanc tefrt,fed fiores lutet. 

verticilla-A^TR \G \LUS acaulis , foliolis aggregato femiverticil- 
ns. latis. f 

Afuap,alus ptd;ncu1s radicatis, foliolis Tneanbus qua- 
ternisf» quuii> radiatim caulem ampJe&entibus. Gmel. 
Jib. 4 f 63, 

Altragkloides incana non ranriofa , floribus carne;s. 
Amm. ruth. ifQ. t. 19. / 2. & 149 f r 9- /• 

Rabitni in Sibiria. 2L- .... 

Folia pinnal a , fed Foiiola non ut in ahtt foUtarta y <vi- 
rum *d Jiogulas inferttones 4. /. $ , unde fohjg ere- 
da referuot cauiej fere vertuiiialo) . 

meJanen-TRlFOUUM. M lcguminibus arcuatim rugolis folio 
fe. brcvioriuus , caule oiftUlo. 

S 4 Mc- 276 DIADELPHIA. Decandria* 

MeHlotus meflanenfis procumbens , foliis rugofis fub- 

longfs, fpicis florum brevioribus. Raj. biji 952,. 
Habitat in Sicilia. 0. ^H. U. 

Caulis diffufus. Facies planta Melilotu 
Folia ternata, carnofa , fubferrata. 
Fiores tutei, parvi. 

Legumen obiongiufculum , albicans , rugofum flriis />- 
micircularibus. Semina /»/« ojfcinults majora. 

pannoni- TRIFOLIU M Tpicis villofis. longis , corollis monope- 
telis foliis integerrimis cauleque ereclo villofiffimis. 
3^7- <-/?/. 2. 21. 42. 

Habitat in pratis roridu Hungfiriae inferioris. 

Statura Tr. pratenfis , fed majora omnia , undique albc 
villofa. 

Caules fefqufpedales , ereBi. 

Folia tevnata, ovali-oblonga , flipula fejfilia. 
Spica ovrdo-oblonga , denfa. Flores pollitares , */£/. 

fuffoca- TRIFOLIUM acaule exfcapum , floribus fubfeflilibus 
radicalibus. 

Trifolinm minimum fupinum, flofculorum et feminnm 

glomerulis plurimis confertim ad radicem nalenti- 

bus. 942. 
Trifoiium epjthymi capimlis , inter genicula, annuum. 

Capan. cathol. 
Habitat in Siciliae arenofis. 0, H. U. 

Caules visc palmares , multum ramofi in c$fpitem, de» 

prejfi terraeque imprejp ut vix ulli. 
Foiia ternata , glabra , obovata , denticulata. Petioli 

eretli , longitudine totius plantce f ftlHcares. 
Flores glomerulis axillaribus , fejfilibus quafi terr<£ in- 

natis. 

Calyces oblongi , compreffi , glabri , quinquefidi ; /£<■*■? 

lilu recurvatis. 
Corolla /tf£r# caiycij tubum , hyalina. 

XVIII. POLYADELPHIA, 

PQLYANDRIA. 

GLABRARIA. 

Lignum iaeve minus. Rsmph. amb.^. p. 71. 44. 

Habitat tn india oricntalt. 'fr. 

Arbor quodammodo fimilis Lauro Campkone, 

Fo- POLYADELPHIA. Polyandria. 27J 

Folia alterna, petiolata, ovato-lanceolata , integerri- 
ma, glabra , acuminata , fubtus fubtementofa , Ijevia 
tamen et glauca. 
. Florum glomcruli axillares , fuhracemofi , aphylii , /0* 
//'/'/ mulfo breviores. 
Calyces ftf/or*? Elxagni. 

kaceife- HYPERICUM fioribus pentagynis , foliis integerrimis 
r*tw. fubtus fubincanis , caule arboreo , fru&ibus bac- 

catis. f. 

Habitat in Mexico. D. Mutis. 

Frutex triorgyalis , ereSus , brachiatus : Ramis qua» 

drangularibus. 
Folia oppojita, ovata , acuminata , integerrima , fukyc- 

nefa , niiida , fabtus incana , fpitham^a : Petiolis 

hrevibus . teretibus , fupra canaltculatis . 
Flores terminales , paniculati , /#£tfi ; pedicellis brevi- 

bus . 

Perianthium feliolis quinque , ovatis, acutis , margine 

fcariofis, patentibus , perfiflentibus. 
Petala obovata, patentia. 

Filamenta numerof*, capiilaria, digejla in $ phalanges^ 

quorum bafis efi Columna plana^ eretla , penicilli- 

formis. Anther$ fubrotunda. 
Germen ovatum^ pentagonum. Styli quinque , filifor- 

mes , erefti , perjiftentes. Stigmata fimpiicia. 
Bacca ovata, acuminata, fubpentagona , quinqueUcu* 

laris. 

Semina numercfa, oblonga, ferie duplici. 
Plarjta ^o/tf fcatet fucco croceo vifcido ter.aci. 
D. Mutis quarit an fufficientcr dijlinft;: v pro novo 
generc. 

Ne&aria diflinSia, alternantia cum ftaminibus ha- 

bent etiam H. aesryptium, virgiuicum, et nonnulU 

alix fpecies , »0» jeparandte. 
H.ac fpecies affims videtur H. petiolato , fed illi fla- 

mina multa enata ex ipjis fquamis nedarii. 
Fructus baccatus non facile di/iinguitur ab hos genere^ 

cum capfula varfis fpetiebus coioraia? , Andro- 

femi T. 

cayancn- HYPERICUM floribus pentagynis , corollis hirfutis 
fi- fojiis ovatis, caule arbore. Jacq, arner. 2x3. \. 

Hubifat in Cayania. "f). 
Arbor 18 pedalts. 

s s ' **■ SYNGENESIA. Polygamia ^qualis. 

F ovatA, pctiolata, integerrima* 

em coitj ojitt. 

Kti'a tnterne h.rfuta, ut in Laftantho. 

Netfarii glan.iutte f, ovat<e , lon«ttudine germinis , 
aitf/ nante\ cum fiami>?um phalangtbuf . 
Filarrfema qrunque, aotce in penictllum dtvifa. Anthe- 

r« gfobofee. Fri!<*lus ^v»? vifus. 
Obl. Convenit pttaiti tnterne hirfutts cum Lafiantho. 

XIX. SYNGENESIA. 

POLYGAMIA jEQUALIS. 

hirfuta. SCORZONERA folfis linearibus cauteque unifloro hir- 
futis. 

Tragcpogpn calycibus coroHa brevioribns , foliis inte- 
pis ftrictis ciliatis, caule hi-rro , peduncuiis fuperne 
incraflatis. Gerard prov. 

T.agopogon hufutum Bauh. pm. 274. 

Tragopogon alter luteus. Col. ecpkr. U p. 234. t. 

H^itat in Apulia. H. U. 

Folia Canaiic-ulata. 

Seiniaa hir/uta, alba pappofa. 

indica, L^CTUC\ foIi's ' lanceolato-enfiformibus feffilibus in- 

sequaiiter dentatis 
H aht at tn Java. Of>ech» 

Ltfdtjca canadenfis hahet neaximam cum hac fimilitn- 
dinem: cmivenit Statura angufla , alta ; Seminibus 
b^evtjfi-ne jhpttatts 
Indics Folia magis dentata: dextibut in<equaVtbus ma m 
jortbus mtnorthusque ; Folits ttfuper vix pettolatis , 
minime arhplexicaultbus. Panicula magis ramofa 
magpquS flottjera. 

nudicau- CHONDRILL^ fcapo nudn, fioribus paniculatis. 
tffi Chondrilia lactncacei foro julienfis. Raj. hift. 228. an\ 
Habnat tn America feptes.trtonalt ; ad pyramides x- 

rolia radicalia, runcinata , extremitaie obtufa , Uvta y 
etentitulato-cUtaia * 

Scapi pauci , jsedaleS) paniculati , r*#/ , teretes, !<eves y 
folioia uno alterove minuto. 

Ca- SYNGENESIA. Polygamia ^qualis.. 279. 

Calyx oftophyilus , lavis , inferne imbricatus foliolis 
paucis . 

Corolla pallide flava: corollulis fere 24, omnibu% ra- 
dium coK-ftituentibus , obtufe quinquedentatis. 

Styii omnes difcum floris conftituentes , cnnculores. 

Pappus feffi/is , piidfus. Semina nigra. Receptaculura 
nudum. 

pumilum. HIERACIUM fcapis fubunifloris , foliis ovatis , petio* 

lis dilatatis denticulatis . 
Hieracium foliis ovato-lanceolatis denticnlatis, petioliSs 

dentatis. Hall. emend. 4. n. 25-1. H»ll. flor. 42. 
Hsbitat in Hclvetia , Sabaudia. %. 
Planta vix palmaris. 

Folia omnia radicalia , cordata f. ovata , fubtus fubto- 
mentofa , obtufiufcula , petiolata , denticulata. Pe- 
tioli longirudine foliorum , fuperne dilatati denticu- 
lati , fanguinei. 

Scapi unifl »ri , longitudine foliornm , adfpcrfi 2 f 3 
foliulis fubulatis , minutis; pubefcenf.es, procumben* 
tes, 

Calyx pubefcens, oblongus, incanus fquamis acutis. 
Corolla magnitudine Pilofellae. 

» 

parviflo- CARDUUS foliis bafi adnatis lanceolatis nudis erofis 
ms. ciliato-fpinulofis inermibus. 

Cirlium pratenfe alpinum polycephalum , afphodeli t.U 

dice. Tournef. infl. 448. 
Habitat in fubalpinis auflralibus. %. 
Caulis ereclus. 

Folia adnata bafi (vix decurrentia) , lanceolata^ repan» 

do-dentata , nuda , utrinque viridia , ciliata fpinis 

inertibus , inaqualibus. 
Flores terminales , pedunculati , magnitudine Serratulaj 

tind«ri(£ , albi , itylis Ungioribus. 
Calyx ovatus , imbricaius fquamis carina nivea, apic\ 

fpina tnermi. 

peSina- CARDUUS foTils decurrentibus lanceolatis pinnstifldo- 
tus. peclinatis , pedunculis longiffimis , floribus defloratis 

cernuis. 

Habitat tf. H. U. 

Caulis bipedalis , eretlus , Uvis , ut tota planta iner* 
mis. 

Fo- *8o SYNGENESIA. Polygamia ^qualis Folia totaitler decurrentia , fubtus carina pallida , pin- 
natifida f profundijfime dentata : dentibus tsquait- 
bus; lanceolatis , magnis , tnte [errzmis , fubciliatis 
y^/tf^ inermi terminatis , antice bafi denticulo dejie- 

Xo notatis. 

Fedunculi terminales , lon^ijfimi , unifleri , fubapbylli , 

fr.bforccntoji ; Calycis fauamx iineares , patuiee. 
F)o'CS magnitudine Arftit Lappee , purpurei x yifii[io 
Un\gb:\ filamcntis albis ercfits ; fed defljtati cernui. 

argenta- CARDUUS foliis decurrentibus runcinat ; s rpino{?s , pe» 
.dunculis fubtomentuiis unirioris, calycibas ovatii mu- 
cronatis inermibus. 
C rfium sE^yptiacuin minus, foliis ad linuum argenteis. 

Habitat in iEgvpto. f^>. H. U. 

Caulis pedaits , flexuofus , Uvis , alterne ramofus. 
Folia totaitier decuri entia margine flexuofo fpinofo , 

dent/ita fpinis pungentibus ,'odjperja pr,tfertim ver- 

fus fmus macuits iafleis, 
Pedunculi- terminalc j, longitudine totiujf planta , 

fiori y fubaphylii , tomentofi, erecli. 
Calyx ovatns , inermls , magnitudine nucis Cotyli a* 

vellance ; fquamis ar3e imbricatis , mucronatis : api- 

cibus fubulatis , inermibus , ere£bts\ maturus totus de- 

cidit cum fruBu. 
Corolla minima , purpttrea, mixta pappo , z>/j? <&&/- 

fcenj. Antheras caruiea. Pappus cinereus. 
Affir^tJ C pvcnccephr,li /•//*/ lafteo. macuUtis , pedun- 

cuits unifioris. Ftgura proxima Hamb. RauvJ. it. 

/Bgypdaca plures macuits lafieis adfperguntur? ut 
Cardi^us marianus , fyriacus , peregnnuj, Centaurea 
gaiaftttes , Afperugo eegyptiaca" 1 . 

fatula; CHRYSOCOMA fuffruticofa, foliis linearibus glabris, 

ramis divaricatis. 
Chryfocoma patula. B^rjr. 234. 
Habitat ad Cap. b. fpei. tj- \ 
Caulis fuffruticofus , compofitus: Ramis divaricatijfi- 

mis^ temis f. quatemis , iavibits. 
Folia itnearia , ohtufa, iavia , patentia. 
Florss terminales , folitarii , vix pedunculati. 
Affinis nimis Chr. Comaures, /*•<£ r^w/ divaricatiffi* 

mi et Fhres vtx vedunculati. SYNGENESIA. Polygamia JEqvtfk. 281 pirmatifi- CACALIA herbacea, foliis linearibus bipinnatis. 
da. (Jacalia pinnarifida. Berg. Cap. 230. 

H-.bitat ad Cap. b. fpei. 

Caulis berbaceus , erettus , lcevis : Rami pauci , appro* 
xvmati cauli. 

Corymbi tenninales. Flores /fetaf calycibus lecvlbus, 

pihfa. BIDENS & chinenfi*. 

Habitat in Ir.dia orieutali. Q, H V« 

Pianta fimillima Bid. pilofs , /z »5« eadem ^ fed radie 
divet fa. 

Folia Jttpra nuda^ ficca ut fere fcariofd. 

Flofcnli margmales nivei {nec albi j tamen hermaphro* 

dfti fertiles; primo anno fati erant conformes fioftu* 

lis difci , uec majetes; attero anno erant radto e#» 

planato qninq -lefloro plano parvo. 
Semina radii ariflis 4. f 5- , qux in B. filofa vulga* 

rt radiis 2 f. 3. 

tmkrUata.STJEHE.hlSr\ foliis fubularis ereclis tomentofi*. ' 

Staehelina calyeibus turbinatis , foliis ovatis acuminatis 

imbricatis. Berg. cap 233. 
Habttat ad Cap. b. fpei. "r). 

POLYGAMIA SUPERFLUA. 

vermictt* ARTEMISIA frutefcens, foliis acerolis confertis minfc 
lata. mis, panicula racemofa , rioribus feffilibus. 

Ablimhium africanum arborefcens, folio vcrmiculato 

incano. Toumef in(l. 35-8. 
Habitat ad Cap. b. Ipei. % 

Frutci ereflut y rigtdu r , fubcinerafcenj , panicuJatUS. 
Fclia iinearia s namutijfima , jupra tomentofa pianet * 

fubtuS convextufculti nuda. 
Panicula copiofijftma e raccmis: Racem/ e fpiculit frjfi- 
iibus , ovattj y tmbricatts Floribus tomemuju , in du4* 
; ^aj fqu^ma ixfima e{i nuaa. 

judaica. ARTEMISI \ fr jticofa , fo4i« obovatis obtufis lobadl 
pai^i^, fioribtft panicuhns pedicellatis. 
Ariemilia judiica Minttjf. 1.1 j, 
Habitat in Palslt r ua. "fs. 

Caulis ftffrpticojus , fcfqnipedalis , panicaiattts , 
pubejcens , ctncreuj^ 

• * .... jj^j „ - 

Fo» a8a ' SYNGENESIA. Polygamia Supcrflua. 

Folia obovata , 3 f 5~loba % obtufa, plana , fubtomento- 
fa, cintrea, minuta , lacinia media iatiere , 

Panicula racemofa: racemis uitimis peduncuiatis 1$ p* m 
diceliuis. 

Flores fubrotundi , defrejfiufculi , magnitudine feminis 
Coriandri. 

athiopica.AKTEMlSlA fruticofa , foliis palmatis linearibus minu- 

tifuinis, floribus racemofis pedunculatis. 
Artemiiia aethiopica. Sp. piant. 45-3. 
Habitat in Hifpania, Africa. "ft. 

Frutex pedalis, ramofus, albus , obfAetiJJime tomentO" 
fus. 

Folia minuta, conferta , fubtomentofa'. laciniis lineari- 

bus anguftijfimis. 
Flores racemofi, pedunculati , nutantes , fubgUbofi '. 

Contra. ARTEMISIA fruticofa, foliis palmatis Hnearibus minu- 
tis, panicula racemofa, floribus felTilibus. 
Habttat in Perfia. D. herche. "^. 

Frutex panicuiatus , erecius , tomentofus , albus : Ra- 

mts magis tomeniofis. 
Folia linearia, Jape conferta , minutijftma , obtufiufcw 

la, ttmentoja. 
Panicula * r^w/j fcepius fimpiicibus : ramis infident 

Spicae alternatim fparja , ovata , minima , e mino- 

rtbus floribus imbricata , mtnus tomentofa. 

fotuiaides.TAN ACETXJM foliis dentato-pinnatis acuminatis, cau- 

le ramoliflimo, ftoribus fubpaniculatis. 
Habitat ad Cap. b- fpei. 0. 
Plaieta ficie C 'hamomtila . 

Caislis ramofijfimus , femipedaiis : Rami longitudine 

caulis , adfcendentes , patuii. 
Folia parva, pinnatifida: dentibus J f. 9 , lanceolatis, 

inermibus , acumtnatis , oppofitis.. 
Flores f# apicibus ramorum omnium , 9-12, inaqua- 

liter pedunculati pedicellatique , Jubgiobofi , 

Calyx lOphyilus : foiioiis ellipticis , iaxis , fubaqua- 
>ltbus, minime imbricaius. Corolloe giobofa : corol- 

lula quinquefida. 

fruticans. GNAPH ALIUM fruticofum, Folifs ovatis ampiexicauii- 
bus, caule rigente , cyma leflili. 
Habitat ad Cap. b. fpei. "r). * 

Cau- SYNGENESIA. Polygamia Superflua. 283 Caulis fruticofus , crajjitie digiti , rigidus , dettrmina* 

te ramofus, viilofus. 
Fv^lia ampiexicaulia , conferta, ovata , Wtnervia , 

/a/rf, mucronata , magnitudine extimi articuiit pol» 

Ijcis , fubtut tomentofa , fupra viilofa tandem denH" 

danda. * 
Flores terminales , congefti in capitulum fejftie, 
CalyX extus flavuS, intur clbus. 

Differt a Gn grandirloro : Horibus ma'<uribus : Foliis 
uott vetjuj fummitatem an^ufi.jtti ; £iome>e finrum 
non peduncuio communt peduruu>ato ' 9 Caule lignttfo 
rigente, 

tnariti- GNAPH^LIUM fniticofum ramofifilmum, foHis lan- 
ce > 1 a t i s feiinibub acuiiufculis , calycins intimis fqua- 
mis anreis. 

Gnaphaiium fericeum, foliis oblongis acutis, floribui 

cymofis. Bur>n. afr. i\5 t 77. /. 1. 
Hahttat ad Cap. b. fpei littora maris. %. 
Frutex tyedaits , multum ramojus : rdw// pubefcenti* 

bus t 

Fulia alterna , covfertiufcuU , fejfi ] ia , lanceelata , 

mentofa, anerea , recewttora atbidtora. 
Corymbi termitiuies , denji , Jubrotundi , fubpeduncu* 

iati. - % 

Calyx imbricatus , rudis , aibido pubefcens : fcfuamis a- 

ptce acuttufculis , margine fufcefcenttbus ; intimo or m 

dtne aureo radiunte. 
Floies tfz,re/. 

Obl. Differt a Gn. craflifolio /*//7j £4// minlme an« 

gujlfjrtbus. 

wucron*- GNAPH \LIUM fruticofum. foliis fubulatis mucrona- 
I4un f tis, calyciuis fquamis fnbrotundis. 

Giiiiphaiium fmticofnm, folii^ fntmlatis tomentoiis mu- 
cronatis, calycibu 4 * fubrotundis majufculis panicula» 
tis, Z>Vr£. f^/>. :6o. 
Xerantheroum frurelcens , folns linearibus angnflifllmis, 

capituJis fulphureis. Burm. afr. iq ; t. 66,/. 
Habitat ad Cap. b. tpei. |>. 
Ca.yces 

G'NAPH ALIU-T/ frffruticnfimv, foliis lituaribus, caule 

reieme, ramis fimpiiciflimis, 
Hubitat ad Lap. b. Ipei. 

Cau- 234 SYNGENESIA. Polygamia SuperflHa* 

Gfiulis repens , radicans , percnnans , Jimpiicijjimtis 
liformis, anguJatus , qpednlis : Rami aJterni , eredi , 
fimplici ffimi , hipollicares , foiioji , floriferi. 

Folia fiJrfarmia , nuda , laxa , fubvifcofa , alterna , /><a- 
acui*. 

Fiorum capitula terminalia , glomerata. 
Galyces obtufi, paucifiori , flavefcentes , nsagnitudine 
femimS cannabis. 

peduncu- GNAPHALiUM herbacenm , foliis fpatulatis fubam- 
/«zr*, plexicaulibus fubtus tomentofis, calycinis fquamis a- 

cutiufculis. 
Habitat ad Gap. b. fpei. 

Gaulis herbaceus , fefquipedaJis , rdmofus, diffufus ra- 
fe/jr elongatis. 

Folia ampJexicauiia , fpntuiaia {fuperiora Imceohfa) , 
aJterna , fupra viridia nudiufcuJa , fubtus tomen- 

tofa. 

Pedunculi terminaJes , fongijffimi , tomentoji ^ albidi ; fo~ 
liis rarijjimts angpftijfrmis ; terminati Cyma glomt- 
rata. <t 

Calyx flavefcens fquamis acutis. 

^^a?».X E"R AN THE M U M ramis un-iflorjs virgatis, foliis lan- 
ceoiatis tomentoiis , pedunculis fubnudis. Berg.cap. 

*7S- . . ' 

Ehchrvfum afncanum lanugmofum, anguftifOmo f< /lio, 

calvce floris fulphureo amplo. Breyn. prodr. 3, 

16. /. ?. ; 
Habttat a\a' Gap. b. fpei. Royen^. 
Differt praciptie a X. fefarnoide ^//i"? flavo ^ nec aib» 

aut purpureo. 
Antheras candatas effe docuit D> Royen. 

trborea. BACCHARIS foliis elliptico-Ianceolatis in-tegerrimis nu« 

dis petiolatis. 

Habitat in Ind, orisnt. inful& Jbhanna fyJv':s. Koe* 

nig. %. it : . . .. 

Arbor tripedalis, crajfitic brachii, umbrofa, maxima 

forte Syvgjnefice. 
Folia rJterni^ fetioiata, lato-lanceeJata , integerrima , 

dcuta , fcajrirtfcula {nec tomentofa) , paJmarta , 

tudine femipaJmaria. 
Corymbus terminaJis ramorum , panicuJaius , fpltha~ 

mans kngitudine et iatitudine , fubfafiigiatus. 

Ca- SYNGENESIA. Polygam;a Superrlua. 285- 

Calyx fabglobofus % arHe imbricatus fauamis fubu- 

iatis. ^ 

Pappus helvolus , fejji rs ^ piUfus, fajiigiattts y calyce 
dupio Lngior. Semioa Jiriata. 

fnrpura- CINERARIA caule* fubbifloro > foliis obovatis tomen* 
ta. tofis. 

Habitat ad Cap. b fpei. % 

Caulis Jimplex^ berbaceut , pedalis , tomentofus , inferne 
ftefcattis, fttperne definens in petiolos i iongijfimes. 

Folia mlterjom: inferne conferta, obovo.ta , petioiata , 
fubfzrrata ferraturis paucis s margine deflvxa , tibttt^ 
fa y fupra pubefcentia^ fubtus tomcntc-fa, magnitudi- 
ne Chryfantb. leucanthemi, 

Tedunculi terminales , 2 , longitudine caulis , filifor^ 
met , tomentoji , ercHi , tihtfiori. 

Flores magnitudine AineUi , radio purpureo, 

Calyx polypbyllms : folioiis ianceolatis , fubafualibus , 
paucis y brevioribus , pubefcentibus . 

Pappus piumofus. Recepuculum nudum, 

Wtttiiw» BELLICJM fcapis nudis flHformibus. 

Bellis annua minima. Triumf obj\ %i. t. 82. 
Bellis msritima minima , roris folis foJio, cyrenaica. 

Bvff. w.v/. 149. A.-a/. fuppL 222. 
Bellis foliis parvis, floiibus albis , alpina. Mentz. pug. 
/8? 

Hnbitat in Italias : Rome *r#<#J , tofeis ; primo 

vere. 0. H. U. 

Facies Beliidis omnino , /e^ /><j/>£o diverjijfima 
Folia radicali*, abovata , integerrnna , ere&iufcula % 
fkpra fcabra , pettelo breviora. 

Propagines filtformes , *a^;ftf radicantes , foliiferi, eP 
flvriferi. 

Scapi filifirmes y teretes, foliis lengiores, uniflori , 

rr <a»/^ anihefin cernuo. 
Calyx foliolts 10, lanceoiatis s fcabrizfculis , paralle* 
iis. 

Coroila radiis albis , ovalibzhs , emarginatis \ difco Itt. 

teo : coroilulis qfidis. 
Semina fnbptlofa : Fappo /><a/*/j S , fubrotundis , etfetis 

8 , iongioribus , alternantibus. 
Qbf. tn Bellide annua excludantur Bocconi *f Tri- 
Ufllteti Synonyma dubia. 

T BEL- 2$6 SYNGENESIA. Polygamia Superfiua* 

minutum.BELLlVM caule foliofo capillari. 

Peciis minuta. Sp plant. 561. 

Habitat ad orientis fontes. 0; £ *.. 

Caulis capiiiaris, poiiicaris ; tota planta lavir , afcen 

dens. ' ' 

FjOlia ohovata^ integerrima , latia , petioiis breviora. 
Pedunculus terminaiis 1 /. 2 , iongaudint totius , 

fiilaris 7 uniflorus. 
Calyx magmtudine feminis Brr.Jficz. 
Pianta ocuio armatu piiis raris armata videtur. ere£ia. ECLIPTA caule ere&o., foliis ball deflexis feffilibus. 
Verbefina alba. Sp. pL 1272. 

froftrata. ECLIPTA caule proflrato, foliis fubundulatis fubpetio 
latis. 

Verbefuia proftrata. Sp. plant. 1272. 

funftata. ECLIPTA caule erecto pun&ato, foiiis planis. 

Beilis ramofa cauie rarhofo. Jacq. amer. 116. t. 129. 
Habitat in Domingo et Martinicae inundatis. 0. 
Simiiis fpeciei prima. Cauiis adfperfus puniiis albis 

Callicor- LEYSERA foliis trifariis , fjori&iis fubfeffilibus. 

nia. Callicornia gnaphaiodes ramis unifloris., floribus mm 
feffilibus, foliis linearibus. Burm. fr»dr. 24. Plnk 
fhyt. 3 "O. f. 4. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 

Obf. Leyf. gnaphahdes foliii fparfis, floribus peduncu- 
iatis efi, 

ftri&a. COTULA folh"s pmnatindis planis nudis punctatis, cau< 
le erecio (tri&o. 
Cotula ftri&a. Syft. nat. 734. 
Lidbeckia pecYuiata. Berg. cap. 306. t. f. f. 9. 
Habttat ad Cap. b. fpei. 

Canlis herbaceus, qninquepednlis , ereB.uS , fubangula» 

tus^ litvis (ut tofa pianta) rore cafio obduitus. 
Folia alterna^ fejfiiia, lance-jiata , pinnatifida , nuda , 

adfperfa pilis vagis pundisque confertis excavatis , 

prafertim fubtus. 
Pedunculi termtnales , fubaphylli , unifl»ri. 
Calyx polyphyiius ^ aaualts: foiiolis lancedatis , acumi- 

natis , aiiatis. 
Corollulae <»V/a £a/V 4jS<tV. 

CQ- SYNGENESIA. Polygamia Superflua. 287 capenfis. COTULA foiiis pinnatis fcbcarnofis teretiufculis : infi- 
mis fubbipinnatis. 
Matiicaria cap^nds. Maat 115- 

Chamcemdum africanum annuum, petalis florum bre- 

vibus magisque fparfis. Raji fuppi. 2.14. * 
Chamaemelum Leacanthetnum crafrioribus foliis e cap. 

b. fpei. Piuk. mant. 45-; 
Habitat ad C?.p. b fpei. 0. H. U. 

Simillima Matricarias Chtmomiilae , fed fiofiuil difci 

^fidi^ adeoaue cum prxcedentt genus Cotuite intra- 

btt. 

aureus* ANACYCLUS foliis bipinnatis tefrtiufculis incanis ex- 
cavato-punctatis. 
Chamdemelum luteum > capite aphyllo. Bauh. pin. 
I^- . 

Chamaemelum aureum peregrinum , capite fine foliis, 

Bauh. hifl. 3. p. 119. 
Anthemis Chryfanthemum herbariorum. , Lob.ic. yyi. 
Habitat in Enropa auflrali et orientc. 0.2. H. U. 
Caules ptures , fpiihantai ^ et ecl-tufcuii j fubflriati J ob" 

folete ca:.efcentes viliis. 
Foiia bipinnata , teretiufcstia , liuearia , fubcanefceniia 

viiiis decmbenttbus \ pinnuia patentes , mucronatct^ 

excavato-punftata : infimae cauiem amplexantur . Sm» 

premum joligm fimpltciter finnatum. 
Pedunculi terminalits\ folitarti , iougitudine caulis , #- 

nifiori , *f>hylii\ fimiliter fubpubefcentes % 
Calyi hemifphxricus , pubffcens , imbricatus fqttamit 

apice fcartofis objcurioribusque. 
Corollse difcus femiovatus. Fhfculi Difci ^fidi\ Ra- 

B?i feminci piurimi^ parvi absaue /imb*. (tn Smto- 

iina anthemoide Jimtli fur.t nulli fiafculi jeminei). 
Receptaculum conicum : paieis lanceviatts , concavis s 
W-- - iuteis-. 

Synonyma Cciutce aurete forte ad hanc flantam potius 

fpeclent. 

POLYGAMtA FRUSTkANEA. 

fetofa. GORTERIA fuliis lnnceolatis decurrentibus recurvis ci* 
liato-fpinofis , floribus terntfnalibus. 
Hahitat in Cap. b fpei rnpibus maritimis. "^. 
Cauiis fruticofus. Rarni aitsrni* < ' 

T * Fo* iS8 5YNGENESIA. Polygamia Fruftranea. Folia lanceolata, hafi adglutindta, recuriuz , diftantia, 

fpinis utrinque 3 fetaceis apiceque unica. 
Flores tetminales tamorum, iutet radio fubtus vioia* 

ceo, in planta copiofi. 
Differt m G. fquarrofa Caule nec •Dillofo, nec prolife-\ 

ro. Foliis quidem recurvatis ^ fed nen deorfum imA 
. bricatis , verum latioribus brevioribus fetis marginaA 

libus longioribus luteis exftantibus, ^tloribus pedun* 

culatis , nec fejfitibns radioque juktus violaceo. 

POLYGAMIA. NECESSARIA. 

r>&* BALTIMOR*. 

Chryfanthemum americsnum , caule a^ato, amplioribus 

foliis binatis , floribus pnllide lutefcentibus paivis. 

Pluk. mant. 46. t 342. /. 3, 
H-ibitat in Marilandia , ad urbem Billimore. 0» H. U. 
Caulis bipedalis , tetragonus , ereftus , viridis ; iateri» 

bus profunde canalicttlatis : angulis fcabris. Ravrti 

laterales , brevijjimi. 
Folia oppofua , petiolata, ovata, acuminaia , ferrata ^ 

trinervia^ patentia , fubtomentofa , p*&'s bievijfimis 

fericeis \ antiquioribus fcabra. 
Panicuis terminaies , parvte. Flores Corollu^ 

l£ tomentyfce antheris nigris. 

Obf. Synonymon Plukenetii excludaiur in Sigefbeckia. 

occidentali. 

Genus a Milleria diftiniium eft, planta licet Jimilis. 

tenuifeiia.AJlCTQTIS fiofculis radiantibus fterilibus ? foliis \U 
nearibus indivitis glabris. 
Habitat in Cap. b. fpei Iitt&re maritimo, 
Caulis ramofus , fufccfcens T Iavis. 

Folia linearia , filiformia , fubcarn&fa, lavia\ hngit&~ 

dine digiti. 
Peduneuli longiffimi , ttnifiari. 

Calyx hemifpharicus , giaber : fquamis intimis fcario* 

fis albis. 
Corolla iutea tota. 

frutefccns. OTHONNA. foliis ovalibus fubdentatis, caule frute- 

fcente. 

Gineraria othonnites Sp, pl. 1 244 ? 

Crrry< SYNGENESIA. Polygamia NecefTaria. 2S9 

Chryfanthemum africanum frutefcens , telephii foliis 
craffis.- P/uk. ama/t. 45. t. 382. /. 4? 

Jacobea africana ftutefcens, craliis et fucculentis folirs. 
Comm. bort. 2. p. 147. t. 76. Raj. fuppl. 174. 

Habitat ad Cap. b. fpei. H. U. 

Caulis (primi anni) peda/is , erefius , Jimplex , teres, 
Uvis , ghber. 

Folia a/tema , fubpetioiata, obovata {fuprema lanceo- 
lata), avenia, oleracea , glauco-virefcentia (Brajfic<e 
viridis). mucrene minuts ; inferiora inicgerrtma , 
media bafi bidentata; fumma iateribtis (Lentata ; 
mnia darfo fubdecurrentia. Ex Jivgu/us alis fo/iola 
ramorum rndimenta. 

Pedunculi e funmitate caulis , patmares , uniflori , *?/- 
ten/i 7 pauci ^ filifgrmes , eretii , fo/io/is aiiquot mi- 
nutis. 

Calyx cvlindricus , obtufus, ayua/is , oclofiJus. 
Radius oclopetalus , luteus , lanceolatns ? fubtridenta- 

tus , talyce */#/>/o longior. Srigmata 2 , lanceolata , 

brevia. Difcus luteus. 
Semina 'f*<(// brevijfima Pappo capii/ari , copiofo , 
. jfyr/j i.ngitudine. 

Pffert ab O. arborea Foliis ramotis dentatis , 
fertis integerrimis. Caule absque foliorum cicatri» 
cibus piiojis. R\idio oclopstalo , nec pentapetaU . Cau- 
le tereti ramis glabris. P eduncu/is (tibramofis. 

$ynonymori Plukotetii ex nomine videtur potius ad 
hanc , quam ad Ofleofpermum moniliferum perti- 
nere, - , 

Va.OTHONNA foliis lanceolatis glabris amplexicaulibus , 
fioribus paniculatis. Bfr^. 335-. 
Senecio rigens. £/>. />/. J224. 
1 Jacobasa africana frutefcens , folio lcngiore et glauco. 
Comm. hbrt. 2. />. 143. 2. 72. 
Habitat in Cap. b. fpei aquofts, floiens Majo. tj. 

Caulis futiafus, bipedatis, Uvis. 

Folia altcrna, petiolata, lato-ianceoiata \ fuprema del- 

toidea, uirinque unidentata , giakra. 
Pedunculi iongiffimi ,' laves , JlnSlt ; F»///x alijuot, mi- 

nimis^ remottfflmis , ianceolatis , utrinque ftnidcit- 

tatis. 

Panicula parva : Fioribus parvis , luteis; Calyce 7?«j- 

^/iV#, /<fi*/, SjWo. 
P^/J exciudatur in Senecionis gcncre. 

T 3 O- ao® SYNGENESIA. Polygamia Neceflarr*. imJtrtca- OSTEO->PERMUM foliis ovatis obtu fis imbricatis. 
Hahitat tn Cap. b. fpei. ft. 

Caulis fruticojus^ determintte ramtfus , bipeda/is , c/- 
cstrtfatus. 

Folia conferta, fejfilia , ovata f obovata ,• fubimbrica- 
ta, inte£errima, lccvia, amj>le xicaulia , margine pi- 
hs brevijfimis giUtinb]fa ; axi/lis vttlojis. 

Peduncukis termtnalis , fiUfnrmis , Ungitudine floris , 
uniftorus , pubelcens , aphyllus. 

(Sorblla /«/<r^. Calyx fimp/ex. 

Dtffert ab O. pohgaloide /Wf#V lanceolatis aut a- 
cutts neque carinatis. Pedunculis absque fulioU li^ 
nenri. (erymbo- OSTEOSPERMUM foliis. lanccolatis glabris, floribus 
y*m. paniculatis. 

Hjbitat in Cap. b. fpei monffts lapidofis. 

Caulis fruiicojus , eredus , dcierminate ramofus , li£vis 9 

crajfitte digiti. 
JFolia altema, fejfilia , lance&lata , glabra , avenia , 
fiyifta, digitalta ftn ram:\ fiorifcrts minora) , w^r- 
/cabr*. 

Panicula terminalis , corymbcfa , pedunculis yifcid*»viJ» 

hjls. 

Flores /»/f/ Semina baccata , ob/onga , tritici ma- 
fora. \ •• *3| 

ftvceum- QSTEOSPEF.MUM foliis linearibus agutis carinatis di T 

fiantibus, panicuia terminali. 
Oiteofpermum junceum. ^etfjr*. ^*/\ 334. 
Habitat in Cap. b. fpei montibus. 
Caufls quinquepcda/ts , ereSius , ftri&us , lavis. 
Folia fubulata f. linearia, acut*, ftrtda , iavia^fc/fi- 

lia , remotijfima. 
Panicala termtnalis : pedunculis uniftoris , raris, ftri- 

ftts , adfperfis foliolis fubulatis remotis. 

ciUatym, OSTEOSPERMUTvl foliis elliptico-lanceolatis crenatisj 
ciliads. Berg. 332. f. 
Ofteofpermum fruticans lanuginofum , foliis oblongis 

dentatis. Burm. afr. 171. 61. /'. 2. 
Habitat tn Cap. fpei. PO- 5YNGENESIA. PolygamTa Segregata. aor 

•POLYGAMIA, SEGREGATA. 

prolifera. OEDERA 

Bupihalmum capenfe. Spec. plant. 1274. Am&n- 

acad* 6. p. 104. Berg. cap. 297. 
Habitat in Cap. b. fpei areno/is. 

frutefcens.HlPPIA. 

Tanacetum frutefcens. Sp. plant 1183. 
Obf. Proptut frudtficatione ad Ivam accedit , quam 
acl Tanacttnm', ab utrts^ue- difiinda. 

profirata. STOEIBE foliis refupinatis hinc tomentofis , caulibus 

proftratis 
Habttjt ad Tap. b. fpei. 

Caules fitiformes, fublignofi , ramofi , decumbentes , «V- 
termtnate ramofi • d/>/c* cinerafcentcs , magnitudint 
Serpylli. 

Folia aiterna, feffilia , elliptica, acutijfima , magnitu- 
dine Herniariai, fupra alba tementoja , fubtus nu- 
da , recurvata , refupinata ut pagina tementofa 
, <vudat injerior. 

Capitula fimplicia , terminalia, fejfiliay magnitudine 
piji. 

MONOGAMIA. 

fimplex. LOBELIA caule ere&o, foliis linearibus integerrimis , 

pedunculis folitariis. 
Habttat ad Cap. b. fpei. 0. 

Caulis berbaceus, eredus , fimplex , lavis , palmaris. 
Folia alterna , jejfilia , remota, Itncaria , integemma , 

acuta , litvia , patala , dtgttum transuerjum longa. 
Pedunculi axiilares , folitartt , uotfiori^ nudi , laves , 

eredi , _/©//// i/j^io longtores. 
Capfnla infera , turbinuta. 

*r/»*;V*.r. LOBELI A caulibus proftratis flliformibus , foliis petio.' 
latis oblrngib dentaris. ^/. 1322. 
Oederia. Kce^ig-. mjf. 
Habitat in Cap. b. fpei pajcuis. 

Caules plurimt , profitati , filtjormes , berbacei , fimpli- 

ces , femipedules. 
Folia aiterna , fubpetiolata , remota , ob!$nga , obtufiu- 

fcula, dentibus Iaterji:buJ 2 /. 3 objsietis. 

T 4 ' Pe- SYNGfcNESIA. Monngamra, , 

PedURCUli Utcrales , JoUtarii^ fdio brenhres i Calyj 

* foli&Iis lanceolatis . , 
Corolla rnfundikuliformi' campanulata , anguhta, tequa-. 

lii , c^srulca , Uciniis patulis. 
Filamema connata in tub&m $Jhiatum % clavaformem. 

Antherae apicibus diftvntibus. 
Germen inferuml Stigma biiabiatum , hirtum. Capfu- 

la cbovata, bilocuU/is. 
Obj. Lobelia tenella dffert Caulibu$ percnnantibus ra~ 
m&fis rubris ; Foliis fefjilibus Unceolatis acutis : a- 
dultioribus reflexis ; Floribus in apicibus ramorum 
quinifuepartitis ; Calyce fitaceo, Capfula fubglobofa a 

LOBELIA fblKs radicalibus ovatis fcapis capillaribus. 
Habitat in Cap. b fpei fubaquofis Q. 
Fianta minuta {uti Cumeraria et Beiiium minutum) s 

pollicaris. 

Radix filff+rmis^ propaginibus repens. 
Fo'h vadicaiia. obovat& % obtufa , tenera % vix crenata % 

lovgius petiblatfl. 
Scapus fetaceus % bipoliicaris , ereSus , aphyllus , 
fiorus. • 

Calyx oblongus , ianceoUtus , ereBiufcuIus. Corolla 

tnfundibuftformis. K. apfuia infera^ oblonga. 
jtfficis Lobeliae Lsurentias , tenerior % nec ullabr^ 
fiea in fcapo ; ^ L. Erino dtffert caule nulio. 

XX. G YNANDRlA, 

DIANDRIA. 

$alUnt> ORCHIS bulbis indivifis, neclarii Isbio trifido integerri- 

mo , cornu obtufo jrncdiocri., petalis patentibus. 
Qr^his radicibus fubrotundis, petalis galeoe lineatis, H- 

hello trifldo integerrimo, fiall. flor. 1281. 
Orchis pannonica VII. Cluf. hifi. 1 p. 269? 
Orchis prsecox alba barba Inteola. Rupp. jen. \ p. 
Orchis foetida fylvatica praecox , flore albo barba luteo* 

la. Rupp. jen. 2 p. 297. * 
Orchis bulbofa , floribus flavefcentibus. Segu. fuppl. 

247- *- 8- /. 3r 
Hubitat i» Europa? fylvofis. %. 

Statura O. lTJorionis, facics O. fambucinae, fed bulbi 
ncn peimati. Elosfiavus, Labium s faturatius fla- 

vnm 9 191 ntinuta, GYNANDRIA. Diandria ;Triandria Pentandria. 193 vum , • immnsuUtum , trifidum , integerrimum : media 
brex tttrs , emarginats ; cornu mediocre , fubemargina- 
tum y adfcendens. 

tfipenfis. SERAPIA foliis cnnduplicato-enfiformibus , caule fuper- 

ne nudiufcnlo vaginis foiiaceis. 
Habttat ad Cap. J*-'fpei. ll> 
Caulis pedaiis , er ecluj , fimplicijfimus , leevis* 
Fplia Kadicaua evjiformia , cmdupltcata , l<*viu, digU 
talia, Atuta. 

Caulina alterna, remota^ vaginantia , z»r> 
fa t oblorga , acuta , p*l'icaria f 
Racernus 7?» mimalis , fimplictjfimus , ftcunim : Flori- 
bus !i / ix, pedunculis propriis untfloris. Bravteis 
laraeol itii, memb* pnaceif , fl tre br eviortbus. 
Corulla Petalis laueolatis, Uvibus 9 erefiis* 
Ncthrii labium bifidum, 

TRIANDRIA. 

cbhenfis, SALACIA. 

Habitat in Chin?.. 1}. 

Frutex anguiatis , lavib^s, divaricatifjimij, bafi 

crajfi* cults. 

Folia pettoUta, alterna, remota, •valia {Pruni jacie) % 

integerrtma , acuptujcula , tievia. 
Flores axtllares , f.hres e fmguiis gemmis: peduncuKs 

untfivris, petto-9 h •evioribu* . 
Obs. Genus charactere Stilagini prcximum , Habitu ta*. 

men divtrfum. 

PENTANDRI4- 

Bengbas. GLUTA. 

Habitat in Java. 

Arbor r<jj«// foliofis. 

Folia alterna , feffuia , /<a/?'#/ lanceolata ^fubpedalia, %ie<> 
nofa.nuda; in Ramis floriferis fantuty palmaria. 7 
obtufiora , confertiora. 

Panicula terminaiis , pedunculata: Floribus magnitudi- 
ne florum J$rajfic<e. 

Obs. fiugularis Frufiificatio : Germen pedicellatsrm. 
Stamina germinis inferta , /<?^ Petala , 

dicello toto germinis , ^«<i/z adglutinata. Suppsnas 
petaia more aliis confneto feparata a pedicelU hocce , 
<r* habebis fiamina germini proxima ut tn Pajfi- 
floris. 

r'\ Tf • - DF,- /.'.I \: : 

294 MONOECIA- Diandria Pentandria Triandria. 

DECANDRIA. ' 

pentan- HELICTERES pentandra, foliis ovatis: floralibus e»~ 
dra> ' loratis. • 
w Spiriploca. Allemand. mff. 

Haiitat Surinami. "5. 

Folia alterva, ovatei , acuminata , ferrata: Floralia ab- 
fcure purpurea. Calyces hifvidi fetii ramofis. 
Petala calycis longitudine. Stamina quinaue. 
Capfulae contorta, pilofa. 

XXI. MONOECIA. 

DIANDRIA. 

arrhiz*. LEMNA foliis geminis eradicatfs. 

Lenticula omnium minima , arrhiza. Micb, gen, 16.. 
t: n. f. 4. 

Habit-<.t m Italiae, Gailise aquis. Du Chefne. 
Radix plave nuila. 

Folia communiter duo ctharent, altere minore. 
PENTANDRIA. - 
furina- CLIBADIUM. 

mtnft. Glibadmin fcetidutru Alemand. mffl 
Hubttat Surinami. 

Folia oppofita, petiolata, ovata , acuminata , acute cre- 

Kata , fcabra. 
Pedunculi oppojiti. Calyx communis maturitate 

laeeus. Corolla alba. 
Drupa viridir fucco vifcofe flavo, Allemand. 

TRIANDRIA. 

batdfor- PHYLLANTHUS foliis pinnatis foliolis fex, flore fe- 
mit. mineo terminali. 

^ Habitat in Tranquebaria. Kcenig. Q. 

Csuiis femipedalis , fimpiicijfimus ? adfcendens , angula* 
tus , lcevis,- 

Folia aitema, pinnata: Foliola alterna, evalia^ obtufa, 
mucronata, fuhpttiolulata , fubcarnofa , tavia , ave- 
nia, PH. niruri duplo majora. Stipulae tcrna : bi- 
nis ftmic9rdatis , acuminatts , faribus ; ttrtia inter- 

^edia •JMONOECH. Triandna Tctrandrit. 195» 

media fub petialo fubulata, decurrens in cattlem an» 
gulatum, Stipcllac ad folteU bina , acutx. 
fAnfcv.Yi flore s atiqnop, ex^fingultf aitj fol olorum , 

du.ii , mnuti : peJicellii Uhtfloris , c aptii<irit>us . . JT 
Perianthium foitolis fex, ovato jubuUtis , aqualibus. 
Corolla »»//*. i) 

Filamenta 3 , brevijfima , app» oximata. AnthcraB 
§blongtujc uU. 

Femineus ^o/ folitarius , terminalis foliortim compofi- 
tarum f. peduncuii communis , longtus pedunculatus^ 
mafcults decies major f. magnttuatne fl«ri% Uvce ur- 
Ji , adeocjue fin^ularis. 
Perianthium *f /« mtfculis, 
Coroila »*//*. 

Ncchrium ovutum , rd/yc* m/>/<> majus ort 
incijo. ' ' 

Capfula 6 fperma, 6vahis 9 elaflica. 

TETRANDRIA. 

lacuftrij. LITTORELLA. Berg. ac7. holm. 

Plantago uniflora. Sp. pUnt. 167. 

Obf. Sexus et imprimis Fruclus videttir htne a PJa»? 
taginibus diftinguere , dum frullus non fit bulbus. 

deflexus. AMARANTHUS floribus triandris , fpicis fru&iferis 
nutantibus carnofis , caule proftrato. 
„ Habitat 0. H V. 

Caules herbacei , proftrati , plures, pedales , alteniattm 

ramofi , flr iati , lccviufculi : Facies A. vttidis. 
Foli# alterua, peitolata , ovata (teneila fxpius ewaf- 

ginata cum fttula)^ lineata^ fubunduluta , nuda. 
Spicae fubramofa floribus glomeratis , at dum Frudi» 
Jera nutantes , fubcarnojce , crajfiores, rugofa , />*/- 

Flores virides antheris flavis. Semina ot/a/rf , calyce 
longiora, inclufa propriis follicults ovatts , »0» </*~ 
hifcentibus , deciduis. 

HEXANDRIA. 

palu/lris. ZIZANIA panicula inferne racemofa, fuperne fpicata* 
Zizania fylveltris allurgens tenuis ramoia, panicuJa !a- 

xa racemofa. Btcvja. jam. 340. 
Habitat tn Americas J.ejftentrton aiis aquofis. 0. H. U. 

s/J", CuU- MONOECIA. Hexandria. 

Culmus bipcdalis , oblique ercHus , veflitus ttndique 
foliorum viginis. Rami duo , cppoftti , <r £<sy* cu>m; % 
etiarn Fioriferi. 

Folia jr.jp 6, Itevia r arundinis phragmitis latiora , 
vaginis l&vibus. 

Panicula inferne laxa mafcula , fuoerne fpicaia femi- 
nea. Ramis inferioribus capUiaribus , ftmpliciter ra- 
eemofts , hnrizontaliter patentibus , ferentibus flrres 
2 J- 3 i f e Jfil es > Spica terrninalis eretla floribus fub- 
feffilibus rachi approximatis femineis. 
' Maiculi (absque corolia) Gluma calycina diph-jU 

ia, laxa , tenui, lanceolata , decidua: vjtlvula exte- 
fiore quinqu&tervi , acuminata. V . interiore trinervi % 
angufiiore. Filamcnta 6, breviffrma, capillaria. An- 
theris lineares , pendulce , , lateribus dehi- 

fcextes. 

Femifiei FUres (absque corolla) Gluma calycina <*7- 
phylla rigidula : Valvula exteriore angufiiffima (non 
dehifcente a majore , nijt lateribus pro pifitllir). VaU 
vula interior major , cylindiica. torulofa y oktufa, api* 
ce piiofa : Arifla huic terminaiis , longa, feta^ea , 
r^7^ , fcabra. Piftilli Germen obcordatum. Styli 
2 , breviffimi. Stigmata fafciculata , <*/£<z , refiesea^ 
prevra, Semen teclum. Singulare */J ^ac^ valvuia 
• inierior margines laterales involvat et exteri'jr cos 
v ' rez olvat , ficque una alteram arclo nexn. ampieftitur 

in flofculis femineis. 

MONADELPHIA. 

itnpukes. AGYNETA foliis utrinque glabris. 
Habitat in China. n. 

Frutex ereclus ramis ultimis fubtomentejis. "^, 

Folia aliema, bifaria, fubpetiolata , elliptica , v/4f 4- 

cutiufcula , integerrima , poliicaria , utrinque glaber» 

rima , fubtus glauca vemfa. 
Flores axillares, plnres , congefii. Pedunculi uniflori^ 

teyiuiffimi ,. hngitudine fioris. 
Mafculi flores inferiores , minores , glabri. 
Feminei j?cr*.r fupericres , majores , pediwculis tomen» 

tofij, • ' _ 

pubera, AGYNEJA foliis fubtus toraentofis. 
Habitat in Ghina. 

Frutcx ere&iufculu-s ramis pubefcsntibus. 

Fo- MONOECIA. Monadclphia. Folia altema, bifaria, fubpeti§Iata , ovali -oblonga, ob» 
tufa , . ir.tegerrima , jefquipollicaria , /*pr* nuda , 
• fubtus tomentofa. 

Flores /» pracedenti. 

Obf. Facies a pttcedenti diverfa. 

Bentzoe. CROTON roliis linearibus fubrepandis nudis: vcnis ru* 
bris 

Hubitat in India orientali. jr>. H. u. 

Caulis fruticofus : ramis alttrnis , fimplicibus fubpu- 

befcentibus , determinatis. 
Folia conferta ex apicibus ramorum, petiolata, linea- 

ria f enfifjrmi* , palmaria, repanda, fubius fubpw 

befcentia: vemis rubris , latis, implexis. 

Folia tenella aut emortua fta fanguinea evadnnt. 
Fru&ificationem non vidi; ex ftatura , lafiefcentia, rar 

mis , Cafcarilla , judic§ Crotonis fpeciem. 
Obf. tigura j§iiorum multum accedit. Piuk. pbyt. /„ 

207./. I. 

Bent7.one ofiicinarum perperam e Lauro Bentzos.de* 
rivavit C§mmelinus. 

garcini. SICYOS foliis quinquepartitis erofo dcntatis , fru&ibus 

ciliatis. f* 

Sicyos foliis quinquepartitis : laciniis cuneiformibus 
quinquefidis cum acumine, fru&u ciliato. BurmT 
ind. 311. t. 57. /. 3. 

Hibitat in Zeylona. 

Folia cordata , quinquepartita finubus obtufis : laciniis 
finuatis dentibus mucronatis. Fru<frus feffilis , foli* 
tariuSj ciliatus , adpreffus. Burm. 

XXII. DIOECIA. 

. TRIANDRIA. 

juncea. ELEGIA. 

H.ibitat ad Cap. b. fpci. Koenig. %. 
Facies junci. 

Caulmi plures, fedzles, teretes , Ixves , fartli , <4s?/j 
tenaces , fimplidjfimi , craffitie vix penna , genicu» 

lo unibo. 

Folia f/> *//*. Vagine foliace* 2 3 (verfus radi- 
cem) } imbricatx^ Ults , fujc* , afi.e jubmusrwc-t*' 

ru- k tf . . . * '. 

DIOECIA. Triandria Terrandrla Enncndria. 

rudimento foliaceo Vagina medii culmi cum rudi- 

MCKto ioitaceo fimiii. 
Spstha terminalis % explicanda in alias interiores izque 
racem-fS compofitos : Fruttificatio dtfficiie extri' 
canda in fcmtnts. Antherse ct/nfrejfe, mar- 
gtne aibo. 

TETRANDRIA. 

/Vtf.MYRICA foliis lanceolatis «Jentatis : infimis integcrri* 

mis. 

Myrica conifera. Burm. prodr. .27. 

Myrtus brabanticae accedens, africana conifera. PIuk ¥ 

alm. ico t 48. / 8. 
Arb >r conifera odorata , foliis falicis rigidis leviter fcr- 

ratis. Raj. btfl. 1800. . 

Habitat ad Cap. b. fpci % 

Frutex obfcurus, ad M. Gale et ceriferam acedens. 
Folia altetna , peticlata, coriacca, nuda , utrinque 

dentibut 3 f. 4. 
Spicac axillares , eredai , folio dimidio breviorej. 

ENNEANDRIA. 

MERCURIALIS caule proffrato hcrbaceo , foVus ova- 

tis fubtotiientofisv 
Mercurialis procumbens dicoccos africana , foliis viol^ 

tticolorts. Herm fdf. a?p. 10. 
Ric'nocarpos afra. Boerh. tugdb. 1 p. 25*4. 
Jjapiiat in Cap. b^ fpei juxta latera montij Leonts. 

K<r7tig. ty. 

Caulis ramofus^ diffufus , palmaris , pttbefcent , fepe 
repens. 

Folia congefia ad articulos cauiis , petiolata , -cvata , 

t-omentfifd, ohtufa^ trinervia. 
Pedunculi axM.ires, laterales , fetacei, unifiori^ longi* 

tudir.e toiiorum. 
Flores MafCUli plures. Feminei pauciores in eadem 

p/anta. 

Fructus otalis truncatus , compreffus , fuIcatUS fiylis 

2 , fiffilis in femina 2. / 
Qbf. Synonyma a Solandra ad hanc migrare debent. 

PO= DIOECIA. Poryindm GyMndr^, 299 

POLYANDRIA. 

fmrmmtt*- CLIFFORTIA folis tcrnaris lineanbus villofis. 

fm. Habitmt im Capit. b- fpci mmritimis; floreUs mmjo. % 
CaUiis fruticcfus, mpenalis , filiformis {s^paragi frmti - 

ccfi) y imconditms; Rmmis altermis^ brevioribms , fim- 

phctkms , teretibus % pmbefcemtibas. 
Folia alterma , fubfeffilia^ termotm , fmhztmalta, limem* 

rtm, mm?sfliffimay imermim 9 cano-pmbejcemtim. Petio- 

lus krevijfimmSy flipmlmrit , membrmmacems , dilmtaSms % 

emargimaius , mudus. 
tlorcs iaterales , axillares , fejfiles, folitarii , mlbi. Ca- 

lyce ir-hylU , , coucavo. Sraminibns muitv. 

FenutLim »»* tr/i/. 

GYNAKDRIA. 

tomeutm- CLUTIA folns cllipticis otrinqoe tomentofis. 

Hmbttat in Csp. b. fpci aremofis martttmis ; florems 
Jfajo. f}. 

Frotei Spedmlis , ramofiffimus , ere&ms , * cicatricibms 
filiormm tmberculatms : Ramis terekms , pmbefccmti* 
bms. 

Folia coxfertm^ feffilim^ ellipticm^ acmtiafcula , magmi- 

tudime Thymi i mtrimqmm tomentofa. 
Fiores Imterales , folitarii , jeffilcs , /*•//// Umgiore*} 

aJbi. 

Calyi fdemtatms, extms tomentofus. 
Pctala umgnicmLtm, ovmiim, Ungitudine calyeis. 
Stamina 5*, //y/# imfideusin. Stigraa barbatum. 
Fcrnioam »•» ?w~4'. 

£ XXIIL POLYGAMIA, 

MONOECIA.. 

depmmpe- HERMAS. 

r»**. Bupeoram villofmm fmtefccns , foliis amplexicaulibus 
dcntaris fobtos vilioiis. 343. 
Perfouata foliis oblongis fiauoiis fubtns iocanis. Burm. 

mfr. io5. /. 71. /. '2. 
Habitmt md Cap. b. fpei. !}£_._ 
Plamtm mmbeliatm. 

Fo!:a raditaiia^ JmtpetiolaSa , cordata, coriscem, \ubtus 
. Hmseutofm. POLYGAMIA. Mdnoesia* marttta. myurus* fquarro- 
/us, Caulis altus , fimpiex , nudus : Squamis 2. '/. 3, aitsr*. 

nts , remotis , parvis, 

Ped nculus ^jc <i/f j /quamarum et ex apice cauiis. 
tJmbcilai termtnaiis cauiis et ramorum, peduncuiat* j 

compojit je . 

Termioalis he> miphrodtta feminea , muhiradiata : 
prduetlis untverfalibms partialtbusque plnrimis. 
Flofculi umbeiiuiirum tantum folitstii; reiiquil 
pedtceliis umbeiiuiarum truncatis absque fi&re. 
Laterales wafcuice : radtts umbeiiui* emnibus fiofcw 
liferti . 

ATRIP-EX c.i 1e herbaceo ere£o , fpllis linearibus 
lerratis. Rudf. angt. 377. 
Atriplex maritima anguftifolia. Bauh. pin. 15-2. 
Atriplex anguftifolia denrata. Pet. herb. t. 7. f. 4. 
Habitat in Angliae , Sveciae litortbus marinis. 0* 
Herba pufiiia % vtx paimaris , toitts crajjttsfuiis^ 

MANISURIS _ 

Habttat tn india. 

Gramen fruc^ficatiorse adeo fingnlare , ut vix fimile. 
Culmi adfcendentes f. dffufi , at ticuiati , laves , crajfi» 
tie fili grojjioris , pedaies, hafin verjuj ramoji ; y«- 
perne ramts aiternis s fpicifens. 

pattntia , angu- Folia graminea ^ i*via , vagtnantta, 
fiiora : vagints internoato breviurii 
tioraiia Joiia, ad hafin peduncuit . US , crajfiufcuiis. 
absque vaginis j erecla^ convoiuta [utt G.umcs), ianceoiata*. aitero 
kafi tnteriore % iongitudtne peduncuii. 
fepicae foUtari* {in cuimo 3 / 4), iateraies et termi- 
naiis % peduncuiat e , cujmts dupio crajfiores , digttd* 
les^ imbricat* : Dorfo arSius tmbricatce , fubarticu- 
\at£ , pur.ctis aiiquot auafi pcrtufce fquamis emargi* 
natis; iatere inferiore (terram verfus) articuiata % 
hifariam Jquarrofa : fiofcuiis firiatis, teretiufculis , 
prominulis. 

SPINIFEX. 

Arundo arborefcens Tabaxifera C.B. Morifi hijl. -3, p 
219. /. §. t 8./. 11. * 

Ilu mullu Rheed. mal. n.f 75*. Raj. fuppi. 614. 

Habttat in Indiae orientaiis arenojis maritimis. 

Culmi maximi , crajfitie digtti , glauci (ut totum gra* 
men) , articuiati , genicula acsrvis foiicrum in- 
firufti y iaves y farfii. Fo- POLYGAMIA. Monoecls. Folia graminea, convoluta, recurvr.to - patentta , rigi» 

da , apice fpinofa , paimaria : vaginit ampliatts , 

firiatif , iiguia ianaia. 
Fafciculi /rfj /I quatuor , terminaies , r pluribus fafci? 

culis compofiti ; proprits fafciculis e foiioiis (ab.^qttt 

vaginis) aliauoi , lanceelatis^ breviortbus ; *»/tr 

/jp/f* fapius tres. 
Spica fingula digitum fere^ longa : Rachi triquetra in 

fpinara defiaente. Floribus f, aiternis , Utcraltbus^ 

fejfiiibus , remotts* 
Flos uvato-oblmguS , /<2/?r* (aa» ventre) rachin refvi- 

ciente {ut in jolio). Gluma bivalvis: valvuiis *vs* 

tj-lanceoiatij , (Iriatis , acutis ' 
Flofculus rf//«?r hermaph* oditus; alter mjfcxilus* 
Gramen maxtmum , fimiiltmum StipE fpinificis , *r 

demia fru&ificattoae nsn difun ?wudam Qua minxs), 

adeoQue fynoaymum Rheedi huc fpe&at. 

f/Va/or. HOLCUS glumis glabris nigris, feminibus globofis al- 
bis ariftatis. 
. Holcus giumis glabris. /&r*. W/^f. 468. 

Milium arundinaceuin , fubrotundo femine. S-.vrj>ho 
nominatum. B«f& 26. Morif. htfi. $.p. 196. 

y. 8. r /. 7. T t ^ 

Habitat tn Pcrfia. £>. Lerche. ©. n. u. 

StmiilimHs Holco Sorgho, dtftinfttffimus caiytibus *- 

tris et feminibus niveis. 
Obf. Synonyma ab H. Sorgho difiinguenda. 

ftrtufus. HOLCUS fplcis digitatis, giumis valvula pertufa. 
Hahitat in India orientaiu 

Culmus articuiatitS) l*cvis , aifcendens , ramofus y fub* 
pedalis. 

Folia altcrna, remota, graminea , angufiiora. 

Spicse digitata, 5, lineares , aquales , fffbpihfie 5 rr*- 
fitufculxe, pediceliat.e : Rachis filiftrmis , piiofa, dsn~ 
ttbus bifioris: ftofcuio altero (tjfili > ^//rrp pedictUat* 
fedicello longitndine inferiorts , pitofo. 

Flofculi fftri: Hermaphrodiio inferi*re feffili \ M.<fctt m ' 
lo fuperiure pediceliato. 

Hermaphroditus : Petalis eblongis , convoluits : extc- 
riore pertafo in mtdio foramint rotundo \ arifia 
te> wivaiis, ionga , torla, hclvola. 

Ma'culus minor : Petaits iinearibus , ctnzalutis {n*n 
ftrfufo cxterivre) , mr.ttcis. 3<n 

■ - v tus. filiaris. POLYGAMIA. Menoccia.' 

Obfl Flofculi hermaphrediti foramen fpeciem diflin- 
ftijfimam ab omnibus reddit. 

CENCHRUS fpica muricata fquamis variis mucront- 

tis. 

Habitat in India orientali. Kornig. 
Culmus procumbens , fpithamaus , ramofus, foliofus. 
Folia graminea, mollia , fuhtus imprimis pilofa , vagi- 
nantia. 

Pednnculus terminalis , filiformis. 

Spica oblonga , fecunda, nuda: Rachis ntrinque mem* 

branncea, articulata , flexuofa. 
Flores glomerulis congeflis ad genicula racheos, con- 

fertis, fej/ilibus , fquarrifis e fquamis rigidis , 

ftriatis , patuiis , mucronatis , ovatis , lanceola- 

tis fxbulatisqxe mixtis. hinc fasies Tfripfaci andr&~ 

gyni. 

CENCHRUS fpica invohicellis fetaccis ciliatis quadrf- 
floris. 

Habitat ad Cap. b. fpei margines agrarum et in du* 
nis. Koenig. 

Culmus adfcendens tavis , crajfitie fili , articulatus % 

fpithamceus , genubus infiexis. 
Folia graminea: vagina firiata. 

Spica / , digif aquatis fed brevior : floribus alter- 

nis fparits 

Flos quadrifl&rus : involucro <**• Ariflis numerofii r, /«- 
inferne ciliatis : interioribus flofculo longinribus. 
Flofculi feJfrieS) oblongiy bivalves: hermaphrodiris 2; 
mafculis 1. Jjritftaiw.ANDROPOGON fpicis digitatis , calycibus perfiftenti- 

bus , corollis ciliatis. 
Habitat in India orientali. 

Calmus articulatus , Uvir , erefius , Jimplex , psdalis. 
Folia 3, alterna , remota , gramtnea , angufiiora , mar- 

gine fcabra: vagina l<cves , fiepius longitudine folii* 
$p\c& dtgitatce , IO, Hneares , ecquales, extrorfum fe- 

cunda , erecl* , feffiles. Calycibus etiam pofl fru&ifi- 

cati§nem deciduam perfiflentibus. 
Calyx : Gluma bivalvis , biflora, fejfilis : valvulis Ian- 

ceolatis , acutis : exterisre longitudine corollte ; /'«/£- 

r/fiiv breviore. 
Flofculi £/»1; Femineo inferiore ; Mafculo fuperiore KDLYGAMIA. Monoecfa. 303 

femineus. Petalo exteriore ovato, covcavo^ ciliato ; 

ari/ia terminaii , reda y longtore; PetAo tntertore 

mtnOre^ Icevi * matico. 
Mafculus Petalo exteriore obcordato , fornicato , 6^- 

tujifjiwo^ ventricofo : arifia terminali redt. Pe- 

talo ii.teriore fubrotundo ^ fornicato f obtufijfimo * 

*r//2*? terminaii , rr <#<i. 

cymbark ANDROPOGON panicnla fparfa , bracleis cymbifor- 
*w # mibus, floribus transverfis ariftatis ternis. 

Habitat in india orientdli. Kcenig. 

Culmi orgiaies, lavtjfimi , fardli , eredi ^ maximam 
partem tetli foiiorUm vaginis , crajfitie pennce. 

Fclia graminea , majufcula , pedalia , Jlriata , margine 
fcabra : vaginis lavibus. 

Paniculse axilits foliorum fuperiorum in unam di~ 
fperfie, plurimae , pediceiits captlLiribi'< , 
panicuia pedaiis, fpediabilis braftets florum purpw 
rafcenttbus. 

Bra&ea (tnmquam taiyx in flore compofito confidcran» 
da) tnfiora^ cymbiformis f» ovata, acuminata , 
cava , membranacea, purpurafcens , tranjuerfe po/i- 
ta, coliigens in finu fuo rlores tres, tranfuerfim po- 
Jitos, in pediceli» brevi piiofo e finu bra£iea>. 

Flores tres (prtcter accefforios) , fejfiies in pedicello 
communi (intra hraHeam) : -Cslyce communi diphvl- 
lo : foltolis paribus lateraltbus ianceoiatis , longttudtue 
flofculorum , difianttbus . 

Fiofculi Hermaphroditi 3, feffiles, fubuiati: Arijla ter* 
mtr.aii , ionga , iorta. 

Mafculi 2, pares, angujiiores^ mutici ^ her- 
maphrodtti, adflantes pedtcellts propriis\ ex- 
cepto intermedio hermaphrodtto , cui uni- 
cus adftat fiofculus mafcuius. 

nuttnt. ANDROPOGON panici.la nutante, calycibus quadrf- 

valvibus trifloiis , fiofculo hermaphrodito ariftato- 
Habitat Q H. U. 

Culmi multi, pedales, raniofi , genicttlati , -laves , /#- 

peme fubnutantes. 
Folia plura , aiterna^ lavia, margine fcabra , vaginam 

verfus ciliata: vagime comprefjg , Jiriat^ , cartnat^ 

fupremo margine ciliatte.^ 
Racemus terminalis folioCus decompojttus nutans, 

Kacemi partiaies , ctiiuii. 

U i Pc- 304 POLYGAMIA. Monoecia. 

Peduncali laterales , gemini , re&i , filifortnes. 
Calyx communis , tetraphyllut , triHorus : valvulis (a* 

flofculorum rudimentis\) lanceolatis , aqualibus , 

/w r^r// adfperfis. 
Flofculi /rrf : Hermaphroditus fejfilis ; Mafculi duo , 

pedicellati. 

Hermaphroditi Gluma bivalvis , lanceolata , acuta. 
Stamina 3 , brevia. 
Styli 2 , clavati , />/7#/i, Arifla e germinis hafi , /*»- 
, torta. 

Obf. Species habet multa communia cum A. Gryllo f 
_/^</ «0« omnia. 

froftra- ANDROPOGON pedunculis umbellato-quinquefloris 
**«t. ecaliculatis, rlofculo hermaphrodito ariilato. 

Habitat in India orientali. Koenig. 
Culmi multi , pedales, ramofijfimi , geniculati , Istves 9 

proflrati , radicantes. 
Folia plura , alterna , lavia^ margine fcabra^ vaginis 

fuis vix longiora: vagin* compreffce , folo latiores. 
Pedunculus fiiiftrmis ex alis ultimis foliorum ramo* 
rumque apicibus , terminatus umbella multiflora y 
.J?arva, quinqueflora. Calyx communis nullus y fed 
ejus loco barba brevis. 
Flofculus centralis umbella , hermaphroditus \ : gluma 
bivalvis , oblonga : arifla conpjrta, lonpore. Mafculi 
2 flofculi fimillimi , muiici , pedicellati , infidentes 
baji hermaphroditi ; pedicellis longitudine flofculi 
hermaphroditi. 
Flofculi laterales umbelU , 4, nequales , pedicellati, mu* 

mafculi. 
Affine pracedenti. 

DIOECIA. 

CHRYSITRIX. 

Hibitat ad Cap. b. fpei. Kcenig. %. 
Statura Sifyrinchii. 

Folia en/iformia , equitantia , , palmaria f. fe~ 

dalia. 

Sapus folio fimillimus y compreffo-membranaceus , /tfr- 

minatus jpatha. 
Spatha bwalvis : Valvnla altera refia , ^#4/1 /<rtfp# 

continuata\ Valv. altera inferiore dehifcente , <»- 

Flos POLYGAMIA.. Dioecia. 30? 

Flos e fcapi margint altero fupremo , quafi Fafciculut 
fafligiatus fetarum aurearum , coar&atus Pertantbio 
cartilagtneo. 

ericoides. STILBE fpicis lacvibus, folii? quaternis lanccolatis. 

Selago capitulis feffilibus terminalibus caulefcentibus , 

foliis qnaternis fubimbricatis. Mant. 87. 
Habitat ad Cap. b, fpei. "5. 

Statura Eric<e. Folia quaterna^ lanceolata , acuta f 

via, jubtus convexiora quafi bican 
nata carinis remotis obtufiS. Spica 
terminalts , feffili* , excrefcen'. Oo- 
rollx Uves. 

finaflr*. STILBE fpicis hirfutis , foliis fenis linearibus. Berg. 
cap. 30. t. 4. j. 6, 
Selago pinaftra. Sp. pl. 836. 
H:*bttat ad Cap. b fpei rivulos. 
CoroIU utrinque lanata. 

nympbai* FICUS foliis cordatis fubrotnndis mucronatis integerri- 
folia. mis glabris, fubtus glaucis. 

Ficus foliis ovato-cordatis integerrimis glabris. Mill. 

dttl. 9. 
Habitat in India. % 

Folia in boc genere maxima, Nympha** lutea; faria^ 
fubund.ita, obtufi cum mucrone , pendula quafi pel- 
tata^ glabra, fujbtus albtda. 

/fl*iV<2r/4.FICUSToliis cordato-ovatis fubderuiculatis, fubtus tomea- 
tolis f. 

Ficus padana. Burm. ind. 216. 
Habitat in Sumatrae fago Padano. 
Venenatijfima fertur. 

XXIV. CRYPTOGAMIA. 

FILICES. 

circinalts.CYCAS frondibus pinnaiis : foliolis linearibus planis Sp. 
plant. 163-8. 
Filix, efl^ nee Palma. 

Pollen nudum , absque Anthera; adcoque pulvis in a* 
verfa frondium Fiiicum pagtna eft Pv/len nudurn 
U 3 An* CRYPTOGAMIA- Filices, Anne Fovilla (pulvis intra pollen Filieum, inter 
efuas Kquijett) viva f motu vitali gaudens e poHine 
foecundar/dts germtntbus prodeat , quod puivis e 
Marchanra extexs et fe movens videtur indicare ? 
Apertt hoc polieft januam Cryptogamiic. Adeoque 
cryptogamia hac gaudet polline absque Antheral 

pelypidioi- ONOGLEA frondibus bipinnatis fru£ti6cantibus , opei> 
dej, cuiis trivalvibas. 

Hahttat ad Oap b. fpei in fiffuris rupium fummarum 
WKtts 7 <bula>is. Koet.ig. 44 

Strrps rept^ns , fiitfnrmis , nitidus , rufus $ radicans. 

Frons compofita. F 'oiiola bipinnata , oppjcfita, paten- 
tia. PinriiB fubovP fit* , remeta^ lineafas , pinnati- 
fidjg uffue ad coffam, obtufiufcjfla. 

Fructificari >nes (ut in Polspodio^ verfus bafin denti- 
cularum margtnales , rar.v , pianiufculee , obtefia ca- 
lyce trivuii i f. membr&na fripartita , * centro ver-> 
fus bafin fiffa. Kornig. 

Obs fr 1 ci-ficationes rbtunda , £f<5<* operculo m&nbrt- 
huce-j , trivalvi y margine fixo , videntur potius in- 
dicare Onoclese genus , quam aliud datum , licet O, 
fer.jitiva foliis pinnatls apice fubracemjfis 

eapeptfis. OSMUNDA frondibus piunatis* pinnis cordato-lanceo* 

i tis crenulalis. 
flubitut tnter monies Cap b. fpei , /#^r montem ta- 

bnlarem et Diaboli , rivulum. Kaenig. 
Frons foltarea , ^a^»? pedalis , fvmpliciter pinnn- 

ti\ flttpe pdeaceo. 

PinnaD jefiile.' f er.fiformes , tranfuerfim ftriatte , /<?r* 
rulatce , apprsximat* 9 ctirdat# , cimplexicau* 
les , lccz ej. 
Scapus * Fronde fruStifi':ante formatus. 

Pinnge lineares , difiicka , alterna , remota, digitales^ 
craffitie penxce anferince, matgine revoiutce , tegen- 
tes prtwfiYn fruBficativnem , demum difcum mar* 
gtnibus ixt<. r edum , i*# A crofttchts . 
Obf. ultimam fettianem Ofmundae fpeflat. 

phymats- POLYPODIUM frondibus (implicibus trifidis quinque» 
^z. lobisve lanceolatis fupra fruftificationes verrucr-fis. 

. Polypodium vario modo divifum acutum et obtufum. 
Barm. Zeyl, 196 86. 
Filix Hemionitis phymatodss. P/»i. 404. /. CRYPTOGAMIA. Filices, 3*7 Habitat in India orientali. 

Frons fimplex , trtfida f quinquefida : lobis lanceola* 
tis , tntegerrimts : media majore ; lobis reliquis late- 
ralibus 

PunCta frufiificantia fatis magna, fparfa, remota. Pa- 
gin.e fupenorts , fupra punda , Juperficies gibba et 
elevata. 

fragrans. POLYPODIUM frondibus bipinnatfs ; pinnis ovatis fub- 
lobatis oDtuiis iubtus nudis margine reflexis , fru&in- 
cationibus marginalibus. 
fjabttat in Gallia auflrali Baro Capucinus ; ad muros 
„ , FunfchaL Kcenig. 

Statura P. jragms. Recens Jiccatum frangrantiffi- 
tr.um. 

Stirps atropurpureus , Ixvis, baf.n verfus paleis heU 
va/iSo 

Frons palntaris , bipinnata , lavis. 

Pinnas vpf-ojit.e , fijfiles, ovat.e , obtufg , utrinque 
leeves , ptnnatifid* , margive tenui refiexo frucli- 
ficationes primum tegente ut tn Ptertde. 
Fru&ificationcs marginales taxtum, teflce Jquama pro- 

prta renifvrmt , omntno Polypodit. 
Species Pteridi proxima, ad Poljpodia ob Jquamam 
propriam relatum. 

*fajffrurum.?OhYPODl\JM frondibus bipinnaiis , pinms ovatis in- 
ciib denticujatis , fubtus paleaceis margine reflcxis, 
fru&ificationibus marginalibus. 
Habitat ad Cap. b. fpei. Koenig. 

Struciura omnino pr*ec edentis , fed triplo major et craf- 
Jior , fttpite toto paleis ptlofo. Frons tot a denfe ob- 
tetta viliofitate paleacea. Pinnae argutc et profttndg 
ferrata f. potius tncifo-crenata 
Fru£tificatio ornnino ut in pracedenti. 

virgini- BLECHNUM frond bus pinnatis: pinnis multifidfs. 
cum. Hubitat tn Virgima. 

Statura Polypodu F maris. 
frous ptnnata I*vis. 

Pinnas ianceolata , feffiles , femipinnatifida , acuta : 
laciniis obtufis, integerrtmts . 

radicans. BLECHNUM frondibus bipinnatis : pinnis lanceolatis. 
crenulatU, lineolis ftuctincanribas interruptis. 

U 4 Fi- CRYPTOGAMIA, Filiccs. Filix mas vulgari fimilis , pinnulis amplioribus planls 

nec cfenaiis , virginiana. Pluk. alm. t. 170. , 
./..*.. 

Hahtt&t in Virgiriiaj et Madera? rtmis rupium profun- 

dis argillaceis . Kbnig. 
Frons infra apicem radicans. 

Pinnse lavceolate , feffiles, bafi fubconeurrentes, tenuifji- 
ma caiiofit ate Jerratce , acuminatae^fubtus magis venof*. 

hineci frufiificans juxta ntrvum , fed interrupta quajl 
ex pux&is oblongis. 

taudatUfn.AT>JANTUM frondibus pinnatis falcatis apice caudatis. 

Adiantum caule reflcxo : pinnulis aitemis ftriatis in 
flimmo crenatis et frugiferis. Burm. Zeyl. 8. t. 

ilf- T : 

Jiabitat in India orientali. 

Frondes r» fafciculum enati more Afplenii T^richoma- 

nts. 

Stirps fpithamgus f. pe.dalis , verfus alterum latus cur<- i 
vhs , ferrugincus , Jitbpubejcens , pinnatus ( pinnis 
verfus apicvm minutis remotis) , excurrit in fi- 
lum fubnudum , /iej»* radicans apice. 

Prnnc alterna , fubfejftles , cuneata , dim<diatce, latere 
fuperiore dtcatatte et ad medium incijo mulffida: , 
obtuf<e , flrtatee. 

Frudtiflcaiiones ^ apicibus pinnarum reflexis. 

minutfa MARSILEA foliis quaternis denticulatis. 

$ Mariiiea cormandeliana. Burm. ind. 237. t.6i.f. 3, 1 

Habitat in India o- ientali. 

Marfileae quadrifolia foliis quaternatis (''ntegcrrrimis. 

flimillima a qua dijfert Caulc rigidiore , mino» 
re uti teta planta. Foiiis extremo denticulato-cre- 1 
nulatis , feptuplo minoribus. Capfulis futura dorfa- 
li ad bafin bidentatis , lavibus , compreffis. Varie- 
tas # minutiffima , tfidetur hujus varietas , 

pturima fere integerrima , nwnulla tamen cre^ 
vttlata funt. 

MUSCL 

peduncsi- PHASCUM acaule, am«era pedunculata. //»# *»g7, 
Utttm. 39 l - 

Bryom ampullaceum , foliis ferpylli pellucidis, collo 
eraffiors. 4 Z>/7/. m/^. 344. *. 44. /• 4- CRYPTOGAMIA. Mufcu 309 

Habitat :n Europs Ericetis humidis. 
Anthera inferne nigricans. 

ramojum. MNIUM caule ramofo erc&o , pedunculis feminefs a- 

xillaribus. Hudf. angl. 403. 
Mnium majus mmus ramofum, capitulis pluvcrulentis 

crebrioribn c .. DUl. mufc 235*. t. 31./. 4. 
Habitat in Europae paludibus. 
An Varietas alius fpeciei 2 . 

imberbe. BR.YUM sntheris ercclis orc dilatis , foliis carfnatis 

j)atulis. Hudf angl. 409. 
Bryum tenue imberbe pallidum , foliis crebrioribus. 

Dill. mufc. 382 t. 48. /. 46. 
Hub^tjt in Europx arenofis graminofis ad fepes. 

rubrum. BRYUM .anthiri nutante oblon^a, foliis fubulatis , caule 
timpliciffimo m^dio pedunculifero. Hudf angi. 413, 
Bryiim tiich -des, capfulis rubris cernuis. Ditl. mufe. 

390. t. 5-0 /. .-9. 
Hasitat in Europas graminofis. 

alpinum. BRYUM anthcra pendula oblonga , foliis ovatis acumi- 
naris cnrinatis, furculis ramofis , axillis pedunculife- 
ris Hudf. angl. 4T4- 

Bryum hypnoides pendulum fericeum , coma infigni a- 
trorubente. Dtll. mufc. 394. t. 50. f. 64. 

Hal-itat in Europse rupibus , tenui terra teftis. 

unguicu- BRYUM antheris ere&is oblongis , pedunculis aiillarr- 
latum. bus, foliis erectis acutis carinatis. Hudf angl. 410. 

Bryum unguiculatum barbatum , furculis in furnmitatc 

cralfioribus. Dill. mufc. ;S3- 48. /. 47. 
Mufcus capillaris, capitulis ereitis lageniformibus. Bu#b* 

cent. 2. p. 9. t. 1. f. 9. 
Habitat in Europae muris, arenofis. 
Folia luteo-virentia. Pedunculi breves , axillares fol'19- 
rum. 

palufire. BRYUM anthcris ereclis fubrotundis axillaribus , foliis 
fubulatis difhmibus. Huf. angl. 411. 
Bryum paiullre xitivum, conferv» facie. Dill. mufc. 

375-. *. 47. f. 36. 
Habitat m Europcc paludibus. , 
U S HY- 

Mufcos, e D. H.id/oni Flora anglica dtfumtos, adpoCm. 3i« GRYPTOG AMIji. Mufci. 

jiUcifoli- HYPNUM furcuHs vagis ramofirlimis , ramjs filiformi- 

um. bus, anrheris obliquis. liudj. angl. 421. 

Hypnum feiiceum ramofius et tenuius, capfulis acumi- 

iratis. D/7/. wa/f. 327. * 42. f. 62. 
Habttat in Europas truncis aiborum. 

gracile. HYPNUM furculis rependbus , ramis fafcicuhtis tereti- 
bus ere&iufculis, antheris ere&is ovatis. Hudf. angL 
430 n. 41. 

Hvpnum gracile ornitbopoilioides. Dill. mufc. 320. 

* 4i /• ff- 
Habitat in Europas Fagetis. 

compref- HYPNUM furculis pinnatis comprerlis , foliis acumi- 
fum. natis recurvis , antheris ere&iufculis ovatis. Hudf 

*»gl. 42.3- * 

Hypnum fllicinum fericeum molle et pellucidum, mu- 

cronibus aduncis. Dili. mufc 286. t. 36. /. 2. 
Habitat in Europas truncis arborum, 

fyhati. HYPNUM fronde pinnata ramofa procumbens, foliolis 
cum. acjaxis , medio pedunculifera. 

Hypnum denticulatum pinnatum , pinnulis limplicibus 

reciioribus. DHL mufc. 267. t. 34. /. 6. 
Habttat in Sylvis Europae ad radices arborum. 

ALGiE. 

muhiflo- JUNGERMANNIA fronde repente ramofa : foliolis 
ra. altemis geminis fetaceis aequalibus. 

Jun^ermannia fronde limpliciter pinnata bafi florifera ; 

foliolis acutis. Hudf. angl, 431. 
L ; cher.ailrum multiflorum exile , foliis anguftifTimis. 

QilL mufc. 481. 69. /. 4. 
Habitat in Angli^, Svec!33 fylvis. D.D. Sahlberg. 
Stirps fiiiformis , deprejfo-planiufcula , ^epens. 
Foiia aiterna^ ubique geminata , Jetacca , tequalia 9 

hyalina % vix articulata , oculo armate videnda. 

crocatas. LICHEN foliaceus , margine pulvereo flavo. 

Hahitat tn India. K&nig. 

Foiia Lichenh hepattci tnftar foliacea , Uvia, margi* 
#e fiibjinuata fcabraque , fubtus viihfo-adh*rentia, 
Margo adfperfus puivere flavo. 

LI- CRYPTOG AMIA. Alg». 311 

cbryfo- LICHEN foliaceus fubimbricatus lincaris lacerus cilia- 
p.e:alm»s. tus; peltis elevatis radiatis fulvis. Koenig. wjf. 32» 
Habitat in Cap. b. fpci tupibus. 

lumbrica- ULVA tubulofa ifrhmis fubarticulata. 
///. Habttat ad Cap. b. fpei. Koenig. 40. 

Culmi ex eadem bajl plures , parum f. determinate 
fubdivift , craffttie penna anferina , longitudine di- 
gitt , e*edt y tubulof. , membranacei , flavefcentes , /r- 
retes % aquales , r»/«f articulati (fed dtaphragmata 
nuila perfefia, vetum tantum marginales) ifthmis 
(aliquatenus fimiles Tubulariis , diverfi). Fafci- 
cuius papillarum veftcalium f rudimentorum tamo* 
rum ex aptce. culmi. Diverfffima ab Ulva inte- 
Jitnali, 

fapilhfa. ULVA hnceolato-fubulata undiquc papillis muricata. 

Fucus muricatus. Gmel. fuc. 111. /. 6. f, 4. 

Habitat m Mari j^Ethiopico. Kcenig. 41. 

Ulva longitudine vtx digiti , craffute fere digiti , 
va , Jubianceolata , altete iatere Uugitudinaliter con- 
nivens quafi canaliculata ; undique tetta Papillis 
catnofis , obtufts , fubdec urrenttbus , fiavis ; at iutus 
canaltculatum fapilias paucas gerit, 

rugcfa. ULVA tubulofa ramofa rugofa. 

Habitat ad Cap. b. fpei. Kotnig. 39. 

Stipites aliquot ex eadem baft radicaii , longitudine di* 
giti , craffitie vix dtgiti , tenuiffimi , /&// fiflulofi , 
cre&i, memieranacei ut U. inteftinalis , rugtjijftmi , 
4p/Vf aperti. Rami aliquot laterales , adfcendentcs , 
ftipite paulo angujliorcs brevioresque , fimpiices , 
w//*»#4/*. 

/^n/(fr*;.FUCUS caule filiformi dichotomo, frondibjs membra- 
naceis enliforrnibus folitariis ferratis : terminalibus pe- 
tiolis inflatis. 

Habitat in oceano j*Ethiopico r prtfundiffrmo mari 
f#pe enatans infulasque quaft f§rmans. Kosnig. 

mf* 4 2 - 

Caulis filtformis , compreffus , dishotemus , omnium lon- 

giffimus et max*rmuj. 
Frondes petiolat* , alter?:*, remota*, enftformes, absque 

c*ft>.t , membranacex : jerraturis alterms , rerrons , 

priduclis, crcdis, 

Petioli CRYPTOGAMIA. Algs. 

Petioli fuperne verfus folium intumefcentes- in Vefi* 

culas, figara et magnitudine pyrifermer, 
Maximus forte omnium Fuctrum. 

&uecinalis.T\J GUS ftipite fifhalofo, fronde pinnata coriacca: fo* 

liolis enfiformibus intcgerrimis. 
Arundo indica fluitans. Bauh. pin. 19. 
Trompetgracs vulgo. 

Hahitat in Oce&no, extra Cap. b. fpei , lapidihus pr*~ 
jundiffimis innatus , inde f<epe evuljus natat , et ad 
littora rejicitur. Kcenig. 43. 

Radix fibrofa, lignofa. 

C3ulis fublignofus , teres, e bafi attenttata fenfim in- 
craffatus , fifiuinfus , demum inflatus , tiltimo iterum 
attenuatus , tumque fe expandens in Frondem lan- 
ceplatam. 

Frons terminalis , absque cofia coriacea, pinnata; 
feliolis enfiformibus , giahris , integerrimis , 

nuatis. 

Obf a Fuco digitato differt foliolis bafi attenuatis, nee 

iaciniatis. tntatus. FUCUS fronde plana obtonga prolifcra ciliata ramen- 

tis foMceis confertiflimis. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 

Frondes lineares f. obionga f. lanceoiata , fanguinea v 
aveniz , apice prolifera frondibus et Jic ultcrius. 
Margo fr&ndium denfijfime ciiiatus ciliis concolonhus 
denfijfime congefiis ; hac cilia ex folioiis mmutijfi- 
K?is iaceris f. ivcifis. 

pettofus. FUCUS frondc plana oblonga divifa pi&a venis ra- 

mo(is 

Habitat ad Cap. b. fpei. 

Frons ohionga , iinearis , iatitudine digiti , fanguinea , 
lavis, margine dentibus f iaciniis aliquot. Super- 
ficies froncits quafi piSia venis longitudinalibus , ra» 
mojis , elevatis , fuperficie craffiori-bus , latiujculis , 
eonfertisj minus ittvihus , faturatius rubris. 

piqueter* FUCUS fronde ancipiti ramofa, foiiis petioJatis denti- 
culatis , frudtiflcationibus imrnerfis oblongis trique- 
tris. 

Habitat in Mari Capenfi. Kcenig. 

Frons CRYPTOGAMIA. Fungi. 315 

Frons Iinetris , continmata , membranaeea : ramis la- 
terslibus. 

Rami fimplices, breviores , fru&if.cantes , denticulati '.. 
Fru&ificarioncs ovali- oblong* , vejicuiares , immerfa , 
folitaria una poft alteram ; ttittmje fspe pedumuU- 
ta: vejicula unica triquetra denticulata. Vef.culcS 
omne? J. immerfe f. pcdunculat* ex ancipiti froude, 
tamen alis triquetr* funt. 

FUCU5 ramofus teres aphyllus , denticulis verticillato» 

ternis. 

Ftfcus denticulatus. Burm. prodr. 1%. 
Habitat *d Cap. b. fpei. 

Stirps cartilaginea , teres , varie ramofa , palmaris, dia* 
phana^ apbylla ; dentibns verticiilatts % fapius 
ternis , inermibus. 

FUNGI. 

pijlillare. LYCOPERDON clavatum, ftipite torto. 

Habitat in India orieataii. Kxxig. , 
Fungus fpitbamaus , clavatuj % croceus. 
Stipes ovjtu, cylmdricus , iutus fibris longitudfna* 
libus tortus, 

Clava terminalis , ovato m oblonga , ftiptie quadruplo craf- 
Jiar , */»/>/» longior , veflitus membrana crocea , r*- 
/>/^.a pulvere ferrugiineo. 
Conf. Lycoperdon clavae effigie. Tournef. inft. 564. 
Fun^us ckvatUb albicans italicus pifiillaris. 
/. 107. ro/or? dijfert. 

MUCOR vitidis granulofus. 

Habttat in Europs : Svecia Ugnis putridis. 
Crulta viridis e Granis fubrotundis , inaquaiibus , r/- 
ridibus , humido-gelatinojis. 

APPENDIX. 

GINKGO. Kamph. ameen. Sli. t. 813. 

Habitat in Japonia. Gordon HortuL angl. vivam ar- 

borem dedit. 

Arbor Cd#/tf tereti y lavi : Ramis altcrnis , patenti- 
bus. 

Folia ( /* prxcedentij anni Gemmis tetraphyllis 
fuatuer ) , alterna , petiolata , cuneata , /# , CRYPTOGAMIA. Appendlx. 

ttenia , fuHus ftriata, extimo rrtundatd , biloba , e- 
rofa, vbtufa. k 
Petioli longitudine folii , baji fupra pubefcentes , 
x*<?j, teretes, Jupra plani , ftri&i , <^>/V* excurren- 
tes utrinque fub folio. 
Fruttificatio ntn dum innstucrat , prtter ea qua habet 
Ktmpbertts. OB OBSERVATIONES 

in 

SPECIES PLANTARUM 

cwn Emendationibus et Animadverjionibus. 

MONANDRIA. 

Coftut arabicus. Synonvmon Jacquini excludatur, cui CorolU 
fulpnurcac, ncc rubrae et Strobilt fquam* ad« 
eo dur» , uc vix aperiri queant. 

K«mph. Galanga. Calceolus philippefcfis pumila, plantaginis folio, 
radicc alexipharmaca. Pet. gaz. 29. /. 19. 

Thalia geniculata. Synonymon Shanpi determinare diftinSam 
fpeciem laciniis integris nec repandis. Mill. 
lex. & Brown. jam. * 

Baerhavk trt8a. Caulis ereGus, atro-purpurafcens, adfpcrfus ato- 

mis f. pilis breviffimis 
Folia ovata , undulata, acuta, margine fc&bra. 
CorolU ctlindrica:, albse, jfariam rufefcentes , 

laciniis acutis: interjeeiis denticulis. Stamtna 

duo. Stigma capitatum. 
Boerhavia diandria Burm. ind. 3. /. 1. /. 1« 

diffufa. caulc diffufo, foliis ovatis. 

feandtns. Baerh*via floribus diandris , folfis acutis corda- 
tis reflius. 

Caulis 6pedalis, ftricliflimus, re&us, lasvis. 
Folia cordua, glabra. 

UmbelU fexflorac: Involncrum yphyllum, deci^ 
duum. 

Cerolla diandra, viridefcens. 

$i[\CQITi\iktrkafta„Forfter in A<Et. Angl. 1767. vol. tf. /.312. itC- 

rum Stamina 2 nurneiat. 

DI- 31« DIANDRIA. 

DlANDRIA. 

Jafminum officinaU. Jafminum flore albo candido odorato. L«b. u. 
106. Bejl. eyfi. aft. 2./. 2. 

grdndifior. Jafminum hifpanicum , magno flore externe 

rubente. Bauh. hiji. 2. p. ioi. Merian. 
furin. t. 46. 

Circsa minima. DirTert a lutetiana Cauie proftrato ; nec ereclo.. 

Foliis cordati*, nitidis, dentatis ; nec ovatis , 
, opacis , fubferratis. 

Vcronica hybrida, Cauies adfccndentes , fimplices , vix pedales. 
Spica terminalis, oblonga. 
Foiia ovalia , obtufiufcula , pubefcentia , utrin^ 
que viridia, ferraturis groffi» obtufis. Petioii. 
margmati f. margine dilatato. 

heliidieides. Folia obtufa , crenata : caulina fsepius 3 pa- 
rium. 

Calyds foliola hirfutiffima , apice glandulofo- 
. vifcida. 

fruticuhfa. Veronica faxatilis. Bauh. hift. 3. p. 284. 

Raj. extr, 261. (removcnda a V. alpina una 
cum. Jacq. vind. 200.) 
Facies Ver. ferpyllifolias. Cauies inferne pro- 
cumbentes , perennantes ; fuperne ere£fci , an- 
notini. 

Foiia obtufiufcula, fubcrenata. FruSlus magni. 
Calyces ^fidi , parum pubefccntes. Coroll<e al« 

bx fhiis fanguineis; nec ut in V* alpina vio~ 

laceae. 

aipina. exclufo fynonymo J. Bauhint. 

, 'feucrium.Caiyces quinquerldi (ncc 4tldi) furtt in Te«* 
crio, proftrata, pe&inata, auftriacea, mukifi- 
da, latifolia, fibirica. 

ntoniana. Cauiis repeiis j Caiyces ^fidi. Foiia fubtus 
rubra. 

Ra^ iblANDRlA. ' 31I 

$tactmi % ut in V. fcutellata , capilhcei , foiiig 
muito longiores , paucis tioribus. Fruclui ox- 
biculati, bafi apiceque emarginati. 

Cham&drys. cauie debili itge bifariarii pilofo. 

romana. Pte/d eredh , giabra - H palraafis. 

Folta lanceolata, obtufa, deme urio altefove ob« 
foletiore : infima fubpetiolata ; fuprema inte- 
gerrima. 

fiorei axillares, feffiles, albi* apud hos ia hor- 
tis non explieandi. 

Jufucia piiia. Caulis ftriatus. Folia difco macula lucida. 

gavgttics. Cafva caniram. Rhttd. mal. 9. p. 109. t. 

-Dhuthcx^ comata. Juftici® omnes anthera unica in Jaca. hift. a~ 
mer. ad hoc genus fpe&ant. 

Gratioia virginiana. Gratiolse affinis chamc:dryo:des. Pluk. alm, 
180. t. 193. f. 2. 1 * 
Cauits procurabens, varians plurimurri magni- 
tudine. 

Folia oppo G ta , fefSlia, verfus apicem ferrata y 

variant trifida. 
Ptduaculs axillarel , uniftori. 
Capfula calyce duplo longior, (lylo perfiilente, 

tJtricuia. fnbalata. Folia capilhlcea. Flores albi. Clayt* 

Verbena indica. Folia undulata j minime ciliata. Caulis viridit* 

jamaictnfis. Folia ferrata , bafi cHiata. Caulis purpureus. 

Ziziphora c apitata. Fhres omnes terminales fafciculati. Corclla abs* 
que macula palati , quce occurrit -in Z, te«» 
nuiore; 

Monarda didyma. pafl 216 addt. 'Trew. thrtt. 32. t> 66, 
Folia fuprema canefcentia. 

fun&ata. Clinopodium anguftifolium virginianunt 4 iamil 
fiore luteo macr.lato. Mvrif, hijl. i.p* 27 r. 
f. u t. 1/. 8. »,*/*, 

X Cau- 3i8 DIANDRIA. Caulis perennat. CorolU lute» pun£Hs purpu~ 
reis. 

Brafiece fubviolaceae 4 majores, 4 minores, prae- 
ter folia verticillorum. 

Salvia lyrata. B. Horminum virginicum Sp. pi. 832- huc re- 
feratur , qucc eadern eft planta , in Europa flo- 
ribus clandeftinis. 

dijermas, Salvia viilofa et vifcofa, folirs lanceolato ovatis 

verfus pettolum angulatis. All. hort. 49. n. 4.* 
Salvia caule fruticofo , foliis ovatis finuatis cre- 

natis rugofis hirds. Ard. fpec. \ . p 3 9 t. 1. 

pertinet ad hanc, non vero ad fyriacam. 
Planta tota pubefceus villis apice gtutinoiis. 
Yelia cordata,. oblbnga , crofa , rugofa, pube- 

fcentia. 

Br«$e<£ cordatse ^villofx , acutiufeulae , calyce 

fere breviores. 
Caiyx lab fuperiore 3dentato aequali; L. infe- 

riure ifldo acuto. 
Coralla Latx fuperius erecTtum. L. inferius con- 

cavum : laciniis lateralibus porre&is. Antherd 

cxfertse. Styiuj alous. 

ittdica, Horminum hirfutum, flore violaceo punclis ad* 
reis notato. Morif. hift. 3. p. f \i. t. 13. 

f. 16. ; %. 

Caulis 3pedalis, herbaceus, quadrangulus , obr- 
tuius, aibo pilofus uti petiolf. 

Folia cordata, oblonga , rugofa, nudiufcuia, fub> 
tus pik)fa, lateralibus lobata , fuberofa, petio- 
Iata : fummo pari feflili. Fol. rloralia corda- 
ta, feflilia, integra, acuta, parva. 

Caiyx fubcompremis : Lab. fuperiore ^demaro j 
intermedia minorc. L. inferiore bipartico * p:«» 
pilofo^ vifcofo. 

Coroila rnagna , caerulea: Lab, (uperiore falcato' 
compreffo ernarginato. L. inferiore gfido: in-> 
termedia magna faccata biloba fundo aibido ; 
Lobis maculis violaceis rnargme albo , mox 
luteo : laciniis lateralibus homontalfbus lan- 
ceolatis porreclis replicatis; sdeoque labium ir«- 
ferius reprasfentat Fucum f. Apem. 

Obf. in differenua pro acute crenatis hge late- 
ribus fublobatis. Ca~ TRlANDRIA. 310 

£ iutincfa. Calyx trilobus. Coroila falcata , rlava , fufco 
*puu£tata. Lab. inferioris intermedia crenata. 

canarienf.Calyx quinquefidus, hifpidtis ! lacinia fuperiore 
majore, obtufa, trifida; inferiore bipartiw. 

durea, Calyx triiobus , campanulatus , bafi villofus, 

pinnata* Caulis pilofus. 

Fulia pinnata , erofa , impari majore ; fuprema 

minus pinnata. 
Calvx ovatus, hirtus, infiafus ore coinpreftb ob* 

tu(b absque dentibus. 
Corolia non falcata, purpurea , parva. TRIANDRIA. 

Valeriana ruhra. g. foliis Hnearibus, dimidio angunMoribusj. 

ctrnucop, Pappus nullus et Pedunculi incrafTati , ut itl 
echinata. 

« 

fa^ro/ii. Valeriana alpina minor C. B. a Burfero cui Ra« 

dix ramofa. 
Folta cauiina utrinque pinnis duabus» 

faxatilis» Folia caulina 2 , oppofita. Racemi brachiati* 

thinenfis.S\rc\\\\\m& Boerhaviae fcandentt, fed oppofitis ra* 
mis et pedunculis. Folia utrinque repanda \o* 
bis duobus. UmbelU proliferae f. paniculatae* 
Fruclus minores. 

Locufla. /3. Veficari<e Invslucra fphylla, ^flora, ovata. 
Calyx inflatus dentibus fetaceis 6 inrtexis. 
f. difcoidcee feminum corona hypocrateriformis, 
10. i. ii dentata , acuminibus retrorlum un- 
cinatis. 

ComQcfa Jentata. Lignum duritfimum. Odor arboris aerem replens, 
Itercoris venenati. Succus nigro inticiens ma- 
nus f. veites non elueudus, 

X i Or- 3 io TRIANDRIA.* 

Ortegi* bi/panica.Ortegla floribus fubverticillatis dicenda , defcri* 
ptio fn Syft. nat. \i* p, 74. data excludenda , 
utpote Ortegam dichotomam iiitens. 

lji£R\&ghhifpanica.d<$. ftockh. 1763. Fo/ia oppofita , mucronata. 
Rami pubefcenti-vifcidi , alterni. 

Ixia. B/^*ro^.Bulbocodium pednnculis nudis Uriifloris , foliis 
fubulatis longtffimis. Mill. ic. 160. t 240. 
Crocus vernus anguftifolius IV. Cluf. hift. i.p< 
208. Romuiea Marati. Spatha bivalvis inltar 
glumsc , acuta , paulo brevior Corolla. Ceroi/a 
caerulefcens inms rubra fundo fiavo. 

Mtculata.lxh foliis gladiatrs glabris, tloribus corymbofis 
terminalibus. Milfc ic. t„ i$-6. /. 1. 

er&cata. Ltnn. fafc. 13. f. 7. Ixia Milieri. Berg.cap.%* 
Spicx in fcapo fbpe dusc. 

hirfuta. Dilatris. Berg. cap. 9. t. 3. /. f, Folia Ra- 
dicaiia Cyperina , Isevia, ere&a, ftri&a. Cau* 
lina t< f. 2, brevia. Radix librofa. Crefcit 
in campis arenofis* Genus IVachtndorfx for- 
te intrabit y cum Corolla absque tubo. Arr- 
therse tequales. Stigma fimpiex. WACHEN- 
DORPHIA umbeiUta umbeila bifida racemo-» 
fa forte aptius dicenda. 

Antfooly. Cumnia.Coroiia fere papilionacea, monopetala, coccinea. 

Ahe 2 pares , laterales , ovatas , adfcendentes. 
Vexiiium inter alas, coehleariforme , alis lon- 
gius. Carina minima, rudis, viridis, trifida, gib- 
ba , complicata inftar nefUrii fab corolla, Ra- 
dix undiqae ernittit fibras filifoimes f apice 
bulbiferas. 

Meriana.Confer. Watfonia humiiis, foiiis linearibus enfi- 
formibus, tubo rloris longifiimo. Miil. tc. 1 98* 
/ 297. f. 2. hxc Merianss maxime afnnis , 
fed longe tenerior fforibus pallidis. 

Jris graminea.Cauiis comprefliflimus, bifolius % _ ante antliefin 
procumbens, Spatha biflora. 

TRA- 

l 'TRIANDRIA. $u 

©ommel. txilUris. TRADESCANTI A cauleramofo, fioribusles- 

filibus lateralibus dicenda. 
Caulis bafi repens , adfcendens , ramofus. 
Folta pa:entia, linearia , acu:a, vaginis coloratis 
longius ciliatis. 

Fhres axillares, fefliles, fnbfolitaril. 
Ca:)x monophyllus, tripartitus, angulofjs , ca- 
rinatus, apicibus ciiiatus: lacinia tertia planiu- 

fcula. 

Corolta monopetala, infundibuliformis. Tubus 
calyce duplo longior. .Limbus casruleus , tri- 
partitus, patens, tubo brevior. 

Filamenta 6, barbata pilis articulatis. Stylus 
clavatus. 

Schoenus compreff. Synonyma Caricis ul:gin<fi huc refert Hallerus. 

Cyperus fauarrof Culrni potius nudi. Inzolucrum 3 i. 4phyllum, 
umbella longius, bafi latius. 

difftrmis.Involucrum diphyllum : folfolo altejp longitu- 
dine umbellac; altero longiflimo. 'Spicula fef- 
files, numerofae, lanceolatoe : fquamis ovatis , 
concavis, obtufis, latere fcariolis. 

Scirpus acicularis.]xxncu% inntilis f. Chamscfchaenus. Bauh. the» 
atr. 183. Synonyixi.on Schcuchzeri exclu- 
dendum. 

fetaceus. Scirpus omnium minimus , capitulo breviore. 

Scheuch. grarx. 35-8. in differentia pro fpicis 
lateralibus &c. lege fpica terminali fevlili. 
Folta fetacea. 

Culmi nudi, fetacei , craffitie foliorum , copiofi, 
duplo longiores. } 

Sptca terminalis, ovata (rarius 2), pal':da fqua- 
ma inrlma fubulata, lcnguudine fpicae. 

Synonymon Bauhini exciudendum. 

eapillaris.Spias ped. feff. later. lere ternis intcrrnedia 
feffili. 

Fo.ia capillsria, vix digiti longitudine. 
Culmi nudi, vix foliis longiores f,- crafliores. 
Folisium fetaceum fub umbeila , fpicis longius. pf TRIANDRIA, 

Spica terminal.es , tres , ovatas , peduncul*t& f/ffc 

termedia feffili : fquamis ferrugineis carina yi* 
ridi , obtulis. 
Syncnymon Plukenetti excludendum, 

tniliaceus.Burm. ind. 21. t. 9. /. 2. 

\ 

Nardus. ftrifia, Schreb. gr&m, 65*. t. 7. 

Phalarjs fatiarienfHdhim In Canariis inter fegetes. 0, 

«*r/f«/<tf.PhaIaris paradoxa vix fpecie differt , quamvis 
Tournefortius utrasque diftinguit. 

fhleoides,Grimz\i typhinum junccum perenne. Barr. ic, 

t. 21. / 2. 

Phleum lpicis paniculatis hirfutis, calycibus lan- 
ceolatis. Hall. flor. 246. facies refert Phle- 
um , fed flores alii. 

pryzoides.Schrel?. g~am. 6. t. 22 Jacq. vind. 2C6. Ho- 
malocenchrus. A8. heiv. 4. p. 307. Hall, 
fior. 141 1. Afperella ttalis. 

Panicuma/^^ara^.Excludatur et reformatum reftituatur fequen- 

tibus, * 

PAN3CUM fpica tereti , invoiucellis fetaceis 

fdcieulatis bifioris, pedunculis villoiis. 
Gramen indicum aiopecuroides holofericeum 

majus, fpica longa pappejcente. Pluk. alm. 

177. / 92. / f. 
Habttat in india orientali. 
Statura Panici italici ? Culmi et totum villo^ 

fum. 

Feita iatitudine digiti tranfuerfl, utrinque pilofa, 

eiiam vaginis. 
$pica magnitudine digiti ex Involucellis multi* 

ieto-fafciculatis, villolis , fcabris, bifloris , pe- 

dicellatis, longitudine flofculorum. 
florum valvula acceiToria longitUdine reliqua* 

rum. 

pQlyftach.Involucella-fcrs fexies fuis floribus longiora, pur- 
purafcentia feds ciliatis a bafi ad medium piiis 
longiufculis. 

Pani- TRIANDRIA. ' - 313 

italicnm. Panicum germanicum multo minus eft, fpica o- 
vata, nec elongata. 

sompof. Culmus repens, foliofus, afTurgit fjliformis , te- 
ner, fimpiex. 

Fflia lanceolata, reliquis latiora, breviora. 

Rach' JpicuU 4 f. f , altcrncs, remotae , rachi 
apprefix, unilaterales. 

Cj'\ : x valvulis lanceolaris, fubcarinatis , mucro» 
natis : Ariita recla, flofculis duplo longiorc, ex- 
cepta intima cui arilta brevior. 

dimidiat. Bx> m. ind. 2f. t. 8 /. 3. 

llathis membranacea, dilatata , alternatfrn ad 
(piculas dente excifa, ac fi folium eflet adglu- 
dnatum. Spicul* riofcuiis $. Calyx finguli 
tiofculi lanceolatus : valvula extima minu;~ 
obtufa. 

fanguin. Schreh. gram. 119. t. 16. 

Gramen ds&yion efculentum. Bauh. theatr. 
118. Hali. 

daclylon. Gramen dactylon , fdlio arundinaceo, majus 
german-cuin. Bauh. theatr. 1 1 2. ^Hall ) Mq- 
nf. b.JL 3./. 8 t. 3 4- 

lineare. Bi>rm. ind. i<; t. 10. /. 2. 

Gramen da&ylon, panicula longa, fpicis pluri- 
mi$ gracilibus et longis. Sloan. hift. l.p. 113 
t. 70. /. 3. 

grtffar. Panicum repens. Burm. ind. 26. t. 11. f. 1. 

patens, Burm. ind. 26. t. 10. /. 3. Hippogroftis am- 
boinenlis. Rumph. amb. 6. t. 5*. /. 3. fec. 
B irman. 

OhJ. ulrimam generis Panici § conftituant caly* 
ces Ufflori: P. g'laucnm, viride, aiopecuroides, 
compulitum., patens , grciTarium. 

Alopecur. pratenjis. Schrel;. gram. 133. t 19. 

Gramen phalaroides fpica molli f. germanicum. 

Bauh. ptn. 4. prodr. lo. 

X 4 Gra- 3*4 TRIANDRIA* % ; 

Gramen myurum, fpica molli candlcante viilo- 

fa. Scheuch. gram. 70. 
Exciucle itaque Baub. Aforif. Scheuch. fyno- 

nyma. 

agrejiis. Schreb. gram. 140. t. 19. /. 2, 

Gramen alopecuroides fpica longiore tenuiore. 

Moti/. h:fi. 3. p. 193./. 8. t. 4. /. 12. 

Gramen cum cauda muris purpuraicens, Bauh* 
hift. z. p, 473. 

tnonfpel. Qramen crinitum calycibus linearibus bafi fub- 
ventricofis hifpidis , ariltis capillaceis longirli*. 
mis. Schrch. gram. iyi. t. 20. f. 3. 

hordeif. Panicum genicuiatum brevifolium crifpum, fpi- 
ca purpureO-feiicea. Piuk. alm. 177. /♦ no. 

f. >. 

Cavendum ne. pro Panico agnofcatur ob caly* 
cis exterioris valvulam brcviLfimam ovatam. 

Mfiium lendiger, Schreb. gram. 14. t. 23. /. 3. 

Agroftis. interrupt. Varietas fpicx venti. Hail. flor. 1480, adeo- 

que removenda, 

tuhra* Asjrofris panicula lancsolata fpiciformi, calyce 
fiofculb triplo longiore, petalorum arifta dor* 
fali recuxva. Hudf angl. 2. 6. 
Gramen fsrotinum arvenfe, fpica pyramidata. 

Raj. angl 394. hift, 1288. 

Excludatur Piukenetii Synonymon. 

ttpiUaris. AgroiUs (Scopoli) lege Alopecurus eum uni-» 
cum petalutft; Exafterati fiores funt A. ca« 

piilari, ftolonifera?, aibae, canin». 

indica, Gramen fecalinum indicum, fpica gracili tomen^ 
tofa, ariftis lon^is intortis. ?luk ¥ alm. I7f*t, 
191. f f. ex Burm. 

'AiT% indiea, PANICUM conglomeratum fpica fecunda fub- 
ovata, flofculis obtufis diccnda. 

eiifiata. rclau ad Poam cnihtam. Syji. nat. 12. £.94» 

ME- triandria; w 

tarulea. MELICA carulea panlcuh coar&ata, floribus 
cylindricis dicenda. 

Gramen panicularum autumnale, panicula am- 
pliore e viridi nigricante. Scheuch. gram. 207. 

Jnter flofculos exfurgit pedicellus apice capi* 
tatus, 

fninuta. Schreb. gram. 4. t, 20. /. 2» 

aquatica.ln ficc!6 producit fiofculos 5 f. 6. ut Poa , fed 

remotiores. Sehreb. forte mera varietas Pg* r 
qnam copiofillimam reperi , ubi antea nulia. 
fuic 

canefcens Gramcn foliis junceis oblongis, radice alba C.B, 
Mottj. biji. j p 200./. S.t.^.f.io. Scbeuch. 
- gram. 242. Hall. 

Poa. , aquatica.Gxzvnzn magnitudine Arundinis phragmitis flo~ 
fculis 10. 

Eragroft. Gramen paniculis elegantifHmis majus, locuftis 
purpurafcentibus minoribus. Scheuch. gram. 
J93 

Qiuma exteriores carinatx , hyalings , utrinque 
nervis viridihus lateralibus , unde facile digno* 
icitur. FUres ovati, aciuiufculi , 6-ofldri abs- 
que rnargine fcariofo. Panicuia undulata. 

Afnnis nimlum Briza Jfrdgrofli et Pca amabili; 
an folo loco natali diveria. 

chinenfts.Burm. ind. 27. t. 11. /. 3. 

ciliaris. Gramen maderafpatanum, fpica interrupta totali 
e fpicis parvis villofi* conltrucla. Piuk. pbyt* 
190. f. s- 

Panicula contracla, rubra , glumarum cilus albis. 

Feftuca ovina. Huic fpeciei proxima? funt: F. bromoides, ams» 
thyjiina , et rubra. 

maritim. TRITICUM calycibns fesfloris , flpfcuKs fe« 
cundis apice ariitatis dicenda (exclufo fynony~ 
mo Scheuch.) cum flores omuino fpicati. 

ferotina. Agroftis ferptT.a. Syft. nat. 12. V. $0. 

X < ' Trl- 316 TRIANDRL4. Bromus. criftatus. Triticum criflatum calycibns quadrifloris arifra- 
tis, fpicis lanceolatis imbricatis, cuimis puoe- 
fcentibus. Schreb. gram. 12. t. 23. /. 2. 

Stipa capillata. diftin&a a St. juncea: utramque fimul vivam alui. 

membran,et\am e Cap. b. fpei. 

Culmus lcevis, craffuie fili tenuioris. 

Racemus pedunculis nnirioris, depreffis , margi- 

uatis, ut ferc mcmbranaceis. 
Caiycis vaivula altera longitudine feminis ; alte- 

ra. breviffima; utraque acuminata. 
Arifla feminis terminalis, riexuofa; femine pau- 

lo longior. 

Flos penultimus felTilis , calycis foliolis factis 
lateraiibus. 

arguens. Gramen sthiopicum , panicula molli virente. 
Piuk. aim. 176. t. 300./. 1. an? 

Avena fteriiis. Gramen avenaceum maximum , utriculis curn 
lanugine alba et longifnmis ariftis. M&gn. 
monfp. 

fragilis, Schreb» gram. t. 24 f. 3. 

Culmi* plures , Issves, 3articulati , fpithamei, flo- 
rentes adfcendentes. 

Foiia pollicaria, plaua, nudiufcula, margine ci- 

liata; vaginis pilolis. ^ 
Spica longitudine cslmi , difticha ; Rachts com- 

prefTa. - Finres appreffi , alterni. 
Caiyx 2 f. 4florus, bivalvis , lateralis , oblon- 

gus , pubefcens : valvul.a primore duplo lon- 

piore 

Ctroiia bivalvis: valrula exteriore acuta: Arifta 
V dorfalis infra apicem 

Ftlame-Kta alba. Anther* flavas , utrinque fur^ 
m catas. 

Styli albi , fetacci , villofi, recurvau, _ Radix 
annua. 

Qbf. eft vera Spica, quod finguiare in Aven<t 

genere. 

flavefcens Schreb. gram t 71. t. o. 

Gra- TRJANDRIA. 317 

Gramen avenaceum pratenfe elatius , panicul* 
denfa flavefcente , locuftis majoribus villoris. 
Scbeuch. gram. 22 f. Hall. 

Gramen patenfe , villofa panicula argenteo di- 
lute fpadicea f. fufca. Scbeucb. gram. 220 
Hall. * 

fratenfis. Gramen avenaceum elatius, foliis anguftioribus 
glabris. Morif. bifi. 3 p. 217.^8 t. 7./ 1. 
Gramen avenaceum locuftis fplendentibus bicor- 
nibus. f/aili. parif. t. 18. /.-I. 

pubefcens.A\cm trisntha , locuftis tcreribus ere&is , pe- 
tiohs fericeib, gluma exteriore lacera. Hatl. 

fior 1^98. 

poft Raj.-xn adde Scheuch. gram. 226. 

JJlymus Cap.msd. Scbreb. gram. 17. t. 24. /. 2. 

excludatur Scbeucbzeri fynonymon. 

tioidcuvnjubatum. Elymus crinitus fpiculis Opifloris fcabris, invo* 
lucris ere£ti» Schreb. gram 15-. t. 24. /. 3. 
Gramen h.iideacenm , fpica ariftis longiffimig 
circumvallsta. Stheucb. gtam 20. Buxb. c9nt. 
I> P- 33- P* S 1 - f* *« Habitat Smyrn*. 

Tnilcumjnnceum. Gramen glaberrimum vaginis folicrum tomen- 

tofis. 

^^^^ Folia artguftiffima , fu?ra glauca. 
^■"^ Spicutce culmo appreffae , calycibus corollisque 
ariftatis aut muticis. 

jLY\ocau\or\fetaceum. Petiv. gaz> t. 5*3./! 10. 

decangul.Folia duo, fubulata , plana, canaliculata , articu- 
lata. Fiores in capitulum -: fl iTcuIis mafcuiis 
difci, femineis ambitus. Petala puncto nigro 
intra apicem. Hope. 

Triplaris dw*r;Vtf#.TripIaris pyramidata fpicis ere&is terminalibus. 
Jacq. amer. 13. t. 1 7 3 . /. J. 

Holoft. cordatum.Caules decumbentes, repente^ , inferne rigiduli. 

Folia oppofna , orbiculato-cord.ta , laevia, fub- 
feffilia. Sttpul* utrinque 4, membranaceae. 

• Peaun- 3i* TRIANDRIA. 

Peduncnli laterales \ elongati , adfcendentes, ^flc* 
ri, primo intermedio: rcliquis utrinque 3 e pe« 
dunculo ulterius ramofo. pedieelli maturi vi^ 
fcofi decidunt cum fru&u. 

Cslyx ^phyllus , oblongus , acutus, concavus. 

Pctala 5-, alba, ere&a , 2partita , lanceolata, ca« 
lyce breviora. 

Stamina 3 , alba. Styli 3, albi, divaricati. 

fucculent.Petala alba, fubtrifida, calyce minora, ad hanc. 
fpeciem. 

Mollugo tppofitif Alfine fpergulse facie bengh. foliis anguftis. Piuk, 
alm. 21. t, y,f: f. 6. Burman. 

fpergula. Burm. ind. 31. t. $. f. 4. 

Minuartia montana. Caules plures, diftufi, digitales, fubpubefcentes, 
fbbcanefcentes. Kami fimplices , laterales, bre»> 
vifiimi , alterni. 
Folia oppofita, fubulata , 'pubefeentia , bafi con- 

nata, longitudine ramorum. 
Fhrum giomeres laterales , feffiles, inter folia 
longiora. 

Calyx fubulatus , ereclus , vii umquam pa* 

tehs. 

Petala breviflima, vix ulla. Stamina f bre- 

virfima. 

Styli 3, albi, recurvati, obtufi. Germen ob- 

longum. 

Obf. ad Afines genus araandanda ? 

TETRANDRIA. 

Protea. Leueaden, Proteas genus in fe recipiat Leucadendra , curo 

vifis fpeciebus plurimis limites non dentur; vide. 
Mznttjf. 

D'pfacus fulhnnm. Q Sativus differt tantum Paleis fruc~his recurvis, 
rigiduiis. 

Scabiofa rigida. Caulis furTVuticofus , fcaber. Filia ovata , fer- 

rata, bafi bidentata. 

Pedunculi terminales, longirlimi. 

Ca- TETRANDRIA. 329 

marina, Calyx imbricatus, hemifphxricus : fquamis ova* 
tis, obcufis. 

Excludatur Bocconi fynonymon. 

fyhatica.SmlWs Sc. arvenfi. cxclude fynonymon Bau* 

hini. 

Caults adfperfus pun&is purpureis. 

ficllata. Folia ittferiora obovato-oblonga > incifo-ferrata ; 

fuperiora lyrata. 

Cor«ll<e radiats, albido- caerulefcentes : CwoUu- 
U Difci regnlares. Corollula; Radii laciniis 3 ex- 
terioribus majoribus. ¥ 
Fruclus capitulum globoium. 
Semma pilofa* fuperne exfculpta cavitatibus 8< 
Pappus ftellse limbo rotato , membranaceo , 
radiato fetis 40. Stellula centralis y-radiata. 
y Flores vix radiati. Folia linearia, pinnata. 
Calyx foliolis externe utrinqne notatis dente c- 
longato. 

prtlifera.Caulis herbaccus, dichotomus f. prclifer. 

Folia lanccolata, fubpubefcentia , bafi connata: 

inferiora fubferrata, 
flores axiilares, fefTilcs. Calyx laxus , longitu* 

dine corollcs. 
Corolla fiava , radiata : laciniis 3 exterioribus 

majoribus. 

graminif. quinquefidis adde radiamibus. 

Foli* lineari-lanceolatn, longa, nudiufcula, baa 
connata , gramineis fimillima. 

nautia orientalis.Fhres radiati flofculis 5*. Palea nullse. 

Calyx fub-icphyllus , cylindricus , foliolis li- 
nearibns. 

Semina compreifa , prlofa, apice muitidentata. 
Pappus corona concava , dentibus fetaceis , 
. multis , inazqualibus. 

Folia in medio caule pinnatifida ; reliqua tan- 
tum ferrata. 

ermac. fyinofa. Jacquixi nomen excludatnr , cum ejus nunc vi- 
detur alia eife fpecics. 

Ca** 330 TETRANDRIA. 

Diodia tirgmian.Caules procumbentes , rubentes , ramis alternis. 

Folia oppofita. Blorcs albL 

Knoxia zeylanic. Bunn. ind. 34. t. t^. /. 2. 

Veronica affinis indica tenuifolia. Pluk. alm. 
384. t. j 14. /. 2. Burm. 

Galiam bermud. ad fequentem § , cum femina lanuginofa. 

fylvatic, Rubia fylveftris laevis. Bauh. hift. 3. p 4 716. 

montan< Hallerus huic Folia odiona adfcribit ; Corollx 
reiiquis majores. 

glaucum.Caules debiles , proftrati, lseves. 

Folia jr f 6 , linearia , Itcvia , fubtus glauca , 

rnargine vix fcabra; inferiora reflexa. 
JJmbellce fubtrifldae , parvse. Flores albi : -anthe* 
ris luteis, 

toiundif. ASPERULA fbliis quarernls ovalibus Iasvi. 

bus , pedunculis divaricatis fubtrifloris. di- 
cenda. 

adde Bocc. fic. 10. t. it.,f. f. 

Caules fimplices , quadrangult, Iseves, patuli. 

Folia quaxerna, fubpetiolata, ovalia, obtufa, pa* 
tentia , laevia , vix ciliata, 

Florentes Ra ni horixontales , bifidi* BraHeis 2, 
parvis , lanceolatis. Flores fsepius terni , pe- 
dunculati , albi : Coroliis breviter tubulofis al- 
bis. Antheris rlavis. Semina fcabra. 

Crucian. IatifaHa. varietas duplex: Caule ere&o , Foliis obovatis. 

Caule pruftrato, Foliis lanceolati*, 

Eubte iintfor* Rubia fylveftris monfpeilulana major. Bauh. hift< 

3- P- 7 l S- 4 ■ ; 

Cauits angulatus: angulis aculeolis recurvis ; a- 
■dultior fubtomentofus , etiam foliis. 
Foiia 4, f , 6, lanceolata , ciliata o margine e£ 

carina aculeolis reCurvis, 
Fiores ffidi, lutei , apice unguiculati* 

^/r/gr/if 4, Habitat in Gallorum Monte pilati 5 Lugduni , 

Nicssae. % 4 . 

trans- TETRANDRIA; 331 

Fuchfia triphylla. transferatur ad Ofiandriam Monogyniam. 

hasc pedunculis multifloris; utraque triphyila. 
alia pedunculis unitioris (an diitindta fpecies ? ) 
Mutis. 

Siphon*nt-/W/V*. Amm. ruth. Itgt Act, Petrop. 

Ixora coccinea. C^tyledones ovatae, majufculau Caulis ruber. 

StipuU utrinque communis acuminata, ut cof* 
fese : tenera adhuC periit, 

Pavetta indtca. \Burm. ind. 37. t. 13. /. 3. Pluk. alm, 283. 

t. 147. /. 1 ? 

Fiammula fylvarum. Rumph. -amb. 4. p. \cj. 
t. 47. 

Catefbaea Jpinofa. Introdudla in Europam 1726. 3 M. Catefby. 

Penaca fquam'tfa.¥oX\% fubcuneato-ovalia , laevia , linea longitudi- 
nali, apice fubglandulofo. Brafiex fpicse fo- 
lio-duplo latiores, ciliatae , refinofo-uncluofae. 
Corollct majufculae, 

Blxria ericoides>B\xm floribus capitatis dicenda. 

Statura Ericae vulgaris. . 

Folia quaterna, ovato-oblonga , gibba , pilofo. 
fcabra , apprefTa , longitudine internodiorum 
caulis. 

Flores capitati , terminales , albo-purpurafcentes. 
Corolla tubulofa , ere&a Anthtra exfeita; , 
muticae, bipartitae, fcabra;. 
Stylus capillaris, antheris longior. 

Fagarat Pterotd. odore hicorfo. 

j Tomex tomtntoj. Hoc genus poteft mtrare genus Callicarpae , et 
haec. 

lanata CALLICARPA foliis integerrimi* lana- 
tis nominnri. 

Amman. latifolid* Caulis angulis obtufis , Iateribus alternis con- 

vexis. 

Fiores verticillati, utrinque 3, feffiles. 

Calycis dentes alterni conniventes. Stylus ger- 5 

mine brevior. 
Pttat* -nulla^ rarius nobis 4 alba* Cau- TETRANDRlA. 

tamojior, Caulis angulis acutis > lateribtis planis. Rami 

patentes. 

Tolia lanceolato^linearia^ bafi dilatata, rufefcentia* 
Flores laterales , axiihres , utrinque 3 , fubpe- 
tioiati. 

Calyx dentibus 8 , patulis. Stylus germine lon- 

gior. . . 

Petala 4 , purpurea , fabrotunda , patentia. Fi- 
lamenta purpurea. 

taaifcra. Calyx quadridentatus. 

Ifriarda paluflris. Simillirria PepH Portul^, repens, tiatans* 
Flores axillares , oppofiti, fefiiles, virides. 

Trapa natans. Folia inimerfa muUirido-capillaria Myriophylli , 
diveduTima.a natantibus* 

G< rwen cingunt Calycis foliola 4 : duobus ad 
latera: duobus ad angulos germinis. 

BnbQpimflelUtif Difficilis arbor , forte Polygama. 

Brabvla. Mantiff. 1. p. 137. dcfcriptioni (c£ 

aliis) adde. 
Rami cralTi. 

Folia verticiliata , grorTe ferrata. 

Amenta pubefcentia: fquamis OYatis , obfafis , 

trif/oris. 

Corolla monopefcala , quadripartita : laciniis ob- 
iongis^ 

StaminaAf, fauci inferta , longitudine corollaj* 
Anthera oblongs , adnatss lateri filamenti in» 
tcrioris-, vix apicem attingentes. 

Germen fere nullum. Stylttj filiformis , longi- 
tudine (taminurn. Stigmata 2, ere£r,a\ oblonga. 

Haec forte mafcula , et illa in Generibus fe- 
minea ? 

Liidvigia aUernif. Trew. ran 2. t. 2. 

perennis. Exclude primum nomen , retine differentiam 
Fi. Zcyl j deleatur Synonymon Rhedi dubium. 

Bufonia /*»«//{///<f.Polygonum angufti/fimoK gramineo folio, ere- 
£lum. Magm monfp. 97. t. 97» 

ad PENTANDRIA. 33*. 

Haitizirid.virghiraB. "Floret autumno-, infcqucnti anno fru&umper- 
ficif. 

ad Polygamiam certo fpeclat. 

Virgintca Dioica fioribus rt \ ii laribus , peduncu- 

latis, confertis, petaloidcis , quae AHiieri. 
Caroltna. Monoica floribus terminalibus , fpica- 

tis s polyandris, apetalis. Gxrden. 
utrum virginiana et carolina fJnt diltin&a: fpe- 

cies, h^iito ob herbam limiHrFnam. 

\ ' . 

llex, stiqutfol. jG. Aquitolium echinata fuperficiei Corntti. ca^ 
r.ad. 180. fblHS pagina fuperiore echinata. 

Dodunxa.m hoc gencre cxcludenda ;- an Comocladia fpe+ 
cies. 

Potamog. crifpum. Caulis valdc compreffus. Vatiat foliis alternis 
& oppofitis. 

gramin. 13. Potamogeton tbliil ranceolatis oppofitis a* 
cuminatis planis. Ger. prov. 124. 
Fonriuaiis mcdia lucens. Banh. bifl. ^p. 777» 
Fotamogeton minus , foiiis denlis mucronatis 
non ferratis. Magn. monfp* 363. 

PENTANDRIA. 

HzWottop. Ctirajfav. Burm. ind. 41. t. 16 f. 2. 

Caulis teres , glaberrimus rorc glauco (meso e* 

Tcctus). 

Foiia lanceoteta, avenia, oleracea, obtufiufcula, 
integerrima, erecla, fubpetioiata , paiHm aiter- 
na oppoiitave. 

Spica geminas pednnculo communi, recurv*. 

Corcilts albae fondo riavo, fauce patula. 

peruvian. Murr. prodr. 141. 

Lithofper.</rj/>er»7i Catyx quafi inflatus, apice conniverts. Semin* 
unilocularia. 

Symphyt. t/tlrerof. vix a S. offcinali fpecie difTerens. 

Qnofma Jimphctf. Apex floriferus pendulus iavcfcenti*albus. Gr* 
rolla Symphyii, \ix jtida. 334 PENTANDRIA. 

Pulmon. hirta. Excludenda. Defcripto eft Hyofyami phyfa- 

lodis, ad quem referatur.' 

Afy&ugoagyptiac. Caulis pallido maculalus, hifpidus. 

Folta acuta, venofa, adfperfa maculis albis fub- 
conicis apice fetofis, fubtus imprelfis. 
Calyx longitudine fere corollsc. 

Borago africana. Murr. prodr. 142. 

Echium italicum. Q. Echiurri majus et afperius , flore dilute pur* 

pureo. Tourwef. infi. iif. 
Lycopfis monfpeliaca , i3ore dilute purpureo. 

Morif blaf 2^4 
Echium pyrenaicum vulgo. 
Simillimum E. italuo , hifpidum ut fere ureni 

ftimulis albis. 
Corolla calyce nori latior, fubincarnata (nec ai~ 

ba) , infundibuliformis , fere regularis, calyce! 

duplo longior extus pubefceris pallidiorque; 

Ftlamenta dupld longiora , faturate rubra. An- 

thera cserules. Semina Issvia, apice fubtrigo- 

na quaii denticulo intermedio f. interiore pro- 

ductiore; 

... . ; _ . - 

Echium creticum,Cor9l1<e faturate rubras tubo calycibus breviore» 
Filamenta apice parum pilofa. 

Meficrf. Jibiricai Radix repens. CaulVs ere£ru$> fpithamxus, pal- 
maris. Kami alterni , ftenles, 
Folia alterna, feililia , ovato-oblonga, venofa, 
tomeritofa, cana. 

Corymbi f fafciculi faspius bini. Calyx tubo co- 
. rollsc brevior, 

Corolla alba, fauce nuda pervia. 

Nobna ^r«JIr4#<i.Habit*t in Peru. 

Folta gemina inter quse pednnculus ut in Luri- 

dis, quibus et ftigtnate accedit. 
Stylus inter germina (fed 5-), non ex apice, ut 

in Afperifoliis. 
Cvrolla ef Frudus flgora Convolvuli 
Semtna 2-4-!ocuiaria , ut affinibus Cordiae. 

BalU PENTANDRIA. 335" 

Aretia alpina. H*ll. 6. p. 16. ». 58. qui riunc fedum nl- 
pinum hirfutum flore ladteo CB. ab Androfa- 
ce villofa fiuc revocat. 

Calyx cylindricus , hirfutus ^ femiquinqucfidus. 
FIoj albus F* rofeus. 

Diapenfia belvetica.Caules tecli foliis pubefcentibus. Fiores termi- 
nales , folitarii j albi. 

Androfac./r*£r<i. Folia plana , margine fcabra. 

Umselia rite enata involucro Iongior eft. Hnll, 

PrimUla virts. acaulis. Scapus breViffiihus fub terra latet pe- 
dunculis exfertis. 

Vitaliana.AlUoii. pedem. 24. 

Semina f Hall; an itaque Aretis fpeciesf 5 

Cortufa matthioii.Alhon. adi. hilv. 4./*. 271. 

gmelini. Gmel. Jib. 4. p. 79. t> 43./. I. 

Soldanel. alpina. Jacq. auftr. t. 13. 

Hottonia indica. Genus etiamnum incertum. 

Gratiola malabarica , foliis flellatifri ' dentatis, 

Pet. %az. t. 5-4. /. Iti Burm 
Erica africana , equifeti folio. Seb, mnf. %, t, 
37<f- S> 

Lyfimach. ^Wr/J^.fubfcrfilihus lege petiolis ciliatis. 

tenelia. FUamenta certe villofa. Cat-fula circuinceiiia, 
Brown. liter. eigo Anagaliidis fpecies. 

Randia rattis. exclufis fynonymis Shanei , Raji dubiis. 

Plumbagor#r0/>if<?. Calyx extus tnberculis $ bafeosj prseter glan* 
dulas petioiatas. 

rofea. Folia ftibdenticulata 

Phlox maculata.Cakiij ereclus , pedalis , teres 5 fc a&riufculus 5 pur- 
purafCens pun&is virentibus. 33$ fcENTANDfttA. 

Folia Ovatb-Unceolata , acuminlHP, marcriife fca- 
bra . patentia, feffilia (inrimis oppo(itis), al- 
terna. 

Racemus terminalis corymbis altcrnis , p.duncu- 
latis , inteVftindis foliolis. Calyx 5gonu$. 
CofolU violacW. 

Jibirica. Gmel. fib. 4. p. 87. t. 46. f. li 

Comolv. Mediutin. affinis Camp. reptantls. 

dhhaoid. Peduncuti uniflosri fpoiitaneo , biflori faepius" 
culto. 

patticulat.Q. Modecca. Rheed. mal. %.p. 3Q0 t. 2d. 

Variat foliis trilobis \ quinquclobis. 

^rr^r/j.varietas. Conv. cantabrica. 

Cantabri. Convo\vn]m foliis lineari-lanceotatis acntis, cati- 
le ramofo ereSiufcnlo , ^edunculis fubbifloris. 
Ger. prov. 31 3. 

Ipomcea lacumfa. Convolvulus carolinianus , flore minore fatigui- 
1160. Raj. fupp. pag. utiima. 

vioiacea. Convolvultis niajor , folio fubrotundo, (ioream- 
plo purpUreo. Sioan. jdfc. hift. t. p. fff. 

*■ 98 /. 

hepaticif.^urm. ind. fo. t. 20. f. 2. 

To\emori.duhium. Stylus femibirldus. Gronov,- 

Elliiia Nyfielea NySelea proprium genus donftitait EUifia , 
proximuiii Hydrophyild. 

Radix annua. Caulis herba.ceus, fragilis, dicho- 
; rorhu>, r"ari1ofiflimus, diffufus, prouratus , cerK 
Folia (Hydroph^lli) alterna, petiolara , ptanati» 

fida, foliatione retrorfum imbricata , laciniis.a- 

cutrs utrinque notaris deme. 
Pedunculi opppfitifolii , tmiflori,. paientes, elon- 

gati, pubefcentes. 
Florcs cernui. Calys mop.ophylius , quinque* 

partitus > acutus , corolia major , dehifcens. 

CV PENTANDRIA. 337 

Ccmlla monopetala , infundibuliformis , quin- 
qnefida, alba: laciniis intus punctis minutis pur- 
pureis. Capfula fcrotitormis , coriacea, bival- 
yis , bilocularis, calycc tum msximo plano 
ilellari. Semina in fingulo loculo 2, globo- 
fa, nigra, excavato-pnnclata , fed femine unico 
fupra s!terum v vis dfftiufip diiTepiinento trans- 
uerlali, qupd finguiare. 

Cimpan. american.Cauiis et germina levia Folia acuminata. Fh- 
res 3 f. plures ex Wngulis alis f bra£teis. Co- 
roiU parvse. Stylus corolla longior. 

linznien. Campnnula caule ramo fi XTl mo , foliis ovato-Ian- 
ceolatis fubtus tomemofjs , petiolis multifloris 
erectis. Fior. helv 6S9. 
Caulis habitu Verbafci nigri Eolia amp>e\ic£U- 
iia, ianceolata , ferrata Thyrfus icngiffimus. 
Pednncntli fepius triflori. 

- fpicata. locanda eft pou C. barbatx-m , cum finus calycis 
reflexi funt. 

Trachelium aUiffimum, fol. alperi*, fl. parvis , 
J.B. ad ha#o nec ad Camp. Cervicariam re- 
fertur, cum uoh habeat gorts in capkulo glo- 
meratos verfus fummitaiern, Hall. 

tarbata. Campanula foliis hifpidis, caule unifloro. AU. 

pedern, 36. t. 6. f. 2. variat caule "floribuf 2, 
3,4, pkuiljUS. $cop. ann. 2. p. 45". 

alpina. varietas eft Camp. rhqmb&idaiis^ excludenda. 

(ibirica* Gmel. fib^ 3. p. 15-4. t. 29. Pedunculi fapius 
triflori. 

dich^tom. Bocconi fynonymon alii ad Camp. mollem po- 
tius referunj. 

inolii:. Viola mtriana rninor, folio fubrotundo , calyce 
cornicufato. Barr. jc. 7 5-9 . v 

bftrdph^lJolia obovata, apice undulata, integerrima , pu- 
befcen: 1, 

Y 3 Cmh- 35* PENTANDRIA, 

Caults alteme ramofus. Flores penduli, casru- 

lelcentes. 

Phyteuma comofa. locanda poft. Camp. hemifpbrericam. Scop, 
ann. 2. p. 48. 

Cmchona officinalis ad ordinem Contortorum fpe&at fucco inqui- 
nante, nnde vis inquinans pbfetVato limul in- 
fufo fubnarcotico. 

hcrbacea. Periclymeno reclo accedens virginiana, arbufcur 
la liliquofa. P/uk. alm % 288. t. 103. f 3. 

hacir.ice Coroll^ longse , reflexas, laeves. Jacq. 
obf. 2. p. 27- 47- 

\ix hujus generis. 

CorJea araiica. ft>Iia fubtus pun&o fecretorio iq alis nervorum 
coftalium. 

Spigelia. mariia#d.A Genere Lonicera? aliena ; adeoque inter Lo- 

nicepas excludenda. 
Canles (impHces^ eretti, fcabri, quadrangulares, 

rigidj , ariquf. 
fo.Ha oppolita , feffilfa , QvatcVianceolata, inte- 

gerrfma , giabra, patentia. 
Spic<e unilaterales : B*atleis parvulis, oppofitis. 
Calyx pentaphyllus : foliolis fubuiatis , periitteii"? 

tibus. 

Corolla fuperne ^-angulata, faucegibba, bafi di- 
latata: Limbus fpartitus : laciniis lanceolatis, re- 
volutis. 

Stamttta 5% corolla breviora. Anther* fagitta- 
t&, conriiventess 

Cermen fuperum. Stylu< teres , inferne articu- 
larus parte fuperiore decidua. Sttgma attenua- 
tmn. 

Capfula fubrotunda, diclyma : loculis 2valvibus. 
Semiy.a plurima , a/rigulata, fcabra 
D. Garden mifit ckfcriptkmem , D. Hope dedit 
pulchram fignram. 

MulTienda/or»»^» Panicula dichotoma. BraStea altera cujusvis 
pedicelli enata in Folium album , eliipiicum , 
Rervofum^ pauicuia longius* f 

loco / PENTANDRIA. . 339 

fruticofa. loco fi.rmofa , mutatio nominc trivalvi, in man- 
tilla tranfporito. 

Mirabilis hngiflora. 17 $6 tegeiyff. 

Vcrbafc. Artiurus.Foli* infima pinnara f fublyrata: foliolis htera- 
libi^s minutis. fuperiora fimpliciai Fhralia fef- 
niia , cordata, ierraro-den\ ; 
Racemus terminajis, longus Pedunculi folita- 
rii, uniflni, foliib floraiibv.s lon^iores. t&rblhe 
flarac. Filamenta barba pvrrpurea (in ^tiea 4, 
nec 5 , an ita fempei). an itaque CeJfia fpfccies? 

HyoCcya.aureus. Stimina purpurea. 

pufllus. Caulis paimaris, pilofis , apice fubfpirali fenfim 
Gfigendo 

Fulia a.terna , lincari lanceolara , pihnatitjda , 
dent.ta, pilola impnmis fubtus : petiolis k>n- 
gius piloiis. Foiia ad exortum florum , b;na , 
lanceolata , inte^ra. 

C^yces turbinati , 10 angulati, longitudine fere 
c )rollae, eiusquc tubi) latiores , apice fpinofi. 

Co/olla rlava fauce nigra , latere inferiore divifa 
ultra limbum. Stamma deciinata. 

Scopotia. Solannm fomniferum bacciferum. Baub. pin. 
166 1 
So'annm fomniferum alterum. Cam. epit.%16. 
C.iuti\ bifidus f Ramis tantnm duobus. 
Foiia Cdulina alteriia , folitaria. Kamea alter- 

na, fed bina. 
Flvres folirarii, penduli, pedunculo flliformi. 
Corolla Atropse rigura. 

Atropa phyfelod. CorolU casrulea fundo albo , radiato maculis $ 
ccruleis. 

Ncdanum Campanulae- ex valvulis f , germsn 
inciudentibus , ti!amenta proferentibus. 

Solanum verbafcif.Jscq. horf. t. 13. 

bonarienfvlde Mantiff. alter. 20f. 

infanum. Solanum pomiferum , fruc~tu oblongo. Baub. 
ptn. 167. Ptuk. pkyt. 226. /. 2. 

Y 4 Tron- PENTANDRIA, 

N Trongum hortenfe. Rumph. amb. f. p. 238, 

t. 8f. 

exclude Synnnymon Horti et FA ZeyL. 
in ditFcrentia ioco aculeatis /*g* inermibus. 

Zohmum cAtnpech. Sol. caule aculeato hirto, folHs cordato-oblon- 

gis quinquelobis ; finubus ohtufis elevatis. me\ 
lius. 

Caalis pedalis, frutefccns, teres, pilofus , acu- 
Jeatus, annuus uti radix. 

Aculcis re£tis ? patentibus fparfis, purpurafcen- 
tibus. 

Pflis patentibus , longitudine aculeornm. 
Foiia petiolata, cordata, lateraHtei quiuqueloba 
ad medjum , lobis obtufis ; iinuhus obtufioribus 
clevatis patentibus. 

aculei aliquot recli, uriinquc in venis majoribus, 

Cofta a!oa f. purpurafcens. 

fetioli longitudine follcrtfm , aculeati et piloli 

Jatere fuperiore purpurei , adfperlique pun&is 

emiiienribus. 

FeduKculi lsterales aculeati gcmini akero unq 
floro ♦ altcro fubquadrifloro. CarolU albcc f, 
Cierulefcentes. 

Filamenta longitudme antherarum ,^alba. An~ 
thera lutere, roftro flavo diftincl^. 
Flores primores Calyce magis fpinoio, Anthsris 
absqne polline, 

rirginic. Spixts copiofs , validcs , niyes. jFr&cJus parvi, 
variegati e viridi ct albo. 

fanclum. So1ai?um sthiopjcum maxime tomentofum, cau- 
le foiummodo non foliis aculcatum. Pluk. alm. 

35i- *- 3^ 6 /• 2 - . 
■Synonymon C.B. videtur ad f. infanum perti- 
nere, fed hanc plantam fub dato nomine a C. B. 
habuit Burferus. 

fodomeu. Folia utrinque viridia , nec fubtus tomentofa» 

fejcatum.fotts rnera varietas Sol. campechienfis. 

irilohat. Burm. ind. 57. 22. f. 2. pentandrta; ;$$ 

Chiromfl Ikcctfeva. fimillima Ch. iinoidi, fed Caulis tetragonus, ra* 
molaiimus. Calyees brcves , fubulati. 

Cordia. Myxa. Prunus Sebeftena, longiore folio maderafpatana. 
P/*£. tf/w. 306. /. 217./. 3. 

Ehretfa Bonreria.jjca. fpec. 2, p. 2. £. 26. 

J^ycium barbar, Lyrium fbliis pblongo-lanceolstis , floribus fo- 
Titariis patentibus alaribus, , ramorum fpinis ra- 

rio.-ioLiS. Trew. eh,et. 3^. t. 68. 
iphres e fmguTis gemmis 2-5- , pedunculis pro- 
priis. CtrolU limbus parens , fuee pallida 
nigrc-ftriata, intus pnrpurafcens. Sta.vina ion- 
gitudinc totius coroiisc : quinto breviore. 

Ccnrum voSuirv. Fclia cord-to-ohovata. Ccrolla inter finus la- 
ciniarum demiculo notatcs. 

Sidcroxyl.iVffrw. Mill. diSi. t. 299. Berg. cap. 47. 

CXcJude Eurypfaxi fynanymon. 

fpinofum.ljycu fimiiis frutex indicus. Comm. hort.x.-o. 
161. t. $3. Burrnan, 
Jjycium maderafp. bijugis et graciiiorihus fpi- 
nis hi;rridum. Pluk. alm. 235". t. 202. /. 2. 
Burm. 

Rhamnus alpinus. Frangula inermis, foliis ovatis crenulatis. HalL 

fior. Sl^. t. 40. 

Calyx ^fidus. Stigma ^fidum ut in Rh.. ca- 
thartico ; dioica. 

wicranth. Millerus confirmat Plumieri gsnus Mun* 
tingia ? 

Alatern. Alia arbor mas, alia Hermaphrodlta feminea an- 
theris eflcetis. Stamna interdum fquamis fcf- 
fulta. Stigmata 3. 

Folta trinervia , fubtus et margine tenuifiimo lu- 
cida . 

Uneatu-. Rhamnus 2eylanicus\ folio fubrotundo glabro, 
cauiibus hirfutis, fpinis exiguis. Idurm. Zeyf. 
i£>8. t. 88. 

Y s V Aca« 34* ' FENTANDRIA. 

Acacias forte cognatus e macerfp. frutex , vitis 
idese bengaienfis folio. Pluk. phyt. m. f. 4. 

Zizyph. re&is lege altero recurvo. Nucleus bilocularis. 

Paliurus.Ft •udus (iccus, deprcifas , marginatus , 3I0CU- 
laris. 

Phylica ericoides. Phylicoe fru£tus inferus. Berg. 

plumofa, exclufo Synonymo Burmaam. 

radiaia. Brunias generis Berg % fed fruelus etiamnum ig- 
noms. 

dioica, Calycij fquamae hirtx pilis glauco grifeis ; Co- 
rolla pilis albis; variat foliis revoluto-linearibus. 

Cttnolhusafriatius. Calyx femi sfidus. Petala caiyci inferta. Sta- 

mtna 5". 

Stylus ex 3 coalitis. Stigmata 3. FIos Ala- 
terni Myg. 

Evonym. <»r<?^«/.dirTerentis adde foliis fenjlibus. 

americanX\m\\\izx adde folils feffilifeus. 

Hartog'a capenfis. Genus Hartogia dirfert a Diofmatis Nectario 
(non urceohto) in Filamenta edudto vel firri- 
piicia vel apice petaloidea ; Capfulis fsepe 3 , 
intcrdum etiam floribus Iterilibus ; at yijjs. plu- 
rimis fpeciebus cum frn&u &c. docuit natura 
ex h hitu, facie, punctjs foliorum, Capfularum 
fl&ura , odore, feminum ariliis limites inter ha;c 
d'io genera politos oiTe nullos, adeoque Harto- 
giiae genus abforbendum a Diofirvate. 

Diofma oppofiiif Berg. cap. 61. - - Folia oppofita. 

birfuta. Berg t cap. 6f. 

rubra. Berg. cap. 62. 
ericeides. Berg. cap. 6f. 

eiiiata, Hartogia ciliata. Berg. cap. 63» Folia acuta , 
carina margineque ciliata. Fo- PENTANDRLV ' 343 

fanceolat. F»!ia elliptica obtufiufcula , pagina utraque pilis 
raris. 

fXcnata. Hartogia betulina. Berg. cap. 6*7. Foita op- 

poiita. 

vn fl rcoeia uniflora. Berg. cap. J\. 

pMUkella.Hmogty pulchella. Berg. cap. 69. 

tapenjis. Hartogia capenfis. Sp. pl. Folia oppofita. 

Brunia ntdifiora.C 'alypc fparritus. . Petala -r, linearia, unguis ri- 
ina mrinq c margtne connivente. Stami*a 
S , fiiiformia , longa. Germen fuperum, 2-lo- 
culare Styii 2, appro.\ ; maii. 
Hcc vidctur fatis a reliquis rcmota ftylis 2, Fru- 

dtu^ne biiorulari. 
Foiia quinquefariam imbricata (non quadrifa- 
riam). 

iihrotan. Berg, cap. 59. 

Germen etiam fuperum. Stylus 1 ftigmate e« 

marginato. 

lanuginof.Berg. cap. 60. 

Fruclificnti'- et tota ftatura proxima B. abrota- 
noidi\ at fruclus etiamnum in his omnibus ig- 
notus eft. utrisque Folia apice pun&o callofo. 

Levifan. Leucadendron Levifanus. Berg. cap+ 20. Pro- 
teae fpecies. 

cuprejjin.zft. Diofma cuprefnna, hic excludenda. DIQ- 
SMA dichotoma. Berg. cap. 63. 

Giono\iZjCanderjs. Pianta cucurbitacea , grnveolens. Caujis fcan? 

dens cirrhis , ramofiflimus , aiiiflimus. Folia 
urentia, pampinea. tiores parvi, triltes. 

Lagoecia Cuminoid.Murr . frodr. 146. 

Hedera quinquefi Racemi bilidi, bis dichotomi, ultimo umbellati. 

Calyx brcyilfimus, 4 f. jdentatus , obtulus api- 
ce rukicundus. 344 PENTANDRIA. 

petaU 4 f. oblonga, obtufa, apicc fornica* 

ta , viridia, 

Nedarium germen cingens , eoque altius cre- 
nis 4 f . 1 ' M 

Stamina 4 f. 5, filiformia , corolla paulo bre- 
viofa. • I 
Germen fuperurn , ^fpermum. Stylus i, lon- 
gitudine ftaminum. D. Schreber. 

Acrryrant.y*»£»rW.IL_LECEBRUM frutefcens , foliis oppofitis 

murhaiu.z& mera varietas Achyr, altcrnifoli* , adeoqise. 
excludenda. 

alierrAf. Qahx 2phyllus, parvus, ere£rus. 

Petala f , ovata : interioribus 3 ereclis purpu- 
reis ; fuperiore et inferiore pallidiore paten- 
tiore. 

CorpHs viride , tnmcatum , breve , callofum , 
jdentatum dentibus iateralibus trifidis. 
Stamina $ , longitudme fioris , absque nectario 
conuetStente. 

Piftil/um lligmate bifido. Semen 1 , «udum I 

durum. 

Obf. ob femen 1 nequit Celofiis affociari licet 
tolh alterna. • , 

afpera. Auricuh canis mas. Rumph. amb. 6. p. »7- 4 
1 2 . f. 1 . 

Cadeli. * Rheed. mal. 10. p. -if$, t* 98. 

lanata. ILLECEBRUM fubhesbaceum ere£lum , fjo- 

ribiis lateralifeus, foliis alternis redius. 
Pluk. t. $7, f 8. lege t, )s- /• 8- 

Celofia argentea. Tfiera bellutta adeca manjan. Rheeed. mah i@. 
p. 77. t. 39^ 

rnargarit. Beliuta adeca manjan. Rheed,] mal. 10. p» 
7f- *• %t 

{ 

lanata. Irefme javanica. Burm. wd. 312, /. 6$ f. 2. 

Amaranthus albus gangeticus , falvise anguftis 
fqliis, panicuta conglomerata. Pluk. alw.26. 
t. 10. f. 1. IL- PENTANbRIA: $ff 

iLLECEBRUM caultsherbaceo ere&o albo to- 
' mentofo, foliis alternis reftius. 

l\\tzthx\KnpolygQn* Caulis teres, undique villofus , dichotomus (quod 
non in I. ficoideo aut fetfili), procumbens. 

oppofita, lanceolata , intc^erTima , iacvia 
Cnon glabra), venoliifima , acuta, bafi definen- 
tia in Petiolos longitudine folii, fubpilofos. 
Flores axillares, albi, fub quibus 'Calyx 3phyi* 
ltis, corolla brevior. 

Filamenta f , fimplicia, corollis breviora. jin* 
' therJe lutex. Germen compreflum. 
Herm. prodr. lege Herm. parad, 

ficoid. Jacq. hift. 88. tx 6o. f. 4. 

fejfile. Caulis procumbehs, radicans , purpureus , bira- 
riam anceps linea villofa (ut m Veronica cha- 
maedry). 

Folia ia tenellis ferrata 3 in adukis vix mani- 
fefte. 

Thefium alpinum. F/ores communiter quadrifidi et Caulis procum- 
bens. 

tapitat* TheHum capitulis feffilibus terminalibus , foiiis 
triquetris lasvibus , bra&eis ovatis refiius. 

fcahrum. Berg. cap. 72. n. 1. foliorum margo & carina 
fcabra. 

funa\e\ Schceni capenfis hge Reftionis. 

kauvolfia/«^«^/<r.RauvoWa hirfuta. Jacq. hift. 47. 

Rauvo^fia anguftifolia. Plum. reSius fec; Jac* 
quinum. 

Vinca major. qui velit prioris varietaterri poterit, 

rofea. ovatis (Svft. nat.) lege Yoliis ovatis* 
flores feffiles, adde alterne* 

Nerium Oliander. @. Nerium indicum anguftifolium , floribus o* 
doratis fimplicibus. Herm. lugdb. 447. 34* PENTANDRIA. 
• 

• • y. Nerium indicum taiifottum , fioribus plenis., 

Herm. iugdb. 447. t. 449. flores faftuoiiifiiil 
fragrantirTimi ; calide colendum: primum ia- 
trodu&um in Europam a Beweruingto. 

antidyf. Nerium indicurri, filiqilis anguftis ereclis longis 
geminis. Burm. Zeyl. 167. t. 77. 

florida. GARDENIA. obf. Jafminuifi Zeylanicum, fo- 
)io oblongo , flore albo pleno odoratiffimoj 
Burm. Zeyl. 1 29. t. 5-9. 

Nandi Ervatam major. libeed. wafz. p. 105*.'' 
i. 5^4. diflin&ijjima ejl arbor a G.vdcnia^ po» 
tius Nerii aut Echitis fpecies ^ mmi ne Gardem 
nta fynonyma , quam vivam n.4 fiaminibus 
pifiillisque orbam , hinc de gentit dubiuSjCer- 
te calyx diverjifflmus d Gar.denia. " 

Tab§rn*if^r//(?//^.Tabem3emontana foliis oppolitis ovali-lanceola- ; 

tis 4 pedunculis paucirioris, Itaminfous inciuJis.: 
Jacq. hifl. 38. t. I7T iy.13. 

Synonymon Rheedi excludatur. 

laurifol. Taberriaemontaria frutefceris * foliis hitidis ovatis' 
veiiofis. Brown. jam. 182. 

alternif. mal. 4. p. - - t. 43. lege maL i, p. 83, t. 43. 

Periploca grtec a^ rloribus interne hirfutis, adde terminalibuSi 

tenuifol. Ctropegi* fpecies eft. 

Apocynum frutefcens , ftriclifiimis rigidis et praev 
lorigis foliis, bullatis floribus. Piuk.' mant. 17. 

*- f 5* . ; I 

Apocynum fcariden? africarium , afpfrodeli tadifl 

ce anguftilTimo folio. Herm. par. 59. 
Narti nindi. Rheed. mal. io. p. 6% i. 34; I 

Burrrii . * 

Afclepias undutaia. oblongis lege giabris. 

giganiea. Afclepias folns amplexicaulibus bart iufenie acl 
pettolum crirtitis. Jacq obf. 3. p, ty^t, 69. 
Pethlus^ ubi iritrat folium , iupra piiis rigidis 
fufcis. 

fimil- PENTANDRIA. 347 

jtivea. fimillima A. curaffaviae , fed folliculi edentulj, 
.curaflavicae vero parce dentati. 

Herniar* hirfuta. fimillima H. glabrse, fed caules rigidiores. 

lenticul. Habitat etiam in Anglia littoribus et in India 

onentali. 

Herniaria caule fufTruticofo , foliiis alternis fef- 
filibus ovato-ianceolatis pilofis. Burm. ind. 78. 

Chenop. Scoparia. Folia ciliata funt. 

ariflatum.Gmel. fib. 3. p. 83. U Tf. f. I. 

Panicula magna divancatirlima , dichotoma in* 
terjeclo rlore; cefTante dichotomia rlores alter- 
ni , leffiles, fubjecta his arifta. 

Salfola Kali. Piftillum 1 trifidum. 

Tragus. varieras f. junior praecedentis planta. Willicb. 

Ul. 7. 

Soda. Folia longa, carnofa, patnla , cinerafcentia fu- 
pra lineis 3 viridibus anguftis (unde lineae 2 la- 
tse in pagina fuperiore) margine bafeos mem- 
branaceo diaphano. 

,f*!fa. baccata alexandrina Forfitan eadem? cui. 

Caulii erecTus, pedalis, duriufculus, ramis ere- 

.cliufculis. » 

Flores tres in fingulis alis. Calyces carnofi. Sty- 
M 3- 

Calyces rriaturo frucTu fuccnlenti, glabri , fub- 
diaphani, fefliles, virides tamen. 

sltijfima. Fhres enati ex ipfa bafi foliorum fut in Thefio 

linophyllo et Turnera ulmifolia : ) Styli 3. 

fruticofa.Caules fruticofi , eredti. 

• Folia linearia, carnofa, teretia , fupra planiufcu- 
la, glabra , acutiufcula. 
Flores axillares 3-, fefiiles. Calyx fubrufefcens 
concavus. Stamina f , erecTa. Antber* flal 
va? , extrorlum decumbentes. Germen cylin- 
dricum. Styli 3 , purpureL 

Sal- §4 S fENTANpRIA. 

Anabatfs aphylla. Salfola baccifera falicorni£ facic. Gmel.fh. 3. 
p. 101. t. 18. 

Gomphr. ghbofa. V/adapu. Rheedi mal. 10. />. 73. 37^ 6Vy/#j 
femibifidus. 

Swertia rotata. Gmel. fib. 4./?. ii2. j. 5-3. /. i. 

iornhui. Gmel.fib. 4. 114. t. f. 3. 
dfformis.Flores albi. 

dichotom.Gmel. fib. 4. 113. 5*3. /. 2.' 
(jcntiana./>»»^^.puii£tata, purpnrea folo floris colore diiterunt. 

Hall. 

Antheras fere connatas gerunt lutea , purpuresr, 
pun&lata, afclepiadca , pneumonanthe , ac&ulis. 
Gleditfch. 

lates pundiis per corollam undique ^rebcrrimeJ 
que fparlis ; purpurea punctis rarius per fneas 
digeftis funt. 

iutea. difliiicla eft fpecies a pun£hta. 

villofa. Corolla extus pallida, intiis lineato-varia 5 Clayt. 

vcaulis. Fhs tota planta major* 

verna. Stigma 1, magnum \ orbiculare, fcutellato con- 
cavum. Mygind. 
Synonymo Halleri exclufo 5 vix eft amara Pri a 
mulx propior. Mygind* 

bavarica.Jacq. obf 3. p. 19. t. 71. 

Folia hujus obtufa, pr^cedentis acilta.. 

campeftrfi. Gcntiana corolli-s quadrifidis imberbibus , p£-\ 
duncuh'8 tetragonis. Oed. dam t. 318. 

tiliata* Gentiana corolia quinquefida infundibullfor* 
mi ferrata. Oed. dan. t. 317. Hxc in Amei 
rica maxime ciliata ; in Italia mcdiocritcr ; in 
Iflandia et Norvegia tantum ferrata. 

Folia PENTANDRIA. , 349 

truciata. Folia lanceolata, trinervfa, connata. 

Florej feffiles: ex alis inferioribus pauciores, ex 
apice caulis confertiotes. Fotiola duo ad (inga* 
lcs glomerulos ftorum 

Cal)x brevis, truncatus, dentibus rcmotis bre- 
vibus. 

perfolia. Chlorse generis VIII : I. 

$. Centaurium pulillum luteum. Bauh. pin. 

278. Gouan. munjp. 312. 
an bujus fpeciei vanetas? 

Phyllis indica. Excludenda. 

fLtjngiumaquatic. Involucra integerrima, nti palex. 

alpinum. ERYNGIUM foliis digitatis laciniatis fnborM- 

Culatis, capitulo oblongo polyphyllo, paleis fe« 

taceis trifidis. 
Ervngium aipinum, fpinis horridum, dipfaci c%- 

pitulo longiore. Tournef inft. 327. 
Spina alba. Dalech. htft. 146*. 
Folia circumferentia ferc orbicukta , ^partita ; 

laciniis fubdichotomis , fparfis, planis. 
Tednnculi e lummitate absque perfe&a dicho- 

tomia. 

Involucra c3pitulo longiora , plurima , pinnato- 

fpinofa. 

capitut. oblongum : paleis fetaceis , trifidis. 

Hydroc. vulgaris. Umbella fimpkx, e centro prolifera. Styli 2, 
diitantes. 

Buplenr. rotundif. Involucella ovata, mucronata. 

ftellatum. Involucclla colorara, flofculis longiora. 

anguUfum.Involucella ovalia , longitudine umbellulae 

ranuncul.Iiadix rcpens. Camlis palmaris, fimplex. 

F-jlia graminea , itri&a. Umbclia ' inajqualis. 
Involucrum ^phyllum, ovatum, acutum, breve. 
Inmluctlla foliolis ssqualibus, quinis, obovatis, 
acutis. ' 

2 Um- 3fo # PENTANDRIA. 

UmbeliuU aequales , parvae , longitudine invo» 
lucelli. 

Tordyl, maxim. Caulis ftriatus, hifpidus pilis rigentibus, reflexis. I 
Folia pinnata: foliolis 7, incifis , pubefcentibus,' 

impari duplo majore. 
PeduKculi ftri&i, longiores multo foliis. 
Umbeilx paucae, rigidulae , fcabrx : umbellulisl 
fsepius 9 : 

Inv&lucrum ^phyllum, fubulatum , patens, um- 
bella brevius 

Involucella ^phylla, fubulata , iongitudine um* I 
bellalae: duobus foliolis interioribus minoribus. 
Cvralla radiata, alba, fubtus rubra. Flores o- 
mnes fertiles. 
v Semina ofbiculata^ comprefla, hifpida, margine 
incraffato, muricato, rubro. 

Anthrifc.CauIis fcaber pilis retropreffis , at umbellae ra* 

dii piiis ere&is. 
. Germen hifpidum ffcrigoiTtate purpurafcente. 
Umbeiia fubradiata : rlofculis difci umbellularutn 
mafcnlis. 

Conf. Scandix infefta. GmeL aft. petr. p. 
5-08. t. 8, 

; 

latifol. Caucalis latifolia. Syfl. nat. 12. p. 20f. re* 

£h'us. 

Caulis angulatus ut tota planta et petioli fcabra I 

ftrigis. 

Foliola lanceolata, ferrata, fcabra. Peduncxlus 
fcaber. 

Umbella 3 f.< 4 radiata. UmbeUul* fefliles. 
Involucra omnia ovata, fcariofa, radiis sequalia: 

ttniverfale foliolis 3 f . f ; partialia f. 
Ilofcuii aequales , albi; multi fteriles. 
FruBus umbellulae f, conferti , ovati, fcabri a. 

euleis purpurafcentibus fcaberrimis aculeolis re- 

flexis. 

Caucalis grandifl. Caulis laeviffimus. Folia (Dauci) lasvia , fub- 1 
tus fcabra. 
liivolucra pentaphylla , margine alba. 
Umbeiia (non umbeilulae) radiata , alba. Flofcstt 
lis difci fterilibus multis. Styli 2,patentes, pe* 
1 talis minoribus longiores. iSe- \ PENTANDRIA. 551 

Semina ovata , convexa. aculeis fparfis adfccnden- 
tibus. 

dduceid. Syfl. nat. 12. p. 20 f. 

Cdulii divaricatifiimus, diffafus,angulatus, ftria- 

tus, hitpidus. 
Folta Da ci rariora. Peduncuii lsvcs, longif- 

nou. 

Umbeila 3 f. <rfida; nmheiluix feffiles , faepius 3. 
Involucrum nu!lnm. Invoiuceila ^phylla. 
Fiofculi aequales (non radiati), mbentes ; plures 

fteriles. 

Fudus umbePula; plerumque 3 i divaricati, cb* 
ronati perianthio^, oblongi , aculeis uncuiatis re- 
niotis lsvibus. 

pJatycarp excludatur. 

trientalis .CswczWs procerior chalcpenfis , ferulaceis foliis, 
flore albo, Morif. bift. 3. p. 308- /9./. 14» 

Caucalis. Belion itin. lib 3. 49. 20O0 
" Fiore* riofculofi nbsque radio. 
Semina fetis exiiantibus apice vifcofo-glanda» 
loiis. 

Ief>topbyl.Cz\Jicz)is procumbens. Riv. pent. 

Lappula canaria, fljre minore tenuifolia. Baub. 

bift. 3. p. 20. 
Caulis humiiis , teres, retrorfum fcaber. 
Foiia bipinnua, fcabra piiis. 
Umbella bifida absque involucro. 
Umbeiiuia ^rioroe, non radiatae, albo purpurafcen* 

tes flofculo uno aherove lieriii. Ixvotuceiis 
* pentaphylla, parva, 

FruatiS ovatus aculeis verticillato-hifpidis apice 
triglochid ; bus. 

aucus mwritan .Paftinaca tenuifolia ficnla hirfuta crifp3. Morif. 

tjfr 3 P- Jjpf- 6 9- f lj. / 3- potius hanc 
ipeciem indigitat, qnam fig. f. 

Affmts multum Caroto. Caulis hifpid is totus. 

InvoiHcrum Kmbella brevius, quinquefido-pinna- 
tum. Invotucetla tridenrata. 

Coroila lubrad ata petaiis inflexo-bifidis, albis. 

Z 2 3f» * PENTANDRIA. 

Vifnaga. CauVts lxvis. 

UmbelU balis efl Receptaculum commune fo- 

iidum, fubrotundum. . , 

Involucrum (tamquam bafi monophyllum) po- • 
lyphyllum, unitum cum receptaculo, folioiil 
trirldis. 

Jni^lncella pofyphylla, indivifa. UmbelluU nu-" 
merofiflimjB. 

Flores acquales, hermaphroditi. Petala inflexa^ 
biJoba, alba. Anthera purpurafcentes. Rece* 
ptacula propria fufcopurpurafcentia. 

Fruftus compreflus tranfuerfe, cblongus,- ftria- 

x tus, laevis. 

muricat. Caucalis monfpeliaca , echinato magno fru&u. 

Bauh. pin. i 5-3. 
Echinophora altera afperior platycarpos. CoL 

ecphr. 1. p. 95-. t. 94. 
Florer radiati radio parvo. 

luvlucrum foliis pirimtis: Involucella indivifis. 
Fruttus f f. 7. Semina aculeis, triplicis ferieS 

comprelfts, apice glochidibus. 
/3. maritimus humilis hiruitus, Cattlibus fere a- 

phytlis. Germinibus hirfutis. 

Frutlns aculei apice glochides ut D. mnricati. 
Hanc plantam non aufus fui diftindtam tradere, 

metu varietatis e loco marit<mo et ingrato; cul- 

tura hujus feminis evidens erit , fi tum conftans 

maneat, nullus refragabor. 

Conicurn african. Foliola planiufcula , nec canaliculata. Odor Opii 
graveolens 

Pedunculi opporltifolii, lasves nec fulcati. 
Flores plures fteriles ; centralis Fructus felTilis. 

rigens. Caulis brevis , rigens. Rami patentiffimi , rigte 
d?, remoti, longiores. 

Foiia blpinnata, conduplicata, obtufa, dura, cre- 

nata, colore Rut*. 
Involucrum jphyllum , breve : unico foliolo fae- 

pius majore divifo. Involuceila 7phylla, pau- 

ca, crenata. 
Umbella rigida, brevis, conferta. 
Petala alba , sequalia, lanceolata, involuta. 

/ *d PENTANDRIA. 

Styli 2, albi, filifonttes. Semina muricata. 
Habitat in littore maris. CBS. vide Munttff. $6. 

Selinuan fylveftre. Herba fublaclefcens ; Caulibu s numerofis, laevi- 

bus (nec ftriatis) ■ 
Foiiota linearia: Umbella patula. Umhellula di* 
ftantes. 

Semwa ovali-oblonga: fulciselevatis, 3 , obtuijs, 
conferti<. 

faluftre. Herba fubla&efcens , Caulit fsplUS folitaik. 
durior, ftriatus profunde. Raa x uren*. 

CarviftL Varii dubitant de Synonymo Seguitri\ cum m 
illa Caules mious acute ftriati, potius anguia- 
ti et Folia anguftiora. Semina coftis 2 prjcter 
margines. 
Jacq. auft. t. 16. 

Selirmm caule alato , foliis bi etttifidis. Zinn. 
gaett. 22 1. 

Sclinum foliis triplicato - pinnatis, pinnis fimpli- 

cibus ec trifidis. HalL flor. 802 /. 26. 
Angelica foliis duplicato-pinnatis , foliis anguftis 

faepe irifidis. Bcebm. lipf 197. 
Sefeli pratenfe tenuifolium 1. Daucus. CB. 

Burf. herb. Vlll. 74 
Carvifolia. Baub. btft 3, p. 171. 
Semina ovata fulcis 4 f coftis 3 , comprefTls , 

longitudinalibus , ut in Laferpitio ; et Semina 

hiant a fe invicem lateribus. 

Libanotis.StyW fru&us purpurafcentes. 

Jibirica. in Syft. nat. 207. fub Selino lege fub Cervaria, 
Athamanta foliis pinnatis pinnatifidis: radicalibus 
decuilatis. Gmel. jibtr. t. p. 186. removen- 
dum a Cervaria. 

Crithm, maritim. Caules Iseves, fimplicirTimi. 

Folia trlternata (medio fjcpe ^phyllo). Foliola li~ 
nearia, acuta, carnofa, lucida. Pctiolus craf- 
fitie folioli. 

Jnvolucrum yphyllum. Involucella 7phylla , 
brevia. 

Z 3 efic Sf4 PENTANDRIA. 

fyrenasc. effe Athamantam Libanotidem fenefcendo calve- 
fcentem credit D. HalierKs. 

' taferpit. Siler. B. Lisufticum f. Siler montanum anguftifolium. 

Bauh. fin. 162. 

Semina Sileris fulcata absque membranis. 

Heract. anguflif. Sphondylium hirfurum minus, foliis tenuiter la- 
ciniatis. Pluk. phyt. 63. f* 3. 

Jibiricam.CmWs, profunde fulcatus, hifpidus. Folia con- 

vexa , Iaevia. 
Flares flofculofi (minime radiati). Petali viril 

dia, incurvata , minime emarginata. Involw 
crum nniverfale nullum. Vedicellt f. peduncu* 
li partiales frabri. 

anflriac. Similis H Panaci. 

Folia minora, licet in fe magna. utrinque fcabra 
(nec moliia utrinque fubtomentofa fubtusque 
, paliida) venofo-rugof.ffima , utrinque viridia. 
Foltoia obcordara. 
Pedunculi umbellularum fcabri. 
Flores albi, radiati, petalis inftexo-emarginatis. 

Liguftia fcoticum Folia fubtus lucida. 

pelepone. FofcuH cmnes fertiles. P*ta/* inflexa, alba,m« 
tegra nec emarginata. 

auftriac. AfHne prxccdenti. HalL 

feregrin. Sapor , odor et omnia Petrofelini , fed crafTior*i 
rigidioraque. 

Angelica atropur^Caulis orgyalis , craffitie vix brachii, .Mulofus # 
articulatus , laevis, atropurpureus rore glauco. 
Pettoli Communes vaginantes, ftriati; Paitiales 
" Propriique compreffi canalicula;i. 
Foltola oblonga, fublobata ferraturis apice albis, 
veriofa, nuda , fubtus pallida, pleraque feffiiia. 
Umb*li<e terminales 3; Vaginis 2 oppofitis purpureis r 
* apice foliofis. 
Pcdunc. Communis teres ; Partiaies angulati f. 
fulcati; Proprii lsves. PENTANDRIA. 355- 

Involucrum nullum. lavmeelU foliolis 11 , 

fubulatis, lon*it. umbeliulae. 
Umbeilulce hemifphxncie. 

Petala incurva , lhminibus breviora , extus fer- 
ruginea , inrus purpurafcentia. Receptaculum ct 
&; : fUmina viridia. 

1 _ Stmina convexa, tricarinata. 

Sium laufoliu. exclude Synonymon g. et vide pag. 1671. 

Sifon Amomum.Caulis filiformis, eredtus, ftriatus , lasvis. 

Folia pinnata: Foliila ovata, mcifa, ferrata; at 
fuprema tenuius divifa. 

Umheila erecta : Univerfalis ^fida radio quarto 
centrali. . , 

lnvolucrum ^phyllum. Invoiutella ^phylla, mi- 
nima. \ 

canadenf. Involucrum wniverfale nuilum. 

Bubon Galban. umbellis paucis lege caule rore giauco. 

Caulis frtuefcens rore glauco. V 
FoUola argute ferrata, rigidula. 
UmbeiLe denfse , magnsc. ixvolucra polyphylla. 
Fruiius teres , mm Itriatus. Semina laevia abs- 
que ala mcmbranucea. 

Cx\VI\\n\\mCymiitum.Rivin. pent. - - 

Qcmmhefiflulofa. Oenanthe aquatica triflora. Mortf. hift. 3./?. 
z6q. f. 9. f. 7. /. 8- 
Involucrum univcrfale nullum. 

globulofa. Radices etiam in hac Filipendulae. 

fimpinell, longirlimis canaliculatis legc lortgiffirnis fimpli- 
cibus. 

Phelland. Mutelli. Jacq. vind. 223. 

Cicuta virofa. Caulis teres , flftulofus. 

Folia pinnata: Foiiola tcrnata, lanceokta , ferra- 
ta : ferraturis apice albis. 
Umbella patens , ba fi rubra. 
Involuceiia polyphylla, fetacea, brevia. PENTANDRIA. 

Flores albi, hermaphroditi , uniformes. Fetalb 

ovata, inrlexa. 

Styii z, eredi, albi , perfiftcmes', in fru&u di- 

varicati Sttgmata fimplicia. 
Fruftiii fubovatus, comprefius, l»vT$, truncatus, 
tranfnerfe dehifcens. 

Scandix auftralis. Varietatem effc Peftinis § ex loco fterili vult. 

Ger. prov. 

nodofa. Folia triternata , incifa, fcabra, patula. 

In-volncrum ^nullurii. Involucelia i f. 3-phyI» 
la, fubulata , parva. Frudus hifpidi pilis ad« 
fcendentibus, 

CharoDh.yy/^rr. Umbella fubradiata. 

£#/£»/«j».Bulbocaftanum minus. Baub. pin. 162. Bur- 

ferus e Pyrcnaeis. 
Caulif lacvilijmus, bafi hirtus. 

aureum. Caulis angulatus, ftriatus , maculatus , inferne 

hirtus , fir&us , 

Foita paiiida , fubtus hirfuta: foliolis extremis 

confluentibus. 
Fiores albi, extus fubrubri. 
Semina rlava coftis ttibus. 

birfutum.Caulis teres, valde hirtus pilis rigidiufculis. 

Foiia decompofita, nudiufcula, fubtus lcabra ve- 

nis ciliatis: Foiiola in finguiis foliorum ramulis 

vix ultra quinque. 
Umbeila convexa, ante anthefin nutans. 
Invoiucelia ^phylla , ianceolata ^ acuminata, vi* 

ridia, longitudine umbellulae. 
Flores albidi, non radiati; multi fteriles. 
Petaln inrlexo-cordata. Stamtna eredra, corol- 

la longiorit. 

Semina (iulcata Hall.) ftriata (Goaan.) ariftata 

plftillis obtufis* 

aromatic.Caulis piiofus pilis raris patulis. Folia JEgopod. 
Podagrarias. 
Inwiucelia foliolis 7-9 5 lauceolatis, reflexis. 
UmbciU non radiata. 

Se. PENTANDRIA. 357 

§efeli Ammoid. Sefeli foliis radicalibus foliolis imbricatis dicen- 
dum. 

v pumuum. PIMPINELLA pumila<, umbellis numerofiffi- 
mis compolitis fimplicibusque. Jacq. vind. 22/7. 
re£tius. 

Caulh divaricatus, palmaris, Isevis, Itriatus, pa* 
ruin foliatus. 

Felut ternata f, biternata, linearia. 

JJmbt l* (terminatis et lateraJes 2 oppofitas) ple- 

rxque a>mp ! os; paucs limplices 
Petaia k>nge [anceolast, iucurva , non emargi- 

nara. ^/»/»4 alba, lon^a /* o'ucra rtulla. 
Dijica plahta : 'Ylarem vivum habui Femina 

fxpe Ibmfoa hr.bet; proxima Pimpineilae glaucae, 

aut d itincli generis. 

pyrena. Involucris le%e involnccllis. 

Facies aliena a Selelios genere. * 

tlatum.' Fceniculum fylveftre elatius , ferulss folio lon- 
giori Vatll. p*rif 54. 
Planta Monfperii e loco Maguolii lecta a. D. 
Gvuano. 

Cautis fefquipedalis, craffitie pcnnas columbina, 
fubdichot mus : ramis divaricatis : fummis an- 
guftifTimis. 

Falia fupradecompofita (fhperiora tantum ter- 
nata) ; Foliola lineariu , craujtie frtse equinae , 
pollicaria, teretia. 

Umbella 3fidse. Umbellula confcrta; , fubo&o- 
fiorae, albse. 

Involucella minutiffima. Srmina tuberculata. 

Thapfii trifoliata.Semina Selini Carvifolioe f. monnieri, Laferpitii 
fimilia, absquc involucris. 

Paftinaca Opopan. Folia radicalia fimpliciter pinnata: Feliola f, cor- 
data, bafi antica excifa. 
Petioii radicalium fubhifpidi. 

Pimpinell. Exclude varietates y. £. 

/><?rf£r;>tf.Pimpineila umbellis ante florefcemiam cernuis. 
Ger, prev. z$6. 

Z s Apium 3S* PENTANDRIA. Apnmi &ravctlens&. Apium paluftre minus , caulibns procumben- 
tibus , 'ad alas floridum. Tournef 305*. 

Hhus Vernix. Folia annua , opaca. 

exclude Synonym&n Kaempferi. 

radicans. Dioicas efTe radicans, 1 oxicodendr* Vernix re- 

fert Miiler. 

ViburnumZ.e»f*£$. Rami deflexi f. propendentes. 

$ambucusf*;frf^»/.varietas forte; e Canada. Folia fimpliciter pin- 
nata. Buca gioboiae, rubrse, magnitudine fe- 
minis Coriandri. \ 

Turnera ulmifolia.Q. Mill. ic. t. 2,68. /. 1. 

pumilea. Calyx Braeteis 1, linearibus, A nthera non ultra 
faucem calycis elevata?. 

cifloides. Bratteis nuliis. 

Pharric. mcanum.Caulis ereclns, proliferus, Rami albidi a ftipu- 

lis twntcatis, 
Folia fparfa , linearia, laevia, folitaria, patula. 

Stipui<e foiiacea?, folitari», mernbranaceas , al- 
bx , capillaceo-laceras. 
Veduncuii terminales, longifiimi. Umbella com- 

polita, proiifera. 
Fffftes albi , extus virides. 

\ Mollugo. Caulcs ramofiffimi nmis alternis. Folia verti* 
cilhta, 4 f, 6. Stylus fimplex. Stigma obtu- 
lum. Semen %~ leniiforme. ,D. Royen. an ita- 
qne hujus generis, . * 

Alfme mucronat.?\^ti difficillima ob (imiles : uti Arenaria fa- 
fciculata et Miuuartia montana. 
Arenaria fojiis fetaceis, fioribus pentandris, ca 
"lycum fcliulis fubulatis. Lafl. it. 141? 
Arenariam mucronatam de'candram conjungjt 
Jacq. obf 2. p. 31. cum mea Arenaria .fafci 
c ulata , et ad fuanv refert HaUeri et Seguier 
fynonyma, at Seguien pentandra elt. fed Mi- 
nuartia montana et Arenaria fafciculata plantae 

» funt PENTANDRIA. 35* 

funt ere£taj, ftrid» ; hasc laxa raniis difFufis 

longis. 

fegetalis. candcm efTe cum Arenaria tenuifolia Chenal a- 
pud HalUrttm flor. 866. 

Drypis fpinofa. Rami novi virides propullulant e ramis prsece* 

dentis anni exar ; dis. 
Rami ultiml dichotomi , ftoiiferi. Pedunculi 

flore breviores. 
Calyx femiyfidus , ere&us. Petala angufti/fi- 

ma, patentia, facpe alba. Stamtna erecia. 
3^*7. hort* t. 49 

Parnadia paluflris.Scapum nonnihil contorquet. 

Evolvulus//»//W/'»j.chara<5terem generis fuppeditavit hasc fpecies. 

alfmoides .Con\ o\vw\\ minima fpecies bffnagarfca hirfuta y 
ahlnes folio* Pluk. aim i ,6 t. 9. i„ 

tridentat.Burm. ind. t. 16, f. 3. Caule eft volubili. 

Barreria capenfis. excludenda. 

Stallce . Armeria.y. Stuice lufaanica* fcorzonerae folio. Tournef. 
inft. 341. iniignis varietas 
Planta 4p!o major. Calyx fquamis lanceojntjs, 
acuminatis : CorolLt aibse , aatheris ceruleis. 
Foha ovato -lanceolara , fubincana, acuta. crgo 
fAh Liinoniii Flores Armeriae. 

purpurata.Stmcc peregrina. Berg. cap. bo. 

Linum perenne. Caules fibiricac plantae erecli, anglicanae decum* 
bebant. an femper r 

narbonen.Filamenta bafi coalita. 

tenuifol. Lfhum foliis alternis linearibus inferne fcabris 
calycibus aCUtis. Scop. cam. 600. 
Exclude varietatem 2. Calyx infra medium 
glaudulofus. Scop. 

auftriac. Caules diffuii , teretes , fupra ramoii , L, ufita- 
tiffimo breviores. 

Fo+ 3^ pentandria! 

Folla fparfa , hnceolato - Knearia , ere&a , gla- 
bra. 

Flares ante anthefin nutantes. Calyx ovatus , 

obtufus,- 

PetaU integerrima, facie ufitatiflimi, venis fatu- 
ratioribus , fubtus pallidiora. A*tther t c albs ; 

PijhlU reflexa extra ftamiua. Stigmata capi- 
tata. 

Linum fiainm. Pun&um utrinque ad foliola ut in L. campanu- 
lato. Mygind. 
Cautis angulatus. PetaU flava lineis croceis 
Svp. ' 

gallicum. Affine admodum L. maritimo. 

afican. Caulis fufFruiicofus , ftri&us, pcdalis, teres : ra- 

mis fimplicibus. 

Fplia feffilia ? oppofita, ere&a , lanceolato-linea- 
ria, Isevia, internodiis faepius breviora. 
Umticha -terminalis 4. f ffida radiis dichotomis. 
Petala lutea unguibus villofis, demum fulva. 
Galyx acuminatus , marginc fcaber. 

tatbartic.FIores ante anthefin nutant. Petala acuta^ 
alba. 

Prcfera luJitanica.Stapus aliquct foliis; ad apicem flores 2 f . 4 , 

pedunculati. 

Capfula calyce duplo longior. Planta tota W 
tis apice glandulofis. 

Mpenfis. locanda ante D. lufitanicam. 

Rddix e radice exferens fila fpiralia, 

Folia fubtus tuberculato fcabra. fioret violacel. 

Crallula eeccinea. Folia confertim oppofita, hinc quafi quadrifaria. 

Fafciculus terminalis bis dichotomus : Floribus 
fefTiiibus, alternis, coccineis, monopetalis lim- 
bo ^partito. 

fubulata. Spirsea caDenfis comofa, rlore albo. Pet. gaz* 

t. 89. /. 8. 

Crafiulafubulata. Berg, cap. <$3.fed flor. coccineis/. 

Cau- PENTANDRIA. 361 Caulis te&us vaginis foliorum truncatis , ciliatis. 
Folia linearia , carnofa , obtufa , cartitegineo.d- 
liata. 

Spica capitata? , terminales', fubfeffiles involucro 
imbricato. 

tetragena.Caulis eredlus licet demittat radices filiformei 
e caule et ramis radicantes, fi locus ficcior, 

centaur. Caulis teretiufculus , brachiatns (non erat dicho- 
tomus), fubpubefcens. 
Folia feflilia, fepius oppofita, ovata ," carnofa , 
acuta, lucida, fupra punclis excavatis. 

tnnfcofa. exclufo Hermanni Synonymo. 

eultrata. Folia bafi angufta. FUres non cxplicantur. 

orbicular.Folia radicalia, rofulas formantia ., ovata , car- 
nofa, gibba, laevia, acutiufcula , retrorfum ci- 
liat3 : cjliis cartilagineis , tenuiffimis. 

Fila lateralia emittit Radix , filiformia , decumr 
bentia, propa^ines apice forrmntia. 

Scapus vix foliis longior, ere&us , aphyllus. 

Spica brachiato-verticillata. Floribus parvis : Pe • 
tala rubro^albicantia. Stigmata purpurea. 

verticill. CRASSULA. Syfl. nat 3. p. 230. * 

Sedum annuum minimum ftellamm rubrum» 

Mign. nienfp. 233. /• 237. 
Tilloea erecta. Hort. upf. 24. imperf 
Neque nova, neque Sedi rubentis varistas. 
Floruit mihi altero anno perfe&iore fpecimine. 
Caulis ramofiffimus, dirTufus, oppofite ramofus, 

longitudine digiti. 
Folia oppolita, conferta, oblongo-ovata , feiTi- 

lia, gibba, minutifiime papulofa, apice fcabra, 

patentia. 

Ftores axillares, fefiiles, minutiffimi. 

Calyx longitudine corollce, fubulatus. 

Petala 5-, calyce breviora , lanceolata, acumi- 

nata ut fere ariftata, medio rubra. 
Stamina breviflima , apice rubra. Stigmata 

rubra. 

refe- 3 6i HEX*NDRIA. 

Pcrtulae. referatur ad Claytonia; genus, vide Mantiff. 

alt. 

HEXANDRIA. 

Bromelia Peguin. Flores pulcherrimi. 

Sata pro fepibus arcet homines ct pesora in Ja- 
maica; poflent inde moenia fieri. Jacp htfl. 

Karatas. Bromelia acaulis, foliis ere£tis. Jaca. hort.t. 31. 

FoJhi humanae altitudinis , erecla , fiperne magis 
diver^ent a ; inter hacc capituUini acaule terrae 
incumbit, ob foliorum dentes animalibus inac- 
ceiTam ; maturo fru6tn prolternun ur cy.tror- 
fum folia, odorquc fragrantillirrus invitat ho- 
mine^ ad ferctTum coctum fapidiffim.m, vide 
omnino D. Jacqmnium^ 

Stolones fubnlatvfiliformes , ere&i , foliis ioai 
giores, inter ea emmentia, tandem proftrati ra- 
dicant et propagines dant. 

Tillandn*a//£«/^<f. haec etiam bafi aquam cdligit et fervat. 

Tradefc. malabric. Ephcmerum tripetalum non repens malabaricum, 
porraceis foliis, pjrpureo - coeruleum. Morif. 
hifi 3. p. 606 ? 1 . 

Ephemeri C t halangii virginiani fpecies, floribus 
fpartis, Raj. fuppl. 564 ? 

Fontederia vvata . Conferatur Pontederia aquatica caulefcens, foliis 
majoribus orbiculatis. B*own. jam. 195*. 

haftata. Exclude Rheedi Synonymon, 

Pancrat. maritim. Folia latitudine pollicis , at in P.tllyrico Galanthi 
vix latiora. 

amboinen.^H^xc^ws amboTnenfis, folio latiffimo rotundo, 
floribus niveis inodoris. Comm. hort. 1. p* 
77. U 39. 

Crinum afiaticum. AmaryUls bulbifperma. Burm prodr. 9. 

Belutta pola taly. Rbeed. mal. II.; J$. t. 
38. Rudb. elyf z. t. 90. 

Fo- HEXANDRIA. 363 

Folia bifaria , equitantia. Corolla purpurafccns 
marginibus albis. Stamina declinata. 

AnmyUlscapenfis. Macula nigricans ad Petalorum ungues. Burm. 

Belladon.Monogrzphh Hill. Syftem of vegetab. gmc- 
ration. Lond. 175*8. o&. t. 1-5 
Bnlbus viridis. Caulis teres , parum compref- 
fus. 

CorolU regularis , campanulata ( Hermerocalli^ 
dis), incarnata fundo viridi - albicante : Petala 
3 exteriora intus apice -ungue reverfo. 
Petah 3 interiora bafi ciliata. Stamina decli- 
nata, rubra: Anthens albidis. Stylus ruber. 

Zeylanica,exc\udavar. Crini fpccics eft. 

oricntalis Monographia : Brunfvigia Heifteri cum figurt. 

Allium /Impelop. Michelii fynonymon excludatur. 

rotund. CBauhini fynonymon excluda^ur. 

Mtcheli fynonymon excludatur. 

Scorodon.C .Bauhini fynonymon excludatur. 

carinatum. Spatha longifTima, anguftiflima. 

■ fpharocep Halleri fynonymon excludatur. 

CBauhini fynonymon excludatur. 

defcendens.Halleri fynonyma excludatur* 

flavum, Caulis -foliofus, teres rore glauco. 

Folia teretia, fupra bafin planiufcula. 
Spath<e valvula altera foiiacea , umbella duplo 
longior. 

Umbella pedicellis pendulis , fla\is. 
Petala fhviffima, ovata, obtufa, concava , c- 
re&a. 

Sttmlna fimplicia, corollis duplo longiora. Sty- 
lui brevis. 

urfinum. femicylindrico Iege triquetro. 

Wjfk; t Sta- 
1 3*4 HEXANDRIA. 

nutans. Staminum"dcntes , in diutius culta , dcmum obli» 
terantur. " 

angulof. locandum snte A. nigrum. 

Hallerus dubitat an fatis lit diverfum ab A. fene- 
fcente? certiflime diftin&a fpecies, mramque ul- 
tra 20 annos atui. 

c anad enf.AMluxn buVDiferum virginianum. Boerh. iugdb. 
2. p. 146. 

CbamtM. Satumia Marati. 

Liliuni canadenf.Folia verticillata , frilineata. 

Corel!*, seque ac Martagon, revolut», bafi fla- 
vae, pundis atris. 

Uvularia amplexif. Pedunculus geniculo flexo. Corolla Medeolse^ 
afparagoidis. 

Gloriofa fuperba. Caulis orgialis , teres : ramis duobus, oppofitis , 
lateralibus. 

Caulis poftquam ramos emifir , pedunculum e 
fingulis foliorum alis exferit. 

Ftlia alterna, at fub ramis terna, 

Flos cemuus , fitfura Flammas fupra cratcres y 
fpe&atiffirmis v cuccineus , baii flavus , demum 
totus coccineu*. Petaia flava, lanceolara, lon- 
ga, lateribus undulata, coccinea , prope 6a- 
fin reflexa. 

Radix reclangula , decumbens, venenata. 

Ornith. narbonenf. vix diverfum ab O. pyrenaico. Cerard. Mygind. 

umbellat. Stercus columbinum chare emtum in obfidione 
Hierofolymitana. 

minus. fimillimum praecedenti et maxime affine , fed 
huic petala acutiora; faepe haec non crefcit in 
variis provinciis , ubi illa vulgaris. 

Scilla italica. Racemus conico-oblongus pedicellis ere&iufcu- 
lis , longitudine flods. 

Flos patens petalis larenbus rellexis, apice obtu- 
fis, aibis aut casruleis. 

Bra- HEXAMDRtA. Bra&e* longitudine pedicellorurri. * 
Pro racemo hemifphcerico lege racemo fubco- 
nico. 

Si\ ammna. Petala ad bafin lirteolis % atbidis; exteriora pe- 
tala intra apicem unguiculata. Germen flavens. 

uKifolia. Qrnithogalum fpicatr.m unifclium , folio niveo 
B." • odorato. Grijl. lufit. 

Cyanella capenfs. Pluk. phyt. 434. f. 2. mirtus bona. 

Afplodel. /#?*#/ * Brafic* mexnbranace* , magnae, albae. 

fijlxhfus. videndum anne potius Amherici fpecics. Mf< 

Antheric iferotini Radix oblonga, obducta fquamis ramentaccis. 

Pttala Yrncis rufis , uuguibus luteis. ' Filamenti 

non lananv. 

Bp«r. •- £ratttn?> Filar/ienta ncrt Ianata» 

.rtvelut. Phalangium sthiopicum ramcfum , rloribus albis, 
petalis reliexis. Comm. hoxt. 1. p. 67. *. 34? 
^Murr. gvtl. *i4 
Folxa trigona , lcabra. 

fti**-, • x-4S"'J Habitat in J&thiopia. 

rdmjum. Horologium ex hoc flore. Acl. Berntns, 1766. 

t. 6. S 

LMago. Varieta? pr£cedeniis ei opir.ione Gerardi , fed 
conftans e(\ 

Liliafir. Radix fufc ; culata fibns carnofis. Cerolla Lilii 
candldi t fed minor. 

rt*(y* Narthecium variis * Genere^feplrsri neqnit ab 
A. o^rrago, cui ftamina pliofa, iiylus unicus; 
qui naque feparet ^ det eharaeterem utrisqutf 
communcm.' 

Leontice heontop. Rumicis veficarte: nuclus; ideoque ukerius exa* 
minar.da. Mygind. 

4« & Afpa* 3<56 HEXANDRIA. 

.Afparagus offic inalis.}. Afparagus fylveftris , tenulffimo folio. Baub\ 

pin. 490. , 

Hanc lpeciem dioicam eiTe Ger. prov. 134; cerJ 

tj hortenlis non c\l dioica. 
SttpuU bafi fpina recumbentc molli % ut in A. 

declinato , unde affinitas. 
Afparagi tcnuiffimi J 1 fpina reverfa nonnihil ri- 

gidior, Folia apice fetacea. Rami ftriato*an-| 

gulati, qui in fativo teretes, lsves. 

lapcnfis. Afparagus rubicundus. Berg. cap. 88. qualis 
fponce provenit. 

ijiaticus. Afparagus" aculeatus minor farmentofus e ma- 
derafp. Pluk. alm. ^4. t. 14. / 4. Burm. 

acntifol. Corruda prior. Cluf. bijl. 1 p. 177. 

Draco. Dracsena nunc proprii generis fpecies cum gra- 

minifolio et terminali. 
Pedicelli hujus infra rlores articulati. 
IVlpnogiaph. Vandelli arbor Draconis f. Dracs^- 
na Ulyjf. 1768. quart. 
Berens. Draco arbor. Gcett. 1770. 
quart. 

Crantz. Schedula Oederia. eadem 

eum Storkia, 

Schedula Storkia perpcram 
dijhnSa fpecies. 

Convall. multifl. Dodart. ntem. iif. 

bifdia. Flores quadripartiti , tetrandru 

Hyacinth. c omo/us. CorolU decolores , trifres fere Mnfcari, horf- 

zontaliter exftantes fub et poft anthefin ; ante 
anthefm erecli , csruiei , pedicellis viridibus lon- 
gitudine florum. CorolU fuperiores minutx 
fteriles, vix dehifcemes violacese; pedicellis lon- 
giflfimis cocruleis lastis , corymbum formanti- 
bus. 

fotrycid. Folia lin. 3. lata, ob breves petiolos recla. Spt* 
ca floribus 20-39. Cotolt* dentibus candidis : 
fupremis exiguis; oder delicatus. HalL HEXANDRIA. 367 rtcimf. Folia liiij 1. lata , ob dcbiles petiolos laxa de- 
cumbentia. spca floribus 40-5-©: fummis Ite* 
rilibus. Hall 

Alcthris fapenfis. Burm. prodr. 10. Murr. fredr. iQf. A$. 
Jhckb. 177», 

V ekheimia. Gleditf a£l. bercl. 

Scilia iadice folida, coiymbo contorto conico. 

FaSor. helmjl. 23 

Orch : s hyacinthoides, foliis caule et floribus ma- 
culatis. Buxb. ce/it. 3. p. 12. /. 20. jorte et 

Bulbus tunicatus , violaceus. Folia radicalia , 
fena, lato-lanceolata, undulata, violaceo-ma- 
culata. 

Scapus foliis altior, violaceo-maculatus. 

Spica f. Racemus terminalis , imbricatus Flori- 

bus numerolhiimis , breviiiime pedunculatis, cer- 

nuis ; B> ades propriis fetaceis. 
Coroiu fubcylindrica punCtis carneis , Limbo 

breviflimo obtuf). 
$t*mv>a lilamentis longitudinajiter limbum ufque 

adnata. 

Qermen i:i fundo clauf) corollse. Stylus incur- 

vatus. Stigma obtuftim. 
C«pf;Ja lubinuata , ovato triquerra, acute cari* 

nata , angulis comprellis , magna. 

ifckioid. exclufo Buxbjnmii fynonymo ultimo» 

Hyacintb.Zeylanica Folia prima lanceolata , plana, erefta, 
breviora; reliqua fubjlata , femicylindrica , ca- 
naliculata; ion^iora. 

guineenju Folia omnifa lanceolata , plana, erecla; 

utrtusque folia pallide viiidia fafciis viridibus 
faturaiioribus. 

Aloe perfoliata.peduncuh:h Uge corymbolis. 

g, caulis exierit radices filiformes , defcendentes, 
radicantes. 

«*r/>£^<a.pedunculans lege racemolis. 

Corotia incarnata ore 6ridu: laclniis 3 interiori- 
bus alternis \ atulis. Stamina deciinata. Stigma 
iirnplex. A a z a,<5$ ; HEJCANORIA. 

Jiflicha. peduneulatis /r^e racerr.ofis.-» 

Jfiralis. feliilibus /rr^r fpicatis ttinrifWfe ; in fequentibus 

' . emm fpeciebus loco fefliUbus lege fpicath. 
■•fotia ovato tV.br» lata, inueronato-fpin«(a ; apioe 
tricarinata , fexfariam (noTJ quinquefariam) im« 
bricata, ' | 

Uoaris. ALETHRIS foliis cnfrformibus canaliculatis 
earinatis reBius. % 

Agave viviapra. Aloe americana fubolif«ra. Herm. lugdb. 16. 

t. S7- »> 

Hemoroc.jf^*. ■ '/3- Lilio Afph o&ltfs tuteus tninor Tournef. 

' injl. 3 14/ qui nihil din%t wX\ tempore rloren- 
di et quod minor. 

Acorus Calamus.R. verus^ Calamus aromaticas. Garz. 28&» 

Calamus Rotavg. his vide Rumphium; an qucant iimises dari* 

qui fpeeies diftinguant. 
Pluk. adds t, 106. f; l, t* ' 

Juncus 4. fil-iformis lege inficxusv 

fquarrof. Planta tota riglda foliis patentibtfs. 

artisulat.xnmm af#atUirs ac , fit a fylvatico 7 vere fpe'^ 
cic divifus, aut a folo naiali ma^ms, ulterius 

iiiquirendu.ro, 

bulbofus. cxclude C.Bauhini et Siheuchzeri fyhonymon. 

pilofus. qm velit hunc et campeffrem in plures fpecies; 

diftinguere, confulat HaP.erum. -an fumciemcr % \ 
Jtinco campelirr difiincLiS ? * 

Achras awwiJM/kexclude Jacquini, Lcsjtin%*t\ Plumieri et Brovf^ 
nii fynnoyma, aique infere ea fequenti Sapwts, , 
Achn<s flonbus pencandr». B ae i> f6. t- 
182. f. 19. 

Achras fraftu raaiimo oyato, B/own. jam* 

*OYtO" HEXANDRIA. ' , 3^9 

Sapsta. ovato-oblongis lejj* !;in«:co!ato-oblongis. 

' Achras fiorious he):nndris.. N 7^7- ^yft <7 * 4*» 
Frufiu* putrcfcere incipleas prasfertur Bromelia?. 

Prinos vtrtlcilL Diorcam effe GV0.7. fci/jp. 1 f4» qucd videa- 

durrr. 

JLoranthus tfwrrtVdrt.cxclufo fyaontrno Brovsnii. 

loKtceraid.Hort. mal. 7. fi. 5-5. *. 29. 

unifiurxi Loranthus racemis iimpliciliimis. Jacq. amer. 
18. t. 69. 

Frankenia birfuta . Nothr.3 hirfuta, Bcrg. cap. 171. r. 1. /. 2* 

Florcs violacei. 

Veleiia rigida, ad PentandrsamudigyniAm amandsta. 

linawd minus , feJils caryoph yl lcis ... Bnxb. cent. 
2. ?. 41. $ 47. 

wU^\i%3ffinofa. di/y-*' iphyllus Pitnla 2. Stamina 6. Stigmata 

- 2. Scmcn comprelTurn. 

^ vndulata. Polygonum imdulatum. T3f 

Calyx monophyllus, 4partitus, scqualis: laciniis 
ovaris coneavis. P<tala o. Stamina 6, lan» 
ceolata- Styluj bifidus. Scmen fubrotuudum. 

fUg&lUrhindfca. Genus locandum poft Rumices, 

Rumcx Patientia.fo\fc cordatjs ., lege ovato-lanccolatis. 

b-Ma feminalia fa^ittata, uti R. Acetofell», 

fangnin. vense nmnes fucco fanguinolento. 

nVgravit txi fylvas Hamftecii anglici. 

fuhher. J^pathurn arvenfe fubhirfutum , folio retufo , 
caule longius krachiato. Tili. pif. 93. t. 37. 
/. \. Ifttticb. Hluflr. s. ■' : 

egyptiac . Synonymon QiUenii escludatur, qunmvis fimif* 
lima planta. 

maritim. Lapathjum romimum. Bauh, pin. uy. 

A a 3 La« 37* HEXANDRIA* , 

acutus. Lapathum folio acuto. Bauh. pitt. %\f m 

obtttjifol. Valvularum Dcntes utrinque plures , inacquales, 
longitudine diametri ipiius vaivulse. 

hucephal. pcdunculi incraflati, plani. 

aquatuu. .difticta fpecics a R. ciifpo et acuto. 

hunarta. Panicula oppofitifolia. 

rofeus. declinata lege reticulata* 

alpinus. Lapathum floribus fuperioribus mafculis, inferio- 
ribus femineis , roliis cordatis. Ztnn. goett. 38. 
Fuiia magnitudine Rhci, rugofa. 

tubcrofus.confcx. Pluk. phyt. 331-./. 2. 

Cauits ere&us iimpiex. Folia Acetofas lon- 
giora. 

Melanth. virginic.an planta dioica. Gron. virg. z.$g. 5-5. 

Tfc 

Mcdeola afparag. Folia pinnata aut ramulos oicas, multis dubium. 

Folia alterne pinnata lunt, alioquin fi ramulus 
effet folii, veftigium lub ramo exftaret. 
Florcs penduli e pediceilo unifloro <fub bafi fin- 
guli folioli. 

Cerolla ex tus virefcens Petalij linearibus , a me- 
dio totaliter redexis. 

FiUme»ta bafi contracla, petalis fupra bafin in~ 
ferta, fubulata, longitudine corollae. 

Colchic. autumna. Golch. vernum eft hujus vaiietas. Hallemi. 

Heloaias afphodei. Afphodelus minor albus. Pluk. mant. 29. 
34- f- 3- 

Petiveria ofiandra.Jacq. amer. \qu 

Alifma Plantago.ii. Plantaga aquatica anguftifolia. Bauh. pin. 190. 

natans. Alifma foliis gramineis et ovatis , caule repente' 
umbeila paucifiora. Zt*n gatt. nz. 
CapJuU iaspius 8. Flores nonnulli e fpatha» HEPTANDRIA. 371 

farnaJfifSxfl. nat. 3. p. 230. 

Aliima peltata, foliis patulo-cordatis. Tourell. 
pAat 140. 

tolia cordata, laevia , longius petiolata r vix acu* 
ta. Petioii vix auicuiati. 
S*apui rioridus omnino Plant. aqu. 

HEPTANDRIA. 

jEfculus Pavia. Cal.x et Corolla fangiiinea. Ffo*es umbellati 
Corutla tetrapetala claufa. Stamtms fjepe o&o. 

TRIGYNIA lcge TETRAGYNIA. 

Septas capenfs. Pluk. mant. 6f. t. 340. /. 9. reftius. 

O C T A N D R I A. 

Tropcol feregrin. Folia leviter peitata, prr.funde ffida: lacinia me- 

dia ^loba; proxjmis lobo unico exteriore. 
Petaiu vix calyce longiora 1 ciliato-multiflda. 
Calycis tubulug crafiiufculus , coroUa multo 
longtor. 

Oenoth. parvifl. Oenotheia foliis lanceolatis dentatis, caule hifpi- 

do. Mtfl. ic. 1S9. f. t. 
Cauie rubro lcabro diflincla. 

Epiiobium tetragon. Stigma certilTime integerrimum. Willich. obf. 
69. 

Jambolif. peduncttl . Jambolnna. Rumph. amb. 1. p. 131. t 42. 

Carvophyllus tangu ; aromaticus malabaricus , 
folio et fru&u maximo. Pluk. alm. 88. /. 
274. /. 2. Buim. 

Chlora ^«Wr/ffl/.Centaunnm luteum triphyllum. Ambrof. phyt. 
145". vide an ? 

ERICA vulgiris. vide DJffert. noftr. de Erica. upf. 1770. 

umbellata.zmh. muticis bipartitis ftyloque exfertis, corol- 
lis campanulatis , foliis ternis acerofis. 

A a 4 antk. OCTANDRIA.. 

herbuea.v^\\\. muticis ftyloque exfertis, cor. obljonga, fol. 
quaternis , flor. iecundis. 

(iiterea. anth, criftatis ftyloque inclufis, cor. ovatis', fol. 
ternis, tlor. glomeratis. 

Scoparia. snth. arillatis , ftylo exfcrto , cor; campanula» 
ta, fol. ternis, ftigmate peltato, 
Erica coris folio IV. Cluf.bijt* i.p. 42. Vu>* 
g-ariffima Lulitaniac. 

caffra. anth ariftatis , ftylo. exferto , eor. ovata , foi. 
quaternis, flor. congeltis, cal. fcariofo. 

viridlp, anth. arifhtis , ftylo Inclufo , cor. Campaaulata r 
foi. ternk, flor* fparfis. 
Folia quaterna mimerat Clufius. 

Tetralix.mth. ariftatis, flylo inclufo , cor. ovato , foJ t \ 
quaterflis, flor. capitatis. Bis quotannis floret. 

arborea. anth, ariftatis, ftylo esferto, cor. - campanulata , 
fol , temis, caule tomentofo. 
Caulis orgyalis , eredlus , albo-tomenfofus. Flo* 
res Lil/convallii, Jaterales , albi. Styli ca* 
pitati. 

purpur&fznth. muncis ftylcque exfertis, eor. campanula* 
ta , fol. quaternis, flor. fparfis. 
Foiia 3 f. ^na iq fummis ramuiis 5".na. obfer» 

vavit Seguier. 
Cafyx fubulatus. Coroll* cyllndricae , purpu* 
ralcentes. Anthera profunde biridae. 

eiiiaris. antheris muticis inclufis, ftylo exferto, cor. o- 
vata groffa, fol. ternis, raccmis fecundis. 

imbrhataAiw.hzrs muticis ftyioque exfertii, coroll. cam* 
panulatis obvallatis calyce imbricatq colorato, 
.Foliis quaternjs, 

Erica quinquangularis. Bcrg, cap. 117. 

muhtjf. antheris muticir, ftyloque cxfertis, cor. eylindri- 
ca, fol. quinis, flor. fparfis, 

Can OCTANDRIA^ 57I 

Caulis altitudine humana. Folia q:m. f. f.-na. 
Flores purpurafcenr.es. afnuis E. mediterraneee^ 
fed Rami non angulati. Stylus ftaminibus non 
longior. Stigma iubcapitatum. ' 

Synonyma diiiinguenda cum E. mediterranea. 

ftrKfj, Excludatur tota, cum fic ejusdem fpecje cum E. 
herbacea. 

herbacea dicra autumno dum florere incipit aa- 

theris inciufis, 
carnea vero vere, dum flores perficit, amheris 

exlertis. Hail. 

\r*niad< antheris muticis piftilloque exfertis , coroiia te6U 
calyce ianato, fol. ternis, flnr. fparfis. 
Calyx hiriutiflimus tegit coroliam t ;tam cam* 
paauiatum fubcruncatam. 

fapitata. actheris muticis inclufis, pulillo exferto, caroU 
la tecla calyce lanato , fol. ternis , iior. folu' 
tariis. 

CoroIIa femiquadriflda. Calyx hirfutifiitiras tegft 
totam corollam, ut in prxcedente. Anther* 
inclufae funt in exemplaribus , quse fub manu 
habeo ; an femper ? 

flukenst. amheris muticis longiflimis p;ftillcque exfertis , 
corolla cylindric3, calyce fimplici. fol. ternis. 
Simillima E. petiveri^ fedCaly.r non duplex , 
Corodla obtufifllma , vix manifefte 4dda. 

curvifi. coccinea, curviflora, tubiflora iimillims ut fere 
varietares. 

CoroIU grofTs. Anthet a mutfcas, inclufs u-i 
na cum ltylo. Fulia quaterha. 

(erinihoid.zxwhevs muticis piftilloquc inclufs, cor. grof, 
fa, calyce ciliato , ftigmate cruciato, fol. qua* 
ternis. 

abietina. anthens ariftatis piftillo inclufis , cor. grolTa, fol. 
quaternis, rlor. feflilibus. 

pentaph. antheris arifhtis piftilloque inclufis, cof. campa- 
nulata, fol. ternis, flor. pubdcentibus. 
Erica urceolaris. Berg. eap. 107. 

A a s aii- OCTANDRIA. 

puheften j.anthcris ariftatis , ftylo incfgfo , corolla ova- 
ta , tbl. quaternis lcabris , flor. feffilibus la* 

teralibus. 

parvifl, varietas E pubefccnds. 

ghifod. anrheris criftatis , ftylo inclufo , corolla ovata in- 
7 tiata, fol. quaternis, floribus fubfolitariis. 

1 Berg. cap. ioi. 

CoruJa ovata , inrlata , vifcida, magnitudine 
pili. 

bajicaeab.zv.theris ariftatis, ftylo inclufo , corolfct ovata in- 
rlata, fol. ternh, fior. foiitariis. 
Cor JJa magnitudine glandis Querci. 

ealycina. antheris criftatis , piftillo inclufo, cor. ovata, ca- 
lyce patentiftimo rutatc , fol. ternis. 

MnuifoL antru-ris muticis ftyloque inclufis , corolla calf- 
cequt fanguineis, fol oppuiitis. 
JErica africana, fol. corios minore. Scb, muj\ 
2. p. i u t. 9- /• S. 

empetrif. antheris ariftatis inclufis, corolla ovata,fol. qua- 
ternh, flor. feftiiibus lateraiibus. 
' Foha fyarla ut in Lycopodio, quafi fpiraiite*. 

^//«/jf^r^.anrheris ariftatis , piftillo inclufo, corolla cam- 
panulata, fol. ternis, rlor. umbellatis. 

corifolia. antheris criftatis , ftylo inclufo , coroll. ovata , 
calyce turbinato, ful. ternis, flor. umbellatis* 

triflora. antheris criftatis, ftylo inclufo, coroll. globofa, 
caiyce imbricato , fol. ternis , flor. terminaji- 
bus 

gnaphal. antheris criftatis, ftylo inclufo, coroll. ovata in- 
clufa, fol. ternis, ftigmate quadripartito. 

panicul. antheris criftatis ftylo exfertu , corolfc campa- 
nuiata, fol. ternis, fior. miuutis. 
Erica miileflora. Berg, cap. 96. 

an- OCTANDRIA. 3*5- 

fpumofa. antheris muricis inciuiis, ftylo cxferto , corollis 
ternis calyce communi obte&is , foL ternis. 

dahoecia. vide Andromed. daboecii Syfl. nat. 300. 

Daphnc alpina. Folia juniora hirfuta, adulta calva. 

Cnenum.CauUs kumifufus. Folia annua gl^br^a. 

Fleres cincti foliis, congefti, fuaveoleutes , ftt- 
tus rubri. Sctp. 

Stellera Pafferina.FoIia glabra. Fader Thefii alpini. 

Flores axillares, feffiles in lana minuta. 

Gnidia pinifolia. Berg. cap. 122. 

Valerianoides aethiopica frutelcens. Seb. muf 2. 
p. 32. t. 32. f f. * 
botta lparfa, conferta, lineana , acuminara, obtu- 
fa, carinata. 

Calyx albus. Petala fanceolata , calyce brevio- 
ra, alba. 

Stamina 4 intra , 4 fupra tubum. 

tomentof. Gnidia pubefcens. Berg. cap. 124. 

PafTerina Uvigata. Ne&zndra Ixvigata. Berg. cap. 1^4. 

bpecies forte eadem cum Gnidia oppofitifolia , 
qu* in hortis culta , loco callorum fupra tu- 
bum, acquirit 4 petala purpurea. 

fericea. Gnidiae fpecies. 

Ne£tandra feiicea. Berg. cap. 131. 

aoaecats d.Swthiolz ere£te. Mant. 41. 

PalTerina. Burm. afnc. t. 47. f 1. 

•» 

filiformis.exclufo fynonymo Breynii. 

ciliata. Berg. cap. 1 26. 

Florcs purpurei, fauce villofa. 

uniflora. Berg. cap. 128 

Polygon. frutefcens.Calyx 2phy11us. Petala 3 , obcordata. Sta* 
mina 2. Frutius 3^ueter. 

P©- OCTANDRIA. 

Polygonum fcuticofum , pefalis" 2 exterioribus 
reflexi*. Gmet.fib. 3. p. 60. t. 12. .*/. 2. & 
S9. t. ji,f. 1. 

pivipar. Biftorta minor f. alplna. Cam. epit. 6%^. 

amphib. Stzmina terrefiris flnre Iongiora ; aquatic* bre- 
viora ftylis 2, diftin&is. MygmH. 

ocreatum.Prtygonxim fpicir longis copiofiffimis. Gw/r/, 
3- />• ?*• '• H - 

Perficar. Polygor.um tforfous hexandris dfgyrtis , flori- 
bus laneeolatis, ftipulis cfliatis, cauie divarica- 
to patuto. Hrtdf. angl. 148. 
Perficaria pufiila repens, Raj., angl. 5 p. 

Perficaria mmor. Banh, pin 9 101.' Morij. htfl, 
2. f. f. t. 29, 

barbatum exclude SUanei Synonymon dubium. 

fcnfylva. Perfiearia mitis raajor, foliis palljdiorftus. Raj. 
angl. 3. p. i^f. Hudf. 

divaricat Peffiearia montana Foliii lon^ioribus angultio^ 
ribus , florlbus raceinolis. Amm. ruth. 240. 
Polygrmum caule dirfufo. Gmel fib. 3. p. 5-8, 
t 1 1 . f. 2. ma!a. 

@. Poiygouum fpicis panicularis. Gmcl. Jib. 3* 
p. S7- ?. 11* f t- 

perfoliat, Bftftto, ind. 90. t 31. /. 2. (re&ius). 

Pagotrltfeu riinllii fp ; .n ofa minor fmica. Pluk, 
amalt, 87. r. 398./. t. Burm. . , 

fagittat. Gmel fih. 3. p 6f . t. 13. f 2. 
interdurn fcandit fruiices. 

arifolitim.Qmus fcaadens. CUyt. 

taiaricum.Fz%opynim ereclnm , caule afpero. Amm. rutk. 
242. Gmcl. fib. 3. p. 64, /. 13. /. 1. 

fcandens. annua lege rjfirennis. ENNEANDRJA. 377 

Coccolo. pufofeeM3.L\%num duriflimum fub ferra lapidefcit. Arbor 
prKalta v Jacq. 

Paullinis mexicdyia.QmViS aculeatus. 

polyph)lU.^tX\o\is partialibus teretiufculis, 

' ENNEANDRIA. 

Laurus Cir,nam. t)ioica Enr.eandra. 

Habitat etUm in Martinica ad montem Calabaf. 
fer. J.ca. 

Camph. (poft. 16. t. 2). Cotntn. hort. 1. p. 185*. t. Qf, 

Perfea. accefTit Europae in Hort. Farnef 16,20. Fru&us 

gratiffimus. 

Borbonta.Fdia fubtus pubefccntia. Bacca purpure* (Fajrr.) 

cseruleae (Clayt.) „ 

aflivahs. Mas ftamimbus 6* Milh 

Sajfafras Treiv. ebrift. 34. 09, 70 

Mares jpetaH, odtandri. Hermaphrqdita 6m-* 
drx. MtlL 

Rheum palmatum.Linn. fafe. 7. t. 4. 

DECANDRIA. 

Sophora geniftoid. Berg cap. 140. /8. Sophora gallioides. Berg< 
cap. 141. pilofa. 

Genifta rofrflaririi folio triphyllos. Plnk. phyi. 

Cerolla carina utrinque cornuta ut Indigoferx. 

tin&oria.Canlis rajriofiGlrnus. Siiptil* v?X ttffse. 

/Vi* breviftime petiohta, obovata, obmfa,ex- 
ficcatione nfgrn. Racerat crafutre fetac equin©', 
pauciflori 

Ixpinoides.Fhres fubfeiTiies lutei. &tipula m^gns , cn- 
E . / " ikormes, - • 37* DECANDRIA. 

aufiralis. Syfi. nat. Habitat in Carolina (non C B. S.) 
Caulis herbaceus, fspius decumbens. 
Folia cuneato oblonga , giabra, viridi-tiavelccn- 
tia 

Stipul* enfiformes, petiolo breviffimo longio- 
res. 

bifiora. Sophora rotundifolia. Berg. cap. 138. 

Variat Foliis majoribus f. minoribus, fuborbicu- 
latis L ovalibus, tomentolis f. glabris. 

Caffia Tora. Caulis ere&us r minus lignofus , fubfcaber , a 
cicatricibus foljorum nodofas. Ramt patentif- 
fimi. Folitla m/ucrone moLli : inferiora bre- 
viora, obtu.lora. 

Senna. Petioli absque glandulis. 

FiftuU. StipuU minutilTima:. Foliola glabra r bafi xqua- 
lia. 

Hgufirina. Foliola margine fubpilofa , qux dormiens pa- 
tentiflime extendit, ita ut pa^ina fuperior api- 
cem petioli communis refpiciau 

alata. Caulis crafTus , herbaceus tamen. Stipular 
femicordats. 
Petioli flavefcentet , valde canaliculati ut fere 

nutrgrnsti. 

Fuhola 16-20, lineari-ovata, obtufa : inferiora 
minora. 

Glandula foliorum null«, fed fetx breviffimae, 
2, difhntes. 

Poinciana/>«/<r&*rr. Senna fpuria arborea fpinofa, fo.His decompofi- 
tis. Slean. htft. 2. p. 4?. Raj* hift. 9. 8l. 
Breyn. cent. 61. t. Zi. 

bijuga. excludatur Breynii f. Raj. fynonymon. 

Guiland. Bonduc. Cxfalpinia aculeis recurvis: foliolis ovatis. Fi 
Zeyl. i S7 , 

Bftsducel. Cztetti. Rhced. mal. 1. p. SS- ** 12 - DECANDRIA. 379 Moringa.Legumen longiflimum, triquetrum, 3va1ve, lac- 

vc : valvulis triquetris , uniloculare. Semivia 
alterna, remota, longirudinaliter G'*ge(ta. mihi 
florere recufavic. Frudtus , adeoaiienusa Bwii- 
duc, videtur indicare diitin&um genus ; Flores 
itaque examinent attente, qui vivos obtinent. 

Anacard. occident. Jgrns artificialis nuce candelse admota Phyiicis. 

Swietenia Ma hag. Fviia Sjuga impari majori, at Cedrelae fimiili- 
rnx (absquc flore) 18-jjga foliolis altero latere 
anguftioribus. 

Adenanth.^tfz-ojr/tf. obf. an hujus generis Arbor cceli. > Rumph. 
amb. 3. p t 205. /. 132. 

Trichilia Guara. Species amandanda ad propriuin genus Guara. 
VIII; I. 

Zygoph. album. Fruttculus fucculentus , cano - albus , ut tota 
planta 

Folta oppotua, ovata, teretia. Petiolus ovato- 

oblongus, adhuc major. 
Pedunculi laterales, uniflori, brevifTimi. 
Calyx purpurafcens , concavus. Prtala lato- 

Ianceoiara. 

Stamina bafi fquama, quae tegunt receptaculum. 

Receptucuium rructus carnolum , germine roa- 
jus, depreiTum, angulis 10 obfolctis. Ge<men 
fuperum, ovatum. Stylus Stigmatious j , a- 
cutis. 

Morgfaua. Caulis teres , articulatus , cinereus. Rami al- 
tcrnr. 

Folia oppollta , conjngata , fnbfeflilia. Faliola 
ovata, obtnfa, integerrima , carnoia , laavia. 

Stipulj; folitaris inter petiolos , lineares , rc« 
fiexs. 

Pedunculi laterales, gemini , uaiflori , interfo* 
liacei, alterius lateris (nec oppoliti) , longitu- 
dine folii. 

Caly.r 4'-hyIlus, laevi^ , concavu^, obtufus. 
CoroiU rl.iva, intra calycU apic^s fufca. Pc* 
tata 4, rarius f , patemia, fubemargmata. 

Sta* 22ECANDRIA* 

_ v *. Stamlna petalis duplo prara , cre^d. Anthef* 

flavse , ba(i fquama ne&arifera 8ava margine 
\ fufco. Stylus longitudine ftaminum. 

fpittofum. adde &ffeimi'M ; carnofis fbprsf plank 

CarJis eretius, ramis alternis , longitudine ■ plaii- 
- 1 ta?. '3 

Stipnlde verticillats (4), fubulats, breviiTimae , 
>«, rigida:. ; 

Fqtm ^quatema ^ lineatta, carnofa, fefiilia , fupra 
plana, fubtus teretiufcula , acuta. \ 
Corolia Iuteae nutantes. 

Fagonia eretisa. Canlis quadripartitus, patens , pedalis, latere fu* 
periore canaliculatus , nodofo-geniculatus. Ra* 
mi alterni/bifarii, pateates. 
Folia oppotlta s petiobta ^ tcrnata. P^iili fuls- 
marftinati, longitudine foiioli: Felioia oDqualia t 
feffiiia, linearilanceolata, 'mucronata , integer- 
rima. 

StipuU 4, fubulatsc , patentes, fpincfcentes f 
breVesj reflexje. 
Veduntuli laterales, axiilares, folitarii, uniflori, 
alterni 4 erecH 4 longitudine petioli , ex eaderw 
ala cum rainulo, 

Calyx deciduus. Petala violacea, unguiculata 4 
intcr finus calycis patemia etiam unguibus extra 
; - caiycem. * 

Capfitla cernna, ovata^ fgpna anguiis compref- 
. fis, lubciiiaiis. 

ergo Fic-s Malpighix, Herba Tiibuli ftrucfura. 

Tfikjlus lanuginof.Caules proftrati< adfcendentes t teretes , articrH- 
lati,- pilon* , longi. 
-Fdia pirrtiara , oppoftta (fupr.ema aiterna), pe- 
v tiptata, foiro aitero minore,- 5"-8juga. Folitla 
ovati-oblonga^ actrtiufcula v utrinque pilofa. 
Fetioii piloii. Stipula ad fingulum folium, lan- 

ceoiat.i, marcefcens. . 
Pedxzcztius unirlorus, pilofus, foliis brevior ex 
alis alrernis f. minoris folii uua cnm ramulov 

Limonia acidiJfima.lJmow^. foliis pinnatis , fpinis folitariis. 

. Limonia fpinis- axillaribus fb litariis redlts , folii 
pimiatis. petiolis alaris. Browis. jam. 102. DECANDRIA. 3*1 

jum*s£a reptns. jB. Ju/Tiasa adfcendens. Mant. 69. 

fuffruth.Caulis ere&us , altus , altcrne ramofus. 

Ftlia alterna, iariceolata, vix petiolata, uti tnta 

planta utrinque pubefcentia. 
CapfuU foliis paulo breviores, polltees ilongae, 

ftriatas, fubfefliles. 

irtfta. Caulis ere&us , altus , ilricTus , ut tota planta 
glaberrimus. 

Ftlia petiolata, lanceolata, pollicisjranfuerfi lati* 
tudine. 

CapfuU fubfefiiles, folio triplo breviores. 

Quifqualis/W/Vj. Burm. ind. t. 35*. f. 1. & /. 2g. f. 2. 

CopaiferaoJ?itf/»<^/.f.Coapoiba lege Copaiba, Maregr. braf 230» Pifi 
braf 5*6. Raj. ' ' 

Melafto. malabat. Fragarius niger. Rumfh. amb. 4. p. 137. h 
72. fec. Burni. 

oftandra. Melaftoma feabra trinervia. Burm, zeyl. 15-4. 
72. arfinis M. difcolori. 

Rhodora can&denf. Genus totum excludatur. 

Hhodod» ferrugin, Petala, floris decumbentis, 2 inferiora anguftio- 
ra iongiora. Stamina declinata. 

dauric. Andromeda foliis ovatis utrinque pun&atis. Gmel. 
Jib. 4. p. 124. 

Similis Azaleae lapponicae, fed decandra; F$Ud 
utrfnque pun&at*. 

f^4»i^//".Chamcrhododendros berberis folio, flore amplo 
rofeo. Gmel Jib. 4. p. 126. 

£0»*zV#w.diVeifurh a Rhod. maxirho. 

maxim. Andromeda foliis ovatis utrinque vcnods. Gmel* 
Jib. 4. p . 121. certe figura firttiliftila. 
Lacinia infima corolias maculuta eft. 

B b An- DECANDRfA. 
Adrome<S. hypn&id. Anthera ariftatis. Folia terni. 
carulea. Anthera muticae. 

mariana. Antbera mutic*. Cer&tla cylindrico-C&mpami^ 

lata. 

poUfoIia. Anthesree arifiat». 
panicul. Anthera apice ariftat». 
dahczciu Syft. ttat. 300, 
* talytulat.Gmel.fih. 4. p. 119. Anthem ffiutica;. 

ArbutUS Avdrach. Andrachne frutefcens , fpica erecla , foliis ova>j 
tis integerrimb etferratis, bacca tuberculofa p 1 
lyfperma. Ehret. Acl. angi. 1767. vol. sji 
p. 114. t. 6 opt. 
Panicula ere£ta , pedunculis hifpidis , fimillimi 
Arb. Unedoni, foliis nonnuliis iutegerrimis di-j 
ftinguenda. 

R^yena glahra. Berg. cap. 144. 

Saxifraga Cotyled. mtre variat panicula ramofiffima multiflora & 
minus ramofa paucirlora* vartat Petalis albis tt 
punclatis. 

mntata. racemqfo sdde foliofo. 

androfac.xxMixno adde. Pluk. alm. 331. t. 211. f. i. 

ttefia. varietas ex alp. italicis : Cazlis duplo major^ 

hirmtus, vifcofus. 
Calyces magni, hirfuti. FoJia quadruplo majo* 
ra, patentia, fere S. cotyledonis , dignofcenda 
pun&is pertufis. 

'hurferJa. Saxifraga foliis crafiis pungentibus, caule vifci- 
do paucifl^ro. Hali. aJi. 6. p. 10. t. 39» 
Fhres la&ei lineis.pallidis. 

Fo» CECANDRfV 383 

Iryosdts. Potia ferrata, bafi ciliata , ferratnris f*pe apice 
callolis. holta radicalia in orbem dgefta; cau- 
Una y f . 6 , alterna, tenera. Cauln pubdcens. 
Flores i f. pauci: Petala flava maculis fulvis. 

hamhial.Gmei.fib. 4. p. 164. t. 6j\ /. 2. 

ftellaris. Calyx reflexus. 

craJTifolia.Gmel. fib. 4 166. f. 66. ft/hl Conacea. 

cunetfti. Calyx refiexus ut in S> hirfuta et Geo. 

sfpers. Flores 3. f. 4 * Petals albida ungue luteo , *• 
pice mucronata. H. 

tsutumn. locctur ante 5. aizoidem. 

dubitat nunc, utrum fit vere fpecie diRin&a a S. 
aizoide cam 'Jacfuiao, Hailer. 

Hirculus.Gmei. fib. 4. p. t6$\ /♦ 6y. /. 3. 

Breyn. cent. 106. t. 48» huc revocanda ab au* 
tumrfali. 

Caulis purpureus, fimplex: 2. C 3florus. Pt« 

dunculi pobefcenteSi 
Folia non ciliata. 

Petala nervofa, flava punctis fulvis. 

mizoiAes. Flores rragis fuperi quam inferi. Calyx patens, 
longitudine coroll*. Petala riava pandtis cro* 
ceis. 

ternua* variat interdum caule ramofo, diitinSa tamen a 
S. bulbitera germine fupero. 

^fr4»/e/V.abfo1uta florefcentia Calycis folia elongantur fru* 
^ &u fere lon^iora. Gouan. Flores albi» 

fctrea. iVsllicb. obf. yo. 

ctfpitofa. Planta ghbrs fummis ramulis vifcidis. CorolU 
alba, exliccatione lutea, lineata. 
Synanyma aliter proponit Jfc^. ann* 2. p. f% 4 

grvniand. varietas mera Sax. s&fpitof* eft. D. Gunnerus t 
B b 2 va- 3*4 DECANDRIA. 

hypnoid. variat fsepe StoUnibus gemmiferis. 

adfcend. Saxifraga pyrenaica trida£tylites latifolia.. 7W, 
nef.inft. 25-3. 

Saxifraga foliis palmatis, caule denfe foliofo flo- 
rigero. All. pedem* 12. 3, /. x . fed Folia mi* 

nus divifa. 

Vianta vifcofa , undique foliofa caulibus flori* 
feris tantum e fummitate , nec ut petrsess (cui 
proxima) undique ramofiffima in fafciculum. 

Mitella nttda. Amm. aft. petr. 2» p. 352. Gmel. fib. 4. p 9 

t. 63 /. 2. 

Gypfoph. aggregat.xsSzxi ad Arenariam tetraquetram , hic expuaH 

genda. 

fafHgiata.hychnh gypfophilt. Gmehfib. 4./», 144. t. 61 e 
f. 1. quoad figuram. 

altiffima. Lychnis caulibus dichotomis. Gmet fib. 4. p\ 
143. U 60. 

Struth. CauUs inferne fufFruticofi. Folia carnofa , fe« 
miteretia, internodiis longiora, ex alis omnibus 
ramulorum rudimenta. 

Saoonis loco veteribus et hodie Hifpanis ufitata. 
shne depurans fanguiriem arthriticis | calcuioils, 1 

. fiphiliticis. - 

tomentofa.&ftims G. perfoliats. 

- prfoliat.Folia fubcarnofa, lanceolata, fcabrfc % fuperiora 
glabcrrima. 

murdis. Gypfopbila foliis linearibus planis , pedunculit 
fimplicibus capillaribus longis unirloris, petalis 
emarginatis. Ger. prov. 408. * 

Saponaria lutea. Fella fuperiora & imprimis calyces pubefcunt. CV 
rolla Goronataj. 

Dianthus diminut. forte mera varietas D. proliferi , fed fingularis. 

fujperbus.Twnc* montana ahiffima , flore tenuiffime la- 
ciniato, Rupp. jeu. 1. p. 
Fhres fragrantiifimi, prsBlertim noclu. Ca* ©ECANDRIA. tfs 

pfttmar. Caryophyllus fylveftris, flore laciniato fineeor- 

niculis, odoro. Baah. pin, 210. 

atboreus. adde petalis ferratis. 

Caryophyllus arboreus fylveftris. Alp, ezot. 39. 

/. 38. rnala. 
cxclude Toumeforti fynonymon. 

Cucubal. hccifer* Petalis in origine auriculatis , ut non ejus loci 
fit quo Lkinxus refert Hallerus. 

uifcofsts. Synonymon Raji excludendurn. 

*gjptia€*Cttu!rs debilis, ramofus, ad terram fparfus. 

Folia linearia (non glabraj : juniora bait ciliats. 
Flores axillares, folitarii, feililes. 
Calyx cyiindricus; in fructu obovatus , IQ go- 
nus interltitiis rnembranaceis , dentibus parv*- 
Petala minuta, vix' calyce longiora. , Stylt -#pe 
4. Latourelle. 

fibiricsts.Qmel. fib. 4, />. 140. 

molhffim Lychnis erecta, vetonicae folits. Bocc.muf. 170. 
*. 118. an? 

Jpjnicula vifcida ramulis trifloris. Fhre$ ere- 
£H, albi: ungues corollas caiyce longiores. 

nutans. petala apice crenata. 

conoidea. Synonymon Morifoni a S. conica ad hanc 
transferatur. 

ifirginica.hychms vifcofa virginiana, flore amplo cocci- 
neo f. Mufcipula regia. frluk. aim. 231. /. 
203. /. k. opt. 

quadrifid.Petala qnadridentata potius qviam quadriflda. JPf» 
ftilla 4 f . f , rarius 3 ; hinc Lychnidis potius 
fpecles. D. Mygind. 

Lychnis fylvedris^X Cluf. non elt petalis qua- 
drifidis, fed alia planta. Myg. 

ValUfta Bocc. muf. 65*. t. 5-4. (non 34)1 

Caulei procumbentes , palmares, filiformes, li- 
gnofi. 

B b 3 Fo- *M DECANDRIA, 

folia lanceolata, fupernc latiora, confiitenlfa , 
acuta, tomentofa, glutinofa, confertim oppo* 
fita. 

peduneulus terminalis , folitarius, uniflorus, lon- 

gitudine floris, 
F/os ereclus : Petala bifida , bafi limbi fubauri- 

culata, no&u odora. 
Calyx clavatus ftriix 10 elevatis fufcefcentibus : 

deutcs parvi obtuii; abfoluca florefcentia triplo 

major ciavatus fcariofus inflatus ut Behen. 

faradox. Lychnis vifcofa peregrina odorata. Zan> bijl< 

Siellaria nemorum.Atfinis maxirne Ceraflio aquatica. 

radtans. A^fine foliis fali-mis fcabris , pefalis femiquln« 
quefidis. Gmei. fib. 4. p. 146. iu uliginolis, 

Arsnaria ptp/oidej.Gtendulx in receptacuio. G.nelin^ alii, 

tstra ^«f^Synonyma et omnia fub Gypfaphi/a aggr 
h ic periinent. 

$. Caiyophyllus faxatilis, ericas foliis, ramofus 
repens, Bauh. pin. 211. pr»dr, 115, Burf* 

C-iules ere£hufcuH , ramis aUerms copion >n 
cacfpitem ufq«e, imhricati Follis, quadiifariam 
quafi, an^uios efT^rmantibus. 

Foiia connato-va^inantia , bafi ciliata, difco pa« 
tentia, margine cartilaginea. 

fiorentes rami alricres /mnpuces, articulati , ©- 
rc£u , foliorum oppofitionibus remotis parvis, 
Pe4uxculus terminalis bifidus Fionkus capitatis, 
iriterftin&is Foliolis fubulatis , apice patulis % 
longitudine calycum , in captula 1 f . 3 du-> 
rfufquja coHgeftis. 

Ca/yx fphyHus, hnceolatus. Petala f ^ oblon* 
ga, iineata, ere£i'ufcuia. Stamina Styiique di- 
varicata , alba, petalis previora, 

ff»«///V«0.vatictas hujtis eft Arenaria ciliata n:o 15.; Ge- 

rard^ Halieruf. 

f<> Hs nervi Jis videtur ciliata dirlerre, Jacq. 
Fios rnaximus. 

fM * DECXKDRIA. 3S7 

montaua,. Fiures maxirri. Pedunculi defiorati penduli 
funt 

ruhra, martva Stamina io. evfgilat hora 9 ; hsec gla* 
bra foliis peduncuiisque pubelcenti-vifcidis. Ca» 
lyx tegit dimiciam caplulam. 

media. Caules et Fdia puhefcentia. evigitat hoia 12. 
Capfula icta obtegitur calyce. 

faxatilis. Alfihc arenaria foliis fuhulatis : irjferioribu* lon* 
gifJimis. Gmel. fib. 4. p. 15-7. t. 63. /. i 9 
Exclude Synonyma Hcrmanni, Magnoti. 

tenuifol. Calyx foliis ariftatis (non crillatis. Syft. nat.) 
Stamina 10. Sty/i 3. 
Exclude Seguiert fynonymon. 

laricifel. Alfine faxatilis , l&ricis folio , minor et minori 
rlore. M*;n. hort. t*\ p 11. 
Calyx oblongus, lineatus , cylindricus , pube* 
fcens. 

(iliata. vide multicaulem , fub qua locanda. 
Garidella Nigellaft. Genus maxime affine Nigellis. 

Malpighi glabra^ Umbella pedunculatae, ^florc Pedicelli geni- 

culo unico. 

Calyx 5phyllus, incurvus, bafi fubtus glandulis 
foliorum: 1. nul!a; 2, 3, proximis priori, u- 
nica; 4, geminis glandulis. 

Pctala 5- , unguiculsta , fubcordata, ciliata, pa- 
lentia. 

Styli 3. Stigmata fimplicia cum guttula. 
nitida. Stylus 1. Jacy. 

Triopteris/*J«tffV, diftinguenda ab fflraa jacquini , cujus fynony- 

mon cxcludatnr. 
Caulis volubilis. FruBus Eartniftenae : Capfu- 

U diltinc^, monofpermac, bialats. 
Character Ge*erij editionis prima periiftat,/*.*- 

ttt vero edicionis Hirxse elt. 

B b 4 Se- fc |S8 DECANDRIA. 

Cotyled; Jpuri*. Sedum africsnnrn t-eretifolium , flore hemerocaK 

lidis. Morif. hifl 3. p 474 / 12. t. y.f. 40, 
Cauiii craHiffimus ramis obtufis , spice tantum 
foliofis. 

FelU fpatulato»lanceolata , carnofa, obtufa, pe* 

tiolata. 

Srapus terminalis, pedalis, fubumbellato-divari- 
catus. 

Flores nutantes , flavefcentes : Limbo revoluto , 
intus confperfo atomis rubris. Stamina tubd 
paulo longiora. Antbera rubrs, 

fpinofa. CRASSULA caule fi mplicirTimo,foliis mucrona*. 

tis, rloribus felTilibus lateralibus xedius. 
CrafTula folijs planiufculis mucronatis. Gmel, 

fib. 4. p. 175. t. 67. f. a. 

Folia radicalia in orbem fubrotundum nata, mo«. 

re Sempervivi. Qmnia fere fubulat.a , fupra pla- 

na, apice fpina molli. 
Caulis ere&us , fimpfeTimus , pedalis , imbri- 

catus foliis fpiraliter difpofitis. 
Flores axillares, feffiles, 3^5-, albi, ex (iogu- 

les alis foliorum. 
Petala lanceolata , calyce duplo longiora 9 5% 

Stamma 5 9 albs: antheris fiavis, 

}acimata.Stamina 4 Msgind. (non memini). Habita 
tiam in Africa. 

bybridum exclude Buxkauwi fynonymon, 

C p Camer. epit. 6j$. 

dafypbyl. Folia reti venarum rubrarum adfperfa. H&lh 

tibum. /? Sedum minus teretifolium album. Bauh* 
fin, 283. 

tubens. *>. CrafluSa rubens. Svft. nat. 216. n. ig. hue 
refer fynonyma cum defcriptione. 
{£. Craffala verticiilaris Syft. nat. tgmo 3. p> 

230 huc fynonyma. /S. 
y. Sedum folijs cylmdtieis obtufis alternis, cau- 
le ere&o,cymahoiizontali. Ger.pt qv. 428. 

fta- DECANDRIA. 3S9 

ftaminibus 10 , at Vaill. parif. 181. ftamini- 
bus s- 

ad Sedum album refert Gerard. 

fexaf/gttl.Foli* fexfariam imbricata , evidentiffime in plan* 
ta ante florefcentiam. 

attnuum, fimile fexangulari , fed Folia rubicunda et planta, 
annua. Flores fimiliter lutei. 

villofum. Pedunculi ex alis foliorum unifiori f. biflori, 

fenthor. fedioides. Caulis herbaceus , diffufus f. re£rus, angulatus 
angulis fcabris. Rami alterni, cauli fimiles 
F§lta alterna, fubpetiolata, ferrata, vix carnofa, 
utrinque viridia 

Pedunculus terminalis fpi~is aliquot revolutis. 
F.ores alterni, pedicel ! ati. adfcendentes. Calyx 

j-iorldus: laciniis aUerni* fepius majoribus. 

StAMina 10, alba. Anikera rubicunds. Styli 

nulli. 

Oxalis purpurea.FoIia obcord3ta, obfo^ete emarginata: etiam f ib- 
tus glabra , tenuiflime ciliata , fubcuneiformU 
rotundata. 

Scapi uniflori, longitudine foliorum. 
Corolla majufcula , campanulata , quinquepa?^. 
tita. &c» 

pes caprt.Scapi longifTimj. 

birta. excltifa varietate &. 

Oxalis caule fimplici, pedunculis unifloris , foliis 
fupremis confertis; foliolis bilobo - divancatis. 
ntelius. 
Radix fibrofa» 

Caulis foliofus, palmaris, fimplex , faepius abs- 
que ramis. 

Folia ternata: inferiora alterna , fubfeffilia: fo« 
liolis ovatis , indivifis fubtus imprimis pube- 
fcentibus. Suprema folia confertiflima , lon- 
giflime petioiata, utrinque hirta; foliolis fecni- 
Wfidis : lobis divaricatiffimis , ovatis. 

Pedunculi inter folia fuprema, uniflori-, pub«- 
fcentes: BraBeis 2, oppoiiti*, fubulatis. #o • decandria: 

Calyx lanceolatus / pubefccns. CcrelU vlola* j 

cea. 

ftrifia. pcrennis eft; fimillma 0. cornicuUta. 
frwte/c. Fhres lutei, penduli. Mill. 

harrelier. Oxys, rofeo flore, ere&ior. FevJtll. fer, z.f t 

733- 2.3 

Agrofte. caelirofa, Lychnis pfeudomelanthis fimilis africana glabra 
SmguftifoKa, Herm. lugdb. 391. t. 3930 

«r«»ar/VHabitat paffim in Stbiria. 0. 

F/w^ov/i.L.ychnis coronaria aipina, flore purpureo» Barr. 
ic. 1005*. 
Flores corymbofi. 

Lychnis cbalcedon.Hahlm in omni RufUa, GmeU 

CeraftiumW^/^.F*///. /. 3. (non i c ) 

alpinum. variat foliis glabris et fuhhirfutis. 

.flri&um. Caryophyllus holofleus alpinus gramineus, $suk. 
pin. - predr, 104. Hal!. 

repens. Petala fsepe 4. f. ^-fida. 

maxim. Gmel. fib. 4. />. Ij-O. £. 62./. 2. 

tomentof. Folia tomentofo«alba. 

Spergula arvenfis. Du Hamel culf. 6. p. 1 45^ t. I. 

fentandr Exclnde fynonyma omnia. 

Sirmliima omrtio Sp. arvenfi^ fed magis gtabya, 
floribus penundris. 

laricha. Alfine fuliis linearibus rigidis ciiiatis fafciculatis. 
Qmel fib. 4. p. ljy. 

Neurada procumb. exclufo fynonymo. Pluken* 

DO- DODECANDRIA. ;»x 

t DODECANDRIA, 

T)cCKm*T>1>arhr*. WitUch. obf. jf> Cfufi* foliis venofis. fahrh % 

(efmft. 2. P, 392. 

Jtami inconditi , geniculis nodofis radicantes. 

Panicula corymbLfa, terminalis. 
F*o*es Tiliae iimiles. Caiyx dentibus 8 f. 16, 

fuperu*. 

Folla coracei , venofa, verfus bafin remote £.r«» 
fata. Stipula nullsc. 

Afamm Hypocift. Cytinus" proprfl generis, vide Gen. phnt. 1232. 

| Garcinia Mangoft, Diftin&a fpecies hnjtis generis videt r Mangium 
fyhcftre. Rum t h amb. 3.^. 77. /, 30. , 

CriUsva gynandra fi\>ribus gynandris %r ovatis* 

Tapia. Flo<; e^am in hac , nt ?n gynandra, eft germi- 
ne Itipitato more Cleomes gynandise. 

Marmel.Cnhx ffldus, nec ut in T^pia bifldus. 

Petala nulla? Milloro 5. Stamtna 60. 
an itaq.e proprii generis? 

Triumfet.L^»/^. Svnonymon Jacquini mutetur, Brownit exclu? 
datur. 

Barthr. Folia pVmtx orientalis orbicuTata angujata: occU 
denialts magis rhombea, indivifa. 

Peganum dauricum.Rutz foliis fimplicibus alternis, Qmel. Jib. 4. 3 7 
176. t. 6&. /. 

Nitraria Schoberi. Myrr. goett. 191. /. 1. 

Portulaca racemofa.Jacq . obf 35-. /. 23. 

psnicula differentiae adde calycibus pentaphyllis. 

Singulare Genus. 1 : Calyctbns ifidis , capful* 
€trcHm\ctfja ; oleracea pilofa , quadrifida , hali» 
moides 2. Qalycthus bifidts , Capfula trivalvt; 
Anacampferos , racemola , patens 3. Caiyx 
^mnqueficLts , Capjula frtvalvi fruticofa, 

fin- 39* DODECANDRIA. 

Lythrum Untare* finguiis folio lege fingulis folinm. 

fruticof. Flores folitarii , pcdunculati , fubterminales, 

verticil. Pedunculi multirlori, breviffimi. 

Parfonfia.FsIia trinervia, Fhres folitarii. 

Hyffopif Caules proftrati, rigiduli, ramofi, virgati. 

Folia alterna, leffilia, linsari-lanceolata, obtufa, 

integerrima. 

Ffares axillares , folitarii. Calyx tubulofus den- 
tibus f f 6 patulis. Petala 6, purputea, baff 
alba. Stamina 6, calyce breviora, 

A%tiit\ort.dgrimon. Barr. ic. 612» 

Refeda lutea. Ftlia fsepius undulata. 

%wphoibhcanarienf Flos infra par aculeorum , feflilis , utrinque Bra- 
dea breviore ovata concava viridi. Calyx clau- 
fus laciniis f , conniventibus , purpureis. Pe- 
tala 5*; extra cajycem pofita, Obfcure purpu- 
rea, fefTilja 9 carnofa, integra, obtufiffima* 

vimi^al. CYNANCHLJM viminale caule volubili per- 
enni aphyllo. Syfl. nat. 3. p. 13 f. 
Apocynum guineenfe mere aphyllum, flore al- 
bo tetrapetalo albo odoratiffimo. Herm. par. 
61. 

Calyx ^partitus , minimus. CeroIIa rotata A- 

fclepiadis ; margo memkranaceus cingens geni- 
^alia Nc&aria petaloidea, erecta, lafcaui 
grano luteo perforato cum unguiculo, in orbem 
poilta. Stylus cylindricus, capitatus. Anthercs 
minutse, rufcae, infidentes capitulo. D. Bcjfl 
in iiteris. 

sotinifoh Spscies duas nonnulli ex hac conftituunt ; red 
non vidi alteram. 

maculata, Cimiils E. hypericifoliae. 

farvifl. Folia fsepe macula fufca, ut in affinibus. 
Calyces purpurei. tetala alba. DODECANDRIA. 30$ 

thamtcy. Caulij cepreffus , dichotomus. 

Folia oppofita, fubrotunda, laevia, fuberenu^ata , 
emargmata , bafi antica anguitiore. FlmM c 
dichotcmia. 

Calyx rufus. PctaJa alba , crenata. Frufius 

mihi laevis. 

Peplus. /3 Pcplis minor. B<a/*£. i>^. 3. 670» 

Petala lunata. 

fakata. Tithymalus f Efula exigua chalepenfis ramoflor, 
foliis latioribus lintriformibus. Morif. bift. 3, 
P- 339- 

«xigua. Petala lunata* Frufius laevis» 

Latbyris.Fctala lunata. Fruftus laevis. 

fpirsifa. Flores fspius folitarii. Pttala rotunda. 'Trutfui 
verrucofus. 

Rtgufrnam Hermanni ^petalam , a fpinofa 4pe« 
tala diftinguit Morifonus; mihi aitera tantum 
vifa. 

duJcis. variat Foliis glabrls et villofis. Gerard. 
Fetala iutegra. FruQus muricatus. 

fortland. Caults hyeme rubri. 

ParaJias.PIanta glauct. Petala integra. 

fegetalis. Petala lunata. Fruftus laevis angutfs verruco» 
6s. 

Umbella long'tudine faepe totius plantse. I*v$- 
lucella fere femiorbiculata. Ramuli multi, di« 
chotomo -Aoriferi infra umbellam. 

Svnonymon C. Baubtni excludendum. 

htJiofcop. Petala integra, Frufius lcvis. 

eichotomi lege dichotomi. 

verrncoJa.Caules decumbentes. Petala integra. 

flatyfnyJ. Petala integra Tenellse adhuc plant» folia ma* 
eula ferruginea c lineolis cocfec"ta. 

Euphor- DOGECANDRIA, Mfula* Euphorbia umbella multifida bifida, involucellit 

triangulari - cordatis , foliis fuperioribus Jatiori* 

blS. Ger. prr,v. 5-40. 

Tithym.ilus amygdul oides anguftifolius. Tabern. 
ic. f4I. Vatll panf. 192. 

Tithymalus foliis pini , forte diofcoridis Pithyu- 
fa. B tth. pin. 292. 

Tithymalo maritimo affinis t linaris folio. 

Bauh. pin. 291. 
Efula. Riv tetr. 12 J. 
Exclofo Morijoni fynonymo* 

typarijfi.fvvn® vere cum umbella imilis Efula; atura- 
bella marcefcente ramuli laterales foliis an^u- 
ftiffimis friformvplanis excrefruj t p : num refe- 
rentes. Petala lunata. Fru&us l*vis. 

paluftrh. Efula paluftris. Riv> ietr. 230. 

Petala integra. Capfula verrucofa, 

amygdaL Vaillantius negat hanc feparandam ab E. fylva- 
tica. 

Folta alterna , remota , tenuia (non coriacea ri- 
'gida) Cautis herbaceus, nec lignofus. Um- 
ieiU etiam lateraks. 

tbaratias.mmh affinis E fylvaticse et amydatoide; variera- 
tes a fpeciebus in his u'terius diftihguendas & 
popularibus, mihi tales fuere 
a. Caulis fruticofus , pubeicens , ramis aliquot 
ex apice. 
folia vix manifefre pubefcentia. 
Involucella prima bipartita ; reliqua perfoliata, 
bifida.. 

Petala integra, retufa. Fr*£«/ hirti 
Tithymalus characias folio lanuginofo. Bauh. 
pin. 290. 

Q, b Caulh fruticofus , obfolete pubefcens, fimpleX* 

Folia patentia. Pedunculi pubefcentes. 

Peta/a lunata , rubra Flores parvi. 
y t Cauiis fruticofus, laevis, fimplex* 

F-Aia rerlexa , glabra lucida 

Racemus communis onlongus^ ante anthefin 
nutans* Ped<ir>culi glabri 

InvoiHcelia omnia pertoliata, bifida» &ODECANDRIA. 39? 

Tetal i lunata, denticulata. Plores majufculu 
Frutius lseves. 

fglvatica. Efula caule craiTo. Riv. tetr. 227. 
Caules futicofi , proliferi, craffi. 
jFo//rt pilofa, perennia. 

Petala lunata, erofa (characiae vero integra). 

Glinus htoides. GHnus caule villofo, foliis obovatis diflinguert* 
dus. 

Illiciuna anifttum.ex Ksmpfero tantum notum. 

FUridan. floribus rubris, fru&ibus odoratifiim*s una cnm 
chara&ere e viva pianta dedit D. EIHs in Ad^ 
ar<gl. quam non dum videram. Genus ?d 
Poiyandrtam polygyniam fpectat , Fru&um a* 
lius fpeciei e China vidi capfulis cicatrifatis 
punclis limiliimum Cananga; fylveftris. Rumpk. 
amb. 2. /. 66. /. 1 . 

S&nperv* srbereum.Caulis fiepe radices flliforroes demittit. 

Thyrfus terminalis : Racemis biparthis: Racemi 
brachia ramofa , fimplicia, recurva: Foribm 
alternis, oppofirifoliis , pedicellatis , flavifTjmis, 
Calyx 10- partitus. Petata ic. Ptfitila 10. 
Xtclarti fquamae totidem , ad filamentorum 
bafin. Stamina 20, 

globifer. Petala 6, Stamina 6, Pijlilla 6. Jacq. My+ 
gind. 

Petala 12, fubulato-lanceolata , flava, hirfuta » 
ciliata. Hallerus. 

birtum* Petala 6, Stamina 12. Pijlilla 6. Mygind. 
Petala 9, fubhirfuta , rofea. Hall. 

artchnoid.Petala 9, purpurea ; S. montani mera varietas. 

HalL 

Foitorum fafciculi contrafti , obdudti pilis lon- 
gis. Gerard. 

montan. Fulijrum fafciculi explicati , deftituti pilis. Gc* 
rard* 

ICO- i9 6 lCpSANDRlA» • • 

ICOSANDRIA. 

Ca£fcus Mehcatt.ejclufts varietatibus Syftematis, ufque dum fru- 
clus conftet. 

feruvU».iLngu\i fuperne inermes. Mtil. 

triangul. Meloca&us americanus repens trigbnus ; fru$u 
violaceo. Plum ic. 199. 200? 
Plukentui fynonymon dubiuma Millero, exclu* 
datun 

Tuna. Munimenta urbi'im contn inopmatos impetus, e"x 
hac viva, in Inf. Euihchii. jaia. 92. 

Pfidium ^rifer. Jacq. obf 2. p. 6. t y. 

Pfidium fruticofum, foliis ovatis venofis , fru« 
c~iu majore, B own jam 238. 

Malo punicae affinis pomifera, flore pentaperalo 
albo, fruclii ex toto efculento majore albo, 
Sloan. hift. 2, p. 163. 

pomifer. jacq. obf. 2. p. % t. 3*. 

fiugenia unifiora. Folia cordato-lanecolata. Pedunculi folitarii. 

Myrtus Leucad. Nlelaleucx generis proprii. 

Puncia nana. altitudo humana. Folia breviora, anguftiora. 
floret tota asftate. 

Amygdal.foww?«»;V.Italis ignota Catonis aevo, unde Nuces graec* 
di&ae. 

n&na. Caules pedales. Radix repen*. SiipuU linea* 

res. 

Folia lanceolata, ferrata, lasvia, in petiolos dt* 

(Inentia. 

Flores feffiles , 2 f. q fimUl , rubri. 
Frequentiffima ad Wolgam. 

t runus virginic. Simillima P. Pado etiam gemmis^ 
Crr^/.exclude varietates A< ICOSANDRIA. 397 auum. parvo ferotino adde Raj. hift. varietates 
videntur. 

duracina j3 Cerafus cratTa carne dura. Bauh. 
piv. 45-0. 

Bigarelia y. Cerafa fativa majora. Bauh pin. 

Cerafus majqr , fruclu cordato 
magno. Rai. hift. 15-38. 
Fulia conduplicata , glandula 1 f. 1 m petioli 
apiee 

Umbclla feffilis, fubtrifiora: Florihus pctiolatis; 
Jnvolucrum ^phyllum. 

Haec rloret c ramis antepcnultimi, Cerafus vero 
ex ultimi anni ramis. 

domeji. Cemmee floriferc aphvllce. Chryfbbal./f<if«. Frutex cotini folio cralTb , in fummitase deli- 

quinm patiente, fru6tu ovali cieruleo. Catefb. 

c&r. 1. p. if. Pi Xf'} 
Guajera. M»rcgr. hraf. t. 2. c. 4. 

Cratsgus tocc inea. Rami adfperfi pun£is vagis. J^W^axilltres j 

validas, patentiffima;, ramorum e rudimeiitis. 
Foiia cuneato-ovata , fublobata , ferrata. 
Ptdstnculi pubcfcentes , corymbuii. , 

xiridis. varictas C. ctcciHea. Gtgk. \'irg. 76. varfartf 
^erte \\x ameiicac feptemrionaiis fpecies pluri- 
mum fpinis f. fme fpinis, Stylorum 1 numero , 
foliorum flgura et videntur iri natali mixt». 
fed inermes funt • Aria terminalis et indica. 

tsmtntof. Calycej foliacei , Fhres folitarii. Mill. 

Sorbus hyhrida Liftn. fafcic. 11» t. 6" rru&us non aciduj 
Aucupariae, nec dulcis Arix, led fapore imer» 
medius. domejiica.v.on nifi grandaeva fru&irlcat. Halh 

Mefpilus AmeUnc .Amelanchier galloprovinc'». ' Barr. ic. fiy. 

Foitj ferrata. Petala lanceolato-oblonga. Ca- 
lycij dcmes tubo fuo longioies. 39« ICOSANMlA. 

f*?iadertf<S\Tf)\tt\mz Amelanch ; tencllt lanata f aduHa cafc 

vefcens. 

StipuU lineares, decidue. Flores inracemura| 

clongatum. 

ChamaM*Cvttxgus foliis ovalibus acute ferratis fclabris J 
caule incrmi. Jacq. vind. 243. uti dus pr«« 
cedentes dum tenera lanata, adultior nuda. Fo< 
Ua obovata ; Dentes calycis tubo fuo potiul| 
breviorcs. Affinitas fumma hujus t Amelan- 
chier, canadeniis. 

Cotoneaft.Folia frihtus albo - tomentofa. Flores latcralct 

foliis breviores, cernui* 

Tyrm Cydonia. Poma hefperidum Antiquorum. 

Tctragon./r*//Vo/<j. Al* foliorum foliolis plurimis f. ramorum ru> 
dimentis. 

Flores in raccmum terminalem digefti f. foli* 

tariii 

berbacea. h \x faepius fine ramorum rudimentis. 

Peduncuti 3, ufiiftori, ex ali$ foliorurrt. 
Folia obovajto-lanceolata. 

Mefembr.f /**//<>/. Hanta giaberrima. Caules procumbcntes. /7#»| 

res coccinei. 

odule. Habitat in arehofis maris Kttoribus cum M. um- 
bellato; reliqu* fpecie* ad iatera et radices mon« 
tium. 

fomerid. Linn. fafc. 2f. t. 13. 

Ficoides f. Ficus aixoides africana major, rlore 
fiavo , follo plano latiore. Herm. lugdb. x<%. 
f Seb. muf. I. p. 29. t. 19. /. f. 

fngionif Caules apice rarriofi ramis ternis. 

Folia ex apice ramorum conferta ; ad cxortuni 

ramulorum rtoretftium apice uncinata. 
Peduncult Iongi. ttores in hjc gcnere masimL 

Spiraea Filipend. (3 Filipendula minor. Bauh. fin. it$. prodr. 

Cum Rcf* Rubus IC05ANDRIA; 399 

pimpinel. Cum R. fpinofiffima eandem facit Hallerkt, 

eglanter* Rr>fa fpinis aduncis > foliis fubtus rubiginofis 
Hali. flor. 1103 diverla et alia fpecis , foiiulis 
fimillimis j Corollis rubris , Caule breviure ; 
cum mea , in hortis Svecorum vulgatifiima , 
femper floribus luteis eft. 

tinnamo. Rofa faxatilis, flore ruberrimo. Cam\ epit, 99. 

iiilloja. Caulis Ixvis , aculeis fub genicula a f . 4 ap* 
proximatis. 

Foita obtufa , tomentofa. 

Peduncult hifpidi. Gemina hifpida. Petals 
rubra. 

galtita* Caulis laevis f. parum acuieatus. Pedunculi 

hifpidi. 

Fo/m fupra nuda , fubacuta , fubtus vix to* 
mentofa. 

Germen ovatum , ball hifpidum. Flores tubri C 

ftlbi, 

tsnina. Cattlis taevis : internodiis acUleis a alterms. Pe* 
tioli aculeati 

Folia acutiufcula, nuda. PeduncuU 

glabri. 

Germen glabrum. Petala jpallida f. inCirnata» 

, y 

fpinojijf. Rofa campeftris odora. Cl*f hifi. 1 p. 

Caulis aculeis fubulatis, re&is > horizontalibus , 

Confertiflimis, inacqualibus. 
Foliola minuta, obovata, noVena. 
Petioli inermes. Pedunculi nunc inermes, nunc 

aculeati. 

Frutius globofus, maturus niger ! Gemina bait 
faepius aculeata. 
Petala alba, bafi fiavefcentia. 

§ttidenf.i\nbus caule fubcre£to leviter aculeato, foliis ter- 
natis , fruclu nigro. Gron. Tirjr 2. p. 78. 
truHns fapidirfimus fere R, arctici. Qauits ne« 
buia csruiea a Rubo idso mox diiiinguen* 
du». Catt- \ 4 oa lCOSANDRIA. 

hifpidus. CauJis et Petioli hifpidiffimi ftrigis rigiduiis. 

eafius. Caulis inter ftrigorltatem adfperfus aculeis tc« 

nuifllmis. 

parvifol. Caulis fubtomentofus aculeis reflexis copiofitTi- 
mis. 

ttsoIttccaff.Fores panicUlati PetrJa calyce breviora. Ger» 

ntina hirfata: ftyti ftaminibus longiores. 

Fragaria t»uriesta,€ic\xiduut , cum fn tantum varietas. Halt. 

flerilis. Vaill. parif. i. jO f l. 

Flagelia nulla. Fplia fericea. 

PotentilIaw*/*»^*.Svnonyma. Amm. & Buxb. ad P. bifurcam re* 
fert Gmelm. 

hirta. exclude verba Bauh. pin. 315-. prodr. 130. 

Iege Magnol. moxfp, zi6. 

flipularis.Gmal. fib. 3. p. 185". t. 37./. %, 

aurea. Pianta Hallero decantata margine foliorum fc- 

ricco. 

„ rmcula fulva in difco floris variac in hac et ver- 
na. 

D ; rtert a P. verna quod major magisque pilo. 

fa, praecique calyce ; quod Folia Fioraiia ma- 

gis cvidenter oppoiita. 
Sola varietas P. verns. Scop. ann. 2« p. 5-3. 

alba. j^uinquefoKum album minus. Bamb. pin. 32^. 

nitida. Folia ternata, denfe tonientofa. Poffideo exem- 
plar cui Folium radicale quinatum. Cultura 
dcterminaret utrum conilanti nota, nec nc. 

vivea. Gmel. fib. 3. p. 183 t. 36. /. 1. 

graidifl. Gmel. fib. 3. p. 1 § 5- . t. 35"./ I, 2, florcs lutei. 

fubacaul.Gmel. fib 9. p, 183. t. 36,/. 2. 

Fri^aria ftcrilis moili lanugme pubefcens. Amm, 
rutij, b^, no. / FOLYANDRIA. 401 
Geum montan. PetaJa emarginata. 

reptans. CauJes unirlori, vix foli?S longiores* 

Calycant.j?<?r/W#/, Catefh^us primus in hortos Europxorum intro» 

duxit. 

POLYANDRIA. 

Marcgr. umbeJlata.Planta parafitic3. 

Rheedia laferif.ora.Excludatur obfervatio in Sp. plant. 

Capparis cyuopball Frufius filiquofus, bivalvis. 

hajlata. Frutlus filiquofus , bivalvis» 

Acl«a cirnicifug.Cimicifuga proprium genus cotiftituar. 

Cimicifuga Gmel. fib. 4. p. 181. t. 70» 

Papaver alpinum. Calyx hirfutus. Petala alba, b*(i rlava. Capftt* 
Ja ovata ftigmatibus <;. 
t7udicaule.\h\.:e affine apino^ fed folia ininus dlvifa. va^ 
riat flore aibo. 

Mzmmzzamerican.Ftlia oppofttn. 

Frucius gratirllmus , fed cortex et pulp3 femi* 
nurn propria funt amaririima. Jacq. 

Calophyl.*'»0/>£y//. Arbor indica mali medics? amplioribus foliis. 

Piuk. aim. 41. t. 147. /. 3* Burm. 

Microco^»/V»/d*.Species eft Grewi* ; Genus itaque eliminan- 
dum. 

Eljeocarp./Vrra*»/. Rumphius plnres fpecies commemorat. 

Sramina in Zeyianic3 20, in Ja\anic3 8 , in 
Barmanniana 16-20; a me viia. 
In r.upero fpecimine vidi vel aliam fpeciem vel 
varietatem , cui 

Calyx fpartitus, acutus. Petala 3 , un^uicu» 
lata, calyce longiora, lacera r affeentis capilla- 
ribus. Filamenta 8 , brevia. Antber* co- 
lumnares , debiloeiHes apice bivalvi. Germen 
C c 3 fupe- 4<n FOLYANDRIA, 

fuperum , fubglobofuni. giyhs fjHformis „ 
longitudine ftaminum. Stigma limplex. 

Lccytkis QHaria, Jacapucaya. fflarcgr, braf 128. Pif. braf. 1 3^. 

Mefua ferrea, Monadelphiae Polyandrias genus. 

Lagerftr. indic* t Sibi, Kampf. amten, 8f$\ 

Arbor Punicse magnitudinis. FoJia oppofita , 
imerdum alterna. Flortj incarnati: Petalis lon- 
ge unguiculatis , 6, mefemerii inftar crilpis. 

Thea B$hia> ^eaiina terras mandanda debent prius macerari 
paululum in aqua calida, quam digitus iminif* 
fus poteft fere tolerare, ut alia indica. 
Perfidi Chinenfes fagpe pro Theac frutice omj* 
runt Camelliarn , qua leviter verfatus ab^que 
floribus facile feducitur, non obfervatis attente 
petiolis. Multi odenderunt alium fruticem pra 
Thea , fed, ni fallor , nullus vivam habuit iri 
Europa ante mc. 

tiridis* Capfulam myriadibus rloribus habui , fed Pjan> 
tam non vidi. 

Fijnia. finnata. forre potius pentapetala dicenda» $d Icofandriarn 

Monogyniam fpedtat, 

tetrapet, Ibipiranga. Marcgr. braf. 187? 

Folta oppofira felfilia, ovata , acuminata , inte«! 
gerrima , rigida. GlanduU alternae foliorum 
in alis. Drupa rubra , fapore Cerafi aufteri. 
Ailemand. Aut diftindia fpecies floribus tetra-? 
petalis, Drupis rubris a priore floribus pcntapes 
talis Prup:§ albi», aut infignis varietas. 

Pelim^ farment. &urm. ind. 122, /. 35-. /. i ? 

Piripu. Rheed. mal, 7. f. IOI. t, £4. Raj. 
dendr. 92. fecundum Burmannum, fed Rheede 
pumerat ftamina quinque. 

Ciftus mVefnh gflofiis Uge vi'iofus. 

Folia periolata, rugof^ , utrinquc viridia et pu* 
befcentia (tenella adhuc cordata). Pedunculi 
unifiori cum gen.culo. POLYANDRLV joj 

fsfuIifoI.Calyces ante explicationem trftjfcefcr?. P ' 
ba absque macula , mar&ine ^:r, 
Stamina lutea. 

laurif*!. CnuVts arborefcens. Ramis pflofrs. 

Ftf//<j lanccolm, trinervia, acura, tugofa ntrft> 
qie viridia , vix imnifetle pilofa. Pctiou bafi 
purpurafcentes , fsepc diiiin&i. 

aUidus. Folia horizontaiia , feflilia , mollia. Pedunculi 
plures ex apice ramorum , tonis vix longiorcs. 

treticus. CorolU pnrpures. 

Tournef. cor. tp. it. I. f. 30. 

JfalvifoL Folia ovata, obtufa, avenia, rugofa, minus moU 
lia. 

Pedunculi laterales , folitarii , uniflori ^ foliis 
longiores* 

kalimifol.y. Ciftus fufFruticofus ere&us , foliis oppofitis fcf- 
fiilibus utrinque incanis. Mtll. dtfl t. 290. 

levipes. in alis foliorum fafciculus foliorum minor. Fh m 
res lutei. 

Fumana. Folia laevia , margine fcabra fpinulii aliquot vix 
manifeftis. 

italicus. Yarietas forte C. cani caule ere&o et magno. 

tanus. Scop. ann. 2. p. S3> 

a. Lufitarica: major. Folia ovalia f. obova» 
ta, obtufa, fupra paJlide cinerafcentia , fuDtus 
tomentofo cana. Umbella terminalis , 4flora. 

/3- $e£uierii Folia lanceolata, obtufa, trilineata, 
utrinque viridia, Calyx foliolis 2 fetaceis. 

telaxdice Calyx lineatus, fobpubefcciis. 

luttatus.CauUs ereelus , nt tota plarta pilis patcntibus. 

Folta felfjlia, oppofitionibus 3 f 4. 

Ratemus filiformis, lcspe cbra&eatus : deflorati 
flores penduli; Fios et Fructus eredti. Peta- 
lorum bafis macula rubra. Calyx fuliolis 1 
patulis. C c 4 Ca- 4©4 < POLYANDRIA. leMfolius.CapfuU iongitudine ealyck. 

falicifol. CapfuU calyce longiares. 

egyptius.Jacq. obf^. p. 17. t. 6%. 

Calycis folia exreriora z parva ; intenora 3 con* 
niventia in veficam ovatam inflatam , nec de- 
hifcentia ante maturitatem fru&as. Petah f , 
lanceolata, lutea, brevitfima , inclufa. Sumi- 
fsa 10, parva. Caiycis valvulac majores 4~ner. 
viae : nervis elevatis ciliatis. 

pihfus. Ciftas furTruticofas ere&us , foliis majoribus pe- 
tiolatis revolutis fjbtus incanis ,j cacreris linea* 
• ribus. Ger. prev. 395". 

a Ciftus foliis minoribus et incanis. Bauh, pin. 
466 Ger. 

Ciltus cmnmo candicans , flore nunc albo , 
nunc pallido Bauh. hifi. i p. \6. 

Caule-, erectiufcuii. Brattea folitanas, ad la- 
ter-a pediceilorum Gon ; Fbrej aioi. 

Ad hanc lpeciem refert Gerard facile omnes 
fpecies parvas rlore albo , etiam appenni- 
num ; polirblius etiam fiore albo eft. 

. P«onii itnuifolia.FAia m caule p]urima, nec tantum 3 f. 4, ut in 

P- officmali. 
Germina 3, purpurafcentia , veftita pilis purpu- 
reis ? nec aibis V. ofScinalis. 

Galttgon, Pofagort. Specimen' unicam vidi, fub nomine Tournefor- 
tii, in Herbario p. m. Grontvii , fed dubito 
de eo plurimum, cum Tournefortius in itin. 
depingit rlorem longe aliter; cui 
Cal. s-phylius, parvus: fbilis lanceolads , perfi- 
fremibus 

CV. Petata «r, obovata , patenria. 
Stam 5*, fubulata, corolla longiora. Anth. fub- 
rotundsB. 

Pifl. Germfne fapero , ovato, acuminato. Sty- 

lus vix ullus. Stigma obtufum. 
Per. ut \n Calligono. 

Dclphin. ptregrin. Delphinium ne&rtiiis ciphyHis, flcribus folitarii*, 
« . foliis makipartitis , foiioiis linearibus acurnina- 

tis. Ali. mc. zqo. taur. 71. * 

MiJL POLYANDRIA. 4 of 

grandifl. MUL ic\ t. ifo. f. i. GmeL fib. 4, t. 78. 

elatum. Mlll. ic. t. 2fO. /. 2. GmeL fib. 4, p. 187, 
t. 75*-8o. 

Aconit. Cammar.CorolU galea mucrone elongato, ut in A. un- 
cinato. 

Aquilegia<3//>/»4. Foliomm lacinis lineare*!, nec rotundatse. AV 
fiaria curva eife ut in A. vulgari. //*//. Ha- 
bitat in Hehett* d<tione aquilegienfi. J # 

N'ge«!a damafcen.Involucrum approxmiatum flori, fphyllum, flo 
re lon^ius. Corolla faepius multiplicata. 

Stratiotes Alifmoid.Spatha monophyMa an^ulis f , membranacefs, 
lon>;?udina!iDus. Fiorem extricare ex unico 
fpccimine non potui. 

-Dillcnia indics. Obf alia fpccies h 'jus generis videtur San- 
gius. Rumpb. amh. 2. *. 46. 

Magnolia^rtftfdf/jl Fhres omnium arborum maximi. 

trifetala. M^nolia foliis ovali-oblongis ad bafin et api- 
cem angultis utrinque virentibus. Trew. ebret. 
30. t. 61 , 63. 

Annona muriaata. Araticu Ponhe. Marcgr. braf 93. 

Fructus corditormis, incurvus, obfolete reticu- 
lato-ovatus f. cancellatus : areolis centro mu* 
cronatis. 

fquamofa.Annonz indica, fru&u exj vir"di luteo , cortice 
fquamato afpero , nucleis nigricantibus parvis. 
Pluk. alm. 31 . t. 1 34. /. 3. 
Guanabanus folits odoratis, fru&u fubrotundo 
fquamofo. Plum. gen. 43. Mill. 
Fruttus fubovatus papillis fubimbricatis obtufis. 

f*/jV»/<f/.Guanabanus fru£lu aureo et molliter aculeato. 
Plum gen. 43. 

vernalis. ezclude Putfatillam Iut. apii hort, folio. «C.B- 
bis. 

G c S Ane- 4°* POLYANDRIA. 

Anemone tubis caudatk, inyolucm multifldis , 
foliis pinnatis; pinnis Iatis iobatis. H«ll. fier, 
1147. t. 2J. 

fratenfis. nou cft varictas prascedentis. 

slftna* Folia caulina bafi lanata. Inwlueri folia fupra- 
decompofita, uti radicalia. Fks magnitudine 
fere Tulipas , albus, extus fubvi©laceus pube« 
fcens. 

Anemone alpina alba minor. C B. deltatur. 

hortenfis.Involucrum foliolis lanceolatis. Petaja 9, li- 
neata, extus pube(centia. 

dichotom Simillima A. penfylvanica?, fed Radix late re* 
pens. Folia ubique oppolita, horizontalia. C#« 
rolla fubtus purpuralcentes. Anthera fulv». 
Semina nuda, fed mucrone minuto recurvo. 

parcijjifi. Anemone feminibus nudis rotundis planis , foliis 
feptifidis imbricatis hirfutis. Hall. fior„ 115-5-, 
Ranunculus montanus hirfutus albus altior. 
Baub, pin. 182. Hall. 

pl-4*ta hitfuta* Folium caulinum tcrnatum fo- 
liolis trifldis. CoroIU hypocrateriformes , albsp, 
extus hirfurae. Hall. 

fafcicul. Hallerus eaudem facit cum A, narciflifiora* 

Atragcue zeylanic Gaulefcens , fcandens» 

capenfis. Scapus fimplex , fpithameus. Involucrum fti 
medio fcapi e Stipujis ventricofis, ovatis, vil- 
lofis, foliaceis. 

Exclude verha Caulis fruticofus • alterna. 

Clematis ViucelU.Foha floralia ovata, Petala deltoidea f. fuper- 
ne dilatata. 

Vitalba. Petala : coriacea. Variat foliolis integerrimis et 
tncifo ferratis. 

Exclude verba. Shan, jam. 84, F*rgmct % Jar 
maica. 

Pets* POLYANDRJA, V7 

integrifol.Petala coriacea 

Thaliftr. foetidum. P>xta pubcfcen* . odort Gerani? robertiani, 
JtUlh 

minus. Thaii&rum a1pin :m minns faxatile, rutas folio, 
Itaminibus luteis Segu. ver. 476. /. IU 

anguftifoUvMe affinis Th. flavo. 

ttntort. Gerard perperam pro Yarietate Th. aquilegifolii 
habei. 

Adonis autumn. Floribus atropurpureis dignofcenda. 

vernalis. Flos in planta unicus ; rami fteriles fant. 

ftanunc, Lingua. Caulis ramofus, foliofus, faepc fefquipedalis. 

Folta (ubdenticulata , fcabra pilis brevibus ap- 
preflis. Pedunculi opputitifolii , uniflori. 

gtamin. c&clude Ranunc. pumil gramin. fol. C.B. e% 

Hyaropiper lant eolatum D lecb. 
F lta laoceolato-Hnearia, ftbnervofa f ftriata. 
Caulis teres, non ihiatus. Fiores lutei 1, z, 3; 

minime albi. 

^jp/kjr/V.Ranunculus pyrenaeus , albo florc Cluf. cur* 
app. ait. 

'Thora. Jacq. fpec. 25. t. 13. Calyx coloratus , r#* 
flexus. 

tf«r/Vo»i.Ranunculus rorundifolius vernus fylvaticus. Bauh. 
htft. 3. p. 341. 

Dignolcitur folio radtcah cordato. 
aconitif. Ranunculus albus folio denfo Bauh. hift, 3.^. 

Dijfert a R. platanifolio , quod folia quinque* 
partita ad petiolum ufque 1. B. certe R. pla* 
tanifolius fimillimus, fed duplo altior. 

futtfol. Ranunculus caule unifloro, foliis imbricajis pin- 
natis, pinnis lobatis: lobis obtufe palnaatis. Hail, 
fior. 1165. Fios albus. 

Ra« 4<* POLYANBRIA. 

slpefiris* Ranuriculus uniflorus-, fbliis laevibus fcmitrilo- 
bis rotuiidis ferraris, caulinis. lingulatis, HalL 
flor. 1167. 

Calyx refiexus, glaber. Petala2\b%, biloba. 

scris» varietates hujus efTe-R. auricomum et nivalem 
fufpicatur Hailcrus. 

/00ȣ/*0/".Ranunculus tornentofus, calycibus retroflexis , 
foliis radicalibus trfpartitis lobis inciiis , cauli- 
nis multipartiris feflilibus. Ger. prov. 387. 

mnricat. prodr. 95». adde Bauh. hifi t 3. p. 842» 

falcatm. Bocc. fic. adde t. 14, /. "3, 

Trollius afiaticus. varietatem T. europssi facit Gmelitt junior; 

ied vix videtur. 

Ifopyrum*M/V?r. Petala alba. Germina 2> 3. Scop.< 

Hellebor. byemalis.Sdapus fimpliciffimus , vix pollicaris, monophyl- 
lus, Folio horizontali, terminali. 
Flos unicus, terminalis , leffilis , ere&us , lu- 
teus. - 

niger. Fvlia omnia radicalia , coriacea. Scapus rudimen- 
to unius folii, aphyllus , bifldus: ramis aphjf.iiis, 
bifloris, bradteatis. Flores verticiales , albi. 

viridis. Felia omnia radicalia. Scapus aphyllus , biSdus : 
Ramis folioiis , bifloris ; Flores nutantes , viri- 
des. ' 

triflorus. Scapus aphyllus. Flos minutus , Parnafi» m fi« 

miKs, aibus. 

Hydraftis canadenf. Warneria» MilL ic. 190. t a i&f. 

DIDYNAMIA. 

A]vig2 genevevfvarietns A. pyramidalis Ger. A. reptanris Hali. 
m*hi fimiiior A. alpin^ vi(a, 

Teucriunw/*?»^. varietas forte 7. campanulati. 

creticum. Te jcrium pedunciilis axiilaribus foltrariis triflo- 
ri. , calyabus tofijBntofis, foiiis iinearibus m\ 

teger^ DlDVNAMIA. 4 o* 

tegerrimis , fubtus incanis. Gouats. moufp. 272. 

Calyces fpinoii. 

Marum. Caules ere&i, fruticulofi , rigiduli. Folia petio* 
lata, acuta. 

Fhres fecunci. Totum fragrantirTImum, ut na- 
tura vix fimile produxerit. Boerb. 

tKuhifl. Teucrium floribus verticillatis pedunculatis fe- 
nis, calycibus ir.ferne veutricofis , foliis ova- 
tis-petioiatis glabris apice ferraiis, Gouan. monfp, 
272. * 

Teucrium foliis ovatis acutis fubdenticulatis, tlo- 
ribus folitariis. Zinn gcett. 291. 

Marum hiipanicum nigrum , flore purpareo. 
H.ll. goett. 314. 

Scdrodon.Coroll* albid». Ftlamcnta purpurafcentia. 

wj^Z/V^/Teucrium foliis ovati* crenatis , floribus raco 
m^fis , llaminifeus corolla brevioribus. -Ger. 
prov. 277. t. 11. 

lucidum. Differt a T. Chamadry ■■ CauJo pedali, ere&o , 
gltbror; nec palmari, ditfufo, pilofo. 

flavum. varietas 8« potell pro diftin&a fpecie haberi f*« 
cundum Illull. B. Jufiieu. 

mwtan. Fiores albi. Folia lanceolata, remota* 

fupinum. Flores albi. Folia fere linearia, integerrima, a« 
cuta, conferta, 

Polium g. Polium montanum luteum. Baub. pin. 220. 

Polium montanum repens. Bauh. ptn. 221. 

capitat. varietas Q. ad 1*. Polium refert Gerard. 

fpnofum.CtrolU refupinatse albidsc : Stamtna breviiTima. 

mucrgnat.\z:ici2LS eft T. fpinsfi; ad quod referatur. 

Satureja virginic. THYMUS capitulis terminalifeus, caule ere&o, 
tuiiis lanceolaii* retiws. 

pe* «io DIDYNAMIA, 

montana* pedunc. dichot. later. folit. lege pedunculis foli- 

lariis lateralibus, floribus falciculatis faltigiatis. 

Satureja pedunculis lateralibus folitariis triflorisj 
foliis fcarinatis pun&atis ciliatis mucronatis* 
*Zinn. goett. ^13. Willich. obf. 109. 

Saxifraga fecunda. Cam. epit. 717. f.B. 

Hyflbpus officinalis.Hzbltzi m Auftrsa fubaipinis^ Schneeberg* 

nepetoid. poft i. il* (adde) Herin. par. 106. f. io& 
Nepeta- pannonicd.Mcmb^vMm montartum i.Cluf. hift. i.p. 32. 

nudat Mentha cdtaria hifpanica ^ anguftiorikii foliis; 

B^uh. htji. 3 . />. 236 quoad figuram^ iii alte~ 

ro loco quoad defcriptionem 
Mentha inontana purpufrea major, fpica fparfa* 

Barr. ic. 6ot. fed folia paulO breviora. 
Ctrnles bipedales , glabri , itri£H , quadrifiilci: fe- 
,niores atropurpurafcentes 

folia (Stach. palultris/ feffiiia , cordata, oblori- 
• ga, ferrata* obtufa , veiiofa ^ nuda ^ utrinque 
icabra. 

kacerrti brachiati , Bra&eis lihearibus^ FUribus 

diftin&is, 

Coroila albido-rufefcens f paiati barba albida, faU* 
ce punctis purpureis. 

multifida L^vendula foins ovatis faepe lobatis. Cmel.fibi 
3. p. 242. * ff. 
Habitat in Sibina omhia extra Jenifearri. 

Sideriti* cretica. excludatur Tourncfirtii fynonymon, 

moniand.m faxofis femper ere&a^ in pratis prtfcuffibense 

Mygtnd-. 

ttmdnd. Caules depreflij rigiduii. 

kyjfopif. Sim is S. fcordioid. ; fed Caule rhagis tomento* 
fo. hall. 

kirfuid. Tetrahit caulibus procumbentibus * foliis fe/Tili- 
bus* Ger. prov. 2^2< * DIDYNAMIA, 411 

Mentht tervina. Verticillis foliola palmata fubjiciuntur. 

Orvala garganicaJDe\ezt\iT totum genus; eft n. varietas Lamip 
Orvalat. 

Lamiuni Orvala. (£. Orvala garganica. Sp. pL 2. p. 807. 

Papia garganica. Micb. gen. 20. t. 17. 
Calyx indicat fummam arBnitatem cum L> le- 
vigato, ut fere fola varietas ; adeoque proxi- 
me locandum. 

garganic . Labium fjperius quadridentatum , patens ; ne« 

compreflum. 

macuJat.Col. ecpbr. pro p. 90. t. 291. lege p. 190. t. 
1920 

Cerolltt faux utrinque dentibus 2: fuperiore fe- 
taceo. 

Folia lcvia macula longitudinali tlba , hyemtf 

evidentitfima. 1 

GaIeopfis.L*<fc*. Canlij genicula vix tumefcenria, 

Calycis cScntes vix fpinoli f. pungentes. Corol* 
U galea crenata. 

Tetrsbit.Caulij geniculis tumidis. 

Caiycis dentes fpinoli f. pungentcs. Coroll£ 
galea crenata. 

&. cannabtna. Differt Corolla duplo majore 
finva (non purpurea): Labii intermedio purpu^ 
reo. HaUeruj feparat 4 ego conjungo. 

Gale%bi. Flagella longa procumbentia exferit perennit 
radix. 

Stachyt snnua, Caulis in montofis ere£tus, in pratis procum- 
bcns. Mygtnd. 
CorolU fiavse: labium fuperius marginibus late. 
ralibus ferrugineis , recurvatum , emarginatum. 

srvenfi/. Stachys arvenfis. A iv - mori0 ?' 

Labit inrerioris corollas lacinia media hon e- 
marginat*. 4ii DIDYNAMIA, 

Ballota lanata. Fhlomis foliis multifidis. Gmcl fik 3. p. 241. 
t 72. 

Corolla hirfutiflima, ochro-leuca, extus alba. 
Habitat in Stbiria verfus Chinam. 

Marrub. african. Marrubium album rotundifolium minus, crifpa. 

tis foliis, sthiopicum. Pluk. atm. 242. t. 306. 
/. 1. 

D ffert corollse labio fuperiore emarginato pilofo 
a iimillimo M. crifpo. 

Leonorus Marrub, Calyx ^lidus, ariftatus; arifts etiam fub verti- 

cillis». 

Corollse vix calyce longiore* parvas, facie Ne- 
pet» . galea inte^ra ; barba intermedia non 
crenara. 

Habitat etam in Java. 

indicus. excludendus vide Phlom. Zeylanic. 

Phlomis Zeylanic. Cardiaca minor annua americana, fiore argcntco. 

Plnk alm. 81 t. 80 / 7. vii vidctur dirfer- 
re (aa ejusdem t. 163. f. 6.) a priore.. 

indica. CorolU labium inferius trifidum : media "duplo 
longiorc. ' ' - m 

Leonxrtu trutex fpe&atiffimus totius ordinis, dum Moret. 

Sideritis africana, flore aurco oblongo. Barth. 

ad. 2. p. $7. fi%. m , 

Calyx muticus. Invtlucrum calyce long:us,po- 
lyphyllum, fubulatum, reflerum. 

Coroiia holofericea, fuiva : Lab. fuperius lon- 
gum, tomentofnm , ciliatum , imegeiTjipum. 
Lab inferiu* membianaceum , nudum , breve, 
trifidum media emarginata , lateribus refiexis 
fcariofts. 

Stamina Anthris fiavis , bilobis , bafi adfperfis 
farina globulari. Stigma fuperius brevius. 

Molucc. ferfica. Moluccclla pedica. Butm. ind. 118. t. 38. 

/2. pidtore non optimo. 

Uvis. Calyx corolia longe major. 
fpiiwfa, CoyvlU calyce triplo longiores. 

h Ser- "DIDYNAMIA. 413 

Thymus Serpyl. ^ Serpyilumj anguftifolium glabrum. Baub. 
pitt. 220. 

vulgaris.y. Thymus fupinus candicans odoratus. Tour* 
nef. inft. 196. 

Thymus capitulis minoribus , naaffiiieufia. 
lournef. i#ft. 196. 

atygis. Planta facie T. vulgaris. Caulis (ufftutteofus 4 - 
ere&us , palmaris; Rami multi > fecurvi antc 
florefcentiam. 

Folia linearia , longitudinaliter revohtta , fupra 

pubefcentia , fubtus rubra. Petioli ciliati 
Calyces bilabiati. CorolU albs cum ItaminU 
l bus. 

Mafticb. veriicilli plUres, diffiti» CoroIU albje, longku- 
cine calycis. Stamtaa in fundo. 

Dracoc. canarienfm Syft. nat. canadenfe lege canarienfc. Mori* 

. " fsn defcripfe.t. 1690. 

/ 

/'frrgr//?. racemis lege bracteis. 

436. adde Gmel. jib> 3. p. 237. 

/*£;>/<•«?#. Dracocephalum verticiliis pedurtculo communi 
elevatis fecundis. Gmei.jib. 3. p. 234./. yi. 

grandifl. mfl". lege fibir. 3. f. 232. 

nutazs. Gmel. fib. 3. p. 231. t. 49, 

tbymifi. Gmel fib. 3. 233. f. fo* 

Hormiu. pyrenaic. ovatis cordatis ovatis. 

Meliffa pyrenalca. Scop. a&fi. 2. p. ff. 
Si pollec aifociari Melifils exiret Hormini ge- 
nusj quod ulterius inquirendum» ' 

Dtrginic. rereratur ut varietas fub Salvia lyrata , cum fit 
eadem planta extra patriam, mutilata f. sbsque 
corolla, at probe examinanti patebit. 

Qzymumfrutefc. PertUa diftincli generfs ob itylos 2 diftin&os. 
Gen> flant. p. 5-78; 

D d FAia 414 DIDYNAMIA. 

gratiflim.FoIta cofta fuperioris paginac tomentofo -cane«- 
fcente. 

R nemi ante amhefin funt Spica tetrngonx, mix- 
tx B>afleis coidatis, acutis, caducis.' 
Cor9iU albas. Ar.thera rlavce. 
Exclude Kumphii fynonymon. 

Scutellar. alpina. fupinae Ie*e lupulinai. 

lupuHna. FUres albido flavefcentes. 

hyfopijul. CjuH< ereclus. Folia IanceoJata, felfilia, inte* 

£errima , fcabra. 

CwoIU labium fuperius carina pilofa. 

Cleonia Jufitanica.PnmclH lufltanica, capite reticulato , folio pe» 
dicularis tournefortii. Mo 'r f. hiji. 3. p. 363. 
Caulis ereclus , bracffatus, inferne pilofus; 
Corolla Lab. fupcrius ereclum : laciniis apice re« 
flexis. 

Lah. inferius obcordatum , COmpUcato» 
patens bafi fuperiori giuba. 
Filamenta omnia fpinofa. Anthera a tergo cri- 
ftats» 

Bartfia cocc inea> Calyces margine cocclnei : B dHaeis trifidis. Cd» 
pfula elallica; q ii occurrit, examiaet frudinca- 
tionem e viva planta. 

tndica. Burm. ini. 13?. t. 39, f. I. 

Q. Veronicae affinis indica renuifolia, flofculis 
e calycibus barbatis , fummo fere caule 
umbellatis. Pluk. aim. 384. t. 114-/. 2. 
Burm 6 

Tfr\\\mxtfc\*virginica.Anthera hirt». 

Schwaib. americaiftCauIi s fimplicirllrnus 5 tetragonus, pubefcens. 

Folia lanceolata , pubefcentia. Flores alterni t 

fefliles. 

Caiyx pubcfcens. Corolla atrorubeus, incli- 

n.ita. 

Examinanda Viva, cum fpecimen Gron» non fiifc 
ficiebat. 

FU. DIDYNAMIA. 415 
Tozzia alpina. Fiores lutei. 

Pedlcular.ra/jV***. Pedicularis caulibus reflexis, fpica laxa purpurea. 

S«gu. ver. 3. p. 125". 

Cauiis fimplex , rarius ramofus, faepius procum- 
bens. 

Calyx hirfutus. CorolU roftrata , purpurea. 

&r*/»;r«?«.raaxima in hoc gcnere. CorolU flavse- ore fan- 

guinco claufo. 

vertieill. Corolla purpurea , non roftrata. 

recutita. Pedicularis caule fimplici, foliis pinnatifidis fer- 
ratis, fpica foliofa, ca'ycibus coioratis , corol- 
lis obtuiis. meiius. 
CorolU triite purpureae, non roftratse. 

triftis. CoroIU flavae. 

fiammea. Corollce atrppurpure» , pr*cipue apice. 
hirfuta. CorolU incamatae. 
' incarnat.CorolU incarnatcc. 

lapponica.CorolU flavae. 

comofa. CorolU luteae. / 

^tubcrofa. CorolLe luteae. 

Gerardia tubcrofa. Fruclificatio a me non vifa, attente examinan-- 
da. 

Chelone pentflcm. Caulis teres , pubefcens. 

Calyx fpartitus , ere&o-patuius , fubsequaHs. 

Corolia peifonara, albido-pnrpurafcens» Tubus 
longitudine caiycfs. Faux oblonga, ventrico- 
fa. Rtdui albus. L*4; fmperius brevuir r ^&b* 
tufe £>ipariitum y reflexum. Lab. inferius trifi- 
dum, rectum, obtufum latcribus reflexis. 

Filamenta 4, didyma , declinata, rictu breviora; 
quintum rilameutum 1". fuperius caiiratum , 
D d a vcr- DIDYNAMIA. Verfus apicem barbatum labio infetiori incum- 
bens , verfus apicem latius. 
Stigtn-a obtufum. 

Conjer DigitaJis perfoliata glabra , flore viota- 
ceo minore. Morif bift. z. p» 479. /. s- *• 
8. /. 6. - 

Atit\nhlvi.Cyfnba!ar.Scmi?2a mire rugofiffima uti nucleus Juglandisj 
anne ideo ventis elevanda. 

iriftt. Flores variant colore cinereo , luteo, purpureo, 
fjspe in eadem planta, ratione climatis. Ca* 
pjula cianiolaris, ut A. Orontii. 

purpur. Linaria flore purpureo minofe. Riv- men, %i. 

C&ulis (radice perenni) bipedalis, ere£his', teres* 
laevis. Rami feriores ex alis fuperioribus mi- 
nores, florentes. 
Foiia lanceolato-linearia, laevia, fubtus trinervia, 
patentia, aiterna: inferiora vertidUata. 
Racemi terminales, /implices, ere&i, longi: pe* 
Hicellis flore longioribus. 

Calyx minutus. Comlla violacea tota, extus pal- 
lidior, palato margine pubefcente, Calcar lon- 
gitudine corolls , extrorfum curvatum. An- 
ther<g Iute&. 

fcIiJfcria.Caulis fpithameus, erecrus, teres, gtaberrimus , 
fubramofus. 

Folia alterna, remotiffima, fublinearia , fubcar- 
nofa, glabra: radicalia f. infima terna f. qua- 
terna. 

Flores parvi in capitulo fubcorymbofo. Calyx 
ereetus, non appreffus , fcd laciniis diftantibus, 

Coroila vioiacea paiato albo venis violaceis obfo- 
letis: labio fuperiore longiore. Calcar re£ium* 
corolia rere longius. 

fax&tih. Linaria maritima minima vifcofa, foliis hirfutisg 
floribus luteis. Morif. hift. 2. p. 499. 
Canies adfcendentes. Folia fparfa, linearia, acu- 
ta , pubefcenti - vifcida , apice patula* Ffares 
fpicati. Calyces lanati. Corciia flaviffima t 
pun&is 2 fulvis in palato et 2 in fau-ce. 

Flo* DIDYNAMIA. 417 
alfnsum. Flores cdsrulei palato lutco. 

fupixum.fimWe A. trifti, fed Caulis non ghber. 

ebalepenf.Limtlt flore albo. Riv. men. 80. /. 2# 

belUdifol. Anrirrhinusn foliis radicalibus lingulatis dentati*, 
iineatis ; caulinis partitis integerrimis melius. 
Caults ere&us, rigens: Rami e fummitate, plu- 
res, limplices. Caules plures, brtviores e ra* 
dice. 

Folia Radicalia lingulata, obtufa , dentata, linea» 
tt, glabra; caulina 3, $*, ^partita, linearia, in- 

tegerrima. 

St>ic£ terminales, re&ae. Bratfe* unifloras, li- 
neares, longiores. 

flores ca2ruiefcentes, nutantes, parvi, ^fidi: I*» 
cinias 1 erectas ;• 3 nutantes. Palatum obfole- 
tum faucem non claudens. CaUar reflexum, 
minutum. Anthera refiexje, atrocasruleas. 

Cymbvh daufics. (a D. Laxman. ProfclT. Pctrop ) Proxima 

Aruirrhino. 

Pijvta tota pubefcens, cincrea. Rami oppofiti, 
fteriles. 

Flores lsterales, paucirlimi , fubfefTiles , magni. 
Calyx decemdentatus, quo a ringentibus omni- 
bus differt. 

Qeroiia ringens: Lab. fuperiori fornlcato, apice 
bifldo. 

LaX inferiori acquali , ^fldo ; 
palato gibbp. 

Graniol. antitta Jaca. biji. 173. t. 110. 

Calyx ovatus , fupra longitudinaliter diiTcdtus , 
bafi braclcis duabus. 

Planta multum affinis Martyniae gencris , pras- 
primis M. annux, fed corollac tubu^ longifll- 
mus. 

Scrophul. <*ftr/Y*/*/.excIude fynonyma Tonrveforti , Barrelieri. 

Ramorum Foiia carent auriculis. 

D d 3 /V 4i* DIDYNAMIA. 

Sc$rodoft.Fj!ia cordata finu hiante, dupHcato terrata, an- 

gulis f. ferraturis acutis (uec obtufis S. auri- 
culatpc. 

cauie valde pilofo et defe&u auricularum folio- 
rum diifert a fimili S. auriculata. 

vernalis. Scrophularia montana maxima latifolia. Barr. 

cordatis lege cordatis : caulinis ternis, 

dichotomis leg* bifidis. 
Folta hirta ut Caulis. CoroIU ovatss, flavac. 

fercgrin. Caulis acutangulus angulis 4, 5 f. 6.. Pedun* 
culi i-yfiori. 

/r^J^tf.Scrophularia foliis fefTilibus fubcariofis lsevibns 
apice recurvis. melius. 

Scrophularia peregrina frutefcens , foliis teucrii 
crafiiufculis. Herm. lugdb. 5-45". t. 5-47. 

Cauiis perennans , tetragonus, acutangulus, in- 
ferne brachiatus. 
* Folia felfilia, ovata , dentata, fubcarnofa , luci- 

da , glabra, parva, oppofita : inferiora obova- 
ta ; fuperiora oblonga apice recurva, 

Racemsis terminaiis, foliatus: bracreis integerri- 
mis : Peduncuiis oppofitis, trifidis, longitudine 
bra&earum. 

CorolU parvse, atropurpureae : laciniis lateralibus 
albis; lac. infima minuta. 

Digitalis purpurea.C oroIU venter intus adfperfus maculis ocella- 
ribus. 

lutea. Digitalis major lutea magnis floribus notiflima 
elt, fed difXerentia (prjeterquam a magnitudine 
lubrica) vix fuccurrit. 

ferrugi». Fhres undique nati, nec unilaterales. CoroIIa 

faux inrerne gibba. 

Tbapjt. collocanda proxime a purpurea , ut fimillima. 

•bfcura. Cafy x foliolis ovatis , acutiufculis , patulis. 

CorolU intns tkvefcentes fundo reticulato-rufo ; 
extus pallidc rufas , pi atfertirn dorfo. . Labium 

fu- DIDYNAMIA. 419 

fuperius femibifidum recurvum ; inferius tripar- 
titum media paulo iongiore. 

CrefcentiaC*/*?/*. adde foliis cuneato-lanceolatis. 

Lantana annus. Cau/is hifpidus, tetragonus, ftriatus , quafi liV 

gnofus. 

folim oppofita, cordata, fcabra, petiolata. vari- 

ant etiam terna. 
Svtca hcmifphaericae, oppofitae, interfKn&ae bra- 

&eis lanceolatil, breviorib us, fenlim elongandae. 
Corollf incarnatae, fauce rlava, non mutabiles. 
Bacce purpurafcentes. 

aculeata. Caulis frutex altus , hTfpidus t angulis aculeis 

brevifTimis, reflexis , vagis. 
tolta ovata, baii acuta , petiolata , acuirfnata , 

fcabra. 

Sptcx binac, hemifyhaericx, oppofit3e,interftincl* 

bradteis parvis deciduis# 
floxfs flavi, adultioribus coccinei. 

falvifoL Stipulas habet , quas non pra;cedente«. CorolU 

cyl ; ndricse , tomentofae, intu* fanguinex, limbo 
brevifiimo. hoit cordato-lanceolata, rugolifli- 
ma. certe proprii gene>ts^ licet chara&er non 
dum fufficiat. 

involucr. in Syft, nat, 418 pro curvato-obovatis lege cu- 
neato-obovatis. 

Braftece inter flofculos ovatas. folia rugofifli* 
ma, tomentofa. 

odorata, Foiia rugofilTima, fubtomentofa : Bratle* lan- 

ceolatae. 

Cornutia pyratnid. Ra/ni ^quetri: angulis acutis. Folia elliptico-o» 
vata, inLegerrima. 

Capraria gratiohid,Lindemia AUioYii generis d'ftinc~ri fpecies Mi- 
gravit ex America feptentrionali in Europam. 

(ruftaceaS\xi\\\s prcecedenti ; an etiam Lindernise fpecics ? 

Manulea CbeirantSoMh nudis, caulibus fubaphyllis, pedicellis al- 
ternis uniiioris addenda, 

D d 4 Hc- 4*9 . DIDYNAMIA. 

Hebenftr. dentata, Hebenftr/foliis lincaribus dentatis., fpicis Isevi- 

bus meiiuSi , * 
Hebenftjretii foliis lineari-uibuktis rare dentatis , 
calycibus bivalvibus gtabris. Berg. cap. ij^. 

eiliata. Hebenft. foliis linearibus dentatis, calycibus (tr:- 
yalvibus) ciliatis'. Berg. cap. 15-4. 

integrif. videtur mera varietas ciliatas , utraque H. den- 
tutce valde affinis. 

cordata. Caxlis fuffrutex, eredlus, albidus, laevis , parce 
fuperneqne ramofus. 

£Wm alterna f. oppolita, feflilia f. fubamplexi- 
caulia, cordata, obtufa, vix crenata, carnofa, 
fubtus gibba. 

Spica terminalis, feflilis. CoroIU albce fauce 
incsrnata. 

Amkcr* compreiTs, lute*, ut H. dentatas. 

Selago corymhof FruBus difpermus fertur , reliquarum enumera* 
tarum iuh hoc genere etiarnnum ignutus , adea- 
que et earum genus dubium. 

pinaflra. Stilhe proprii generis. 

rapuncuLCorctla Limbus 4partitus : laciniis 2 extericri- 
bus xnajoribus. 

fpuria. Folia omnio Hebenftretig; dentatoe. 

umentof.yimxLlz* foliis tomentofis, caulibus foliofls, pe- 
dunculis multifloris dicenda. 
Caules plures, adfcendentes, teretes, ramoli, fo« 
liati, albido-tomentoii f. villofi: Ramis alterr» 
nis. 

Folis oppofita, fubpetiolata , obovata f. lanceo- 
lata , denfe utrinque tomentofa , obtufe fer- 
rata. 

Tbyrftis ohlongus, terminalis , coarSatus in o» 
vatum, demum oblongum: Pedunculis axiiia- 
ribus terminalibusque, bracteatis, aphyllis: Bra~ 
iic£ iiueares intcr fiores fe£iles fimul. XMDYNAMIA. 421 

Corolla flaviffimae. Tubus filiformis ; Limbus 

horixontaiis , ^-partitus, fere regularis , laciniis 

lateraliter revolutis. 
Caplula oWongiufcula, compreffa * acuta , bi« 

fulca, zloculans, i-valvis, polyfperma. 
Tuta planra, excepta Corolla, valde tomentofa» 

Genclis Manuleqp licet corolia fere regularis., 

foYia. Eranthemi fpecies. 

Erinus african. variens 0. Gron. virg. gf. Vix videture2dem 
pianu et capenfis et canadenfis. 
Euphrafia fioridana , lyfimachiae filiquofx g-la. 
brcs foiiis , quadrato caule, ramofior. Piuk. 
amalt. 83. 393. f. 3 lineari fpatulata apice 
ferrata. flores racemoii. an Buchera canadenlis? 

elpixHS. planta pubefcens. Caules fimpliciHImi. Foli* 
alterna. 

Buchnera americ. Stamrna 2 in fauce ; 2 in medio tubi. Herba 
exliccatione atra. 

afiatica. C^rolla limbus ifidust lacinia altera cre&iufeul* 
triflda ; altera patens, late cordata. 

africana. Rhinanthi fpecies eft. 

Browallia elata. fimillima B demnTae , diftin&a tamen , caul$ 
ftri&o quafi lignofo. 

alienata. miror Millerum fane exclufi/Te in D;£Honaria 
fuo uit:mo - y ego non vidu Forte inonftroft 
erat et ideo omuTa. 

Linnasa lirealis. Att. nidrof, 4. /.4. /. 6. 

Sibtorphiaf«r*/>*tf. Radix annua , interdum cum tota planta peren* 
nans. 

Caules numerofi , pedales , fiUfbrmes, laxi, de- 
cumbentes , fsepe radicantes juxta petioios , 
pilofi. 

Fdta alterna, petiolata (Chryfofplenii) , corda- 
to-orbiculata , horizontalia , 7-loba lobis larera* 
libus minoribus, obtufa, diametro pili, adfper- 
D d S & 4i* DIDYNAMIA. ' 

fa fetulis fimplicibus hyalinis. Pethli breves , 
adfcendentes. 

Pedtt»ct*li axillares, ere&i, folitarii , longitudi- 
ne fioris; dsrlorati vero nutantcs. 

Calyx yfidus, hirfucus. C*roila f*pius jfida , 
parva, purpurafcens fundo purpureo. titami** 
femper 4, asquaiia, vacante unica incifura co- 
rollse, unde in«qualitas et didynamiae ciaflis. 

Obolaria virginkaFolia fuprema extus purpurea. Flfrej paiiide 
rubentes, Orobanches affinis. 

Orobanc. Uvij. Orobancbe caule limplici, bra£teis tcrnis t caly- 
ce quinqucfido. Hail. a£t. 6. p. 20. 

tnajor. Orobanche caule fimplici, bra&eis folirariis 5 ca- 
lyce quadrirido. Had. ad. 6. p. 2©. 

ramoft. Flores quinquefidi. Hail. 

uniflora. Vagina fpathacea Clayt. FIos pallide caruleus , 
ceniuus» 

RueHia ftrefens. Caules tetragoni angulis viridibus. 

Folia petiolata , lanceolato - ovata, ohtufiffime 
ferrata, venofiflima, baii remota , 'leviffimcque 
ciiiata. 

fedunculi oppofiti , laterales breves , trifi^ri. 
Brade* 2 oppoiitse, etiam 2 fub fiugulo iiore 
lareraiu 

Calsx fpartitu? , lanceolatus. CorelU paliida 
palato csrulefcente. 

Ftlame> ia, finguii lateris , counex* bafi me~ 
diante membrana. 

ientacul Euphrafia Aclrios, latiore foHo maderafparsna, 
caulibus pubefcemibus. Pluk. pbyt. ijg.f. 7. 

€rifpa. Caules procumbentes , repentes. 

rcpanda. Burm. ind. t 40. /. 2. 

mntipod. Calyx quadrifidus. Cq**\U quadriloba, insequa* 
• Hs. Caviula siocuiaris, 2valvis t Ssmina plu* 
ra , obion^a» Aaalg. 

poft DIDYNAMIA. 423 

Barlcria UngifoL poft f. 4. adde Morif. htft. 3./. 11.?. 27. /. f« 
i^/»* rufefcentes , utrinque 3 , longitudine ver- 
ticillorum. 

folanifol. Folia integerrima. MilL 

Duranta plumieri. frutefcentibus lege fru&efcentibus ( irj utraque 
fpecie). 

Volkame./jfrn»;/. Jafmini flore, frutex philippinenfis , foMis rlori- 
busque fere ternis. Pet. gaz. t. 42. /. 7. 
Burm. 

Nir - notfijl. Rheed. maL p. 97. t. 49. 
Burm. 

Clerodcn./»/«r/«». Petafites agreftis. Rumph. amh. 4. p , 10S, 
49- 

Vitex pinnaia. Burm. ind. 43./. 2. 

Bontia daphntid.c^c\nde Synonymon. Jacquini. 

germin. Avicennia foliis cordato- ovatis. Jacq. amer. 
178. t. 112. /. 2.. Gen. plant. p. 5-79. 
Exclude fynonyma: meum , Jacq. Mat. med. 
et obfervatitncm. 

Acanthus w*<frr<f//>. Acanthus ciliaris. Burm. ind. 139. 42./ 2. 

Pedalium ikf»rf x. Burm. ind. 139. 45"./. 2 cui fynonymoq 
Kaku mullu. Rheed. 

Melianth. major. primum miflTa in Europam ab Hermanno 16^2 
ad Th. Bartholinum. Florens fuccufla pjuviam 
ne&ariferam ftillat. St. Bergen. 

TETRAD YNAMIA. 

Myagrunywf*tf<\ Myagrum filiculis articulatis binatis monofper- 
mis , foliis finuatis fubdentatis, Ger. prov. 
341. 

Stitcui* inferior articulus ftri&us , exterior glo- 
boius ftriatus. 

Sili- 414 TETRADYNAMIA. 

J&yigTVLmiriettftle.SilicuU fimillirnce M. *ryptie f. ex articulis 
2, fulcis 3 elevatis, fed huic ftylus loigaudi- 
ne filiculas et folia laciniata. 

ferfoUat.SilicuJg loculamenta lateralia funt inania. 

JaxatiJe. Ftlrmenta utrinque i longiora f. paria , quafi 
bifurca, fed apic^e interiore quaii t-uncato ; ex- 
riore extrorfum arcuato. Jacq. vind. 25-7, e- 
gre&ia nota; hinc AlylT: aflinitas. 

tgyptium.SHicula ftylus omnium breviffimus , obtufijT:- 
mus. 

Folia tripartita, fimflia Bunio Kakile cegypt. 

Vella annua. r Trew. rar. 10. t. 8. 

fimfatiCZ/yriaca. Jacq. auft. t. 6. 

Thlafpi frutxofum moravicum. "Bscc. mnf. 

Thlafpi hiericho fylveftri afiiiie. "Bocc. thtd, 
t. 98. 

PetaJa alba, linearia , minutiffima, apice emar- 
ginata. 

Siluuia ovata, fcabra, roftrata, integra ; adeo- 

que chara&er emendandus. 
( hujus generis vera fpecies) vivam non vti 

Brab* mur&lis. Pedunculi fru&ifert horizontales fiticults lon* 
giores.. 

hirta. Draba ftellaris. Jacq. fpsc. 

I^epidium»«^Vtf»/^.difti:icla planta ab Iberide nudicauli. 

pocumb. Folia alia ovata integra; aiia 3loba, ^loba, ly« 
rata. 

Scapi radicales ; etiam pedunculi aliquc: e caule, 

fGiio longiores. 
Caiyx foliolis concavis. Petala cunca'a, alba, 

caiyce non longiora. 

$tami*a 6. Stylus vix. ullus. SiUcuJa Drabap 
vernas. 

iramixif.Vlinti adulta dejicit folia. 

Ibcris TETRADYNAMIA. 

tieris. Iberis latiore folio C.B Siliculis acuminatis ab 
Iber. nafturti? folio C B. filiculis emarginatis 
comprefiis diftinguit TrevJ. biackw. t. 312. 

faxatilc. Thlafpi fillquis dlipticis, foliis lanceolato-linea- 
ribus integerrimis. A8. pctrop. V. p. 330. 

fig. 

alpeftre, cum T. perfoliato conjungitur a Gerardo , sit 
fsparatur ab Hallero. 

Bufapaft.B\iT& paftoris major, foijc non finuato. Bjuh. 

piit. 108. 

Ccchlear. offcinalis.Oed. dan. 135". fnbrotundfs lege cordato-fub* 
rotundis. 

folia Radicalia cordata , obtufa , integra crff- 

nulis 7, callofis, obfoletis. 
Caulina amplcxicauiia ; dente utrinque circum 

caulis larus. 

angliea. Oed. dan. 329. ovato-IanCeolatis lege omnibui 

ovato-lanceolatis. 
Falia RadicaJia lanceolata ; Caulina feffilia. 

danha. Oed. dan, 100. foliis haflato-angulatis , omni- 

bus deitoidibus. 
hoiia et Radicalia et Caulin3 hafiata f. ovata 

angulo utrinque bafeos. Petiolus bafi non den- 

t3tus f. ampleiicaulis. 
Cauiis non ramofus (ut in Cochl. officinali). Sto- 

lones laterales procumbentcs. CapJuU ovatx. 

Ibetis fcmperfi. Thlafpidium perficum. Riv. tetr. 224. / 2. 

femperv. Thlafpidium. Riv. tetr. 224./. 1. 

rotundif. Thlafpi minimum , filiculis obcordatis , foliis in-» 
ferioribus ovatis petiolatis, fuperioribus lanceo- 
latis amplexicaulibus. Ard. fpec. 2. p. 33. t, 

■r f. 1. ^ 

Cauiu repcns. Fhs fere regularis^ Siliqua 
penc quadrangui&ris ; fimillimuin 1 hlafpi fa- 
xatiii, 

Ibc- 4*6 TETRADYNAMIA. 

umbellat. Iberis cretica. Riv. tetr. 22?. 

finnata* foliis linearibus pinn. lege foliis pinRatifldis. 

Calyx rubicundus. Peiala alba. Fru&us co- 
ryipbofi peimanent ut in J. umbellata. liadix 
annua. 

AlyfTum fpinofum. ?ctz\z alba, integra. 

montan. AlyiTum caulibus herbaceis, foliis pun£tatis fca- 

bris ; filiculis orbicalatis emarginatis nudis. 

Ger. prov. 35-2. 
AlyflTum ramulis fuffruticofis diffufis , foliis ob- 

verfc lanceolatis tomentoiis. Jacq . vind. 25*8. * 
Thlafpi montanum incanrum luteum. * Bauh. 

prodr. 49. 

Petala alba, biflda. 

campefir. Alyffum caulibus herbaceis, foliis pun&atis fca- 
bris , filiculis orbiculatis nudis. Ger. f>rov. 

Diverfum ab A. calycino. 

deltoide. SHicuU inflatae. Flores Cheiranthi. 

*m/V*7».excludatur in hoc loco, ct fubftltuatur A. utri- 
cuiatum. Mant. 92. n. 18. A. creticum alia 
fpecics eft. Mant. 92. n. 15". 
Utricutati flos Cheiramhi f. Lunariae (uti del- 
toidei) : Calyce oblongo claufo; Corolla ma- 
gna; fed aliae fpccics fructu inflato habent flo- 
rem ordinarium Alyfli , ut nequeant proprium 
genus conftituere. lnflato frudtu funt utricu- 
latum , deltoideum , creticum, gcmonenfe , /i- 
uuatum , Veftcaria. 

j Clypeola JonthUf.Flores minuti. SilicuU orbiculat* , emarginat*, 
marginatae, nniloculares, difpermse. 
Stamma omnia habent dentem fupra bafin , ut n* 
quis velit Alyifi fpeciem , non repugnabo. 

ntaritima.lWyffum caulibus diffufis, foliis linearibus. Ger. 

prov. 3^0. 

CauUs ramofiffimi, diffufi, fempcrvirentes. 

Folia TETRADYNAMIA. 417 

Folict lineari-lanceolata , albids, non rigida. 

Racemi ftiiati. Calyx deciduus. 

Petald alba, obovata, integra, ungnibus ct Fi- 

lamentis atropurpure's dxtber* luteac. 
SAtcula in (ingulis Joculis femine unico. 
Ftlamenta edentula, qua nota unica ab Alyfiis 

quidem differt, fed polfet etiam Alyfiis a£To- 

ciari. 

Lunaria rediviva.Radix perennis. Flores odori. 

annua, Radix annua ; Flores inodori ; Caulis fubhir- 
futus. 

Foiia variant ; nota prxftantior inqui- 
renda. 

Dcntaria pentapb. Denmia foliis pinnatis et digitatis. Ger. prov. 

/3. Dentaria foliis omnibus quinato - digitatis. 
Ger. prtv. 3^6, qui pro diltin&a habet fpe- 
cie. 

Saxifraga montana , radicc fquamis demicu- 
latis. Gefn. fafc. I. t. 1. f 1. 

Cardami. afarifolia.cxclufo fynonymo C.Bauhini. 

parvifol. Diftin&a planta a C. impatients et hirfuta. 

grctca. Catilis brevis. Folia foliolis 9 , ovatis , femtv 
palmatis, obtufis. 
CaJyx erectus. Corolla alba. 

fetraa, Siliqua valvulae a bafi dehifcunt, non vero re- 
volvuntur. Mygind. 

fymbr. tenuifol. Sinapis foliis laevibus glaucis : pinnis linearibus 
rarker dentatis. Uall. aft. 6. p. 84. n. 17. 

murale. differt in paucis a fimillimo. S. mayienfi. 

Ftlia obfolete dentata f. obiter remotiffimcque 
ferrata. 

wontnfe. fubpilofis adde fcapis laevtbns. 

Folia fere pinnatirida i. ultra medium divifa. 

Eruca 428 TETRADYNAMIA.. 

Sifyinbr. larrelieri. Evvc* fylveftris minor , burfsc paftoris folio. 
Bauh. pin. oS. prcd 39. 

vfperunt. Sifymbrium foliis p'nnatifldis: foliolis insquali* 
ter laciniatis», filiquis fcabris* Ger. prov. 360. 

altiJfimu.DiVctfam omnino a S. loefelii. 

Irio. Racemi juncci, uti Spartii juncei, caules. 

Marfar. SimiUimum fLryfimo barbarea , fed Caulls an- 

gulofus. 

Foiia non lyrata, verurfi radicalia integerrima, 

cordato-ovata. 
Plariia infipida. 

Eryfirn. Barbarea.v&rietas A excludenda. 
rependumrfacq. aujl. t. 22. 

cheirantb.SWmvz patulse f. a fcapo diftantes, nec ap* 

proximatx. 

Cheiranth.^^/^^.e^clufo fynonymo Allhnii. Caulis fimpiicif- 
fimus. 

dlpinm. Caulis ramofus. Cheiranthus eryfimoides. Jacp 

feneflraL Petala integra. 

incanus. Petala integra. 

varietas fiore albo fbiiis minus tomento{isj 61 
viridibus, led non, ut Cheiri, rigidulis. 

tnnuus. Petala ernarginata. 

exclude obfervationerm 

irihhus. fubuiatis lege dentatis. 

lacerus. HESPERIS foliis runcinatis* filiquis fubtrica- 
fpidatis ic&ius. 

Meliophila/»/^rifo/.poft 365 adde Seb. muf 1. t. 17. /. f. 

Folia fupra hirta f. pilofa, fubtus glabra. 

Caly TETRADYNAMIA. 429 

Calyces grbbi bafeos funt diaphani. 
CorolU Lini f. Anagall. monelli casrule», no- 
<5tu claufx. 

Hefperis trijlis. Leucojum me.Iancholicum. Bejl. eyfl. 

Obf. Leucojum, incano folio, hortcnfe. C B. 
Hefperis filiqua corniculata C.B. 
Hefpeiis peregrina , iiliquis articulatis. C.B. 
Hefperis fylv. hirfuta, fol hieracii C.8. 
Hae omnes a Rajo et Plukenetio creduntur fy# 
nonyms. 

fibirica. varietas eft mera praecedentis, multis annis cui- 
ta vix ulterius diftinguenda. 

dentata, exciudenda tota. (vjde Sifymbr. burfifolium). 

Arabis. Hailcri. Qauiis ereftus. Foiia lyrata glabra. Fiores 
albi. 

canaderf. Flores penduli. 

femiuli. diftinctiifima ab A. turrita. 

Bralfica orientaiis.Vetala ere£ra. Folia omnia glabra. 

campejlr. Folia radicalia lyrata , fubhifpida ; Caulina I«- 
•via. 

Sinapis arvenfis. Siliqua Isevcs. 

orientalis Siliqua roftrum tantum laeve. 

alba. Racemi et pedunculi ftriatf. 

Silicjuce nodis 3, fubcarinatis , pilis patentibus : 
Roftrum enfiforme, carinatum, etiam per ui- 
timum articulum. 

erucoid. Caults purpurafcens, fubangulatus , fcaber. 

Polia lyrato-runcinata , acutiufcula , ferrulata. 
Racemi corymbofi. Caiyx femipatulus, pube* 
fcens. 

PetaU alba» obtufa , vix emarginata. Ftlamen- 
ta purpurafcentia. 

Bunias baUarica.Syfi. nat. 1. p. 446. 0. 

Cauiis pedalis, ramofilfimus, patulus , angula» 
tus, Ixvis. 

£ e F^ 0m TETRADYNAMIA. 

FoJia petiolata, pinnata: pinnis lanceolatis finuaj 

tis obtulis laevibus. 

Pedunculi racemofi , longiffimi, ere&i. Pedij 
celli floribus breviores. 

Calyx claufus, lxvis , ianceolatus, concavusJ 
teftaceus. 

Co*olla lutea laminis oblongis , obtufis , longi-| 
tudine calvcis. 

Silnul* globofae, undique echinatae fpinis iner- 
mibus confertirTimis : roftro fubulato , Itri&o > 
filicula longiore. 

Cotyledo*e< magnx , fubbipartitx (Convolvuli) 
lobis fubrotundis. 

Kapban. variat corollis albis ftnatis et flavis. 

Cakile. 0. Cakile f. Eruca maritima latifolia. Bauk. 

htfl. 2. p. 868. 
y foliis p ? nnatifidis linearibus carnofls. 

foliis lan^eolaris incilis carnolis. 
SHiqu* decidunt reli&a bafi bifida 
Varietates conftantes quidcm , fed folia carno- 
fa, Fru&ificationes fimiles» 

Crambe orientalis.Flores albi. 

bifpamcaMya^tum fphcrocarpum. Jacq . obf* i. p. ao* 

CUome beptapb. Bratie* lunares. 

pentapb. Jacq. bort. *» 24. 

vifcofa, IVitlicb. obf. 114. 

Folia omnia quinata, fummo ternata, Csaterurrt 
minora C. icolandr* et Fhres minores. 
Petala inferiora magis divaricata. Stamina 20 
ad 15". (ffiihi). 

gigantea. Habitat in Guiania. % 

Caulis orgyalis, tcres, jpubefccns, ere&us,fern« 
pervirens. 

Rami ex alis ultimis prodientcs lub fiorc. 
fccmia,, (implices* 

Fo. MONADELPHIA. 431 

Folia alterna , petiolata , 7 nata : foliolis lan- 
ceolatis , integerrimis , pubefcentibus , fupr* fe- 
riceis 

Pttioli foliis longiores. 
RacemttT terminalis , ere£his, ftri&us, bipedalis. 

Pedicelli remoti , exltantes , glutinofi , rloie 

longiores, absque bra&eis. 
Ca\yx foliolis 4, linearibus, erectiufculo-patu- 

lis, deciduis* 
PetaU oblonga, nodul©fa, viridia, arcle cohae- 

rentia excepto latere antico pro genitalfous. 

Ungues diftin&i , longitudine petali. 
Stamina filamentis 6, receptaculo infettis, pc- 

talo longioribus, dcclinatis. Anthera ere£tae , 

obloDgas, fiavefcentes. 

PtfttlU : ftipes filiformis , Germinis oblongi , 
declinatus u'c ftamina. Stigma fefljle, obtuium. 

Receptaculum fructiricationis globofum , exfu- 
dans neclar in ungues petalorum.^ 

Qualitaj Saporis urentiflima f odoris virofiffima. 

MONADELPHIA, 

Waltlieriatfwrr;V. Synonymon Breynii excludatur, refert et Mal* 

vam americanam. 

indua: Malvinda ulmifolia, flofculi* pufillis mufcofis 
conftipatis. Burm. zeyl. 149. /. 68. 

rlermania alnifolia. Berg. cap. 166. 

Arbufcula africana trica,pfularis , anonidis vern« 
foiio fingulari. Pluk. mant. 24. t. 239./ 1. 
mala. 

Calyces parvi. Corolla alba. Folia lineata. irifureat. Hermannia ccsrulea, foliis lanceolatis , nmU f«- 
cuudis. Burm. ind. 18. 

hyffopif. Caulis ere&us, ftri&us. 

irifoliata.Cau/ij fruticofus, repens: Ramis angnftis. 

Folia feffilia, ternara. Fol ? oh tomentofa: lare* 
ralia lanceolata ; intermedium cuneatum, con- 
E e a dupli- 432 MONADELPHIA. 

» duplicatum, fubferratum, tridentatum apice rc 

curvo. 
Flores penduli. 

Calyx campanulatus , tomentofus f femiffidusj 
laciuiis dilatacis, rotundatis» 
Corolla calyce angultior. 

pinnata. Makernise genus , quod non gerat ungues cu* 
cullatos petalorum , at habeat rilamenta bafi j 
ne&arifera, fub uno chara&ere non connc- 
&enda. 

pyramid* Jacq. hort. t. 30. 

Geraniura£*/#/**. Berg. cap. iyf. 

poft 5^1 3. adde Pluk. mant. 90. t. 415*. /*. 3. 

sucullat. Berg. cap> 174. 

Geranmm africanum maximum. Riv. pent, 
3*S- 

Vlanta tota pubefcens, reliquis altiof , rigidior, 

ere&ior. * 
Folia alterna, cucullata f. bafi contra&a, absquc 

lobis manifeftis, undulata, crenata» 
Caycis tubus ejus limbo brevior. Petala in- 

carnata venis rubris : 2 fuperiora venis atro« 

purpureis. 

Zonale. varletas: foliorum limbo albo f. flavefcente. 
dijcus femper fafcia fuborbiculari fufca. 

eapitatum.Gtxm\\\m folio malvx. Riv* pent. 326. 

alchimill, Geranium afr. folio alchimilla? maculato. Riv* 
pent, 331. 

Antbera 7. Stipula ut in antecedentibus. 
odoratiJJi>Anther* J. 

alceoides. Synonymon Martyni dubium , fique verum ta* 
men malum. 

grojfular* Geranium afr. fiore minuto. Riv. pznt. 337« 
Anther<e 4 

Caules proftrati , tetragoni , ut tota planta glabri. 

iv- MONADELPHIA. 433 

R)lia lineata. Pedunculi capillftres floribus 2. f. 
3 minutis, pallide incarnatis. 

dltbaoid. Planta depreffa , tota fubtomentofa. 

Petala longitudine calycis : estus atronurpurea 
margiue albo , intus rubicunda: faperioribus * 
bafi ftrtis pun&atis fanguineis. 

coriandr. difcus foiii fufcefceus ut fequentis. 

Anthera f (annotavi in alio fpecimina 7)* 

myrrbifol.Berg. <ap 178. 

Antherx v aiterna;, ut in Cicutariic. 

Caulis herbaceus, patulus, fubpubefcem. 

Folia ternata, inrifa, fubferrata, lineata, adfperfa 
pilis ere£t?ufcn K s , difco occnpat» macnla lata 
fufca: foiiolo intermedio latiore femjpinnatifid(% 

Calyx Vaciniis 1 trinerviis ; 2 unrnerviis ; 1 bi- 
nervi. 

Vetala 4 (absque infinvO pallide incarnata : fu- 

perioribus venis purpureis. 

fr$lific. $■ auritumi Geranium capenfe hirfutum, radi- 
ce rapac^ tiore atro purpureo. Seb. muf. 1. 
p. t. \% f. 4. 

Folia Radicalia, petiolata, ovali-oblonga, in- 
divifa aut triloba, integerrima , utrinquc pu- 
befcentfa , margine pilofo, acidn. 

Scapi aphyiii, pilofi, umbeiiis pluribus, pe- 
duncuiis inasqvKiiibus. 

UmbelLe glbfe*bfae , floribqs feiTiiibus. Caly- 
ces fubincarnati , pubefcentss. 

CorolLe atropurpurese, biiabiatx unguibus pa« 
tentibus pallidis. 

Petala 2 fuperiora oblonga rerlexa ; 3 infe- 
riora anguftiora, lanceolata. 
FHamexta aibida, connata in cylindrum, lon. 
gitudine unguium petali. 
Anthera s lutei». Stylus -purpureus. 

malacoid.Petioli oppofiti , inaequaies : altero breviore. 

flaucQph.Folia Gmillima G. malacoidi , fed laevia, nec 
pi.belceutia. 

Cauln iimpliciflimus, brevifllmus , fere nulius 

E e 3 Sca MONADELPHIA. 

Scapi 3. f. f-fiori. 

Corolla purpurea, bafi linea trifida nigra. 

maerorh. Folia lobata, incifa, obtufiufcula, fupra moJlit. 

Radix repens. 
Scapt apfcylli, erecli , dichotomi. 
Calyces ariftati, globofi , angulati: foliolis 2 ex- 

terioribus majoribus. 

Petala orbiculata, integra, plana, patcntia, pur- 
purea. 

Stamtna nutantia. Pifiilium declinatum , in 
frutiu longius. 

nodofum. Folia fubtus nitida. 

CorolU petalis emarginatis, purpurafcentibus ftriii 
3 purpureis dimidiatis. 

robertian. habitat etiam in Arabiae felicis montibus. 

btbemic. Planta pubefcens vifcida. Pedicelli fruclus 
rccxi. 

Calyx ariftatus nervis 3. f. f. Corolla caerulea, 

majufcula. 
Arilli hirfuti , atri. 

molle. StipuU ad fingula folia bins , fubulat*, bifid». 

diJfe£tum.Petala pallide incarnata. Anthera casruleae, 

taroUnia Corolla incarnata, vix calyce longior. 
Arilli hirti, nigri. 

Pedicelli fru&us re&i (ut in bohemico) , nec 
declinati ut aninium. 

eolumbin. Calyces magni. PetaU emarginata H. 

rotnndif* Caulis divaricatus , teres, pubefcenti-vifcidus. 
Petioli rufi. 

Folia reniformia, rotundata, pubefcenti-mollia , 
fubvifcofa prasfertim fubtus, lobata finubus pan- 
' €to rubro. 

Calyx ariftatus-, patulus, rugis 3 longitudinali- 
bus. 

PetaU cuneata , ©btufiflima v integra , bafi ftriis 
3 rufis. 

An* MONADELPHIA. 4if Anthera flavcs. 

Synonymon (ob petala biflda forte potiui ad 
G pulillum) excludatur. 

Caulis proftratus, vix pubefccns. 
Foha magis diffe&a, laciniis» quibusdam ad bafia 
ufque fectis, quod non in G. rotundifolio 11- 

millimo 

Pet/ia vere emarginata. 
Antherte cserule*. Brownea coccinea. Stamina XI femper Lceflingio. 

Pentapet. phetnicea.Trew. rar. 7. t. f 9 

Sida rhombif. Q. varietas tota excludaiur. «ccident. Pedunculi petiolo longiores, crarTitie fili, per/i- 

ftentes , ere&i poft layfum Capfulae. 

crifpa. Caulis tomentofus, nec pilofus. StipuU fubula- 
tae, patentes. 
Fotia acumine produ&o; variam cum et absquc 

angulis. 

Pedunculus capillaris, declinatus, laevis, fem- 

per pendulus. 

ths albns, ante anrhefin ccrnuus, florens re£tus 

* geniculo pedunculi. 

bermafh.XJtxzope fpecies dioica eft , licet mas folus in 
hortis noftri?. 
hermaphrod ; ta iiaque re&ius lavis nominanda. 
glabris flor. hermaphroditis lege glabris lobatis. 

iioica. dioica le^e fcahra pntius. 

floribus diicts in diiferentia excludatur. 
Sptcies utraque fcmina eft ftammibus caftra- 
tis. 

Fruflus orbiculatus, depreffus, articulis 8-10. Malva sarolina, FruStus trepani inftar truncatus, fupra tubercu- Jibiricum.Jacq. hort. t. 19. 
Cau- 435 .MONADELPHIA. 

Ahea. Caulh fcaber piiis fafciculaiis cxpanfis. 

n?ofcbataSim\\)\m* M. Alcea^ fed humilipr Floribus am- 

broiiacis. 

Caulis pilis folitariis, erectis, infidentibus pun- 
clo prominulo. 
Foliorum lacini* pinnatifitfaf. 

GofCyp. birfut/tm.cxchtdutm fynonymon Tournefortii. 

GofTypium frutefcens pentaphyllos barbadenfe. 
PluL alm. 172. t. 299. f. 1. 

arhreum.Synonymz Rumpbii et Plukenetii videntur po- 
tius ad G. religiofum amandanda. 

Hlbifcus tiliaceus. Folia fubtus poris 3 ne&ariferis. Stipula ma- 
gnas, rotundatas. 

Malvav. Corolla framinibus brevior, numquam dehifcens, 
durans dies 4 f . 5-. Bacca loculis $ , mono- 
fpermis. 

Sahdzrif Caulis fnermtsS et petioli fabtus aculeis recurviJ 
Inter Sabdariffam et tannahinum datur et ter- 
tia, nobis non vifa , adeoque Synonyma et 
dirferentijc obfcurae. 

furattenf.Caulis teres, ereelus, rigidus, 2peda1is, fuperne 
purpurafcenri- maculatus. 
Petioli horizontales , teretes, longitudine folio- 
rum, uti Caulis adfperi; pilis et fubtus aculeo» 
Hs recurvis copiofis, 

Fulia patentia, palmata, femi ffida : laciniis, lan- 
ceolatis, ferratis, adfperfa fetulis e pun&o, fub- 
tus in cofcis aculeolis recurvis. 

StipuU reniformes, amplexicaules, l*ves, cilia» 
tas , magnitudine extimi pollicis. Pedunculi 
aculeati apice hirti. Coroila lutea bali atro» 
purpurea. 

ZeyUxit. Burm. ind. 153. t. 48./. 3. 

Kelmia zeyianica urens pilofa annua. Seh.muf 

2, t\ 18* f 3. Proprii Generis planta; 

PIAI DIADELPHIA. 437 

DIADELPHIA. 

Fumaria CuculIar.FoIia radicalia, bina, triternata, incifa , lsevia , 

tenuia. Ptti&li rubicundi. 
Scapus fimplex, teres, longitudine folii, rufus. 
Racemus terminalis, /implex floribus pendulis : 

Pediceili uniflori : Brafieis binis, oppofitis,o« 

vatis, acutis , rubicundis , parvis, flori appro- 

limatis. 

Calyx ovatus, appreflus, parvus, albus. 
Corolla alba: Limbus flavus, biiabiatus : Labiis 

ssquallbus , concavjs, reflexis, o\atis, inte^ris. 
Faux claula, flavens, lateribus margine dilata» 

tis , neciare humentibus Calcaria duo , «- 

qualia, diilantia , compretfiufcula , longitudine 

fere corcliae. 

Stamina : Filamenta utrinque tria diftin&a. 

capnoia 1 . -Enchide C.Biubini, Dalech. Pluk. fywonyma 
ad luteam amandanda. 

Polygala vulgaris. apnd nos numquam fere ere<Sa , fed procum» 

bens. 

fibirica. Gmel. fib. 4. p. 64. t. 32. 

Amm. fibir. lege Amm. ruth. 

braclial. Berg. cap. 182. 

Chamab. Caules difTufi. 

fpit/pfa. rloribus imberbibus lege floribus criftatis» 

Frutex validus: Ramis terminatis fpica robuits. 
Flores axillares, feffiles, parvi, albi carina na* 
bra. 

Frufius Bacca efculenta. D. Tulba*b. 

rt 

Heifleria.ezclufo Commelini , Sebaque fynonyrno. 

Thymbra africana, foliis fpinofis. Barth. a£. 

1673.^ p. f?. 
Heifteria pungens. Berg, cap. 185. 
Fru&us quadrieornis. Berg. 

verticill. Caulis tenuis. 

E e ; Ca- 43* DIADELPHIA. 

erucist. Capitulum e viridi rubefcens. Clayt. 

Sccurldtc.ffandens. Securidaca foliis oblongis, fpicis ramofis. Brtwn< 
jam 241. 
Ramuli juniores in cirrhos mutantur. 

Pterocar. Draco. Divide Synonyma cum afiatica, quaevidetur di- 
verfa Species ab americana. vidc Plum. ic, 
146. /.1,2. 

Erythrina herbacea, Caules bipedales, vix ramofi, interdum peren- 

nantes. 

Petioli fubtus fsspius aculeatf ; aculeus commu- 
rjiter fub petiolo comimnii in caule, rarius u- 
nus alterve aculeus in caule fparfus, 

Racemt ere£ti: Pedicelli terni, uniflori. Calyje 
tndivifus ab>que glandula meliifera lub bali. 

Corttlla: vexillum faturate rubrum. Alse cari- 
laaque brevifDmae. 

Stawji*a vere diadelpha. Germen pedicellinuin. 

Corollodendron foliis ternatis, caule (impliciili- 
rno inermi. Trew. ehret. t. 

J3orbonia cordata* Calyx quinquerldus, fubaequalis, hirfutus : la- 

, ciniis fpinous* 

CoroiU totae extus tomentofa2 t 

iomentofa L ? par?ae forte fpecies ; Indigoferae ferceae fimi- 
lis , fed abs corollis calcaratis, ut puto. 
Flores fafciculati. Coroll* laeves. Stamina ve« 
re diadelpha.. 

$partium monofper exelude Synonymum CBauhini et Renealm*. 
Ramis anguiatis lege ftriatis. 

fipiarium. Spmmxn foliis fparfis filiformibus longiffimif 
approximatis , racemis cylindricis termmaiibus, 
Berg. cap. 196, 

Z nurn capenfe luteum , floribus caplllaceis. 

Pet t. 8fJ. / 3. 

Genilta africana x foliis linariae anguiliflimis glau- 

cis, ti-oribus fpicalis luteis. Raj. dendr. iof. 
Lathyroides , linariae folio , sethiopicum. Pluk, 

mant. 114. t 424. /. I. 
Ftlia flii tenuioris craflitic. Stamina connata. 

Li. DIADELPHIA. 439 

csfenfe. Lipariae generis. 

Cytifus capenfis, foliis fparfis lineari-lanccolatis, 

rarnis teretibus , pedunculis axillaribus bifoliis 

fubuniftoris. Berg. cap. 217, 
Foua fioralia oppolita. Flores terminales foli- 

tarii. Stamixa diadelpha. 

eomplicst. Cytifus foliis viridibus anguftis quafi complica- 
tis , monfpdienfis. Bauh. pia. 391. Pluk. 
alm. ng. t. 86./. i. mala. 
Caules pubefcer.res. Legumina nif^ra , afperata 
feris truncatis , fparfis, obtufis, vifcidis. 

Genifta canarienf.F^lta obovata, utrinque pubefcentia, fubmucro- 
nata. 1 
Calyx trifidos; infima 3dentata. Flores f f. 6 

in corymb 

Legumiha albo-villofa. 

csndicansS\m\\X\m& C. canarienfi fed Folia majora, 
Folia ovalia , utrinque acuta. 

1ridentat.Ch*mxGcn){\z peregrina. Dalecb. hift. 177, 

purgans. Spartii Species. vide Syft. nst. 

bifpanics.nimit affinis G. germanic** 

Crotalaria pe rforats.ovztls margine fcabris lege cordatis denticulatis. 

Arhor Spedaiis. 

Fiores fubumbellati , terminales , lutei. Vexillurn 
extus cano-pubefcens. 

smplexic. fionbus lege floralibus. 

jnntea. Caules tripedales , juncei , ftri&i, bafi ramofi. 

Calycis lab. fuperjus bipartitum; L. inferius cym* 

biforme, obfolete tridentatum. 
CorolU facie Spart. juncei , iutei, alarum axillis 
nigris. 

imbricat..Berg. cap. 192. 

CytiTo affinis arbufcula monomotapenfis , vil- 
lofis et fericeis foliis. Piuk. mant. 62. t. 

388. /. 3 - 

Cau- 44° DIADELPHIA. 

feJplifolia.Cauiis profunde ftriatus f. fulcatus. 

triflora. Berg. cap. 103, 

Folia fere palmaria. Bra&eaj, er alis foliorunt 
verfus fummitatem, ternse, foiiis paulo mino- 
res, longitudine florum. tucana. Crotalaria trifolia. Riv. pent. 135. 
Cauits rigens , pubefcens nti Petioli. 
Foiioia ovalia, fnpra Iscvia, fubtus pubefcentia. 
StipuLe folitariae, deciduas. Bradlea 2,fetaceae, 
juxta calycem. 
Fiores racemofi. CoroIU luteas : Vexillum fu- 
pra fulvum. A!se fiihre<Stas. Carinac margi- 
nes albo-lanata^ Stamina connata. 

stta. Sopbora alba eft. 

Caulis lasvis, altus, atropurpureus. 
Folia Labarni, ternata, laevia, ellfptica, mucro- 
nata, utrinque glabra, fefquipollicaria, modice 
petiolata. 
Stipul* vix ullae. 

Racexius pendulus floribus albis , magnkudine 
Laburni, pedalis. 

Ononis chetleri. pufilla glabra fruticans lege minima hirfuta. 

Natrix. Planta graveolens ; odore theriaca, parum vi- 
fcida. 

Foita ovalia, planiufcula, apice tantum ferrata, 

non carnofa. 
Veduncuius ariftae longitudine. Calyces vifcidi. 

crifpa. Magnolius pingit flores fpieatos, 

fruticofa.Ger. prcv. 4g6. 

retundif. Anonis ped. trifloris , fol. ternatis , foliolis ova« 
tis dentatis : dentibus alternis minoribus. Ger* 
proi. 488. Stipul* perf.flentes , virentcs, at 
in O. fruticofa aridav. 

Anthyllis V*lntrar.$> loto affinis hirfuta , flore rubente. Eaub. 
pits. 332. 

y. V ulneraria ruftica , flore albo* Tournef 

inft. 291. 

Cau- i DIADELPHIA. 441 e$rnicul. Caules bafi, e radice, decuflatim exeunt. 
Planta albo pilofa. 

Flores 7-9, albi, calyce longiores. Calyces o* 

vatl. 

Lupinis albui* Flores albi. Semina orbiculata, comprcffa. 

• Stulti ignorant quid diftent Erva Lupinis. 

blrfutus. Flores caerulei. Follola fpatulata. 
varius. Flores rubri. Foliola linearia. 
angujlif. Fiores caerulei. Folsola linearia. 
luteus. Fiores lutei. 
Phafeolus inamoen. Foiiola longiora: intermedio ovatolanceolato. 
Caracall.Trevj. rar. 14. t. 10. 

radiatus. Phafeolus minimus. Rumph. amb. 6. p. 
t. 139. /. 2. 

Dolichos nnguicuKJacq. bort. t. 23. 

pruriens. Jaca. hift. 201. t. 122. 

Phaieolus americanus, folio molli Ianugine ob<i* 

tis, filiquis pungentibus , femine fufco pundta- 

to. Pluk. phyt. 214. /. 1. 
Phafeolus utriusque iudix lobis villofis pungerm* 

bus minor. Sloan (redius.) 
foliola fubtus hirta. Calyx campmulatus, fden- 

taius : medio breviore. 
ComiU vexillum brevillimum , reliquis pctalij 

triplo minus, ovatum. Carina linearis , acuta f 

apice naviculari. 

Stamina diadelpha : Filamenta 4 altcma fubcla* 

vata, majora. 
Legumen compreiTum , bafi inrlexum, apice re* 

flexum. 

nrens. Jacq. hift. 202. t. 182. /. 84. 

Legumina magna, rugofa. Semina hilo cirt* 
cia. 44* DIADELPHIA, 
minimus.Jacq. Jpec. t. 22. 
triUbus. Burm. ind. 160. t. fO. /. I* 
ptlyftacb. Flires purpurei. 

^trilobat.GIycine foliis ternatis foliolis trifidis $ caulc de- 

cumbente reiitus 
Glycinc triloba Burm. ind. 162. t. 5*0./ I. 
Phafeolus acomtifdtus voiubilis , pedunculis ra- 

cemolis , foliis profunde lobatis. Jacq. obf. 

$. p. 2. ty fx 

Pedutsculi fubtriflori. Flores lutci, parvi, Le- 
gumina cylindrica. 

biflorus. Phafeolus vulgaris Lablab effigie , flore parvo 
ochroleuco , iiliquis falcatis gemellis. Pluk. 
alm. 29 u t. 213. /. 4. 

Glycinc fubterran.Linn. dec. 37. t. 19. 

Arachis africana. Burm. ind. 22* 

comoja. Fhres cserulei. Semina maculis purpureis. 

tsmentof.CimWWm^iDolicb . pubefcenti absque magula fufc* 
vcxilli. 

Ex orientali fimillimam habui, forte va« 
rietatem. * 

Excludatur Dolich. pubefcenUs ct pro varietate 
hujus habcatur , cum vexiliurn rcflexum non 
fit. 

Abrus. Abrus proprii generis. 

Apios. Flores atropurpurei» 

CHtoria Tiruatea*Coro!l<t refupinata?, hyfteranthae. 

Orobui luteus. Orobus foliis quinato-pinnatis , foliolis ovato* 
oblongis, ftipulis femifagittatis, pedunculis lon* 
giifimis, caule iimplici. Ger. prw> 492. 
Orobus fylvadcus , pallido fiore. Ba*b. pin. 

(Jaicga montana dalechampi. Bauh. bift. 2. p. 

Q. Oro- DIADELPHIA. 442, 

$. Orobus foliis rivato-lanceolatis y (tipulis tri- 
angulis , caule ramofo herbaceo. Gmel, 
fib. 4 p 13 t. 4. 

Caaln bicubitalis» firnplex f. ramofus. Flo~ 
res lutei. 

. An hic du« diftincl* fpecies ? mea dcfcripta 
fuit hbirica. 

anguftifol.GmcL fib. 4. p. 14. /. f. 

Lathyrus Niffolia. NiiTolia parva, flore purpurco. Buxk. cent. 3* 
p. 84. /. 4f- /. 1. 

ampbic. Lathyrus amphicarpss f. fupra infraque tcrram 
iiliquas gerens. Morif. htfl. 2. />. ft.fc 2./. 
23. /. 1. bona. 

angulat. Cirrhi fimpliciflimi (nec trifidi, ut in L. fetU 

folio aliisque). 

annuut. Lathyrus hifpanicus. Riv. tetr. 15-8. 

latifo/ius. FolioJa elliptica f. lanccolato ovata. 

pifiform. bafi acutis Uge foliolo latioribus. 

Lathytus pedunculis multitioris, cirrhis hctero. 
phyilis, ftipulis maximis. Gmel.fib. 4. p. 7, 
*. t. 

Vicii pifiform. Flores ochroleuci. 

biennis. Gmel. fib. 4. p. 10. /. 2. 

Herba rnaxima, ultra 12 pedes alta, a V.Crat* 

ca dirtin&illima. 

latbyroid.Wch minima. Riv. tetr. 169. 
fepium. Racemi foliis breviores. 

bitbynica Crzccz floribus albis , foliis circa radiccm den* 
ticulatis. Buxb. ccnt. 3. p. z<. t. 45-. /. 2. 

Arachis hyptgta, Trevj. rar. 3. 3. 

Plerique flores Mafculi funt ( piirillo ab^que 
germine) pedunculo tenai rnox iiaccefccmc t 
nec in terram defceudente. 
x Fa m 444 DIADELPHIA. 

Cytifus ntgrtcans.FoVtBla fubtus pilis canefcentia, fupra glabra: 
impari majore. 

Cajati. Thora paeru. Rheed* maU 6. /». - * t. 13. 
Burm. 

hirfutus. Foliola nudiufcula , fubtus pilofa. Calyces pi- 

lofinlmi. 

tuftriac.Jacq. aufir. t- 21. 

athiopic. Ononis ? hic eXculdenda. 

pforaloidJhdigofer* fpecies , alio loco quasrenda. 

Geotfrsea fpinofa. Jacq. hiji. 207. t 180. /. 62. 

Robinia pfeudacac.Racemi penduli, albi. 

mitis. Calyx fere truncatus absque dentibus. Stigma 
aeutum. 

Legumen ovali-oblongum, compreflum, acumi- 
natum. 

Caragan.Folia primordialia in omnbus fibiricis fpeciebus 
ternata. 

pygmaa. StipuU in foliis primordialibus foliaceas , lan- 
ceolatsg , quod non in R. frutefc. et fpinofa. 
FUs magnitudine R. frutefcends» 

Coronlih valentin. Coroniila. Riv. tetr. 206. 

glauca. Coronilla fruticofa leguminibus crafiioribus. 

Mttl. ic. t iS 9 .f. 1. ' 
Cattlis ereclus, ramis rubris. 
Folia foliolis f f. 7, cuneiformibus , obtufiffi- 

mis cum mucrone ; feliola intime a caule re- 

mota. Stipula minutae. 

seronata. Coronilla montana. Riv. tetr. 207. 

Caulis fruticofus, fefquipedalis , eredus. 

minima. Caulij fufFruticuiofus , proftratus, fubherbaceus , 
teres, (latura Loti corniculati. 

F»~ DIADELPHIA. 44* Folioia intima petiolorum cauli approximata 
(uti C. coronataD f. varias ) ftipuJarum lnllar , 
p&tentia , in plano. cxpanfa, rcliquis non mi- 
nora. 

Foliola ovata, acutiufcula. 

Cur varictas C. valentins dicla fuit Tourne- 

fortio, (Scratdo? anne C, coronatam pro Va- 

lentina aflumfei-e? 

vtris. Canhs prcftrati. Pedunculi longitudine folio- 
rum. 

trctica. Jaca. hort. t. 2f. 

Caules adtcendentes, angrrlati, Ixvej. 

Foliola 15-, glabra, obtuiilTima cum mucrone r 

impari non majore. 
Sttpuls -parvs, rat ilas. I«volucra min'ma. po- 

lyphylla, apicc fphacelata. 

Corsllat ianguinex: Vexillnm .veqig purpureis» 
Alce cxtus convex» ; Carina apice atro purpu- 
' rea. Legu-wn* incnrva. 

Qixilihop.ttrpujill. P!s%f* procumbens» Pedunculi longitudine fo- 
lioram. 

fUt.es 3 f. 4, lutei: Vexillo rubro reticularo. 

eompreff. Pedunculi folio~breViores. Brjitfca pintKts* 

ficret communiter i , flavi. Legumina re* 
curVa. 

fcorfioid. Scorpioidcs* Rii\ tetr. 2to. 

Hippocr» comofa* C*u1e$ plures , adfccndoctes , fpithamei , Isves. 

StipuU quafi dectmeutes. 
Fdiola ij, ovali-lincaria , patentia , confiftcn- 
. tia. 

Pedttncnli angulato-ftriati , foliis longiorcs , c 

fumnus alis 2 f. 3. 
V&iifeU.t orbicuhris, SHora : VexiWum fuMb ni- 

Catum , fubtus frriatum , laterlb-Ts mnTefie- 

Xum , prxter bafm, qux retulu , unds qiiaii po- 

ru* utrinque. 

F t Rlv. 446 DIADELPHIA. 
Scorpiur. vermUul.Riv. tetr* 210. 

Hedyfar. hupleurifLegumina lasvia, articulata , erc&a, sequalia. 

nummuLBurm. ind< 164 fufpicatur praecedentis varieti*; 

tcm. \ 

rtniforme.Burm. ind. t. fi. f. 1. 

Legumina lxvia , articulata, 

Ecaftaph. Pttrocarpi fpecies juxta D t Bergium, 

Brown. jam. {addc) t+ 32. /' i cui Filamenta. 
10 in duos fafcicUlos laterales acquales con- 
nata. 

gangetic. Flores minuti, luteoli. Multum affine H. fty- 
racifolio , fed majus. Burm. ind. 164. 

vagixale. afline H. hupUurifdio. Variat foliis lancea- 
latis f. cordato-lanceolatis. 

triquetr. Legumina articulata f non fsrrata. 

i diphyllum.Legnmina occultata inter bra&eas. 

funceum. Hedyfarum triphyllum , flofcutis albis polyan- 
thos , filiqua laevi. Amm. ruth. 154. 
Cytifus faxatilis , meliloti folio ad caulem ad- 
preiTo, fljribus in foliorum alis. Amm. ruth. 
281. 

Habitat in Tataria , Sibiria. * 
Legumina ihombea, fimpliciffima T fimillima H* 
violacei , fed huic Foiiola lanceolata , nec. o- 
valia; proxime Iocetur H. vioiaceo. 
Flores albi. ^ 

litstatum.Burm. ind. t. 5-3. /. r. 

Legumen monofpermum. 

C«*ftr. H retroflexum Mant; fed H. retroflexa 
r Legumina mukiarticuiata. 

eaxadenf.Planta erecla , lsevis. FolioU lanceolata. Stm 
puU fubulatae. 

PJa^ DIADELPHIA. 447 

cancfcens.Planta erech, pilofa. FoUoIa ovata. StipnU 
fubcordatae. 
Similtima H. canadenfl. Fiores albi. 

barbatum.luocinfam poft lagopodioide, 

viridiflor. Onobrychis americana , floribus fpicatis , foliis 
ternis canefcentibus , filiqpis alperis. Pluk* 
alm. iy6. t. 303. /. Burm. 

hirtum. in horto floruit primo anno absque corolla , 
tamen fructiferum; altero anno tioribus albis. 

faniculat.Fiores purpurei. / 

Legumina rhombea omnino H. juncei, violacei, 

paniculatt. 

nudiflor. flores purpurei. 

rcpens. Florcs variegati albo et rubro. 

lag&pod. Burm. ind. i63. /. S3 f 2. 

Legnmtna (non monofperma) articulis 3. f. 4, 

alpinum. Gmel. fib, 4. p. 26. TO. 

Caulij reclus. StipuU breves. foliala 17, r> 

vato-lanceoiata. 

•bfcurum\\\. Halierus eandem plantam, cum H. aloino, 
fuam hc\t , at meum fpecimen ex Helvetia 
optime reprsfentatur tuura Halleriana ; et cll 
cerre fpecies diftin&illima ab H. aloino me6 
fibirico. 

Cauiis flexuofas. Stipul* amp»lexicaules , pol~ 
licares. Ftlnla exa£te clliptica , mucronata 
fetula. Frufius mihi ignutus. 

flexuo/. Hedyfarum filiqua nndulata. Riv. tetr. 213. 

kHmilc. Vexlllum long*tudine carinx. AUe vix ulla?. 

Cajyx hi.furtu, corolU dimdio brevidr , in fe- 

tas tcrrr» : natus. 
Gcrard vult varietarem H. pumili , fed perps- 

tun. 

s F f 2 Uly- 44$ DtADELPHIA. 

enobrycb. Calyce brqvioribus legt calycem acquantibus. 

faxatile. Hedyfarum foliis pfanatts : fotiolis linearibns, !e- 
guminibus monolpermis fulcatis laevibus , pe* 
talis inxqualibus. Ger. prov. 50^ 

fumilum^Vexillum carina brevius. Al* calycc duplo 
longiores, fed vexilio dimidio breviores. 
Calyx laevis dentibus fubulatis, breviffimis. 

C/*/>#/gW/Hedyfarum foliis pinnatis, leguminibus aculea- 
tis, corollarum alis minimis calyce breviori* 
Ger. prov. 5-04. alac adeo exigua^, ut pro ru-^ 
dimentis habendae. 
Legumen carina fpinis sequalibus , acutis. Ra* 
dtx perennis. 
Obf Triamf planta vel excludenda vel varie* 
tas ; cui 

Legumen carina fpuiis majdrihus , umceolatis 5 % 
ferratis. K&dix annua, dicenda cnfiji gittL 

JECchyn<fefban. Emerus filiquis geminatis k5ngifcn;s. Burm* 
zeyl. 93. t. 41. 

2ndigofera£ irjuta. Stifula fetaces , pollicares. Pttjla c.-.duca. 
Spiea valde hiriutse, 

glahra. Folia glabra, impari rnajore. 

triftliata.Raeemi breviffimi, axiilares. 

Legumina linearia, reflexa, tetragonoloba late° 
ribus latioribus. 

Salega tihginian.Fhres terni f quaterni, rubrl 

maxima.Ylch foliis glabris venoiis oblongis, fforibus gc* 
meliis. Burm. zeyl. 228.- /. 108 /. 2. 

Phaca filpina. Phaca leguminibus pendulis femiovatis. Gmeh 
fib. 4. p. 3^. p. t. 14. bona. 
Sibirica Gmelini et Lapponica mea omnino c- 
jusdem fyecki. 
Auftralis junipr hirfuta , adultior glabra , quafi 
diftin&a plama ev&dit. 

ex- DIADELPHIA. 449 
Aftrsgul. ftelcatus. excludatur totus cum fit mera varietas A. au« 

Jtriaci. % 

temjtifel. excludendus cum fit varietas A. Onobrycbidis. 

uliginef. Gmel. fib. 4. p. 40. t. 17. \%. 

Similis A. Qiccri demtis Leguminibus. 

^ro//»«/.pedunculis fpicatis , legum. ovato-cylindricis, fty- 
lo acuminatis , Uge leguminibus ovatis , folio- 
lis fubtus tomentcHis. 

fanadenfSnb\\)\oCn lege nudiufculis. 

Caules proftrati, teretes. . Pedunculi ftriati. Ra~ 
dix repens. 

Falioia utrinque glabra , fubtus glaucefcentia f 

parium 10. 
Caiyx Ixvis , viridis, nec ullibi.fufcns. 
Cerollx tol* fla*«. Antherce croceas. 
Le«umen dorfo mferiore concavo , cylindri- 

ciim, oblongum, depreilum , ftylo mucrona- 

tinn. 

Simillimus A. caroline cui FoliolaK facpe parium 
20, fubtus lanuginofa , Legumina ovata. Ra- 
djx non repens. 

micreph. Aftragalus caulibus procumbentibus , pedunculis 
longioribus , fpicis ovatis glaberrimis. Gmeh 
- fib. 4. p. 4J. *. 19. 

bamofus. Caulis faepius decumbens , rarius -cre&us, 
Faiiola obcordata, fubtus villofa. 
Pedrtacuii folirs aequales aut longiores, Spicd 

paucirlorx, fxpe tribus floribus. 
Fiores albo-fhvefcentes, remoti. 
Legumix* declinato-hamofa , acutifiima , apice 
a bafi diftin&o. 

Mpiglett vide Mantijf. 

fyriacus. exclufa ilfor//»»/,fynonymo. 

* \ 

tnobrych. Phaca caulefcens^ crecla fubhirfuta , leguminfbus 
cordato-oblongis inflatis fjbpiloiis. IVill. olf. 
lif. 

F f 3 Cau- 4 fo DIADELPHIA. 

aujlriac Catiles pcdales , pentagoni , nudi, ere&i f. pro- 

ftrati. StipttU fieminse. 
Foliola nida, viridia , n if, lineari-lanceolata. 
Peduncuti asillares, foliis triplo longiores 
Fiores racemofi, erecli, minuti, Indig. tin&oriae 

vix majores. 

Legumina teretiufcula , utrinquc acuta , fulco 

exarata. 

fhyfodes. Flores purpurafcentes. 

monfpejf. Scapi foliis fere duplo longiores, procumbeates» 
Folta fubovata, pubelcentia. 
Brafit* lblurae.. l/extlium longiffimum v 

incanus. Scapi floribus faspe 20. Calyx florens non vcn- 

tricofus. 

Vextilum replicatum, lontiius duplo alis. 
Ftlia ineana. Legumma fubincurva, turgida. 

Tr.igacha Gmel. ftb. 4. p. f 2. 

Pforalea pnnata. Berg. caD. 118, 

Fmtex floribus lateralibus. . Habitat in tefquis, 

ad rivulos. 

acule&ta. Frutex rloribus lateralibas , foiitariis , absque bra- 

£teis. 

Ramt angulati. FolioU cuneata. 

H.<bttat aJ foiTas. 

Exclude Piukenetii fynonymon. 

tenuifol, Frutex foliis lateralibus. Braclea 2 , fetaceae , 

in medio pedunculi. 

afhylla. Frutex floribus lateralibus, fubterminalibus. 
Folta nulla <at liiieari-lanceolata. Berg.) 
Pfuralea decidua. Berg. cap. 220. 

hituminofSmvnm decimum diftin&um, ut glandulofse et 
american^, an itaque ciiftiH&i generis? 

cytifoid Fadigofera fpecies. 

enneaph, cxclufo Piukenetii fynonymo. 
^facq. amer. 206. 

* 1 Plan* 

* 1 ''?■<*. DnDELPHIA. 4f} 

Phnfa jfaiqmimii Foliir elilptici?, obtnfis: pun- 
&\s eievstis, ipariis. fibtus mat$is gibbis. Fi» 
hmcntj omnia couuata. Ptanta luieo-tin&o- 
ria. 

aenus cretica- Ebcnu? foliis quinatis dlccnia. 

Folu temata f. pinnato-quinata, lanceolata. 
BraSe.r ovatae, acutae, fcariofc. 
Cahies fefliles dentibus fetaceis, villofis, lon- 
. g : tud : :ie florum. 

Tiiolmmornitbcp. Racemms ovatus.* Medium inter Trifolia et Tri- 

guneilas. 

Z,«p/**y?.Tr : fc4ium leguminlbus polyfpermis, foliis plurl- 
bu>. Gmcl. fib. 4. p. 19»*. 6. /. U 

rcflexum. F*!ia moliia. Scmina 2 f. 3. 

JlriSum. canle patulo legc calycibus longitudine coroll*. 

bybridum.TviJSxim fiore a.bo, Riv. petttap. 127./. 2. 

mhiumm. Trifolhjin fcspo Uge Trifoliun) cap-tulis um- 

heilarbus, fcapo 

tbcrleri. Trifblinni cauitulis slcbofis villofis, (tipulis flo- 

rsiib'js diatatis cordatis , caulibus procumben- 

tib'is Ger. ptoz-. 5-09. 
Arrir-e Tnfol. lappacea y fed Calyces toti pilofi. 
Caniauii tomentoli. RraBe* 3, maiimae,cor- 

darz , ad margines coloratx. Stipmla? magnitu- 

dine foliurum. Gtuan. 

rmbent. Calycis dens innmus longitudine corollse, reli- 

quis brevibus. 

pratcnfc. fpicis villofis U%e fpicis globofis villofis. 

fqmarraf. fpicis fubpilofis lcjre fpicis oblongis fubpilofis. 
variat folas ovahbus ct lauccoiatiS. 

alpcflrc. Jatq. obf. 5. p. 14. t. 69. 

lappaccu. Trifolium fpicis fubovatis , calycinis dentibus 
fetaceis hifpidis , cauic parulo , tolloiis ovatis. 
mcliuj. 

F f 4 Ci- 45** DIADELPHIA. 

Catyx lccvis nec ftriatus, nec pilofus xilfi denti- 
bus, qui abfoluto fiore rigcfccntcs. 

% ittcarnat. F*U*l* crenasa. Cafycis dentes fubsequaies , 
hirti. 

cnguflif varist corollis duplo majoribus coloratioribus- 
que in l J alaeftina. 
Calych dens interior fongior ; omnibus re&is, 
n«c reflexis. 

crvenfe. Calyces villofi , longitudinc coroilx ; Foliola e- 
marginata. *f 

fte\Utum.S':ica ovata:. Calyces squalcs, extus pilofl. 

fcabrum. Calycis dentes recurvi. 

ghmerat Mttrr. pmd. 17?. 

CavituU hcmilphxrica. Calyces «quales 10- 
llria i. 

JiriattiJV.Calyccs ioftriati, extus toti pilofr 

nlexundr.Cr,l\£es evtus leviter pubefcentes : lacinia inflma 
paulo longiore. Capitula ovata. 

fruticans Pforalea hracleata, Berg. ca? 224. Fabr.belmfl* 
2. p. 305* omnino Pforalex fpecies. 

unifldr. Fdia dentieulata. Pedunculi longi. Flsres re- 
moti. 

CaJyces longius tubulofi , decemuYIati dcntibus 
sequalibus. 

mwta». Capkulum re ipfa racemus bra&eis fubulatis mt- 
nimis intcrflinctis. 

fr&cumb. difriucla a T. fpadiceo; Caules procumbentes. 

fiIiforr,te.£'Sun£iz a T. procumbente; in horto crevit. 

Lotiis proflrat. ONONlS pedunculis unifloris rnuticis JongirTi- 
mis, foiiis ternatis, cauie proitrato. refiius. 

Tri- DIADELPHIA. 453 

tdulis. Trifolium corniculatum creticum. Alp. txot. 
t. 268. 

jacofaui. FUrts colore triftes. Petioluli albi. Caulis in- 
terdum frutcfcit perennis. 

tnauritan.Onoxis fpecies. 

Lotus frutjcofus, Berg. cap. 226. 
Folia quinata, prster ftipulas minutas. Foliola 
obovata mucrone reflcxo. 

btrfutus. Lotus incana. Riv. tetr. 191. 

reftus. Lotus vitlofus alriffimrjs % fl ore giomerato. r LQtir» 
fief. ivfi. 403. 

Trifolium reclum monfpeffulanum. Baub. bifi. 
Y 2.- f. 3S9- 

Lotus lybica. Rtv. tetr. 192. 

tornicuK B. Lotus pentaphyllos major hirfutie candicans. 
Baub. pin. 332. Geratd. 

Tt\gGTLt\.pl*tytarp.Gmtl. Jik. 4. p. if. t. 9. 

cornicul. Corollas odoratifiimae. Gouan. 

Medicag. nirginic. CorolU variegata ex albo et rubro. Legumin* 

monofperma. 

f#7ff0«fti.Falcatt foliis anthyllidis. Riv. tetr. 201. 

warin*. Medicago incana. Riv. tetr. 205-. 

polymurp.ct. M. ped. unifloris ariftatis, leg. cochleatis 
compreffis rugolis nudis. Ger. prov. 5-1 6, 

[cutellat.16. M pedunculis mukifloris , leg. cochleatis 
globolis inermisus nudis. Ger. 5-16. 

Urnata.y.j. M. 1eg. cochleatis nudis cytiridMCis apice 
. s i bafique planiufculfs. G^r. groz». 5- 17. 

turbinat. M. leg. cochleatis inermibus fubcvlindricis , 
extremitatibus complanati». Gcu monf. 203, 

interttxt.i. M. ped. unifloris, leg. cochleatis fphsricis , 
Tpic. longioribus divaricatis recurvis. Ger. 
ji8. 

Fff 7 . M, DIADELPHIA. 

murtcataj. M ped. maltiflons , leg. cochleatis fubro- 
tundis fpinous incanis , fol. villolis. Ger f 
prov. y 16. 

arabica. 7. M ped. fubtr-floris , leg. echinatis, foliolis 
obcordatis. 

fpinulonge^ divergentes. Macula baji fan- 
guinea folii , in fiorente difparens. 

coronata. M. pedunc. fubbiflorls, lcg. compreflis fpi- 
nofis, Itipulis fubulatis integerrimis. Gou. 

tnotif 204. 

M. ped. multffi ris , leg. cochlcatis com- 
prcllis fpinutis oppoiitis. Ger prov. fiy. 
rlores minimi, legunrna fpinis bievio- 
ribus ere&iulculis. Gou* 

rig.idula. t. M pcd. mu^floris, leg cochleatis intenfe 
acuieatis. Ger. prov. 

ciliaris. K . M< ped. multifiods , leg. eongeftis globofis 
hifpidis , Uipulis ciliatis. Gou. mnnfp. 204. 
M. ped. muliiioris, leg. cochleatis ciliatis. 

G?r. prov. 5 I 9. 

Medica. cohleata polvcarpos , capfuia fpino- 
fa minore, perennis ciliaris, Mortf. htfl. 
2. p. 15-4. 

Medica ciliaris guiiandini. Raj. hift* 965-. 

hirfuta. A- M. ped. multirloris, leg. cochleatis, fpinu» 
lis hamatis, itipulis intcgris. Ger. prov. 

ntinima. M. leg. cochteatis fubternatis fpinulis unci- 
natis, ftipulis integris. Gou, menfp. 204. 

nigra. £. M. ped. paucifloris , leg. cochleatis hamulis 
lon^itudine leguminum. Ger. 5- iH. 
Medica cochleata polycarpos tnnua, capfula 
nigra hiipidiore Mortf. htfl. 2. p. 1$$. f 
2. t. 15. /. 19. 

laciuiata.v. Medicago fyriaca. Riv. tetr. 205. 

Medica fyriaca dicarpos laciniata , foliis et 
frucin fpinolis. Pluk. alm. 245". 

TrU POLYADELPHIA. Trifolium echinato eapitc Dod. mem* i . a p» 

113 

Filia quafi Tri^onelU laciniate foliis quali mar- 

gine exefis a Larva. 
fohola oblonga , emarginata et dentibus utrin- 

que 2 longioribus pinnatifida. 
Ptdumculi ariftati, fubbiflori, foliis breviores. 
Legumina fpinofa. 

Polymorpha haec fpecics canis inftar produxit 
niamerofas varietates, quamvis non in eadem 
regione provemunt. 

POLYADEL PHI A, 

Theobr. Guax.um.Rayr.i tomento adfperfi. Gemma nu/lae, 

Foliatio fubinvoluta matgine ferraturii> plicato- 
imbricaris. 

Folia alterna, petiolata, cordata , obtufe ina;- 
qnaliter fcrrata, acuminata, fubtrinervia , . fca- 
bra, venofa, n"tlda, dependentia, facie Urticae. 

SttpuU oppoikae, fubulato - lanceolatas , ramis 
approximatrc , extus poro meliirero. 

Pettolt teretes , foliis fextuplo breviores , verfus 
folium crafliores. 

FUres cnrymbofi , Ayeniae fimiles. 

Petala lutea ariliis geminis purpurafcentibus. 

Anthera 3 (non 5) , geminara in fingulq fi!a- 

mento, inter crenas ne&arii campanulati 
Stylus apice f fidus, acutus. 
Dormit Foliis omnino pendentibus in Petiolis 
Ari&is. 

Citrus. Medita. Venic in Italiam poft Virgilii & Plinii tempo- 
ra, ante Palladii. 

Hyperic. La/tantk.Genus novum fub Gordonia ab Ellifio nuper 
defcriptum Monadelph. Polyancir.. 

Afc^ron. Gmel fib. 4. p. 178. t. 69. 

Dirginic. Hypericum floribus trigynis, caule tereti; folrts 
ovatis amplexicaulibuk , fioribus enneandris. 
mel/uJ. 

Gar- 
i$JS POLYADELPHIA. 

Gflrdenia. Coldenia a&. edinh. v. 2. (175-6.) 

P- 2. \ 
Cattlis ere&us ^ quafi fruticofus, radice eti2m 

annuus. 

Fviia cordato-ovata pun&is pellucidis , fefqui» 
poliicaria. 
Pedtfaeuti axillares , terminalesque. 
Pttala pailide rubra. 

Ftiaments 9, connata bafi :n 5 corpora. 
Netiaria 3, obtufa, craffa, extus gibba , intus 
concava , ftaminifeus alternantia. 

perforat. Anther<c terminats punclo atro ghberrimo. Stt- 
gmata fanguinea. 

hirjutnm /3 Hypericum Androfsemum di&um. Baub. 
hsft. 3 p §82. 

Androfaemum alterum hirfutum. , Col. ecpb. 
»- P- 74f- 

mtntan. Stamina divifa tantum in 3 phalangcs. 
/ «/f£r//»i.perfoliatis lege amplcxicaulibus. ' 

rnutiium. Falia tam arcle cauli appreffa , ut vix confpi- 

cua. 

SYNGENESIA. 

Tragop. vilhfum. Tragopogon caule tornentofo. Hall. gottt. 

418. 

cfcifol. SimliUimum Tr. porrifotfo, cui proximum. 

Planta tenera foiiis bau" villofis; setate glabra e- 

vadit , vix pedalis. 
Fiofcuii feriebns tantum duabus. Flof* violaceus 
difco magis luteus. 

djndeUox.Pappus pilofus ut Hyoferidi. 

Scorson. purpurea Falia canalkulato-triquctra. 

Corolia cseruleo-carnea. Antbers albae ftriis 

violaceis, Mygind. 

Sror* SYNGENESIA. 457 

angujlif Scorzoncra caule fimplici unifloro, foiiis linca- 
ri-lanceolatis. Gmei. fb. 1. psi. t. 1. 

refedifol. Chondrilia ricula tragopogonoides maridma, 
Bocc.Jic. 13. U 7. f. 4. 

tingiiana.Pappus feffilis , pilofus , fed Galycis marginc» 
fcariofi. 

Picris echioides. Pappus ftipitatus, plumofus. 

hieracioid Pappus vix plumofus. 

^yr**<ji<4.excludatur ; varietas Hkracii blattarioidis., 

Sonchus tenerrim. non eft varietas Sonchi oieraceL PiuK f y 
re<3ius. 

fiumieri. Pappus ftipitatus, hinc la&ucs affinis. 

Ladluca qnercina. Licluca fy^veftris , angufto laciniato folio; 
i\Lign. monfp app ? 

fativa. rotundatis adde caulinis ccrdatw» 

tanadenf enfifofmibns adde nmplexicaulibu;. , 
Pafyus fetiilis , hinc aninis bonchis*. 

Scarioia. FJia iufcriora runcinata , oblfqua f. vcrti- 
Calia. Caulina fupgrionA ampiexicaufa, fa« 
gittata, carina iievi, niargine fcabra. 

virofa* V3rietas prioris cx Geraid. 

* perennis. AWi. ic IfJ. 

Cbondvll. juncea. Seminibus muricans difTert 3 LaSaca* 
' . Fioies axillares 3 f. 4. 

1 - i 

Preriinth. viminea* facq. aufl. t r 

Le^Ltjd. Tzraxac.Q. Dens leonis fotto temiiiTimo. Bauh. prodr, 
62. 

aureum. Andryala aurea. Scop. ctnn. 2. p. 59. Recepta* 
cu-lum villofum* 

Leor*» SYNGENESIA hirtum. Leontodon toliis cauleque hifpidis , pedunculo 
incrafTato ftriato. Ger prov. 1 6-5-. 
Dens leonis foliis minimis hirfutis afperis. 7V«Hj 
ftef. inft. 469. 

Hieracium afperum, folio magno dentis leonis. 

Bauh pirt. 127. 

Hieracium pumflum faxatile afperum , radice pwe- 
morfa. Bauh. prodr. 66. 

hifpidum ($. Hieracium foliis lanceolato-linearibus intcger- 
rimis villofis Ger. prov. 166. 
y. Hieracium foliis oblongo-dentatis pubefcenti- 
bus, fcapo unifloro. Ger. ptov. 106 
Braciea linearis infra fl rem , quod non m 
h hirto Pappus felfilis, plumofus. 
PUxta vexata ob fynonyma aliter ab aliis 
afTumta. 

Hieracitt. taraxaci. Hieracium fbliis glabris femipinnatis , calycc e- 
re&o hirfutiffimo. Hatl tmend. 96. 

pramorj. majus adde et minus. 

Gro»»zj//.pedalis adde angulatus, laevis. 

porrifol. integerrimis lege fubintegerrimis. 

Hieracium caule ramofo , roliis radfcalibus li- 

nearibus, canlinis minimis Ger t prov 167. 
Hieracium murorum anguftifolium non finua- 

tum. Bauh. pin. 189 

Caulis peda!is, tercs , fubnudus folio uno alte- 

rove*. Ramis raris, aphyllis. 
Folia radicalia lanceolata, ere&a; dente unoal- 

terove acuto, Isvia : carina raris viilis. Cau- 

lina minuta, pauciffima. 
Calyx imbricatus, canefcens, oblongus. CorU» 

la lutea 1 , non maxima. 

ampIexic.Plants tota adfperfa pilis raris apice glandulofis* 

Affinis H. villoj». 
Caulis pedalis, ftriatus: Rami faspius biflori ex 

alis fuperioribus. 
Folia cordata (inferiora obtonga) , amplcxicaulia, 

utrinque viridia, argute dentata. SYNGENEIA. ,4f9 

Panicula habet inter pilos etiam villos, ut ex his 
fere tomeutofa. 

fprenger. CattUs foliofus, ramofus , pilis raris rigidulis : 
Rami alterni, breviores, limpliciores. 
Folia amplexicauiia, ovata, ciliata , rare pilofa , 
fubtus vero' magis , obtuliufcula. ^ 
Calyces terminales , njures , pedunculati , la/e 
villoli. 

unebeUat. Calyces fquarrofi. 

Crepis barbata. Calyx exterior fetaceus, ipfa corolla longior. 

rubra. exctude CAumna fynonymon bis, quod perti- 
nct ad C. foetidam. 

alpina. Calyce exteriore fcariofo diiVncla. 

fibirica. Hieracium magnuna fiilpanicum. Pluk. alm. 
ig^. t. I 16. /• i. bona. 
Caulis ri^ens, bipedalis, ftriatus, hifpidu?. 
Folia lanceolato-ovata, venu rugofa , fubruncf- 
nata, denuta magis OMgbquc baiin verCus, iub- 
tus irervis fcabra. htfermra petioJis alatis 
dentaiis. 

Pedunculi uniflori, aphylli, ftricH , verfus fio- 

rem cralTiores. 
Semina fufco purpnrafcentia. 
Exclude confer /S, cum fequentibus. 

Andryd&Jinuatd, varietas eft mera Andr. integrifolise. 

lanata. Planta tota alba cft. 

Hyoferis fatida. pinnatifidis hge mncinaiis. 

radiata. Folia apice dilatata dentibus elongatis 9 radianti- 
bus. 

fcabra. Folia lublyrata, crec"ra, digitalia, nuda, vix fca- 
bra , opaca , fubciliata: laciniis iubalternis fub- 
dentatis : o trema triloba angulsta. 
Scdpt lon^iiudine foliorum , nudi, laeves , ad- 
fperli poliine peliucido, fiituloli, fuperne cra£- 
fefcentes, iaciinati ad latus. 

Calyx 4 5o SYNGENESIA. 

Calyx oblongus, ar&us, fexanguiaris , fubhexa- 

phyllus: rbliolis arqualibus, lanceolatis , TuDca-' 
rimtis ; i : oliolis totidem minutis baiin tegen-. 
tibus. 

Scmina marginata marginc fcabro. Papptss ari* 
ltatus. 

Hypoch. glabra. Semina difci pappo ftipitato ; radii fefiili. HjII. 

Ditiert ab H. radtcsta Corollis minutis ; Caly* 
cum fquamis lsevibus abb^ue carina ciiiata. 

radicata. variat Foliis integris fcabris f. dentatis giabris f. 
hirfutis. Gouan. 

Lapfana ftellata. variat Foliis. fmuatis , dentafs , indivifis. Ge* 
rard. 

Rhagad. varietas forte L.. ftellatse, fed conftans. 

Qttmmc.cartilea* & Catanance flore pieno csruleo» Tourntf 
infi. 478. 

Chondrilla cserulea * cyani capitulo 5 altera* 

Baub. pin. i 30. 
Falia canaj fragilia. 

latea. Folia viridia, flexilia, trinervia. 

graea. Miller credit hanc varietatem C. tutea. 

CichoriQtnEndivia.Cmferatur Cichorium pumilum. Jacq, «bf. 4. 
. t. 8& 

Serratilia tin&eria.Foiia ciliata. 

chamep. Stahelina fpecies eft. 

eeniaur. jacea ferpens, ftore tripncato. Tamn: htft. tt 

Arduin. 

takyknic. CENT AU RE A calyctof&a fcariofis, foljis fnb* 
tomentoiis decurrentibus indiviiis, radicalibus 
lyratis. dicenda. 

videtur Cent. glafiif&li* proxima. 
Qmlis ramofus, ramis angulatis. • SYNGENESrA. 461 

PoUa Radicalia lancco1ato-o*afa , fubdentfcula- 
ta, bali fsepe bidentata , fcabnufcula , petiolata, 
magnitudine Benad,-.nu». Ctuli** lanceoiata , 
decurrentia (ut in Ccnt giaftifolia). 

Caiyx leviter fcnriofus. CorolU luteas. 

Flores io Thyrfum fubfelfties pedicelli* fubqua- 
diiflotis. 

arvenp.s Q. Cirfiium arvenfe, fonchifo.io, radice repen- 
tc> caule tuberofo. Tournef. ir.Jl. 448. 

Catduus crifpus. Cautis virtdfr. 

Felia totajiter decuireniia , mitia , in caule fub- 

pungentfa. 
Padicelit slbo tomemofi. 

Calyx fquarrofus', magnitudins Avdlanac, fqua- 
rois fupra rugoiis, 

fycnocepb.Peduelii florlbuS 3 f 4, Fiores flofculis fs- 
pe 10. adde Jacg. bort» t. 44. 

fyriacus. Fiores albi unt ; sgyptius purpureis ForJIJblet, 

tvbcrQiHs.Fulia inertia (uon pungentia), vitrinque viridia , 
isevia 

R a.caHa pinnatitida , caetcrum caulinii fl- 
milia. 

Cauiixa cordato-hnceolata , deiKAta, ettia- 
ta fpiaulis inertttus , incsquaiibus ; fubde* 
currentia. Hos C. hetrophyili, fed niinor, 

hsUroph, Cirfiem britannicnrn , cau!c maitirlord, foliis 

Unerionbus laciniatis Scop. k*n. 1, p. 60. 
Cirfium moj -s , tingulari capitulo ro-jgno vel 
incnnum v^rie diiie£tum. Br.ub. pirf, 277. 
Pluk. Hudf 

helentQid. Ciriium bntannicum , calite unlSoro , foiiis da\* 
tatis. Sc?p . an. 2. p. 60 
Diniu&us a C. heteroph) ilo * utrumque iimui 
pcr io annos alui. 

Cricu* fpixefJjim.Fiorei ccbroJsucI» 

£^^vS^/.purpurafcente legt fiaVcfcente. 

G S Car- 4*2. SYNGENESIA. 

Carlina Xanata. Carlina fquamis calycinis terminalibus purpureo- 
rubentibus , floribus inferiorftms proliJeris. Ger. 
Prov. 183. 

Fios primus feffilis ex caulis divifura; ramorum 
terminales minores. 
• ■ ■ f ' ■ • ■ . s 

cirymbof.Column. ecphr. t. p. 18. t. 27. redlius. 

. Caulis magis lanatus. FUres pauciores quam.i» 
C. vulgari. Ger. 

ractmofa.CixWxuL fqiramis cafyclnfs terminalibus longibri;'» 
bus, floribus inferioribus proliferis, Ger.prtv. 
184. 

pyrenaic. decurrentibus adde runcinatis. 
Fviia utrinque tomentofa. 

atrafyt. GORTERLflS fpecies. 

AtxzayYitcanctilat.Corolla parva , interdum flofculo unico liguhta 
radiata. 

Cixthzm JanatMs. Fiofcuii i n ambitu abortiunt. Haiier. 

p 

crtticus. Fiofculi i n ambitu abortiunt, itidcm Halitr. 
Caulis lesvis. Caiyx arachnoideus. 

carstittis.Cmcus cajruleus perennis tin^itanus. Herm. 

iu^db 161. t. 163. videtur potius fynonymus, 
quam afperior magno calyce. 

ttrymbof.dc Genere ukerius inquircndum. Qualitas cor- 

rofiva. 

arhrtfc. Cauiis, nt tota planta , pubefcens , firmus, hu- 

manse altitudinis, fempervirens. 
Ftlia amplexicaulia , enfiformia , f. lanceolata , 

pedalia, pinnatifido-finuata, dentata , apicibus o- 

mmbus fubfpinofa : cofia alba. 
Fios terminalis, 1 f. 2, fefiilis, lutcus, fuaveo- 

lens. 

Caiyx fquamis ciliatis, patulis, mucronatis. Sty- 
lus coroiiis duplo longior. 

Ca- SYNGENESIA. 46}* 

Biden*. tenella. Calyx arifris 5-, bali lanceolatis. 

frondofa. Foliola infimi paris fuut teriiata. 

piiofa. varietas chiaenfis Floribus radiatis: fadii flofca- 
lis 5 albis minutis* 

Cacalii fonchifol. Muel Schavi. Rheed. mah 10. />. »3^. t. 68. 

Hnbitat in ind*'a orientali. Kanigt 
Caules fublimplices , lseviufculi, herbacei. 
Fulia h.fenora lyrata, laevia, laciniis acutinfcu-' 
lis ; fuperiora cordato*lanceo!ara , amplexicau- 
lia, bali fubdenticalata, raris pilis pralertim co*: 
fta adfperfa. 

Fhres a!iquot terminales , (fylinorici pedunculit 
propriis fetaceii. Caiyx limplicuiimus". Ei§f 
fculi fangainei , minuti. Toti flores magnitu* 
dine Senecionis. 

haflata. Caulis rore glauco. Folia haftato-deltoidea. 

Fitres mu&ntes, albi, flofculis cncitcr i/. An- 
theru fufcae. 

Ethulia fp*r*an. exclude Brrutnji fynonymon. 

Eupator. jcandexs.Q. Euptftorium cordatum. Burm. i»d. 176. t t 
y8 f\ i. ex ind orient/vk diitinguendum 
pianca magis lxvi, foitarum dcnribus obib- 
letioribu*. 

ztylanic. Fru&mcatio ulterius examinanda , cnm Folia 
alterna. 

feffilifoL Eupatorium mftrijmurn, falvise longifilmis acu- 
minatis anguitioribus foliis , non perfoliatutil. 
Vatll. par. 361. 

altiffim. Synonymon Morifoni Inulae fpeciem facit Vail- 
lant, fed defcriptio Morifoni imperfecta ; it 
flores radiari ini&flt vix ad Eupatoria retu- 
liffet Morifonus. 

iydffoUw/HtCquiinofis Uge fquarrofis. 

Aqetttumalttfjim. Eupatorii potius fpecics flofculis 18 , ct Horti 
upf nomen retinendum. 

G g 2 Cau- 4*4 --SYNQENESIA: : 

Pteronia timphtr. C*aUt compofitus , tripedali?,, 

Folta tparia, linearia, augufhffima, eiliata, pta- 
na , patentia. 

Florss terminales, folitarii, lutei, fantolinae ma- 
jores* 

Stwhelina^^i^/. foliis tomentoils lege foliis filifermibus tomen* 
tofis. 

Cdlyx fcariofus. Fappus plumofus , bafi con> 
«matus; 

4uVt&. Pappus pilofbs, bail connatus in aiiquot partes. 
Axthera vere caudataj. 

Tarchon. camphor. Berg. cap. 236. Germen fuperum. 

Odor Eriocephali, cui amnis» 

Santolina alpina. FUres absquc flofculis femineis. 

&%h,im(\%c*pitatit. Berg. cap 237 et Athanafia pmic"hta. Berg, 
cap. 3,38. glabra foliis rotundioribus tab. 78 
adde. Morif hijt. 3. p. 21. /. 6. t. 3, /. 48«, 

gewfiifA.Flores folitarii. 

^//?^/.ATHANASiA corymbis fimpHribus , fo\m 

lanceolatis indiviiis midis confertis. Syft. nat. 

5" 40. 11. 
liabitat ad Cap» b. fpei. tu 
Cdulis fruticulofus, deterthinate ramofus , teres, 

fcaber cicatricibus foliorum. 
Folia fdfilia, conferta f. fparfa , breviffime li« 

neafa, lanceolata, Isevia , fubcarinata, obtufia* 

fcula. 

Corymhi parvi , firnplices. Floribus j f 4 % 

fubfefiilious. 

Calyx obovatus, lavis, imbricatus, vix femjne 
Tricici major, multiuorus. 

■ lavigata» varietas A. dentata, in quam tranfiir. 

marit; ma, Medfo inter Athanafiam et Santolinam. 

'Tanacefc. crithmif. Be*g. cap. 239. 

ATHANASIA corymbis compofitis , foliis pin- 
natis iinearibus. 

Cd- S^NGENESIA. 46? 

Calyces quadriflnri , tna£nimdme femihis Seca- 
les , qi:o ab Athan. critbiuifnlra Calycibus mul- 
titiori^ magnitudine Piii ciirferr, 

Sfcmina ccronata fquamis pileaeei* «, et Rece- 
ptaculum paleaccum (contra Vailianti obferva* 
tionem) licet fquamii minutis. 

Elichryfmn oethiopicum f. Stceefcas arborea, fo- 
iiis ahrotani, Pmk. alm. 134. t. 325". /, 3. 

fuffrutic.Berg. eup. 241. <jefcript:o prior; alteja Cotul* 

tavacctifoVta . 

Exclude fynonyman Plukenetii , quod eft Co- 
tul* ta^acettfoUjg 

Obf in jV/?. u*t. <6i. n 10. exclude fyno- 
nymon Sp flant. ad-Je Piukenetii fynonym. 
ct Btrg. cap. 242. $if, 1. 

frutefc. Hippia: proprii generis. 

vulgtre. Flofculi marginales non feinper procjeunt , nifi 
Ixu ccltate. 

Artf miSa nilotica. Cotute anthemoidis varietas, hic excludenda. 

w4^<r^.Nelampala. Rhctd. maU 10, f. 97. t. 49. 

1 Burm. 

minima. Ethulia divaricata. non eft. 

*/»£/£K4.Gnap!4alium leriphioides. Berg. cap. i6j. 

fartpJeii torte fpecies ob pappum apice plumo* 
fum. 

Gnaphal. *rh$reum.Berg. cap. i&. Receptaculum lanatum. 

grand>fl. Berg. cap. 245*. 

F»ha fuperiora lincana. 

Fiurum capitulum longe pedancnlatum. 

difceUr. Guaphaliam frutefcens tomentofura , folio ob- 
longo , rloribus cymofis. Bttrm. afr. 224. t. 

n 9 f 4- 

Gnaphahum pyramidale. Bcrg. cap. 257. 

Q g 1 aman- SYNGENESIA. 

amandandum ad § argyraeoma. FUres fubum- 

. beiiati, • ' 

niveum. fcfrte mera varietas Seriphii corymbiferi ex ma- 

lo fpecimine. 

wuricat. Berg. cap. 262. cam fuis varietatibus. 

Folia irjterdurn juniperi inftar pungentia. Caly- 
ces intcrdum flofcuiis 5 f. 6. 

ferdidum } CONY r ZA foliis jinearibns intfgerrimis, pedun- 
culis iongH trirloris , caule fuifruticofo , d%4 

cenda. 

Ariinis maiiime Conyz. jaxati\i, 
Qduhs furfruticofus (Lavmdulae), ramofus % 
albus. 

Folta linearia , integerrima. 

PeduncvAi recii , iongi, apice fsepius triflori. 

Catyces fquamis margine fufcis. 

fatulum.Berg. eap. 249. 

imbricat. Gnaphalium pamculatum. Berg.cap, i$6 ? 

cymofum Ber? cap 2yg. 

Etfchryfum sethiopicura numerofis et anguftis, 
foliis. Ptuk. alm. 134. t. 279. /. %i 

terettfol. Berg. cap 161. ad §. argyrocom* 

nudifol. Berg. cap 9 247. 

EHchrylum quinquenervii folio. Pet. gaz. t. 
82 / iv 

Receptaculum nudum, adeoque nequit affociari 
iUhanafiis 

$doratiJf. Folia totaliter deeurrentia. Gnaphalium aureo- 
fulvum. Berg. cap. 257, 

Mtdulat, Folia cauiina (exceptis fummis) femidecarrentiji 
ad medium proximi folii, nec totaliter. fcetidum, poft 56 adde Ftlk. norib. 104. t, 194. 
plcwtagin ,pv&cedent\$ lege fequcntis. Syno- SYNGENESIA. 4«7 initcum. Synonymon P.Iuk. cum dub"tarione? aHam fpe^ 
ciem ex India habui Plukenetii ilmiliorem , 
fed difiin&ana. glitncrat.Bcrg. cap. 25* f. 

Rami caule altiores. Folia fpatulata, hirfutifli- 
ma. Capitula foliofa. 

Xeranth. erucifol, Centaurea radiala Syft. nat. nec hujus generis , 

excludenda. 

veftitum, veftita eft tota planta denfo tomento , ut Xer. 

fpecioliffimum. 

fpechfijfi.\%xs\\% unifloris fubnudis lege floribus peduncu- 
latis. 

Pappus plumofus. 

frolifer. Btrg. cap. 272. 

Kami patentcs , rigidi { in fummis montibus 

Foiia (iimlia non vidi) teretia , imbricataundiqne 
foliolis, ut vix dicam utrum folia aut ramuli. 

Fiores radio fuo fanguiueo nitidilfimo (fine pari 
pro rlorc perennante muliercularum ) 

fMUifeenj.Obf. meum nomen pertinet ad fequentem inv 
n ct imbricata; ad hanc , pelfimo crrorc 

typ©graphi. 

Calyces nitidi f purpurei fquamis infimis fubte- 

ftaceis. 

ReteptMcuIum nudum. Pappus albus. Flofculi' 

rubri. % • 

imhricat. cbfcura differentia mea cum Xer* cduefcentij 

permntanda. 
Xeranthemum variegatum. Berg. cap. 271 ? 
Calytes nitidi, aibi, extus mcdio rufi. 
Receptacuiurn nudum. Pappus rubicundus. 

fefamoid. Berg. eap. 273. 

Bacchiri ivifolia. Eupatorium indicuna, flore albo. Bartb. a£t. 2. 

57- *• 57- 

G g 4 tande « 68 5YNGENESIA. . • 

riofcorid tadde feroque florerc recufavit, mire in caidario 

luxoritns ad pcdes io. . ^ 

Conyza Afrer raguilnus, follo verbafci. Za# i 

/ .33* 

reanncult fuperne incrafTati. 
paitat Radio brcvi recurvato., 

lalfamif. Syft. nat p, 234. 

Coiivfca odurata. CAr/ e.r**. 92. B.irm. 
Pappus ferrugineas, forte Bactharis fpccics. 

Erigevon vifcofum. demiculatis bafi reflexis. 

Virga aurca rfiajor, foliis glutihofis gravcolenti- 
bus leurne}. infl. fSo. Vaiil. f . 70 -. 
poir f \ a dd< Chif. kijr. z. p, i , 
Cauiu erecius, (hictus. 

ffiia ampiciicaitlia, craflh, hirta, adfpcrfa pfljj 
mterje&is gUndulis vifcdfl, graveoientia , bal 

deflcxa. 

VedmuuB lateralcs , vjx foliis longiorcs, diphvl- 
1j, umdorL 

graveol. Cauhs erecli , purpurafcentcs. Rami infernc 

alierni, fimpuces. 

Ftiia feffijnr, !anceo;ata, imegerrima , fcabriu- 
icula, adfperia pilis minimi* "apice vifcidis, gra- 

veoleutia. 

Vcdnncuh fuperne latcrales , folitarii , adfoerfi 
toiiohs riore iongioribus , unirlori. 

Cclyx oblongus , folioiis patulis , ere&is , ante 
anthenn apice purpurafcentibus. 

Coj&lia lutea, parva ladio minuto, erc&o. 

fuuhm. affine Inulse pulrcaris. 

eanadenf. differentias adde foliis lanceolatis ciliatis caule 
hsrto. 

Virga aurca virginiana hirfuta , flore pallido. 
Zan. brfl, 1. f. 404. t. 78. 

fhiladelph exciufo nomine Gouani, vide Syft. nat.S49» 

alptnum. Erigeroii fquainis calycinis planis, foliis obtufis 
lubtus villoiis. Gsr. prev. 202,* 

variat • SYNGENESIA. 469 

variat extra alpcs delatum, Caule paniculato Ca- 
lyce glabro. 

gouani. Caulis ere&us , teres, pedalis , fimplex pilis ra- 
ris erec?t;s. Radix praimorfa. 
Folia aherna , fcmiamplexicaulia , fpstulata , lae- 
via ferraruris aliquoc acutiulcuiis , marginc ct 
carina fubciliata. 
Flores paniculati. 

Cr.hx fubrotundus, imbricatus: fqutmis lanceo- 
latis, nudis, couvexis, ar&is, margine (cario- 
lls , obtufiufculis (nec apice fubulato-patuUs E. 
agyptiaci). 

CoroliuU reminese apetalse, copiofiores quatn 

hcrmaphrodita?. Stigma bindum, cblongum. Qbf 
E. stgyptiaco proximum. 

tuherof Erigeron foliis rigidis , caule fublignofo pauci- 
tioro. Ger. prov, 205". 
larittates adjecic y. m. G oxovius . 

Tuifilago/f»dtfir, in Fdgidioribus $ore mutilo, flofculofo: CaJyce 
numquam dchifcente , tamen ferriUj io Calidis 
flore radiato inltar Bellidis. 

filpixa. Sfapus una alterave braclea. 

frigidt* Floribus radiaris petalo calycis longicndine, cx* 
ferto, ligulato, emarginato; vidi alia individua 
absque radio petaloideo quaks ///. Hatlerus 
obfervavit. 

Pitafites.Fi'jfuli plerique hermaphroditi ; fcd Flofculos 
femineos 2 f 3, vix petaloideos petalo ligula- 
to, tenui^aibo, minuto dwtexit Filius. 

Senccio bieracif, Caulis fcfquipedalis , crailus, rigidus , minusrer- 
liquis panicuiatus. 
Folia CauitKa lanceolata, fubferrata, nutantia ; 
Ramea integerrima. 

Caiyx imbricatus foliolis ercclis , longitudins 
radii. 

CorolU Diffus ovatus: flofculis parvis, pallidis , 
ityloque flavo. 

Rndius mifer, albus, breviflimus. 

G g J Berg, SYNGENESIA. ' 

purpuretts. Berg. caf. 276. 

/*£/>*T#/.piiuiat'fidis Uge runeuiatis* 

erucifol. Gultus villolitatem exuit. Moefh. Willich. 

incanus. pofi: 353 adde Pluk. phyt. 39. /. 6. 

umltellat. Senecio filifolius, Berg. cap. 27S. 

Caults bipedalis. Foiia linearia, lubpinnata: pm- 
nis remotis , linearibus , longis. CorolU radius 
purpureus. 

Ungifol. Bcrg. cap 279. an Senecio grandifTorus. Bcrg. 

cay. i%a. fcd folia tnagis dentata, fiores du- 
plo majores, 

Poria. Folia utrinquc laevia. 

Doronic. Ger. prov. 196. t. 7, 

Doronicum helvetienm humiJe , craffis foliii. 
Bauh. pin. 185". prodr. 97. HalL 

byzantin. Solidago ifatidis folio, Raj.fuppl. 177. ».46, 

Jacob^a ficula , csule rigido ramofo , foliis ad 
marginem laciniatis, floribus parvis luteis. llaj. 
fuppt. »78, n. 49 ? 

Hieracium montanum, conyzx f„ dentarise folio. 
Bocc. fic} 

Planta ftat ira Senecionis rigidi, fed longe o- 
mnibus partibus anguftior. 

Uicifolius Berg. cap. 28 r. 

Felia. fuprema fubhaftata. Caulis vir fruticofus. 

rigens. Gthonnsc fpecies. 

rigidus. Cauiis inamcenus , fcsber , tigidus. 

Folia rigida, dentfculata margine defiexo mter 

denticulos : fupra fcabra oleo quali illinita; fub- 

tus incaria, yillojiuicuia. 
Fiores parvi. Flofculi radii f , lutei , remoti , 

integri. 

INU- ^YNGENESIA. 471 

After ftIifolius.WUL\ c*rulea fuffruticofa rigfda , fioribus 

fefiilibus terminalibus reftius. 
Inula cernua. Berp. cap. 288. 
Anther* caudatx Inulse. Radius violaceus.. 

Rjyni unitiori Facies ab Aftere aliena. 
Receptaculum foveolis favi inftar reticulaturn. 

Berg. 

faxifol. Berg. cap. 286. 

Folia canaliculata, ciliata. Florts fubpedcncu- 
lati. 

rtflexus. Berg. cap. 28 

Alter africanus frutefcens , fnlendeiitibus parvts 
et reflexis folrs. Comm. hort 2. p. 5-5-, t. ig. 
Caulh proliferus. Radius fanguineus, 

crinitus. Folia exquifite acuminata. 

fruticofus.Berg. cap. 287. 

tenellus. Caulis annuus , fpithameus , teres , fubpilofus , 

fuperne ramofus. 
lolia fparfa , linearia , aculeolis ciliata, fubtus 

muricata , apice exftantia. 
Flores folitarii , terminales , pedunculati, ante 

anthefin no&uque nutantes. 
Calyx fubacqualis. 
Radius caruleus* 

Corolla difco lutea. Radius caeruleus, f«pe no« 

cluque revolutus, 

Pappus feffilis, albus radiis rarioribus. 

slpinus. Folia caulina 2 f. 3. Calyx aequales. 

Ytnifolius.FoUa lanceolata, fenfim apicem verfus anguftata. 
PeduntuJi fquamis fubulatis, minutis. 

Jnula, tdora. Folia mollia; caulina amplexicaulia. Flts 1 C 
2, pedicellatus. 

hirta. Folia utrinque hirta lanugine fubruffa. Segu. 

frtvincial.Bauhini fynonymon ad Senec. Doronicum 
refert Haller. 

Cau- 47* 5YNGENESIA. pinifoltMt G*#tis fratefccos, frmipedalis, fcaberrinrms a ca- fu foliorum (more Abietis, : Ramis verticilhtis. 
Folia fparfa, Hnearia, acuta, triquetra , viridia. 
Pednneuti terminalcs foliis minoribus , remo- 
ijoribus, Fianbus fubfetfilibus. 
Caiyx imbricatus , cblongus fquamis linearibus. 
Corolla radio lutco. Cineraria^/nV*. Caulis indivifus , fimplicirlimus, humanae aiti- 

tudinis. Foli* caulina Petiolis bafi dilatatis, amplexicau- 

libus. 

Calyx bafi folioiis z oblongis, longitudine ca- 
lycis, emarcefcentibus. glauca. Folia colore et confiftentia Braflics. 

alfina. y. Oihonna foliis lanceolatis tomentofis, flori* 
bus nmbellatis. Ger. prov. zof. Varietas in mere alpinis ; 7 in montofis 
herbidis : Foiiis latioribus magis dentati> , 
Radio luteo diftindta. Gerard. Othonn. Othonnae fpecies certe eft ; vide. Mantiff. alt. 
Amelloid.Berg. cap. 290. foiii petiolata, ovato-oblonga. viridia, nec ci- 
nerea; Ameli. lychniti fimillima. Radius Arnica 6V«r/>*W.Doronicum IV, ftyriacum 4. Cluf non eft 

varietas. Mygrnd, 
Semtva omnia pappofa. Dcronic. pardalian.Radii femina nuda. Caulis ramofusv BelHditift.Sentina certe pappofa. Turra. CauJis prolifer ramis divaricatis. 
Folia fparfa, fUifurnrtia, villofo-cana, fetis brc- fasiida. Milleri citiatio excludenda. 
Geuerj Cinars vaidc arnnis. k cajruleus. crccea. Folia in quibusdam cordata. 
vijfimis glanduliferis fparfis. SYNGENESIA. 4.73 

Pedunculi terminales, fblifarit , paTpurei. 
Calyces turbinati fq .amis omni&us fcarbiis. 

ISellis annua. Bellion diftin&i generis, firni ib^s planris. Mar.t. 

Exclude iynonymon Ttiuwf et boccou. p^iic- 
riui. Pe&is minuta. Bcllii itidem fpecies. 

Chryfant. Leucanth.Semi r.a ftriata, nigra ftriis albis elevatis; capi- 

tulo terminali cylindrico cavo. 
{t. Bellis montana, folio obtufo .crenr.so Baub, 
pin. 261. prodr. izi. Barr. /V. 45- §. f, 
2. Ger, prov. 20-'). 
y. Leucathemum vulgare , cau!e villis cane- 
fcente. Toumef. infl. 492. Ger. 

montan. varietas Chr m Leucanthemi fecunium Gerar~ 
dum. 

Cotula anthemoid.Murr. prodr. 230. 

grandis, Cbryfanihemi fiofculoji varietas, nec Cotulse fps* 

cies ; FUf. uh ffidi. 
Caults fimplex s ercttus , fofq'.n' r cda!'N , anpila- 

latus, puipuraicens Rami fupeiioies eiongati^ 

uniflori; [uferiores lieriles fbllofi 
Foiia amplexicaulia, ff>atuiata , srgutc dentaia* 

ferraia. 

tanaeetif.Eidnde Tar.acetum ftffruticofnm. 

aurea. eXdude Bauhinoru-m et Lubelii fynonyma. 
. Hec rioicuii* 4fidis elt. 

turbinata.Reccptacuhrm turbinatum rlftnlofum cujns fftaiv. 

gini infi.ient calvcina folioja minuta acqaajia^ 
CorolliS radius breviiumus, ovatus, ajbu*, 1 lub- 
tus ruber. 

Verhefir. Generis vix naturaus fpecies. 

Foiia oppoiita, petiolata, uvata f. cordata, ob- 

tufe ferrata. 
Calyx polyphyllu^ , firnplex, ovatus. 
PifiAlum coroliula lon&ius. 474 SYNGENESIA* 

Semtna ariftata letis 2 coloratis. csetera defe- 

cerc. 

ftri&a. Lidbeckifl pc£tinata. Berg. cap, 306. t. 5 . /. 9. 

Anacyclus#r/*»/tf//j.Defcriptio deflcit. Vaiilant numerat inter pl. 

rcceptaculo nudo. 

valentin. Anthemis valentina absque radio eft teadem fpe« 
cies. 

Anthemis Co*^ Pedunculi vix fuperne incraiTati. 

Calyx ar5us fquamis vix manifefte apice nigri- 

cantibus. 

Floris fructiferi difcus hemifphsrieus calyce pla- 
no, magnitudine Fruni^ adeoque in gcncre ma- 

ximut. 

TilL pif t. 19 (non 21). 

MJfima.Folia pinnata (pinnis dentato*pmi4ati6dis) t idj 
bafin pinnarum fubtus detiticulus reflexus , un- 
de fubtus fuliorum afperitas maniYeftiffima* 

tomentofa Caules pedales , unirlori. Folia (Artemi.lae) to- 
mentofo-fericea, 

mbiiis. Exclude fynonym. Toumefertii , et fub Anth. 
chia inferC. 

atpina. Confer. Anihcmts fruticofa, foliis Hnearibus car- 
nofiS. Ger. yritv. 209. /. 8. 

vtillefol. Chry&nthemum millefolium. Syfi, nat. 5-63. 
valde afHnis Chrylanthem. italico. 

1 leucaxth. Ofmites camphorata varietas eft. 

Achillea pubefcens.pz\en\ci*m legt paleaceurn. 

inodora. Myrr. prodr. 182 eft Athanafiss annu» varietas, 
hic exciudenda. 

strata. Achiflea foliis pinnatis acutc trifldis. Halhatt. 
6, p. 1 14. h, 86, 

poft SYNGENESIA. 4.77 

nana. poft t. \io. Hall. q&. 6. p. 1x6. n. 89. 

odorata. varietas A. nobilh^ Gerard; mihi in horto vi- 
detar dfftincta. 

Sigefbec. occident exclufo Raj. Pluk fynonymo. 

Calyx obiongus. Receptacuium nudum. ' 
Corolla radiata : Radio unico , ligulato , apice 
bifido. 

Scmina utrinque Pappo e paleis duabus. 

Zinnia muhijlor.Li*:*. Jt&\ t. 12. 

Habitat in Lovifania. 0. 

Vtibtftmpfeudacm.Gaulis ere&us, teres, fufcus, rigidulus, fcaber 
piiis albis fpariis procumbentibus. Rsmi"op- 

POfiti. - • » k\. 

' Fulia oppolita, petiolata, wltipulata, ovata, tri- 
nervata , venoCi, nuda, proftiude terrata,opa- 
1 ca Pettoh fubcanaliculati, (i vi.\ pubefcentes.'- 
Peduncuii e dich> tomia csulis , foliitarii , uni- • 
» flori, teretes , crecYt , uudU 'fcnngi. 

pi»J r una ciuTi calyce, ovacus, luteus ; absquc 
radio; CoroUutfs ftidis. '' 
Caiyx arclus foliolis 4 f. 5* : cxtcrioiibus paulo 
brevioi ibus 

SiTLANTHUS genus hanc plantam rcripia£ 

Acmella. Praccedenti HmiiSjina, ut ( v<ixr iimnRucn^a, lea 
magis ramofa et multiflora, difci fiofculfc plevi. 
risque ^fidis, rarius immixts f fidis , fcd prae^ 
cipuc Radio jfloro minuto, qux in prcccedefl*. 
te non erat, forte ob defefrum climatis. 

Lavenia. Pn tnmba. Rheed. mal. io. p. iif. t. 63.. 
Burm. 

hijiora. Eccliptica. Rumph. amh. 6. p. 43. /. »3./. I. ' 
Burm. 

ValliVmanga-nari. Rheed. mal. 10. t. 79. 
Burm. 

alba. Eclipttt ^eneris vide Manfi. alt. 

, Hetha Coreopf. Bidcntis. Folia feffiua, lanc^o- 
lata , (errara , trip'inervia, paribus remotis. Fio- 
ra ex alternis aiis, gemini, longe pcduncuUtL 47* . SYNGENESIA. 

frcfiraid. Ecliprcs fpccies. vide Mdhf. alt. 

Corolla ilbae antheris fufcis. F/<?r*; alternatlm 
gemini, fed brcviffimc peduncalati; nec herba 
erecla. 

caltndut. Pee*ea}cft& Rhecd. mal. io. ^.83. 42. 
Burm. 

Tetragon.^v//**^. Polyntnia tetragonotheca vera Polymnia fpecics. 

BaphihaU frutefc. Folia caulina bafi dentibus 2 fubulatis ; ramea e« 
dentula. 

capenfe. Berg. cap. 297. 

Oedcra proprii generis. Mant. alt. 

fpinofum.Radius multiplex petalis tenuiflimis. 

tnarhim. Stigma hsrmaphroditisum ctiam bifldurn. tViU 
lich. 

Acnellus Lychnit. Berg, cap. io3. 

Chryfanthemum africantim, leucoji folijs , afte- 
ik riore camileo. Breyn. prodr. 3. t. l$.f. 2« 
Simiuima Cinerari» amelloidi, v fed Folia oppo- 
fita (exceptis fummis.), feffilia, cincreaque; 

Kelianth» gtpMtttHsXSft y&nihemum virginianum ehtius angufHfo- 
linm viride. Moif. hifi. 3. />. 24./. 0. /.7^ 
/. 66. (e>:c!ufo Morifvni dato.) 

Rixihcck.purpurta.Caulis milplierfTimnS, unirlorus. 

CrfJy* msgis imbricatus. Radiuj femineus pur- 
pureus , dependens. Crr<?». 

Gorteria per]anat.Berg. cap. 300. 

rigens. Berg. cap. 304. 

ffuOrr&fa.Cuulis frtfdcofuS , proliferus, villofus. c 
ban* cauiis. 
F&Afd bvi quaO adglutinata, rccurva. 

Flores radio lutco. 

excladc in defcriptiyne albtts Jubtus purpura» 
Jtcns. 

ATRA- SYNGENESIA. 4— frutitofa. ATRACTYLIS oppofitifolia foliis oppof reSttus nominanda; 
Berg. cap. 302. Fa»r. belrnfl. 448. 
Folia oppofita l fubtus tomcntofa , etiarn cal/* 
cina. 

CctoKa radius ligulatus , mafculus ftaminibus 
effoetis. Berg. 
Rectftaculum pilofo-paleaceum. Ofrhites fo)i*fl&<?r.Tubferratis lege ferratis bafi dentatis. Bel! : * camphorifeta africana aquatica , florC albo. 

Seh. mu\. \. p. 143. 7 9O' /. 8. 
/g, Amhgmjs lcucantha. *$j>ec. pi. 1261. 

CauUs iimpliciilimi , uniilori: Flyfe pcdun* 

cularo • , - 

Folia lariceolata (chryfanth. leicantb.) ^dent- 
tato-ferrata , nuda, ieafim minora veffus 
fummitatcm. Afltroid. Btrg. cap. 305-. , i 

Caults fruticofus, cfafius ,# ricarrifatus. 
F*/** linearia, plana (laticudine HyiTopi), aoice" 
ferrata. CtMiLUtcnCrftpitta. Folia fubciliata. Semen in calyce unum alte- 
rumVC. 

mofc hata. varietatem Amberboi qui velit fpecie dtftinauefre, 
fcrte poterlt, quarhvis haoi us plantas unam ex 
altera prognatam faiis deelarcu 

fmtitofa.Staehtlinm fpecies. Syjl. nat. 

fettinata.w\xi<it C.Bauhini 272 fyhonymort mtdium. 

tapiUdta.excifide ambas obfervationes. 

nigra. Flofculos r.eutros non habet; fimilis Cent. ja* 
cc*. 

argentea.Flores lutei. Fetid in hac ut in Cineraria alba. 

fewperv.f. S- *dde B<?cc. fc; 73. *. 39« f 3. Did> 
mcm. 85*. H h FoUa 47§ SYNGENESIA. 

Folia bafi dcntc elongato utrinque j unde quafi 
tfipulis jnltruda. • j 

F/orej flofculofi* 

amara. varietatem Cent. Jacea facit Gerard. 

Rhapont.Folia fubcordato-oblonga, ferrata, fubtus albo- 
tomentofa: Cauiina pauca; aliquando pinnati* 
fida. 

Fl»s folitarius $ magrius. Fiofculs neutri nullii 
Hall. 

fonchifol. folid inferiord petiolata , ind^vifa, lariccoiato- 

ovata; fuperUra fefftfia j verfii* bafin dentata ; 
fuprema fnbdecurrentia, !anceo ! ata. 
Foj termJnalis , rriagnus ; fepe deprimit cauletri 
ad tcrrant. 

mfpera. @. Carduus pumiius fupinus, jace* folio 'nca- . 
no et tenui Barr. rar, o 
Caiycis fpinae triplices f qu" ituplides. 

criophora.Folii inermia : RiJica ! ia lanccoiata ; CmVtna 
lacimata, ramea jinearia; 
Caiyx nugnus, valde intertextus lanai Gorolld 
parva, lutea 

iolcitrap.Spina calycis albaS. 

verxtum Folia cauliV infenofa lyrata. 

Coroiia magnitudine cai>cis, radio asquali. 

falmani. Caulis paniculatus ramis fimpliciufculis. Fiori- 
bus terminalibus.. 
Folia Radicaua lanceolata, ferrata , hirta^ ierra- 
turis mucronatis 

Caniina runcinata, hifpido-fcabra , fcrratu- 
ris fubfpinofis. 
Calyces glaberrimi , ovati. Corolla) alb* aut 
piirpureac : mafcuiis ^partitis , noil majoribus. 

Millcria fflora. Caulis bipedalis * ftri&us , Ixvis , frlcatus, bra- 
chiatus. Radix annua 
Folia oppolita, triplinervia, fubreticulata. 
Fettoii marginc connexi interje&a Stipuia icflera. SYNGENSIA. 479 

Panicul* trifidac , dichotomag Pedicellis uui- 

Cai\x zvalvis f Coarclatus , derloratus in glo* 

bum conuivcns. 
Co. ouu!* mafcu!s flavac ; Feminca 1 , tripartita. 
: Stytut Matcuiis nmplcx, Fcmineis bifidu9. 

Silptvtirn foHJagix.Vztics Helianthf. 

VolymnhUfedalia poft. 133 adde Fabr.helmfl. i. pj. itf, 

CzteniutettftdiiaukBsrg. cap 312* 

Caulu fimplicirTimus , creclus , lrifertlc foijofus* 
Folta fpstulata, integerrima , fcabra, rarius den> 
te angulata. 

fiuztaiis. Caicndula fcabra. Ber^ cap, $10* 

graminif.Berg. cap. Jii* 

fruticofa.Bergi cap. 314» 

Araotis triflis. Berg. rap. 310. 

Anemonofpermos africana * jacobse* maritim* 

foliis, flore fuiphureo. Comm. rar, 36. / 36. 
Caules patuli, hirfuri. 

Foha runcinita, cnsffiufcula , fragilia , ferraturis 
fpinuloiis vsgis , pubefccntia, fubtus villefo- 
alba. 

Pedunculi ftriarj) longi * hirti^ rloccofi. 
Calycejt ante anthefm cemui , fquamis apice 

viliofo ciliatae. 
Difctts niger corollulis lutcis apice nigris, Pi* 
fltlia clava iutea 

Radtus fiofcuiis radiantibns 4 f. f psrtkisj tutefs, 
fubtus pli. mbeis : lacinia intermcdia divancata ob- 
vallantc ducum. 

radicatts. ARCTOTIS caulibus^ repcnnbus arachtioideo* 
albis, foliii lyratis utrinque bidentatis. 

tngttftif. @. Arclotis angnftifoha. Sp. p!a*r t 1305. 
Hakitat ad Cap. b. fpci fofjat 
C«ulif ut tdta pltnta, tomer.tofo-aJbua,' ra- 
mofiflimus, oroftratus, fragilis, radicans. 
H h i f#* 4*9 SYNGENESIA.- 

Fotia pedunculata, lyrata d<*ntib\S6 wrinque 2 s 

obovata, obtuliufcula, trineryja, alba utrintjue 
lana arachnoidea, margine yix denticulato. 

Peatinculi .longirTiini, lubnudi. 

Corolia radius purpureus. ■ , 

Variat foliis (in patria) vix Lavandul* latiori* 
bus. 

sfpcsa. Berg. cap. 915*. 

Chhii* rigefl$, percnnis, villofo-tomentofas (lrii$. 

piir puralce n tibu S . . 
Foita fubtus tomentofo-albida. 
Coroiits radius tertiiis , lutcus fubtus ftriis rubris. 

jpijiilio iuteo colloque pluinbeo. 

anthem. Beg. cap. 324. 

RatitHs iterilis, violaceus. 

deatata. Barjr. cap. 32/f. Ar6t'.';tis pilifera. 

Chryfanthemum setniopicum, flofculis brevibtls 
rigidiufculis fubhirLutum , rlore minorc. -frluk. 
alm. 103 /. 276. /. 2. 

Oftsofy&.pififerum Berg. cap. 330. 

Folia 'cuneiformia , erofa (tenelia glabra). Ps~ 
dumuli fquamoii» 

fpnofum.Berg. cap. 331. maxime affirie O. pififero. 

t. 76. adde i\]§rif bifl. 3. /. 6. t. 3. f. $6. 
Frutlus longo peduoculo peridulus Bads iri 
orbem digeftis , fufco purpurafcentibus , olTeis , 
globods. 

fd/)'^/«iV.decurrentibus lege axiilis lanatis. Berg. cap. 

333- - . ; 

Calyx inter folia fsspe villis bombycinis ad« 
Fperfus. 

Folia feffilia, ere&a , lanceolata, integerrima , 

mucronata , , carinata , glabra. 
PeduncHii et Calyces 'muricati fpitus molliffi* 

mis. 

Othonna pecHtnata Fruticulus caule prolifero valde cicatrifato. 
ehrotanif.Cxmnm abrotanifoiia. Berg. caj>. 2:92. 

arbo- W^^^mm^, «YNGENESIA... 48* 
arhreje. arborcfcenre adde cicatriculis lanatis. 

Filago Wg™* *, FUrei plures , terminales , intra orbem foljaceum, 
gallica. Gnaphalium foliis anguftiflimis. Bauh. hijl. 

Leentop. PUnta canefcens , terminata (leHa foliacei 1a- 

nuginoTa, e cujus ccntro Fiores hermaphr >diti, 
jndi. Bracleis his radiantibus inlident FUres 
partim ferninei 4fidi, partini ineompleti, dcfti- 
tuti Ihminibus ftylo germine. Scop. ann. z. p. 
63, Radix perennis. 

Micropus ereftus. Gnaphaiivrm minus latioribus foliis. Bauh. pin. 
263« 

Qundelia teUrnefirt.Mili ic. /,287. 

5toeJ>e tetbiopic* Foiia fubulata, involura, retrorfum arcuata , ri- 
gida, juniperi inftar pungentia, lsvia niil bafi. 

SerphiuiXtti/rfr*»»». floribus adde unifloris. 

Caults vcrticillatui: ramis determinatis , patentf- 

bus, 

Spicde (alopecuroideae) helvolas, interruptae. Ca- 
iycij fqu&mx fere fctaceae. 

fufcunt. Stoebe ericoides. Berg cap. 339. 

Flores uniflori, terminajcs , fcfliles , fafciculati» 
Caules diitorti, ramofi , flexuofi. 
Foiia cincrea, mutica. 
Exclude varietatem gnaphalodis. 

gn&phal. Stcebe capitata. Berg. cap. 3 38. 

Synonyma fint fub §eriph, fufco varietatis 
exclufo Petiveri'. 
Flores 2 f. ^flori, fpicati. 
Caulis ramiqu* rec~H. Folia cinerea, mucronata. 

plumofum Fhrss S £ 6-flori. Folia fiiiformia' Flores 
laterales , ferTiies, imbricati foli?s granulatis. 

Lobelia plumieri. Scavola diftindti generis. 

B^gU fium iittoreum. Rumph. *mb. 4. p. 116. 
£ ; 5-4- 

Pianta non laScfcit. Jacqu. 

H h 3 Berg. SYNGENESIA. 

pimfolia. Rrrg 9 c&f 34 j, 

Caiycis f^lioia bafi inuru&a glandula. 

Mbofa f Cyphia bulbofa. Ber?. cap. 172* 

Filamenta bafi c -ninata. Antkeraj djftin&ar, 

Peta/a xqaalia. Berg. 

(heirfiftth Manulea proprii generis. ' 

Ncmia cheirantbus. Bcrg. fap, 160? 

h*&*fiQ r *-J*cq. hort. t, zy. 

ydjttjis ramo(i?fjiTrus cx flngialis alis, ut tota plan« 

ta hirtus, pedalis. 
Folfa a'>terna, feffilia, lanceolata, dentata, den« 

ticulati , fubtus hirta. 
Ffares axiiiares, folitarii; Pcdunculis brevirjlrnis. 
Braitea ftpulata' 

CMyx truacatus dentibus c, diftantibus^enti- 

cuiati?,. 

CoreU* tubus longitudine f ofij, flliformis Lim- 
bus albus, fpartitvib , lance.Utus, asqualis. 

Qermen inferum , turbinatum, fgQnum, Stigm*} 
carnofum , bHabiatum. 

Avthera dccemfblcata. 

Succus manus inflamma|. Folia Equis <jetete«> 
ria Jacq. annua. 
t 

fifhifitic. Canlis fimplex, ereelus, pedalis , anguKs pilis 
rigiduiis a foliorum marginibus decurrentibus. 
Foita alterna, feffilia, laiius lanceolata, lerra* 

li, fcabrfufcuia.. 
FUres axillares, folitarii , breviffime peduncula* 
ti, caerulei. 

Calyx ferrato denticulatus laciniis lanceolatis , 
iinubus rcftexis, germen tegentibus (ut in Cam- 
panuiis Medio &c.) 

Corolla csrulea, angulatat laciniis fubaequalibus 
carina ciiiatis ; palato 1 gibboiitatibus. 

jtrtns. Caulis ftri&us, iimplex, pedalis ? nudiufculus ? 
angulis fcabris. 
Foita liadicalta eiliptica, glabra , obtuiiufcula f 
fubdenticulata. 
Caulina remotif&ma, 8, lanceolata, feffi- 
lia, bafi quafj aggluiinata, argute ferrata, 
i&via, rcmqja, Ra* • SYNGENESIA. 48} 

Rdcemus terminalis, ftridhis : floribus ereclis , 
rcmotis. 

Calyx ffidus, acqualis, fcabcr laciniis fubulatis, 

creCtis. 

Corolla carulea, fcabra, palato maculis 2 palli- 
dis: Labii inferioris laciniis lanceolatis depcn- 
dcntibus. 

\ntea. : Caulu Hmpliciffimus , ereQus, ftriatus. 

Folia alterna , leffilia, lanceolata, ere&a, fcrra- 
turis paucis, acuminatis, crectis. 
Flores terminales, lutei, folio majorcs. 
FtUmcnta connata. Anther* ere6tae , ftriatx , 
~ difVncrse , apice barbata;. 

§tylus apice barbatus. Stigma oblongum, bifi* 
^lum , revoiutum, 

prinms. £xc!ude caule ereflo ramofo. 

-7 rachelium m ; nus africanum, floribus violaceis 

per caulem fparfis, Tuur*ef. tmft. 131. 
Fios tcnuis* Frudus tnlocularis. 

foronopif.Ciuiis prpcumben», pilnfuc. 

Fotia linearia cicnribus uninque tribus. 
Fciunr.ult roja planta iongiures. 

comofa. Lohelia triquetra. Mantiff. 120. 

Lobclia ca^irara. Burm prodr. 2f. 

Jiobel;! corympofa. Berg cap. 544. 

Q. L ^belia comofa. Sp ptant. 13^3 varietai. 

pinnata. Gmel. fib. 4. p. ioi. /. 49. f. 4. 

lartceolat.Gmel. filt. 4. p. 99. t. 49. /. 2. 

htrta. Rndtx eraffiufcula , cre&a, emincns , cicatrici- 

bu< nodofa. 

Folta cordata, oblongiufcula , ut Petioli, fubtus 
pilofa. 

Peaunculi radicalcs, dorfo canaliculati fupra 
bra&eas. 

Petaium cornatum, emarginatum. 

vdorata. Radix repens, filirbrmis. 

Foita cordata, rotundata, nudiufcula, fubtus pu- 
bcfcentia. 

H h 4 JV 4*4 GYNANDRIA. 

PeJuncuU radicales , minime canaliculati fupra^ 

bracteas. 

Pctaium cornutum, emarginatum > 1 

faritt*. Caules teretes , hinc friftii?, lsevcs. 

eordata,' glabjra. StipuU dcntato-ciliatssJ 
Ccreiia caerulea cornu aibo» 

ptirahilis.J*cq. aufl. t. 19. 

uwflora. Gmjl. fib. 4. />. 10 1. t. 48. / f. 

*;*»<rtf//^r.Po1yga!a frutcfccns, lavendn!» folio viridi, fio- 
rc cseruleo. Burm. Zeyl. 495. t. 85. 

Hyhanth, Pedunctdi muldfiori. 

Ipecacva. Ipecacuanhs alba. efficixis. 

Viola grandirlora, veronicae folio villofo. Bar* 
rer. aauin. 113 * vidc defcriptioncm. 

GYNANDRIA. 

Drchis hifolia. Orchis radfcibus obtongis, labello lineari. HalL 

fiur. t. gj, 

/•/0/ aibo* Peiala exteriora pateatia, 

Labium lanceolatum , integerrimum. 
Calear fubulatum, longiffimum. 

pyramid. Orchis radicibus fubrotundis , fpica denfa , cal- 
care longinlmo, labcllo bicorni asqualiter tri* 
. m partito. &at\\ n%&. t. 35V 

Orchis florc glomerato. Rii>. bex. t,j^. 
Fios pnrpureus : Fetaia ovato ianccolata : latera» 
" lia reflexa. 

Labinm bafi bicorne, trifidum , «quale , in- 

tegernmum. 
' C&kar longifiirnum. 

gkbcfa. Orchis rad. fubrotnndis, fp i ca denfilTima:, petalis 
ejterioribus $fi(tatis Hali, 1272. t. zy. 
flores purpuirtfcenies, reiupinati (Hali) , in Co- x 
rymbum conicum. 

Labinw "^partitum: lateralibus quadrrmgulis : 
me4ia kriorc ernirginata cum lacinuia. 
CaUar germkie brevius! Orchis GYNANDRIA. <flf 

Ciriofib* Orchis radicibus fubrotundis, ga|ea eonnivente^ 

lafcella mfido rerfexo. tialL 1284. t. $4. 
Prchis flore pirvo viridi purpureo. Riv. hex. 
t. 20, 

F ■• es viridi-purpurafccntes , foeridi. Petala con- 
niventia. 

Lahtum reflexum, $fidum, xquale, ferratum, 

acutum: medit integerrima. 
• C*lcsr 'germine brevius. 

M$rio. Orchis rad fubrotundis , gale* pctaHs lineatis 
labello trifido crenato , medio fegmento emar- 
ginato. Hall 1182. /. 33. 
O chis anguftifolia. Riv. hexat. t. I£. Oed. 
dan. ifl 

Fhrcs purpurei , pauciores. fetala ornnia ol>tu- 
fa, lineata, connlventia 
" Lablum reflexum, lateribiu crenulatum, 36- 
dum media enr.rginata. 
Cqlcar obtufum, adfcendeas. 

«pafcuU- Orchis rad. fubrotundis , petalis larer^ibus refle- 
xis, labello tiifido, fegmento medio longiori/ 
bifido. HalL 1283. /. 33. 
Falmata major. Riv. hex t. io. St*u. ver. 
t. lf. f. 6. Oed. dan. 45-7. 
flores purpurei , plurimi. ' P;tala exieriora tcu« 
'tinfcula, reflexa. 
Labium crenulatum , 3fidum media biiob^ 
longiore. 

Calcar obtufum , fubemargmatum. 

&fiulats. Orchis bulbis fubrotundis labello quadrifido y 
calctre breviffimo. Hatl.flor. 1273. t. 28. 
Orchis militaris minor, minima. Riv. hex. t. 

17. Seg. f. 4 (re&ius) Oed dan. t. 103. 
Flores Spica albido rubra apice atropurpurafcen- 
te. Petala diftincra, conniventia. 
Labtum trifidum : mcdia produ£Hore bilobt % 
pun&atum -pun&is fcabris rubris. 
Cakar breve, obtufmfculum. 

i0/7*Afrss.Orchis rad. fubrotundis, fpica conica , labello 
quadrifido brachiolis ct piCtore peranguftis. 
Hall. 1277- t. 28. 

H h s Orchis GYNANDRIA, 

Orchis mafcula. Riv. hex. t. jf , 16. 

p. Orchis rad. fubrotundis , fpica longa, labello 
quadrifido, brachiolis angultis, crulculis latis 
ferratis. Hall. 1276. t. 31. 
Orchis pnrpurea. Hudf. a»gl. 334. 
FUrts fpicati , purpureo canefcentes. Pctala 
connata. 

L*»tum trifidum, media productiore, {riloba, 

punctatum punclis fcabris. 
Caicar breve, bbtuiiulculum. 

fatifglia. Orch ; * rad palmafis . eaule fiftulofo , bra&efs, 
maximi*, labello trifldo ferrato: medio fcgmen- 
to obtufo Hall. 127-y. t 32. 
Orchis palmata pratc.uis macul&ta. Bauh. pitt. 

Orchis palmata paluftris tota rubra. Bauh, ftn* 
86. 

Drchis palmata paluftris altera. Bauh. pin. 
S6 

0..his palmata paluftris tertia, Bauh. pin. 

Palmata paluftris latifolia. Riv. hex. t. 19. 
tlores fpicati. Petala latcralta reflexa. 
Labtum lateribus reflexum , ferratum , 3I0- 
bum. 

Cahar con'cum ? 
Praficis flore longioribus ; Fnliis immacnlatis , 
Cault fiitulofu ab O, maculata evidens. , 

/*r<pnitfr.Orchis radicibus palmatis, bra&eis coloratis, la- 
bello circumferrato trilobo : lobo media emar- 
ginato. Hall. 1280. 
yarie^as forte proximse. 

fambucin. Orchis radicibus palmatis , bra&eis coloratis, la- 
bello circumferrato trilobato, labio medio e- 
mar^inato. Hatl. 1 280. 
Qrchis palmata lutea , labio floris maculato. 

Segu. ver. 2,40. t. 8. f. 5*. 
Flores fpicati, raiiores, lutei. Petala laterali? 
reflexa* 

Labtum latcribus reflexum , ferratum , 3I0- 
bum,media emarginata", purpurco-rBaculatum. 
Caicar emarginatum, mediocre. 

Orchis GYNANDRIA. 437 

fttacfilata.Orchh rad. palmatis , caule folido, labello uU 
fido ferrato medio fegmento acuminato. Hal(. 
1278. t. 31. 

Palmata maculita. Rtv. hex. t. 8, 11. 
Flores fpicati, maculati. Petala lateraiia pa? 
\ tfila, 

Labium planum, trilobum , crenatum: intcr« 
1 media anguftiflima integerrima. 
Calcar brevius. 
Bratfe* non flore longiorcs. Caulis folidus. 
Folia macuiata. 

$doratiff. Orchis rad. palmatis , flore concorore , labellq 
obtufe trifido, calcare germine breyiore. Hall, 
1274. f' 2 9 

Flores purpurei , fragrantes. PetaU dorfaIi§ 
expanfa. 

Labium sequale 3fldum ; mcdia latiorc acuta. 
CaUar brevc* 

fnopfca. Orcrrs rad. palmatis , cakare lonftiflimo, label* 
lo trirldo obtufo unicolore. Hail. 1287. tt 
19. 

Orchis anguftifolia non maculata. Riv. hcx. 
t ij. 

> ^Flores: Petala cxteriora patentia. 

L ibium aequale, Jfidum, crenulstum : inter? 
/ media integerrima. 

Qalcar fetaceum , longiflimum (ut in O. py» 
ran.idali ) 

Similis Q. odoratiflima? et pyramidali. 

ahortha. Epfpa&N aphylla , ne£rario longo, labello ovatQ« 

lanceplato. Hall ii8g, / 36. 
Pfeudo Limodorum auftiiacum. Cluf. bifl. 1. p t 
2 70. 

Caulis aphyllus, fquamis vaginatus. Fiores yi'q- 
JaccL 

f atyrium bircinunf.Qrchh rad fubrotundis , Iabello longiiTImo tvi- 
partito picato Hall 1268. 25*/ (Orchidum 
familiaip egregie delineavit 111. Halier). 
Orchis fcetiaa. Rtv. bex. t. 18. 
fiorej albidi, hirco.fi. Planta alsifiima. 

LaUU 453 GYNANDRIA. 

L'>hellum Hr*dum : intermed"* longilfims H* 
neiri obliqna prcmorfa; Iateralibus bieviffl- 
mjs fub-iiatis integerrimis. 

wride. Orebis rad. oblongis , galea connivente, labello 
frifulcq, calcare breviifimo. H*IL 1269. t.i6* 
Oed. datt. 77. 
florei virefcentf-pallidi. PetaU cdnnivemia. 
W Lahium trifidum ; lateraiibus anguftioribus ; 

medio minorc. 

$\grvni, Orcfois rad. palmatis, fpica denfiiTima , flore re- 
fupinsto., calcare -breviflimo. Hatl. 1271.*. 27, 
Stgtg, ver. t. if f 17- 
ytores atropurpurei, odoratiffimi, refupinati. Pe- 

tala patentia. 

habium indiyifum, ovato-lanceolatum 3 crcnu* 

lnturn. 

Calcar brevifllmum. '• 

etlhidum. -Orchis rad- confertis teretihus, calcare brevirH- 
mo, la©el!o trifjdo. H-lt. 1270. t. 26. 
Hclieh >rine broc.ceaberge.nfis-. Riv. hex. t, 3, 
- Oid. datt. 1 1 f. . 

hakium 3fidum, acutnm: media obtuliorc 
cutiore. *V\ j 
Epipog. Epipa&is caule aphyljo , tlore fupinato, labello 
ovato-lanceolato, calcare ovato turgido. A8< 

bern. 5*. p. 309. 

ttores refupjnati. ? Caulis aphyllus , vaginatus, 
Labium indivifum, ovato-lanceolatum. 

fepetts. Epipaftis foliis petiolatis ovato-Ianceolatis , flori- 
bus tetrapetalis hirfutis. Hall. 129$. t. 22 

Orchioides. Treiv. mrimh. 1736. p. 409» t. 6. 
f. 7. - ' v 

fiores fecundi. PetaU tria, pubefcentia , con- 
glutinata. 

' . : Labium hnccohtvm f. ovato-oblongum. 

Calcdris loco carina cymbiformis. 
Rddix repens. FolU ovata, petiolata, fufco 
'tefiellata. 

CPHRY.jrV#V»/^i;.vaj»inato adde ar>hyl!o, 
Nidus. Riv. hex. t, 7, 

Epi- GYNANDTUA. 4S9 

Epipa&is aphylla , florc inermi , labello bicorni, 
Mall. i 290.. t. 37. 
Caulis aksque fofiis. 

Corallorh.Hal). flor. 1301. /. 44. 

Siamina 4 f. in fingulo loculo 2. //*//. 

fpiralis, Orchis fpiralii. Riv. hex. t. 14. Segu. ver* 
t. 8. f 9. 

Epipattis bulbis cylindricis , fpica fpirali labeilo 

crenulato. Hall 1294. *• j8. 
Ftorej, fpica fccunda fpuali, intus albi. PetdA 

txtertora 3 congiutih&ta. 
Lahium fubrotundum, ciliato-crenaturru 

ovata. Fotia cauliha , 2, oppofira, ovata. 
Labium ltneare, femibitidum. 

eordata, Folia eauiini, 2, dppofita, cordata. 

Lihium lineare , bindum , acutum: dente u© 
trihquc bafeos. Hail. 

ii/ifolia. Ehret aft. angl. 1764. p. Sl. t. 4. 

paludofa. Fl. fuec. 813. 

i«*»0/^&y/.Epipac*tis folio unico amplexicauli, fpici prolixa 
multiflora. Hall. 129$. t. 36. 
Florcs rninuti, virides ut prscedentij. 

Monorch.Oed. ian\ t. 102. 

Orchis bnlbo unico fubrotutido, iabello cruci* 
formi. Hall. 132. *. 22. f. 2. 
Flores luteo virentes , fuaveolcntes. 

Labium trifidurri : lateralibus tranfuerfis. 
Radix globofa, folitaria. 

ulpina, Orchis radicibus fubrotundis, labello ovato u- 
trir.que denticulo. Hall. 1 263. /. 22. '// '1; 
Flores vtrenti flavi. 
Labium ovatum bafi utrirvque denticulo. 

anthrofo. Orchis radicibus fubrotundis, fpica longa, flo~ 
r« inermi, labeilo pcrangufto quadrifldo. Halh 
X33. *• 23. 

Fiu 49® GYNANDRIA. 

Fltres fpica oblonga. Petala connivcntia. 
Labium lineare, 3p&rtitum: media longiore bl- 
nda. 

% ittfcftif. Orchis radicibus fubrotundis, labello fericeo bi- 
fuico, brachiolu brevinus iabalatis. Hall. 133. 
i. 24. 

Orchis vefpam rcferens. Riv. hex. i. rq, 10* 
$i Orchis radicibus fubrotundis , labello holoferi- 
ceo emarginaio appcndiculato. HJl. 1 34 t. 

varietates diftirtgaat qui vclit ; conftantcs ce.te 
funt. 

Serapias erdigera Differi a S. Lim^tta ut 0. adrachnltes a MyO« 
de umninOj nec minus. 

Ungrfolia excludatar tora , fubftituatuf e J^T^- S91 
imegra. 

, //-'.'/. 1206. *. 39, 

Heileborinc jfcfr. hex. i. 3« 0l/ ifcsu*. h 167/ 
Petala pubefcentiaj pUrpuialCentia : intcriora % 
alba. 

Labium cordatum, obtufumj fubfcrratum$ 
marginarum 
Cymba iineis purpureis ct rlavis* 

lattfotid. HalL flor. 1297. /. 40* 

Damafonium fiore mixto. Rtv. hex. i. 6. 
Helieborine altera, tiore atro- rubente. Bauh» 
187. 

Petala pvibefcentia , virentiat intenora 2 alba. 

Lrbtlium cordatum^ mucronatum, reftexum, 

Cymba lineis nallis. 
Obf. S. latifolia et Iongifo 1 ia, rubra et grand?- 

fiora differunt quidem , fed minas quam nott a 
fculli exclamarunti 

rkhrd. HalL flor. 1299 t. 42 Seraplas bulbls flbfo- 
fis , caulc paacifioro, floribns diftantibus 4 labitf 
petalis brevfore. Ger. pr$v. 13I. 
Damafonium flore rofeo. Riv. bex 6. 
Petata pubefcentia , purpurea. 

Cymba lineis undulatis, crifpiSj pallidis* 

Hath GYNANDRIA; 45,1 
grandifl. Hall. ftor. 1298. /. 41, L it. oel. 144 Oed. 

daw. fo6. / 

Damafonium flore albo Riv. hex t. c, 4. 
Helleborinc florealbo, Dimafonium montanuni 

latifoliuiri. B«ub t pi*< iZ-j* 
Petala alba< 

Lnbium ovato-lanceolatum* 
Cymba iineis 3 Mavis» 

Cypriped. Caheoh Petala 4, lanceolata, patentiffim* : i iateraiia J 

I fupra; 1 infra. 

Labium maximum (Calccolarias) , inflatum ^ 
antice bali hians. 

hulbofum.Veiala 5. Labium ovatum \\ cohcavurri. HalU 

tpidendr. Flos aens.Flores Aranei fimiles.- 

fpatuUi. Angraccum album mimis. Rumph. ami. 6. p t 
94. t. 44, /. 1. Burttti 

furvum. 105*. lege 46^ 

fufiHum* Peiald c , ovato- oblonga , adnta. 

KeSiarii Lab fuperius ampnlaceo-tubuiofum, i* 
marginatum. 

Lab inferins maximum, finuatum lo- 
bis 4 utrinque: oppoliti*. , a:qualibus* 
Gapjula tphsirica, fcxcarinata. Allmvnand. 

Gunnera perpenfa. Perpenfum blitifpermum. Burm. prodr. i6t 

Paffiflora ferratifol.jacq. hort. t. IO. 

cuprea. Folia ovata , aduttiors fnbcordata, tenelU v\i 
manifetie ferrata. PithU jjlar.dulis vix Coa«* 
fpicuis. 

divarie at. Folia biloba t lobis oblon^is fubtus pun6latis i 
Lobo interrheciio adeo parvd ut vix manirefto^ 
apice fetaceo; bafi* fblii cordata lobis incum-» 
bentibus. Pctielt brevilTimii edentuli. 

% . . . 

rxbra. lolia cordata, biloba. fubtus fubtomentofa 4 lo- 
bis aoumpatis diftantibus. Petioli absque giari-» 
dulisa , F<t* GYNANDRIA. 

v^rmalij.FoIia cordata, biloba: Lobis linearibut, cbtufis, 

divancatis ad arigulum rcclUm: intermedio lo- \ 
bo rninutilTimo fetaceo; fubtus punctata. P*- 
//•// absque glandulis, 

Murttcuf.FoVt* bafi indivifa , biloba, divarcata ad angu- 
lum obtufum: lobis oblongfs obtuiis; interme- 
dia vix nifi fetula; fubtus punctata. Petiili 
absque glandulis. Peduncuit Bra&eis fcuceis. 

i'efpertilFol:a biloba, fubdivaricata, fubtu* punclata; CuH ■ 
*baii pun£ta 2 majora excaVata ncctaritera (ocu- ; 
los Vefpeitilionis referentia). PettvU ab>que 
glandulis. 

rstuttdif. Ffflia lobis noh divancatis, tribus, fub»qua!ibu?, 
acutis , punctis fnbtus ferie longitudinaii inter 
9 nervbs. Petiott ajbsqUe glanduli>. 
PetaU aiba, calycc dupio breviora. Netfariutii 

flavum. 

Simillima P. Vefpertilioni , fed CauUs teres. 
Folia bildba , fetu!a_ iutc.media; SuBtus iri u- 
troque lobo puttfitorum ord.> , led absque Pun- 
clis iPds thajoribus ocuhs rerer^ntibus, Petio- 
i // absque glandulis. 

iutea. Foiia lobis 3 fcqual ; bus. Pcthli abique glan- 

duiis. Canlts antidus. 

fuherofa. Petioli glandulolL 

holfe ic.Felia ovata, utrinque tomentofa. 

fietida. FAiorum lobus intcrmedius mu!to major latera- 
JiBus. Peuoli absque glandulis^ pilfs vifcidis. 
Stipulce ciliares. 

Involucrum magnum , lineare, dentato pinna» 
tum, pilis vifcidum. 
Ctroila a!ba. Hedarium bafi cxrulefcens. 

minima. Jacq. bo*t. t. 20. 

jholia ultra medium trifida, fubpubefc^ntia. Pe*> 
tioU absque giandulis. Flores minuti. GYNANDRIA. 493 

inctrnat. Folia non cordata : lobis Iato-1anceolatis : media 
paulo majorc. Petioli glanduiis gcminis ad ba- 
fin folii. 

tterulea. Folia quinquepartita , obtnfa. Petiuli glandulis 
geminis. StipuU lunares. 

Ariftoloch./r/7*^/4.poft 5 adde Blrrtr. aauitt, \6. 

Laudatur ctiam in Amcrica contra i&us ferpen- 
tum. Barrer. 

feltata. CorolU labium longiflimum. 

tnaxima. Fruftus fexvalvis , bafi dehifccns etiam pedun- 
cuJo, valvulas habct pilis tran>verris intertcxtas, 
commode complicandas : Marfupium naturaie. 

unguieid. Succus radicis faliva mixtus Gt. i-2,ori Ser- 
pentis inltillatus facit ut tuto tra&ctur; poft 
horas rcdit ad fe. Jacqutn. 

femperv. oblongis adde acuminatis. 

Serpent. g. Ariftolochia polyrrhizos , auriculatis FoliiS , 
virginiana. Piuk. alm. 5-0. /. 78. /. 1 , 
7. Arittolochia, violae fruricofae foliis, virginia- 
na. Pluk. aim. 50. t. 15*. / 2. 
Cauiis geniculls nodofis. Flores radicales. 

Clematit.Tlpi-ilz pennicornis hujus florum fcecundationcm 
promovct. D. Schreher. 

Piftia Sttatiot. J* c 7. amer. 234. 

Kadiculis natat ut Lemna , cui valde aninis. 

Heliaer. anguflif. Ohf. it. 232. t. 

afetala. Stamina quatuordecim. 

Grewia ^riental. Frutex baccirer maiabaricus , fru&u pfano ro- 
tundo pilofo tetragono. Pluk. a!m. 275*. t. 
„ 50- /• 4- ' 

fij. Frutcx Ceramicus. Rumpb. amh. 4. p. 124. 
t. 60. Burm. J i con- 494 MONOECIA. 

Aruiri 4?/*4r/f4f.conjungatur cum fequenti trilobato, cum fint 
ex indorum 'oblervationc mcrc varietates. 

Zofiera marina. adde pericarpiis feffilibus. 

MONOECIA, 

Anguria trilobaia.Fruclus muricatus. 

Lcmna minor. Lenticuhta paluftris. Bauh. pitt. 362. Vailh 
par. 114. t. 2©. f. 3. 

Fiorct ubiquc , diebus canicularibus , in fofils^ 

gibha. Varietatem minoris efTc ex folo lubrico planamj 
cx humido tumidam. Ger. prov. 122. quod 
videndum. 

poIyrhiza.poR. £. 1 adde Vaiih parif.t. 20. /. 2. 

Spargan. erefium, Maxima individua vidi Wadtten* , altitudine fe- 
re humana, 

nataiis. Tenera in paludibus foliis atit eredHs aut pro- 
curnbentibus ; in lacubus extra Arundines, imo 
extra Scirpos, ultra orgiam alta natarit folia; 
quafi diverfa. 

Coii lacryma. Catriconda. Rheed. ntal. 12. p. 123. 70. 

Speciem aliam etiam ccmmemorant Plumier ei 
Kumphius , mihi ignotam. 

Carcx dioica. cxclude Schetichzeri nomen. 

ultgittofa.Synonymz Schoeni comprejft huc referuiitur a 
variis , fed parum refert 
Spica totalis magis comprefTaj quam facile aiia 
fpecre^. 

axillaris. excludatur tota §. 
palkfcetts.Folia pubefcentia. 
Alyris Ceratoid Gmeh fii. 3- P> l 7 *t 3' f- 
amaraKt. Gmeh fib. 3. p* 21. i. 3. 

Gmtl. MONOECIA. 495- 
hybrida. Gmel. fib. 3. />♦ 23. /. 4. /. t. 

prtflraia.Giuel.Jib. 3. />. 24. f. 4./, 2 C Z/ffJf. 

Tragia Mercur. Groton foliis cdrdatis ferratis petiolatis alternfs ^ 
floribus fpicatis. Gron. virg. ifj. 

fhyHanth.^//^/. Phyllanthus foliis latioribus urrinque acuhvnatis 
apicem verfus crenatis., Brown. jam 
XylopbylU proprii generis ex obfervanone JBrovtr- 
tint 

diftincla toto cceld a Cafto. FhyUanthei 

Urtica pitulifer-h.varietaies fere funt U piluliferd ; ba^earici j 
dooarti, conftantcs tamcn; qui vuit has cuu- 
jungere poteft. 

Morui tatarita. in infulis Wojgae ct Tanais, quotannis inunda- 
tis; B')Kibyce> ex hac f«ricum prariiantiffimurri 
parant. Forjitn 

tin£oria.'Dux hic plantac mixtx monente Miilerd. 

ttnftori* Morus foliis cblique cordatis arumi- 
^ natis hirfutis. ' Mill. dtei. de fpiriis 

non loquirur; mea cft jhina axiliari 

unica. Folia hirfuta , meae yik. 
ZantoxylaMotus foliis ovato-oblougis acumina- 

tis obliqui» * ramis acuieatis. Mttl. 

dicl. in hac Stipulae 2 lpinefcentet. 

Tin&oria etiam cft , fed minus prx* 

ftans. 

Amxrant. Vhelancn. Folia, iri caldario natse, tstifiime fanguinea* 
albus. Patria Penfylvania ; migravit m Italiam* 
gr*Zizdnj.Alm\i affinis A. alb<t, 

Mytw^ph.fpicatum.Spica aphylla eft. 

vcrticill. Folia 4 ad verticilios fpicarum. Ffores herrns- 

phroditr. Turra. 49* MONOECIA. 
Sagittaria Uncifolta.jfacq. amer. 243. 

TheUgon.Cy*#cr. Patria vert eft Indit qrientalis, unde tufugt in 
auftralem Europam. 

Quercus gramunt. conjungitur cum £>. ffict \ cujus varictas , a 
Gerardo. 

Quercus foliis ovatis indivifis ^ fubtus tomentofis. 
Gcr. frov. ^30. 

Ejculus. Folia pinnato-partita fere ad coftam marginatam: 
laciniis remotis , lanceolttis, acutis, pottice im- 
, primis angalttis ; fubtus ctiam nuda. 

Robur. {6. Quercus latifolia fcmina. Bauh. pin. 418. 

It. ■vjgtth. 214. 

Frutlus omnes fefllles funt ; Facie magis 
.qua*n characterc diftinguenda. 
Varictas hasc adco conflans, ut qui diftin' 
guctc velit, videtur argumentis inniti. G*r« 

Juglans regia, America feptentrionalis eft Patria jugiandium ; 

inde Perfia hujus hodie primaria ; e Perfide a 
Rcgibus allata. Plin. 

Carpinus Oftrya. Ferninci frudus Humuli fimiles , fed ex Squa- 
mis inflads, undique claufis, ad bafin villofis , 
includentibus femen biioculare. 

Pinus Tetd*. duae fpecies funt foliis trinis , caute diftinguen- 
dae : nempe 

Pinus foliis trinis longiflimis. Mill. difl. 14- 
Pinus foliis trinis , conis Iongioribus , fquamis 
rigidioribus. MilL di<2. io. 

^hya occident. Rami patuli. 

oricntaUs.Rami erc&i; fimillima T. occidcntali. 

Dalcch. fcandens. adde foliis trifidis. (*). 

Caulis blorgiaHs, volubilis, contrarius ^ pilofus 
piiis exftantibus, ramofus. 
Folia tlterna, petiolata, remota , cordato-tripar- 
tita, vcnofiffima, rugofa, ferrata^ pubefccntia : 
lobis lauceoiatis. MONOECIA. 497 Petiali teretes , fubcannliculati, longitudine foliu 
StipuU i tr* femicordstae , redexas , breves. 

Stipuia fpuiia 2, ei finu foliibafcos, fubula- 

tae, erec~tac, parv*. 

Pedunculus axillaris , folitarins, brevifiimus. 
Obf. alia fpecies , aliis non vifa , Da!ecb.--mpia 

fcaudens , anftolochiae foliis , fru&tf prurigineo. - 

Barr, aqtt. 47. 

Croton tin8oriu>Burm. ittd. t. 62. /. I. 

lucidum, Croton foliis ovatis, floribus fpicatis , ftyrfs mnl- 
tiftdis deprcilb-pubefcentibus , frutefcens. Loefl. 

it. 2^4 

(Crotori folits ovati? glabris , ramis nudis , race- 

xnis fpicatis terminalibus. Berg. aft. angl. v. 

f* p, 131. t. 7. 

Mafculi Caiyx lcphvllus, imbricatus , intus hir* 

futUS ? Coroila 0. Stamina 12. 
Feminei Caiyx jphyllus. Germen hirfutum. 

Styti 3 ? fexpartiti. 

lacciftr. Halecus terreflris. Rumph. amb. 3. p, 197. t. 
1 27. Burm. 

aromatic.Vl^cm littorea. Rumpb. &mh. 3. />. 196. 
126. Burm. 

mtlutc. Ricinus duJcis arborcfcens, foliis populi nigras 
trgenteis. Pluk. aim. J20. t. 220. /. 5*. 

Biirm. 

Jatropha Manihot Stamina 10. 

Exdude verba Foliorum lobus &c. 

urens. J<icq. hort. t. 21. 
Stamina 10. 

Hippom. Mantinel.Wvvcmane foliis ferratis bafi biglandulofis. 
Jacq. amer. 2JO. /. I)"9. 

Trichof. Anguris.Cauiis obtufe peatagonus , hirtus, fcandens crr- 
rhis. 

Petioli caule craffiores, hirti, fubhifpidt. 
I i 3 49? MONGEGIA. 

folia cordata, fublcbata, repanda, qcnticulata x 
pubefcentia, fLibtus nervis pedatis. 
Feduncuii axillarcs, gemini, prseter Cirrhum 
trindom. 

Veduncnlus femintui brevjor , uniflorns.' 
Peduftculuj mafmlns longior , fuhpanieula? 
tus. 

Co>olla fpartka, alba ctliis aibis, ad bafia fim- 
plicibus; reliquis aUerne ramofis, corolla lon- 
gioribus. *" * •. i « . 

punfiat* FeujilUa efl ipfuTirna % adeoquc bic c?cludenda,. 

M omori BalJamitt.poRi 306. adde Stk. muf. z. t. 3, f. 1. 

Cucumis Angttrta. Ohf Cucumis echinatus , colocymhidis follcK 
Hn m. par. t. 134. hans refert, fed fru&u^ 
minor. 

maderafp Bryonla maderafpatana. Berg. eap 9 ^ei. 

Bryonia alba.. Baccis *mgris femper monoica, Biccis rubrt? 
femper dioica. Mygind. 

lasiniofa.exclude fyonvma.' > RadJx annua. 

pryoftf| 2ey!anica , foiiis profunde 'iacinjatjs. 

titrm. tf**d. pf. t. 97. 
Foha cordara, palmata, fupra fcabra, lubtus fca- 

bri< ra, coila et ncTvis. 
ftduncult valdc et magis ouam caulis muricati, 

rt fere aeuleati.. 
poroiia lutea, , -iritus hirta f. tomentofa, enu$ 

cum germine gtabra, 
F i-fiiu femli» l magnitudine Gcrafi lineis 6 la- 
' ads. 

Mrdifalia.Petioli apex dentibus 2 hteralibus (antea glaiv» 
dulis > ) ut in Cucurb. iagenaria. 

Sicyos angulata. Obf Scehium. Brovjtt. jtm. 335- forte hujus 
generis. 

DIOECIA. 

Vtllifner fpiralis a Habiiat etiam in India orientali\ 

■Stlii parPuna.Fkres »onaudri fecundum Arduini mem. 6j. 

(t jig 9 Bied DIOCCIA. 499 

sgyptiaf.ticd mu(k. Brun. it. 191. i. 7*. 

retufa. Folia venis parallelis. 

arenaria. exclude Halleri fynonymon. 

Cccropia peltata, Caulis absque ramis, faepe ?o pedum , diame- 
tro pedali, articulatus, irianis , apice foliofus. 
Gummi elafiicum, quantum ex defcriptione per- 
cipio Ccxdamiui. 

Batis amerUan Species an diftin&a a Bucephah Plum ? 

Piftacia L#«tj/r»/.Lcntifcos mas demum flores hermaphrnd"tos 
jandros 3gynos et^ fru&us protulit. Fat/r. 
jM«/? ( 434» 

Cannabis fativs. Habitat in Perfia. 

Smilai zeylanis. China amboineufis. Rupmh. amb. f. p. 4fJ. 
t 161. liurm. 

Petioli bidentati, non cirrhofi, ftd cirrhicx alis 
f. peduncuii rudimenta. 

Populus balfatnif. Follafcutt*. Stipul* refiniferac , f.ibfpiaefcentes. 

ClirTortia ilicifolis. Frutex ramis alternis , declinatis, vcftitis mem- 
branis truncatU Hipulisque. 

Folia alterna, bafi breviliime vaginantia, ftibro- 
tunda, 7 f. 9-dentata dentibus fpinofis , paten- 
tia,.extimo recurvata , plana, margine cartila- 
ginea , nervofa," g!abra , biennia , horizontili- 
ter decidua, relicla perfiftcnte vagina rurefcente. 

Stipul* ad bafin anticam folii fupra ejis vagi- 
nam, acuminato-fpinofas, patulx, perfiftentes. 

Flores laterales, axillares, fefii ! es, folitarii, viri- 
des Ftlamentis albis , Antheris lu.teis. 

rufcifolia.Berg. cap. 3 5*4. 

foha fitralia fpina utrinque marginali juxta ter- 
minalcm. 

Juniperus Oxyctdr.Ramuli trlquetri. Fslia tcrna, patentia, fefliHa 
(mjnime adnata) omnino ut in J. communi, fed 
majora omnia. Bacc* rufefcenics. 

I i 4 Fo- 5oo > POLYGAMIA. 

phxnicta. F»Iia ovata, convexa , obtufa, minuthTima. 

Ciflamp. Pafejra. Abulon. Barr, aquin. I, 

Clutia. folygQnQid Fioribus geminis Uge floribus pluribus- 

POLYGAMIA. 

Mufa Bih&u Genus proprium HEUCONIA, ob flores her* 

maphroditos et fru&us tricoccos. 

Ccltis orientaL Papyrus fpuria. Kcemph. amxn. 474. t. 472, 

f. 2 an? 

Salvia arbor orient&lis , foliis tenuiffime crenatis» 

Pluk. aim. 327. t. f. 4. Burm. 
Foliorum ncrvi fubtus lxves, 

Androp. Gryllus. Fefiuca dumetorum , u£riculis lanugine flave- 
fcentibus. Bauh. fin. 9, theatr. 149. yulgo 
ad Avenam fatuam relata , hujus fynonymon 
fecundum Hailerum. 

ravenn*. gacchari fortc fpecies. N 

Arunda calycibus uniftoris extus lanuginofis. 
Ger. prov. IO^. 

Nardus. Arundo fsr&a. Rumph. amh. 4. p. 22. t. 6. 
an ? 

Ifchamu. Flofculi 2 , approximati in fingulo dente rt« 

cbins. , 

Hermaphroditi Calyx hirfutus. Petalum extc- 
rius tenerum , interius ariftatum. 
Mafculi pedicellus hirfutus. 

Holcus Sorgh umXammbus ariftatis Ugt feminibus compreflis, a- 

riftatis. 

Calyx viridis, pubekens ; Panicula ovatt , c- 

redra. 

Milium arundinaccum , plano tlboquc femine. 
Bauh. pin. 26. (cxclufo Morifono {reftius). 

faccharat.Holcus glumis viilofis, fgminibus omnibus a« 
riftatis. reftius* 

Hol- POLYGAMIA. foi 

halepenf Holcus panicula laxa nutante, glumis oblongis, 
foliis acuminato-fetaceis. Schreb. gram, 129. 
/. 18. 

lanatus. Schreb. gram. 145*. #. 20. /.I. 

Gramen panicuiatum molle, panicul* dilute cas- 
ruiea. Lcef. prujj'. 111. t. 25". ntollij. Schrtb. gram. 149. t. 20 /. 2. 

Gramen caninum paniculatum molle. Raj. iijf, 
n*S. Sibeucb. g.ram. 235*. 
Cai ffi magi* acuininati , quam in H. lanato fi- 

mili. 

Ccncfrrus rstcemof CVy r • GUima bivalvis , trifl^ra , ovato-oblon- 

ga, acumiaata r cartilajinea, echina^a. 
0*r$lj4 bi»alves , lanceoiat*, membranacea? , 

felules, long tudine calycis. 
Tert a f. intcrmedia Mafcula Calyce univalvi , 

priorum calyci fimili, ech'nata, pediccllata. 
Culmus reclinatus. F*iia giliata. 
Habttat ettam in Ind a orientali. 
Obferva: Involucro deftituitur . adeoque aut fpc* 

cies Cencbns aut Meiic* erit. 

echinatus.Sc.breb. gram. 9, t. 23. /, I. 

^gilops triunciaLSchreb. 76. t. 10. 

Spica oblonga, ariftis flore multo longioribui- 
Calycts valvula altera ariftis 3, altera 2. 
CorolU valvula altera ariftis j, altexa 1. 
Radix peicnnis, 

incurvat.exclude Synonymon Morifoni. 

Parietaria judaica . Parietaria ocymi folio tragi. Bocc. fic. 47. /, 
24. / A. 

lufttanic. Bocc. Jtc. fynonymon in Syfl. nat. excludatur, 
cum pertineat ad P. judaicam. 

zeylanic. Caulis fpithamxus, ereftus, teres, rigidus, fca- 
ber: Rami oppofui , horizontales , rigiduli; in- 
feriorcs caule longiorw, rigidi, proftrati. 

I i s F* m foi FOLYGAMIA. 

Jblid oppofita, petiolata, ovau, integerrima, li- 
^neata,icabra praefertira raargine, nutantia. Sti- 
pul<e utrin.que i , acut«. 

fiores axillares foliorum fuperiomm juxta rudi- 
mentum ramuli , feflfiles, utrinque Mafculi 2, 
.quib.us utrinque adfidet Femineus 1. 

MMculi floris Calyx ^partitus, Stamitta 4 f 

alba. 

fenfynei Stylus longus, pub.efcens , ajbus. 

ftuaus ovatus, torulofus fulcis utrinque 8 lon- 
gitudinalibus, apice emarginams. Semen ova- 
tum f glaberrimum, atrum bafi alba; 

wtf ex floribus mafculis Urtica ; ex fcmineis 
Parictaria. 

Acer tataric. Habitat juxta Wolg» ripas, loris humidis. 

Begoma ehliqua, Species forte plures. Capcnfis fpecies fequenti 

ftru&ura eft, 
Raitz tuberofa , craiTa. 

Scapi teretiufculi, petiolis longiores, paniculati. 
Folia radicalta , 'petiolata , oj&liquc cordata, re« 
panda, dcnticulata. 
$ Petaia 2, obcordata, creeta; 2 cordata, pallide 
- 1 rofea. 

Stamlna multa, Antheris linearibus ? filamento 
' Iongioribus. 
jg C»rolla maris. Stamina nulla. 

$tyjti 3, ramofi , fiiiforrnes. Stigmata obtufa. 
Caufula infera , trilatera lateribus inaequalibui. 
lUenig. 

Obf. Tfieria narirjam pulli. Rbeed, mal. 9. p. 
167. t. %6. eft caulefcem , Fionbus Mafculis 
^andris ; Hermaphroditis 3petalis fecundum 
Rhcede* 

Mimofa pudica. Eviplat (apud nos mcnft junio et julio) hora 
3 matutina, obdormit hora 6 vcfpertina. 
Senfitivae funt M. pudica , viya y cafta, afpera- 
ta , quadrivalvis , uti Oxalis fenjitina 9 Dia~ 
ftita. 

fcsmdens. FUns pentapat&Ii, decandri. 

Mi- POLYGAMIA. s*i 

yirgata. Mimofa orientaljs nonfpinofa, rarioribu? ramis ? 

floricus lpicatis. Pluk. alm. 25-2. t. 307./. a^ 
Burm. 

Nitu-todd3. Rheed. mal. 9. p. 35-. t. 20. 

£//><i fr-broiunda, fubnutans. - F/Wj decandri, 
lucci : iqteriorcs fpic» anandri apctali. JflilL 

fernamb. Mimofa- fpuria pcmambucana' f. Mimcfa ita1i r 
ca. Zan. hji. jji . 

gUuca. Arbufcula 1 2pedaHs Caule a^gufto. 

$ptc« g .)bo , rrrur,», rcdunculatx. Flarcs 
aloi. ftfi.au lorigitudine iiammum. 

finerea. Folia jcjug3: fotfpU 22 juga. 

$$rnirer. Fornvcae m acutefs , ta&i arb^re dfphumt vcliij 
pluvia hominesque puii&ara rugant. Jaiq* 

nilotica. pr^ducit G. arahicum^ arb :>r grandis. 

afperata. iEfchynomerie fpinofa quinta. Comm. hort. 1. 
P S9 * 3°* 

Figura Mifltri excludit fclioram fpinam inter- 
'mediam; m itaquc dubia? 

Mimofa Intfia. incurvis adde ftipulis aculeo lor.giorihus. 

C aulis i2.m\i obtufanguiis , lsevibus. 

Aculei fccnndum angulos recurvi, fparfi. 

Aculei 2 fuo ftipulis , piulo majores. 
Folia bipinnata , quadiiju^a, (me«). Glauduha 

inter infima partialia. 

Partialia i2-juga« Piuuulce obtufa: , . fubin- 
curvje. 

Aculet rccurvL fparfi, fub petiolo communu , 
Aculeolorum rudimenta inter foliola partia- 
lia. 

famarind Rcmi aculeis paucis, recurvis. 

Folta bipinnata, quadrijuga: Glaudula inter itt- 
hma partialia. 

Partialia i2juga, fed pinnula inrlma carcj 
fuo oppoiito intcriore. jo 4 POLYGAMIA. 

Pctiulus communis Aculeis 2 remotis , fub« 
tus intcr fiuguia panialia. 
Stipftli lat», acuminatae , purpurex. 
Siltquce Ittiffiinx. 

Y)\ofyijxo%virgini*n<StamiH* maris XVI, quorum inferiora 8. 

Anthofp. aihiopic. Alia Planta il/tfj; alia androgyna. 

Ficus Sycemor. integcrrimis 4ii* fubtus tomentofis. 

Ficus indica, tiiiae folio, fubtus albo ct villo- 
fo, polyrhizos. Pluk. alm. 144. t. 1 78. /*. 3. 

Eurm. 

Ficus cypria. Rauvj. it. 287. 5-7. 
'tndica. Folia adfpcrfa pun&is albis imprerTss, 

$umil*. jntegerrjmis cauie intcgerrimis fubtus reti- 

culatis, caule fubarticulato. 
Rami ad folia cincti ftria elevata. 
Folia petiolata, ovato-c-blonga , acuminata, fu- 

pra herbacea, fubtus valde reticulata. 
Fructus pedunculati, axiilares. Pedunculi fili- 

jformes . 

Cajyx inferus triphyllus. 

T*ttgiof** Frucius pififormes, axillares, bini, felfiles. Cs> 
lyx inferus triphyllus. 

FILICES. 

Equifet. fluviatile.CauUs floriferi a fterilibus diftin&i, ut E. a&« 
vcnlis. Hall. 

limofum. varietas E. paluftris creditur HalUrt. 

hyemaU. Caulis viridis, fcaber, radens. 

Vagin* articulorum paliid», bafi margineque a« 
tris , dendculis obfoietis. 

Qnoclea fenfibilis. fiYii indica , Ofmunda; facic. Bod. ftaf, 

320. 

Polypodium fenfibilc. Mttnt. kift* 290. 

Adi- FILICES. 5 o S 

Oimuud. erifpa. Adiantum folfis minutim in oblongum fciffis. 

AUrif. htft. 3. p. 5-85. /. 14. /. f.f. 2f adul- 
tior fa&s. 

F*//* fteriiia bipinnata, lxvia: pinnis ellipticis , 
fcrratis excepta bafi. 

Fcrtts anguftiora , intcgerrima , revoluta ut 
Ptcris , fcd difcus etiam pollinifcrus ut A- 
crofrichura. 
Vttris hetertphylla fit varieras hujus. 
Genus medium intcr Ofmundas , Acrofticha » 
Ptcridcs. 

AQXOft.\ch.fe£ii*at Berg. cap. 35*6. 

Spica ovata lege fpica luiata. 

2*]&f/y/>/*r.Polypodii nunc pcrtvafus fpccics ; ppllcn tegit 
totam paginam folii, fcd in teuellis frondibus 
per pundia diitin&um. 

Ptcris. $edata. Pteris argentea. Afl. fetrop. 11. p. fig. t. 
11 f. 2. 

J*/ro/>i>y/.cxcIudenda et amandanda ad Ofmundam cri. 
fpam. 

Afpleniu. rhiK.0phyl.Gr9n. virg. 2. p. 166. qui negat Sloanci fyn- 

onymon. 

Ceterac. Frondes obtufe , fubtus fquamof», ut fru&ifi- 
catio non confpiciatur. 

Aditntumiillcfuni. Stirps triangultris, nigra, pilofa. Fron< fubpia* 
nata. Pinna* altcrn* , fubfc&lcs , rhombe» , 
giabraR. 

Polypod./f Polypodium fquamulis argenteis adfpecfum. Plum. 

fil. t 79. 

q uercifol. fterilibus adde feflilibus. 

unitum. Pinnarum laciniae acut» , circa niargincs pua» 

£Us pollinifcris confcrtis. 

Lonchit. Afl, nidrof. 4. /. f. f. 1. 3. 

fnbbi- 5o6 FILICES. , 1 

fontannm fubbipinrnt is Ugi pianatit (ad fimplicittr pinna- 

ta fpe&at). 

Acroftichnm frnnd ; bus fubpinnatis, pinnis alter- 
nis cuneiformifeNis inciiis Ger. pmv. 71. 

Filtx faxatilis omnium minima elengantitTima; 
1'ournej. infi. 5-41. 

femina. Flores ovati, fubciliati, ad fingulas lacinias. 

; mas. Fiorts renifonncs. 

aculeatum.YWlx mas pinnulis latis auriculatis fpinofis. 
Morif htjl. 3 f. 580. f. 14. t. 3. /; jjv 

lufitanic. iderh cuin Trichcm. canariinji. 

Trichom.#4»*rrV^/;Filicula lufitamca j polypodii radice. Magfi, 
Wrh. 79. t. 79. 

Mtrfilea natans* Rami natantes. 

Folia bifaria, ovata, complicita, adfperfa fupra 

glomerulis e Fuamentu 4, albis, apicc cirrho- 
lis< inter radiccv giobi 3-7, ityl* inftrudti, fQ- 
lyfpermi. Fo-rfier. 

quadriftl.Foliis quaternis. Fru&ibus edentulis difTert. 

Lycopod.»»^^. Fulia f. potius lpmaiae non funt oppofitas, fcd 
altemae. Fiores altcrni. 
Ftliis oppolitis iege alternis. 

deniicul. Hoc varietatem elTe Lycop. helvctici fufpica- 
tur D. FLtller , proxime itaque locandum.' 

Sptagn. pAlujir*. Anthera diffiliunt cum fono et crepitu. Angtr^ 
ftein. 

aipinum. Bryi fpecies , obfcrvsinte D. Schrebtrt. 

iuibaum,*;» Amheram polliniferam Myllerum ij6^frimum 
dctexiiTe pcrperarn dicunt. 

Mnium triQuttr. /?. Bryum lanceolatum bimuni, fctis et cipfu» 
lis oblongis pendulis. DHi. muf. 40^. /. fti 
/. 73. Hudfi 

V. Bryum FILICES. fpj 

Bryum paluftre ccmplicsrtum rubens, capfu- 
lis turbinatis pcndulis. Dtll. mujc. 406. /. 
51. f. 74. Hudf. 

fiffum. Jungermannia foliis bidentatis apicc frugifera. 
Hail. fior. 1864. 

Hypnum unduiat. exciuft Halleri fjnonymo. 

frolifer. minoribus non fplendcntibus iege majoribus fpleu- 
dentibus. 

farittin. fftil mufc. 274. t. %f. f. 13. Hal!. 

Hypnum filic. tamarifci foliis minoribus non 
fplcndcntibus. Dili. muft. 276. t. 3;. f. 14 
ei Hallero, fcd figurx tranfpofit*. Mygiud. 

Mufcus filictnus minor. Mortf. kifi\ 625". 
/. 14. t. 23. f 9. 

]wfLgtxm.tpifhyiU.StdraiKa circum germen primus obfcrvavi, Flor, 
fuec. 1. n. 930. 

March. ftlymorph.¥o\\m\% motum votuntarium , fub umbraculo 
exicns , puicherrimum fpc&acuium. D.D. 
Sahiberg. 

hemifph. Capitulum pubefcens fubtus globis f dirlilienti- 
bus, pollcnquc eftundentibus. 

conica. Feminei flores in fronde tamquam verruc£. 

Lichen janguin. Crufla tenuiflTima, fubcinerea. 

Tubercula atu, fub^lobofo-plana , opac3, mar- 
gine obfoleto angulato , rion mcmbranaceo. 

MtrtvirensfimilWinxts L. getgraphict. an varietas? 

fuciform. Frtndes fpithamscae , plurcs ex eadero bafi , al- 
bidae, L. fraxinei flmiles, fed moiiiores , lan- 
ceolatce: ramis f. laciniis anguftioribus in eo- 
dcm plano, non tomentofus. 
Peit* fparfae non tantum in utraque pagina 
fcd ct in marginc copiofiores , latiorcs , orbicu- 
latse, fubfcfnles, cinerese marjiine obtufo aibo* 

fujluiat. humidus vircfccns* B.u- S oH TlLICES. 

Chara vuIgaris.Bacc* oblongae, polyfpermse. Wtis. 

TttmtWtjuniperitt.Membranacta gelatinofa, lutefcente-virent . Sic- 
cata fragilis , nigricans. 

furpurtaxft initium cujusdam Agarici fecundurri Wtts. 

Fucus ftrraius. Frondes cofta netvo longitudinali. 

tkngatus.Yxxcm filiformis, teretmfculus ^ fubdichotomus, 
geniculis tumidiufculi*. Hudf. angl, 470. 
excludt Moriloni lynonymon. 

txci/us. nimis affinis F. canaliculato. 

1 

nodofus. Ba/ler. opufc. 6. p. 121. t. \i t f t f t GmtL 

fuc. 78. *, 1. B. f. I. 

4ciHArius.C£rt\h%\n<;\is i rubeFss , fiiiformis« cnmprefftis. 

Fmciificutiones ad ramoram lummorum mar- 
gines , globofx , pedunculatae , magwtudine 
ferainis Brafficse, f«pe ad bafin foliolo fubu* 
lafo. 

tHrVmat. Gmel fuc, 97. t, f f. U 

abrotanif.Fucm capenfis, Gmcl. fuc. ifj. proximus F. 

cartilaginco, 

etnferv. Fucus filiformis teres ramofiffimus, ramis fim« 
plicibus, vedculis fotundis lateralibus. Hudf. 
angl. 470. 

Fucus verrucofus* Gmtl. fuc t 136. /. 14./. x. 
Mu/c$id*Vttietto F. acultati. 

tarti/agin.Fucus verficotof* Gmel. fuc. \f%. t, ij.f 2. 

y^i^ritf.diftinguendus probe a Fuco cfculento ct Ulva 
latifiima. 
Frons absquc cofla. 
txclufo Sibb. fynonymo. 

patwatus.TvLQUt ovinus. Aft. nidrof. 4. * - t. 

Fu- FILICES* fQ9 

furcellat. Fucus caprinus. Atf. nidref. 4. p. 82. / f. 

Fu?us lumbricalis. Gmel. fuc. 103. 6. /*. 5. 
CWor faepius ruber. 

ericoides.Eticz marina. Gmel. juc. 11% t. ft.f. 2. 

aculeatus. Fucus virgatut compreff is ramofiffimus , foKfs 
alfcrnis fubntatis , adipeifis fpinis aitcrni^ mol- 
libus. Gunn. norv. 93. acl. ntdrof 4. p. 83. 
t. 7. 

Fucas mufcoides. GmA. fitc. I qo t. 12. 
Vucus foliij ericx mniJsjgp^/. A//2. 73. n. 4. 

diftuhus.Ord. dan. 35*1. 

Fucus lineariv /Y*^f. 467. 

Fucus riiiformis. Gmel.juc. 72. t. n /. 1. 

fcUginoid.Yxicu* Abies marina. Gmel. fuc. 83. 2. 
/ 1- 

Fucus folliculacsus , foliis abrotani. B*ub. 
Vin. 365. 

Fucus criipus loricatus ni^ricans. Barrel. ic. 
1290. Bocc. muf. 7. /. 12. 

ramentac.Frortdes tubulofic. 

Ulvt latiffima Aiga facchnrifera, Strhm fond. 92. 

Conferva rii>«/*r/'j.Filamenta JimplicifHma , nitida r faturate- virldia, 
longiuta in aquis fluentibus. tVeis. 

fQntinalis.Ftiameuta uncialia , circa centrum congregnta. 

Faficulus in ambitu atrovirens-, in mcdio ria- 
vefcen*. 

f#W/>«/.faturate virens , luci objecla diaphana. Weiu 
*mpbtbi*.F\br& rigidulat , intertextx in formam fpongi». 

IVtiS. 

reticulat.fxpc natans. IVeis. 

gelattnefa.ChMiL batrxchofperma caule ramofo rllamento- 
fo, ramis foliaceis capiuaceis, in glomercs lu- 
K k bri- $k* <FILICES. 

bricos geniculatos articulatim difpofitos. Wcif 
difp. 33. /. i, 

folymtrp Ellis a£l. angl* 1767. v. 57. p. 424. t. \%. f. 
A. B. 

eft dioica uti Conf. plumofa. ihidem. t. 18. f. 
C. D. 

ghmerat. Coi\£em fontinalis trichodcs. Banh. pin. 11. 

ByfTus antiquit. BsfTuj pctraea nigerrima fibrofa. Dill. mujc. 
9. t. 1. f. 18* / 
Ft^cvta tcnuiffima,je£la pulvcre atro. 'Weis, MAN- MANTISS/E PRIORIS ADDITAMENTA. 

D.alium ittium. Di3linm jivamcum Bmrm. ivd. 12. 

Gortex pa?etarius. R±w r h. .*.'>. 3. p. 212. /. 
137. fcd folia non ferrata in mca. 

Salvia panicnlai.^>\\\\\ chimaeleagna. Ber^. 3- 

Salvia minor xthiopica , fo\iis chamsilea$«i a- 

fpefis'. Breym. cent. 169. f. Mortf b-<K 

| . /I n. 16 f. 1 . 
Saivia fjliit f ibr<»nnd : s ferratis bali truncjtis 

dematfv. .1///.'. /V. m-o. ti 2i>. f. 1. 
Ca.ycis labiurn faperju* mdqntatutfc* 

agypttac. n - o ;6 <v t / Safvta {pinof*. 

Co- oii* gaiea emarghira ; Labii lobi latcialcs 
deflexi» 

Ixia Ic;e WACHENDORi 7 ! \ paniciilat* 

DilUi?N. Berg. cao. 9 t. 3 f. 5*. 

kadkafis cypeiun, l*viti, cre&a, ftricli; 
Cauhnt 1 f 2 , .breviora. 
Ka.i-x ribrola. flihifjt in camoh arevfis. 
Ob ficiem et Sti^ma fimplex atfcius Watbe~*%B*~ 
fih aflbcianda. Anthcns omnibus arjualibus 
mex giudcrit. 

Mclica papilion. Grameh fpica brizx (ingntati , locuftis mapri- 
bus viliotis ^ttrpurafcentibus. SUsn* bifi. 1. 
p. 106. i. 64. }. 1. 

Stipa fpinifex. Exelude fynonyma, ut ut fimillima. 

Kbsnigit iflamdica.Oed dan. t. 41 8. 

locis argillolis inundatis alpinis et maris /1'ttori- 
bus. 

Cometcs /?nr#«r/Ximopodiarn ptrvmn finic m. Pluk. amilfc 
61. t. 380 f. 4 ? 

GilTus . quadrang.Caulis omnium lon^itnmus. Petioli teretcs 
funt. 

K k 2 , Co Sii ADDITAMENTA. 

Cofnus aiba. Coroila alba receptaculo atropurpurafcente. 

Rivin* l*vis» limillima R. humiii prctcrquam levitate , ut 
ferte varietas, fed conftans» Ftorcs cxtus fub- 
' rubicundi. 

£chium itaiicum.Murr. prsdr. 143^ 

Nigrint vifcofa. Melafma fcabrum. Bcrg. cap. 161. *. 3. /. 4* 

Convolv.fericeus. Convolvulus mollis. Burm. ind. 44. t. 17. 

/. i- 

Vcrbafc. boerhavi, Verbafcum montanum tomentofum. 7/7/. pifi 
t. 50. Fortc. 

'Sideroxyl./*»**. Chryfophyllum carolinenfe. Jacq, ohf. 3. p. 

Rhamnus infetlor. Folia fubtus villofa. Caiyx cdentulus , cyaihi* 
formis. Scop. ann. 1. p. 44. 

Achyrant.£r*f&;4*. Amaranthoides ind. or^ folio tranfparenti, pani- 
culis inter folia fparfis Pluk. mant. 11. *. 
334 - /. s- ILLECEBRI Spccies cft. 

Ple&ronia ventofa. Ple&ronia corymbofa. Burm. prodr. 6. 

CarhTa Carandas.adde foliis elHpticis obtufis. 

Lycium malabaricum, fubrotundis pyrolae denft- 
oribus foliis. Pluk. aim. 235". t. 305-. /. 4* 
fed coroiia non quadrifida. 

Echites eaudata t Burm. ind. 6%. t. 16. re£Hus. 

PctguteTittomentof Afclepias cordata. Burm. ind. 72. t. 27. / 2* 

Salfola muricata.Bifiiz- Ail aliis. 177. t. 4./ 2. 

Cauiis ere&us, pilofus, cinereus. 
F§iia fubcarnofa, mollia, ciner«a. 
Calyces bini, congefli. Semtn intra folliculum 
ydcntaturr , minutum. 

Conium rt£ens. Cauiis brevis, rigens ; Kami iongiores , paten- 
tiulmi, rcmoti. ADDITAMENTA. t t$ 

FoUa hipinnqta, condnplicata , obtufa , crenu/a- 
ta, dara, Rmae colorc. 

UmbelLi rigida, brcvis, conferta. 

Involuaum pentaphyHum s umbellnlis brcvior: 
foliolo uno alterove foliaceo divifo. Involu- 
seila heptaphylia: foliojis paucis crcnatis. 

Petala alba^ lanceolata, involuta, «quaiia. 
Styli 2, albi, filiformcs. Semha rnuricata. 

Stetice incsna. Calyx albus, acutus (Triis f viridibus cin&us : 
Bra&eis 3 f. 4, fubulatis, patulis ? brevibus. 

^«r/w*f.Statice peregripa. Berg, cap. 80. 

Tradcfc. papilion, Burm. ind. 17. 7./. ir. 

Ftlamznta 6 cum fequentibus verbic excludenda* 
Cototla violacea (non csenilea). Filamenta 6, 
pilis articulatis apice globifcris, caerulca, apice 
longiora. Caulij viridis (nec rufefcens). Folia 
angufta, fubtus pilofa; caterum fimillima 7V. 
crtftatx, ut qui vclit pro varietate haberc potc* 
rit, fcd Tr papil. habet Stamina corollis lon- 
giora , quod non in Tr. criftata. 

Amyris Pr*//#w. Protium javanicum. Burm. ind. 88. 

Erict ramentac.Erkz multunibellifera. Berg.cap. no* 

nzgrita. Burnt. predr. u. 

Erica laricina. Berg. cap. 94. 
Erica africana, folio cerios rninore, florc tlbo f 
Seb. muf. z. p. 11. t. 9. /. 7. 

articuIar.Encz gnaphalodes, Berg. cap. 119. 

fajiigiat. Burno. prodr. \\ 9 

Gnidit radiata. Burm. prodr. 1*. 

fimplex. Bwm. prodr. \%. 

Gnidia ?iridis« Berg. cap. xif. 
Thymelsea aethiopica , paiTerina; foliit. Brey* 
e<nt f p. 10. /. 6, 

K k 3 U 5b- 5 T 4 ADDITAMF.NTA. Sehmidcl. racemof^.XJ fi >bis niphylla. Burm t ind. 89. /. 32. f i 

Ra ■■! flc.xuoji (Rh6>5 Toxicud) /v>//<j petio 
iata , lubtierrata , aCnrninatft. Vetiali commu 
nes tcrctcs , £ubtpmeju.ofi > longitudine. folio ; 
rum.* y 

Sophora capenfis. B'irm. frodr. 12. 

§ophor$ orqbokles. Berg. cap. 142. 

lapmica. Burm 9 ind. 93. 

ProLpis ffiicigera.BurM; irW, 102. / 25- /. 3. 

Cbalcas paxicnlat. Chzlcas Camuncng. Burm. iisd. 134. 

Trianth;. ^-^ir^Zaieja cjecandia. Burm. ind, 1 10. 31./. 3. 

Arcnatia hflora. Areriaria caule rc<5t > pruftrato , foliis ovatis. 
jjjll. emend. 4. «. 195". 

yerva. Q/rardi fynonymon excludatur. 

faniperin.hvzmrh f >l'is Ifnearinus ere&is fubtus ftriatis , 
' fi 1 ibns fallwiatis inxquaiiter pedunculatis Ger t 

Hudfonia.^r/Vo/^j. Ericccfo: mis (uftnrtcx vjrginjanus, fl >r ; h-*s exi- 
fcmi , vaicuio feminaii oblongo trifariam di- 
vifo. i J nHk. ;naitt. 6%. 

Amygdai pumiU. Tournefort excludatur , legc Hirm. iugdb, 
487-. t 489. 
Fi^res ad gcmmas faepios bini , feffilcs. Calyx 

rufefcens. 

Peuja euiargioata, inearnata, tubo calycis lon- 

giora 

f'itam$nta magis pallida. Gcrmcn ct ftyius in« 

ferne pubefrens. 
Stipulgg prof mdius fcrrftt». 
Variat floribus plcnis. ' 

Pruinis pumlU Prumis fyiveftris humiiior , fru&u rubro prae- 
coci minorc , radice rcptatrice. Gron. vi$g. 
2. P . 76. 
Rami urgati. Rahx repens. 

Mi- ADDITAMENTA. 5 i f 

Michelia T^/iawpac.MicheYia cvonymoides. Burm ind. 124. 

pinunc pUtanif. poft 668 adde Bauh. hifl. 3. p. 843. 

Aji'ga alpina. Planta diitin&iflima ab A. pyramiduli. 

1 cucriunv^*//V*J».CrumEdrys fruticofa lulitanica , mdiflTae folio 
mjnorc, flore purpurco. Tournef. injf. 205-? 
fed declt ct defcriptio et figura. 

Mcntha **n7«/4r.Mcntha foetida. Burm. ind. 126. 

Stachys re&a. Sideritis fl^re lutcolo. Riv. irr. 70. 

^<r///m*.Betonica maritima , florc cr luteo pallefcente. 

Dill. elth. 5-0. /. 42. /. 5-0. Jai q . hort. t. 70. 

Pcdicular./tf/;»/#. Caulis fsepe pedalis. 

Capraria fruftacea.Burm. ind. 133. 

Sekigo ericoides.Burm^ prodr. lj. 

Manulea Cheiranth.addr foliis nudiufculis , racemo longo fim- 

plici, 

Lippia ovata. Burm. prodr. 17. 

Rucllia ciiiaris. Ruellia perfica. £*r;*. ind. 135-. t. 41. ff l. 

repens. Burm. ind. t$f. t. 41, /. I. 

Clerod f a l+miuf. yolkameria alternifolia. Burm. ind. 137./. 44. 

pjniculat.V olkzmem mukirlora. Burm. ind. 137./. 4^. 
| 1. 

AljfTnm utriculat. Kos omnino Lunarix. Falia radicalia pilofa. 

Sifymbr. indicum. Uge Sifymbrium SinapiV. Burm. ind. 140. 

Cheiranth Farfetia, Luiaria fruticofa perennis incana, leucoji folio. 

bfkaMW. Tournef. tt. V. p. 92. /. 92. 

K k 4 Cau- 5'<* ADDTTAMENTA. 

Braffica arvenfis. Caulis inferior pars perennans, 
Folia interiora repanda. 
Curol/a violacea, patcns. , 

Althsa ludivigii Myrr. prodr. 169. 

Saraca indica. BUnn. ind. 85". t. 2f.f.2+ 

Erythrina criflagalli Eryrhrina laurifulia foliis ternis, foliolis lanceo~ 
latib. Jacq. obj. 3. p. I, /. ji. 

Borbonia leyigata. Liparis nmbellata dicenda. 

Dolichos triiQbat. GLYNE triloba. Burm. ini. 161 t. fo.f. I. 

- ie$ins. 

Phaieolus acotsitifoliu? volubilis, pedunculis fub^ 
raccmoiT*, foliis profundc lobatis. Jacq. okf. 

3. ■>. 2- #; 

Piuhnetii fig J (non 3.) 
PcdnKcult iubfciflott ± ..Fi*r*$ lntei, parvi. Legu* 
mtna cylindrica. Caule, proftrati. 

Glycine moKophyl.Crottfavia afarina. B^r^ r^. 194. 

Lens , e'at ; nes folio iingulari , minor piiofa , 
d >riWus 1 teis. Pluk. amait 131. /. 45-^.. f. 8. 
IVlea caule triquetro erc&o , foliis anguiiieribus 

dilTert. 

Hedykr. proflrat. indigtfera fpccies cft. 

montiifer Burm. ind. t. ifl. f. 3. 

retroflex. lHmile // retrofrafto. 

Phaca auftral . junior hirfuta, aduita glabra quafi alia planttk 

Lotus arahicus Pedunculs piimi uniflori funt. 

M >nCmhfpeciofa. Monfonia grandiflora. Burm.prodr. 23. 

Eupator. Flores (imiles Cale* oppo/ittfelia. 

Anemilia judaica. Folia lobata, minuta, piana, obovata , tomen» 
. toia. 

Flvei paniculati, fubrotundi, pedunculati , ma- 
guitudine feminis Coriandri. 

Gsu* ADDITAMENTA. fiy 

Erigeron *gyptiac*Canlis fimplcx, cincrafcens. Folia lineata. /7*- 
res paniculati. Calyx fquamu pubefcctuibus a- 
pice patulis. 

Fiojculi feminei breviffimi absque limbo. Sty» 
lus biridus, luteus, capillaris. 

Tuffilagoy'4/0/J/V*. Arnica tufiilaginea. Burm. ind 

Doronicum tuffilaginis folio. Pluk, amalt. 71. 
t. 390. /. 6. Burm. 

After. ^/«^//o/.fubfoliofis lege fubnudis. 

Panicula faftigiata. Rudimenta ramorum ex fin« 
gulis alis. 

Matricar. COTULA radiata vide Mant. 115- ChamomiL 

1« iimillima. 
Matricaria africana. Berg. eap 206. 
Chamsemelum africanum annuum , petalis flo- 

rum brevitms ma^isque fparfis. Raj, fuppl. 

224. Morif. htft 3. p 36 
Chamapmelum leucanfhemum , craffioribus fo- 

His. Pluk. mant. 45". Seb. muf. 1. t. 16, 

f- 2. 

Peta/a radii d'ftantia , fubpedicellata , lineata , 
neutra. Duci 4fidi. 

Buphthal. fpcciociJfi.Silphii fpecics fccundum D. Zaegam. 

Radtx fu'iformi\ , tuberofsc iimi ! is. 

Cauiis bipedaMs , lxvis lineis albis tenuifiimfs ; 

infeme petiolis va^inatus , fuperpc parum ra» 

mofus in pcdnnculos. 
Folia aterni , fubcordata, acuta, frrra^o dentara, 

c mpacta, verm rtticulata, fnbciliata: Pettola 

bafi dilatatis, lubmembranaceis , amplexicauli- 

bus. Superiora oMoletiora. 
Pedumuii fubtriquetri. 

CmIvx communis imbricatus folioiis ovatis, ob« 

tutis, magnis. 
Corolia radiata: Radii femincis, difci hermsphro» 
ditis mafculis. 
Radii ligulata, biplicata, bi f tridentata, lntea* 
Dtfa tubulota, ^rida, erecia , pedicellata. 
Stamina Difci 4 , fulca amheri> connatis. 
Pijhllum Radii Germen ©vamm. Styii 2 fili- 
f rmes. . 

K k s Difci ADDITAMENTA, Difci Gernrm nulkim. Stylus cylin- 
diicov, obtufus, luteus , pusefcens. 
Semen R.ntu ovatum , memD<anace.;m , fub- 
concavum. 

Difci nulium. 
Rece$taculuYK paltaccum, hemifpharricum. Pa- 
Jeis f ifcis. D, Zcega. 

Othonna ttnutffim .CraiTula fruticofa foliis longis teretibus alterni^ 
cauie fruticoft) ramqfo. Mill. dift. 8. 

Spherant. efricznus .Burm. ind. t. 60. /. 2, reclius. 

S jrlphi ..nieor) mbif. STOE5E gnaphahides foliis imbricatis appref- 
1 fis. redius. 

Stcebe gomphrenoides. Berg. cap. 336. 

Ca'.yx communis fubpemaphyllus , multiflorus , 
campanulatus , in globum congeftus. 

Lobelia tenella. Lobelia parviflora. Berg. tap. 345-. 

viola grandifl. Viola caule triquctro ereciio, foliis cordatis cre- 
natis , ftipulfs dearaiis, radice repente. Hndf, 

angl. 33 [/ 

Orchis h) perb§r. Orchis bulbis flbrofis, calcari germine kreviore, 
labfa tripartitr. : laciniis scqualibus iuicgerrinns. 
Qed f dan 333. 

G r nnera perpenfa. Pexpentum blitifpermum. Burm. f;§dr. 26. 

Sifyrinch./'*/»^/ /. Sifyrinchium americanum i radice phcenicea, 
rbliis plicatis et nervolis. Magn. hort. 185-. 

Stila.eo Bunius. Burm. ind. 16. 

Serpicula refens. cddt foliis linearibus. 

Serpicula ferpyliifolia. Burm. prodr. 26. 
Caulis rcpens. . 

Thya cufreJJYtd Thva aphylla. Burm. prodr. 27. 

varieias certe eft 7 hya aphylU ; txcludcnda, fed 
defcriptio valebit. 

Aca- ADDJT/ MENTA. 
Citurus ffidflor. Acalypha hifpida. Burm. ind. 303. t 61. 

Watta - Taly. Rbeed. fa*k s ?> 6 3- *• l** 
Bsrm. 

J niperus chinetffis. patentibus adde decurrentibus imbricato. 

Cutia axtirogyH.ei) varictss tcnella AndrAchyjes fiiticof*. 

Terminal.C*/^/.?. Amygdalus iudica. Nieuh. Raj. hifi. 15-21. 

JrUr procera, frondofa. Rami patentes", ver- 

ticiliati. 

FuUa nmorum confcrta , petiolata ; parer-tia , 
obovata f. fuhcord-ita , crena norata , fubtus 
fubtomenjtofa. Pctioli tereciufcali, breves 

R.icmt interfbKacei, plurimi , terete*. BrtSea 
obiongsc,. caducse , et.rdatse. Racemnli cylin- 
drici. 

Fiores hermaphroditi pauci, remotiores , ad ba- 
fin racemuli, Ribeos minores. 
Kucleus guftu Aveilanae. 

Ficus henjamih\Y\cws arbor, denfioribus foliis parvis integris. 

Ptuk. phyt. t. 243. /.4. . ^ 

Fucus hirfutus. Fucus tercs ramofu^: ramulis imbricatis laciniis 
fecunci> incurvis. Hudf. angl. 470. 

flumafus.Ocd. dan. t. 35-0. 

digitaius.Oed. dar,. t. 392, Gmcl. fuc. 202. / 30. 

efculent. pctiolo adde tetragono. Gmel. fuc. 200. 29, 
fi 1. 

Fucus p : nnatus. A8. nidrof. 4. /. S. f. 1. 
Svnonyma diitinguenda ab Ulva latifTima. 

der.taius. Fucus atomaiius. Gmel. fuc, 1 25*. t. 10. 
f. I. 

ciiiaiuS. Oed. da.n. t. 3^3. 

Fucus caulefcens. Gmel. fuc. 173. t. 20. 
/. 2. 

Oed- fi* ADDITAMENTA* 

fanguin. Oed. dan. t. 349. Grnel. fue. 13 f. t. 24. 
/. I. 

Cocos guineenf. Caudex , Stipites , Spatx fpinof*. 

Elais guineenj* Sloan. adie hifli \. p. uo. 

Palma caudice aculeatifiimo , pinnis ad margt* 
nes fpinolis , fru$ibus majufculis, Brttwx, 
343. RE- REGNI AMMALIS APPENDIX. 

MAMMALI A. 

Lar. HOMO brachiis longitudine corporis. -f 
Golock. AcJ. Angl 1769. />. 71. t. 3. 
G obon> Buff. axint* XIV. p. 92 /. 2 , 3 ? 
Hcwitat in Coromandel : Malaccx, Molucc*, China 

rlnitimis, Bengalae fylvis ; mitis , fegnis , frigoris plu- 

vixque impatiens. 
Corpus ecaudatum, ere£tum, humana; altitudinis, brun* 

neum f. nigrum. 

tacies incarnan. Regio oculorum, nafi, oris nuda. 
Circumferentia faciei fubpilofa, ciuerea. Capilli e- 
recti. 

Anus albus (acl. angl ) Naus callofiftc parva. 
Brachia longiffima phntis ufque extcnfa, ut erectus 
incedat tctrapus. x 

Ncmxus.SIMI\ caudata imberbis, buccis barbstis \ cauda alba. 
Douc. Buff. quadr. 14. p. 298. t. 41. 
Habttat. 

Ccrpus magnitudine fere Papionis. taciej rubra. Att* 
ricul.e rubr«. 

Labia et erbtt* oculorum brunneae. Frons alba. Tem- 
pora ex albido cinereis longioribjs pflis. „ Cttllare 
purpurafcens. Ntgra fupra fmntem et br<*rfo?a. Cau* 
da alba, mcdiocris, vix corporis longitudine. 

Sinica SIMIA caudata imbe.rbis, cipillitio undiquc horizontali* 
ter caput obumbrantei 
Bonnet-chinois. Buff. quadr. 13. p. 241. 30. 
Habttat in India orientali. I 
Capillitium horizontale orbiculi inftar caput obumbrat, 

argentata. SIMIA caudata imberbis cx albida , facie rubra , cauda 
fufccfcente. 

Cercopithecus ex cinereo albus argenteus , fscic auri« 
culi>que rubris fplendcntibus ^ cauda calfanei coloris, 
BriJJ. qusdr. 201. 

Mico. Bvff. anim. iy. p. Ul. *. l8» 

Habitat in Brafilia» p2 ANIMALIA. Mammalia. 

Corpus parvuni , cineres-exalbidurn. Cauda ionga , 
tenuis , caftanea. 

Facies et /IwicuLe fa!iguinea6; Ungues incurvi; pol' 
licum plantarum rotundati. 

concolor. FELIS cauda eiorigata , corporc immaculato fu'vo. 

Felis ex flavo rnfcicens. mcnt ■> et infitik) ventre al- 

bicantibus.' Brijf. fuadr 272. 
Cu-iuacu arana. M .r -gr i*jfi 235-; Raj. quadr. 

j6q. Buff. Ifuadr. 9. t. 19. 
Hdhitat in Braffilia. 

Putorius. VIV-ERRA.. 'Syjk- ***t 64. Defaiptione D Mutis. 

llabiiat in America Foiit- -antra^ *dic iornrit ; • noctu 

currit; Lumbricis et Iufecttis viccitar ; in holle* eia- 

culat (e glandulis putoriis ) ' guttulas horrendiffimi 

foetoris, quibu< orrines pellit 
Caput fubglobofum : RoftxQ prod.i&o : Muf& nudo; J7y 

ftices trplicis ordinis R.clus btevis. Lin%uq lasvts. 

Oc uli parvi . fubippruxiimti. AuricuU ferc tguilg*. 

Colhtm ^rev ifii mum . 

Dentes Primoics fuperiores paralleli dcpreffi aequales. 
iVieriorcs com. >refl| 
Laniarii fuperiorcs remoriufculi. 

iriferiorcs approximati. 
Molarc» qifnqnp 
Pedes anteriores breviores ungvibus longiffimis. Po- 

fieriores taHs incedentcs; tingvibus brcvioribus. 
Cauda horffcohttlis prHs longimhriis , rigidiufculis ; api- 

ce alba. Penis ofle cartiiagineo. 
Cerfiuj magnitudine Cati nigerunaum : linea alba a ro- 
ftro ad mcdium dorfi. 

pufillus LEPUS cauda nulla, auriculis rotundatis. 

Lepus pufillus. Pati. adi. petrop. 13 ann. 1768. p. 

ftl> f > M- jfe *? 
Habitat tn Sibiria: in cuniculis fubtcrraneis latet, no- 
6tu exit. 

Corpus magnitudine Ratti, colore Lcporis timidi. G> 
Gula , Pe&Uvque a!ba. 
Dentes prisnOrcS fuperiores duplicati 
Pafto* pentadaclyJae; 'Planta tetrada&yl». 

paludofusMUS cauda medincri pilnfa, palmis fubretradaclylis , 
plantis pentada&ylis , auriculis vellerc breUorirms ; 
atcr* Ha- ANIMALrS. Mammalia. Habitat ad Sveci» fofTas, introitu fub ipfa aqua. 
Corpus magnitudine , ftatura , facie Muris terrcftris , 

fed totum atnun. 
AuricuU vellere breviores , pilof» (nec ut in M. ter- 

reftri nud ; ufcu;«). , 
Pedes toti (uigitis M. terreftri conformibus , etiam 

Pollicis pjlmarum ungvc minuto obfolctiorc) piiis 

albis tecii , omnes fiffi. 
Cauda tota pilis u&a (qua diffe-t a M. terreftii) lon- 

gitudine eorporis, excepto capite. 

Citellus? MUS cauda mcdiccri pilofa, pedibus pcntadaclylis , au- 
riculis obfoletis. 
Hakitat in Sibiria, more Talpas vivens. D. Laxm^n. 
Cvrpus fpithamaeum, fupra cinercum , fubtus pallida* 
teftaccum. 

Macula teftaeea in genis fub oculo. 

Myftaces ad latera nafi , in utraque mala. 

AuricttU vix u. je 
Pedes fifll, te&i pilis. 

Palmse pentadactylas : digitis 3 mediis longiufculls : 
Pollicis ungve minuto. 

PUnta pentadacfcyl* ungvibus mirioribufc 
Cauda longitlidine fere pcdum: Pilis longiufculis , bafi 

atiis, apice albis. 

Orca, DELPHINU S Syjt. nat. 12. p. icS 

Delpbinus Orca pinna dorfi altiflima, dentibus fubco- 
• nicis parum incurvis. Gunn a£l, nidrof. 4 p. wo, 
Delphinus p>nna in dorfo unica gladii recurvi asmula, 
dentibus acutis, roftro quaii truncato. BriJJ\ quddr. 
j 571. . 

Balaena minor utraqne maxilla dentata, pinna gtedio 
curvo fimti in dorfo. Anderf. grocal. 2$S- 

Schvverdt fifche. Anderf. ijl. 

Wagi *Hvalur. Worm muf. 279. ». 4. 

Hab ttt in Oceann Norvegico, Kreto DaVjdis. Occi- 
dit et vorat Balxnas, ct Pleuronecles maximas. Bel- 
lum gcrit cum Phocis , quas ope g'adii dprfalis e la- 
pidibus dctfudit ; Biloenarura Phocarumque tyrannus, 
quas turmatim adgreditur. 

Spiraculum plarium, biloculare. 

Pinna dorfalis eft Spina cufifcrmis , fcxped*!is , cutc 
veftita, bali latior. AVES. f*4 ANIMALIA. Avej. 

AVES. 

leucoryn. LANIUS niger , roftro pe&ore abdomine uropygioquc 

albi^. ~ 

Lanius manillenfis. Brijf. av. z.f. igo. t. 18. /. 2. 

Aub. mtjc. t. 9 f t 1. 
Habitat iu Manillis. 
Cauda asqualis. 

fcicolor. LANIUS fupra casruleus, fubtus albus. 

Lanus madagafcarieufis caeruleus. Brijf. av. 2. p* 

197. /. 16. / 3. 1 Axbcnt. mifc. t. 32. /. 2. 
Habitat in Madagafcariua. 
Cauda fubaequalis. 

fajjematod. PSITTAGUS macrourus viridis, pe&ore rubro, facie 
caerulea. 

Piittucus peclore rubro. Edw. av» 45. 232. 
Pfittaca amb ^nenris varia BriJJ\ av. 4. p. 564. 
Habitst in Amboina. 

Corfus mediae magnitudinis. Torquis lutea. 

Aurora PSITTACUS brachyurus flavus, aiillis lateribusque ex- 

timis alarum caudsque rubris. 
Pfittacus luteus. Brijf. av. 4. p. 306. Aub. mife. 
t. 13. 

Habnat in Amcrica auftrali» 

xnafcarin PSITTACUS bracbyurus fufcus, facie nigra, cauda at* 
befltc. 

Pfirtacus mafcarinus. Brijf. av. 4. p. 315*. Auh. 

mtfc. /. 3f 
Hasitat in Mafcarina. 
Rtftrum incarnatum. Caput casrulcfceftta 

Sr&U&ylusALCEDO brachyura fupra caudaque rufis, fubts flaya 9 
peftibis tridadtytis. 
Ooft indifche vs vogetties V*Jmar. dmft. 1768. t> \. 
Hamtat in India orientalt. 

alura avis fupra tota n ffa, etiam cauda ; ventre pofti- 
co flavo 

altera dorfo caerufeo, tota fubtus flava. 
Gula alba : Gen* flavae. Remigts nigrat. 

CER- ANIMALIA. Avcs. f2f 

Ctftra CERTHIA fufca, peotore abdomineque pallidis, re&ri- 

cibus intermedii* longioribus. 
Habitat ad Cap. b. fp. Ekeberg. 
Corpus magnitudine Turdi vulgaris, fufcum, pe£to:e 

ahdomineque pailidim. 
Riftrmm riigrum, Turdis duplo longius, parum com- 

. preflum, iionnihy incurvum. Nat es oblongas 
HafttU pennae grifese , ftriat» f. lancejlato - fubuht* 

radiis diftin&is. \\ . 

Pcttus et Abfo&tn fufcefcenti albida penriarum radiis 

acutis. 

Crijjum flavifTimum. Umpygium flavefcemi virefcens. 
Cauda nigra , cunesta, corporis longitudine, fed imer- 

mediis 4 trblo lon^iorious : horum 6. 6. pauio ad- 

huc ldngi jribus Rcmiges- rtigfif. 
Gula pallidaj piiis riigns pilofa. 

violacea CERTHIA S jl »et. 1%% 

Simillimt C. cnrtncari*, led Roflrum longius. 
Cap:tt viride, nitens f. fcriceum, uti et collum; jugu* 

lum caeruleo-dzuKum , nitens. 
Dirfum olivaccum. Petfu: ct Abdomcn croceuni. 
Ala Caudique fnfcac: recMcibps mtfdiis per^rtidus lon^ 

gioribus, undc Cauda cuneifurmis inteimediis ieiiqui 

iongioribUs ; in aliis Gauda aequalis internieciii* dupio 

longioribus. 

enpenfis TROCHILUS curviroftns viridis, re&ricibus interme- 

diis longis, teclridbus alarum csiuleis. 
Habiut ad Cap b. fpei. Eketobcrg 
C*rfns magnitUdipe Hirundinis rufticfi, viride, fericeo- 

nitens. 

Remt^es nigrs \ teclricibus proxirtiis margirte cxruleis, 
nitidis. 

Recirices nigroe , aequales : intermediis triplo longiori- 

bus ; margine bafeos fericeo vindi. 
Crijfum nigrum maculis cyaneis nitentibus. 

Capeftfis RALLUS ferrugiiieus, fubtus albo nigroque fafciatui . 
Hahttat ad Cap. b. fpei. Ekeberg. 
M*£»itudt Ralii Cregis ferc. 

Ferrugiytea fiiht Caput, Collum , P*<Ttus anterius, Dor- 
fum. 

Nigro alboque uxdulata f. fafciata: Pedtus pofterius ^ 
Abdomcn, Femora, CrilTjm, Rcmiges , Cauda, cx^ 
ccptis meeiiis 2 rcclricibus fcrrugineis. 

Ptdes fanguinei, tctrada&vli. Roprum nigrum. 

L l PHA- ANIMALIA. Aves, fupcrbus PHASIANUS muticus rufus virldi-cacruleoque varius , 

carunculis frontis fubrotunda, palearium fubulatis. 

Hahitat in China , nobis equidem non vifus , vcrum 
ad imaginem e China allatam defcriptus , in valis 
murrhinis pidturisque Chineniium ubique delineatus, 
in libro Chinenfi de proprietatibus herbarum, Caput 
Oculus di&us , defcriptione et rigura s confirmatus. 

Corpuj rubium. Pedes fiavi, muttcT. 

Rojirum rubrum. Frotts Caruncula rubra, fubrotunda. 

- CaruncuU binse palearum (uc in Ph. Gallo), linea- 
res, fanguine». Fettex viridis, poftice cxcurrens 
Crifta plicatili caerulea. 

Celluw poftice viride, utrinque ciHatum pennis longis 
variegaus exitantibus , retroque fpeclantibus. 

Humeri virides , aibo maculati. 

AU rubrae: Remigibus primioribus casruleis. 

Cauda elongata, cuneata : Re£tricibus 5 cssruleis rubris. 
que variis; Teclricibus declinatis, varicoloribus mixtis. 

fenegal- TETRAO pedibus hirfutis, teltaceus, re&ricibus duabus 
lus. mediis duplo longioribus. 

Gelinote de Senegal. Aub. mifc. t. 130. 
Habitat in Sencgallia. 

Corpus teftaceum: Fafcia capitis lateralis aerulefcens. 
Remiges laterales albie. 
Pedes anticc hirfuti- 

COLUMBA viridis , fubtus flavens , alarum margine 
exteriore luteo. 
Columba viridis phiiippinenfis. Brijf. *v. 1. f. 143, 

t. 11. f 2. Aub. mifc. t. 138. 
Habitat in Phiiippinis. 
Rejirum et Pedes rubra. Pedus aiureum. 

COLUMBA viridis, abdomine crilTo femoribusquc ma- 
culatis, humeris violaceis. 
Palumbus viridis msdagafcarienfis. Brijf. *v. i. p. 

142. /.14 f. 2, Aub. mifc- t. III. 
Habitat in Madigafcaria infula. 
Oculi et Pedes fanguinci. Rtftrum plumbeum. 
Abdnmen poftice et Femora nigro macuiata. 
Alarum flexura violacea. 

olivaceus TURDUS. Syft. nat. 292. Cap. Ekeberg. 

Cerpus magnitudine Turdi vulgaris ; coior fupr* gri- 
feo-fufcetcf.*n% fubtm ferrut-incus , uti Peclus , Abdo- 
mcn, Femora, Criffum, Uropygium, Re&rices. 

Ra- vernans auftralis ANIMALIA, Aves. Remiges et RecTrices i intermediae fufca?. Lora nigra^ 
in altero exemplari Caput totnm canum. 

militarii STURNUS grifeus, peclore grjlaqtic fanguineis. 
Srurnus magcllanicus. Aub. mtfc. t. 113.. 
Hahttat in Terra Ma^elianica. 
Ma^ula alba pone et fub oculis. 

Orix LOXI \ fulvo-fanguines, facie pecloreque atris, alis re- 

Ctr c busque nigricantibus. 
Emberbiza orix. Syfl, nat. 310. 
Cardinalis. Cap. b. ipei Brijf. av. 3. f. 114. t. 6. 

f 3. Aub. mijc. t. 6. f. 2. 
Granadier. Edv. av. 17S. 
Habttat in Africa. D Ekekerf. 
Corpus fanguineum. Caput ufquc ad aures nigrum, tt- 

ti totum pectus. 
Remiges fafcae. Re8rices «quales, omnino fufc*. 
Pennx abdominis atrs, quafi pra;fciilae. 

boarula MOTACILL4 fupra cinerea, fubtns flava ; re£lnce 

prima toia, fecunda latere interiore aina. 
" Motacilla ciuerea. VViil. *rn. 171. Raj. av t "jf.Etluj. 

av 105-. t. 15-9. 
Motacilla flava. Briff. av. 3. p. 471. t* 43, f. 

Aiif. av\ 2. p. 38. t. $S. ■ 
Motacilla boarula. Scof. ann. 1. «. 216. 
fiabitat in Europa : Svecia; fequitur "Bores ajftate to- 

ta die, colligens Conopf. irritantes et calcitrantes ; 

Fahlunas in agris dum Hordeum feritur; grcgaria efi. 
C$rpus cinereum, fubtus fiavum. Linea aUa fupra in- 

fraque oculumi Redrix extima t ua alba; fecun- 

da latere interiore et apice aiba: tertia difco alba. 

caffra MOTACILLA olivacea , gula caudaque ferrugineis, 
fuperciliis albis. 
Hzbitat ad Cap. b. fpei. D. Ekeber'g. 
Corpus Motacill. albse magnitudine. 
Caput, eervix, dorfum olivacea. 
GuU f. jugulum ferruginea, uti uropygium. 
Peclus abdomenque albicantia. 
Kemiges i .fcse. 

Cauda Kv^ualis, ferruginea: Reclricibus apice fufcis : in- 

termediis 2 totis fufcis. 
Superciiia alba, fupra lora nigra. 

L 1 z HI- ANIMALIA, Amphibia. Pifces. daurica HIRUNDO csrulea, fubtus alba , temporibus uropygio- 

que ferrUgineis. ■ ASi. Holm. 1769. 
Hakitdt in Sifairia. D. Laxman. 
Corpus fupra caeruleo-chalybeum, nitens ; fubtus totuni 

Cauunn f pallidum. 
Tempora ferrugineo-rufa , eolore pollice coadunato ad 

nucham. 

Remtges primores nigricantes apicibus obtufis ftria fufca: 

prima remige longiore. 
Redrix utrinque extima reliquis duplo longior. 
Crijjum cinerafcens apicibus ntgrifi 

A MPHIBIA. 

i97crota COLUBER. 

linus Habitat - - - .- e Mtifeo Regio. 

43 Factes Crotali. Palpebra exftantes. Caput corda- 

tum. 

Cerpus magnum, cinereum maculis magnis, alternis, 
obfolete nigricantibus ; Snbius flavefcens , fufco ir- 
roratum. 

Canda f corporis (absque fcutis), folis fcutellis. PISCES. mmuta carolina TRIGLA digitrs tribus, dorfo bicarinato. 
P. 3 , 8. V. 6. A. 14. C. ig. 

Habitat in india orientaii. 

Corpus longitudine digiti (in mea). 

Gaput durum , antice emarginatum et denticulatum 

Mucronibus fex: 2 pone oculos; 2 in occipite ; 2 

fupra ad poftica capitis , validioribus. Opercula po- 

ftice fpina validiore. 
Dorj,um bicarinatum (ut inter carinas Pinna dorfalis 

lateat) ex fquamis ereclis, rigentibus , mucronatis. 
Pinna Dorji prhr radiis y , mucronatis. 
pofterior radiis 24, miribus. 

Pe&rrales radiis 8, valde acuminatse. Digiti di- 
foncli, 3. 

Ventrales radiis 6, valde acuminatse, fub peclore. 
Anaiis radiis 14. 

Caudalis radiis 10, prater laterales, roturulata. 

TRIGLA digitfs tri&us ; pinna dorfalis parte priore acu- 
leolata. D. 10-13. P. 15-. V. 6. A. 12. C. 10. 
Hahitat in Carolinas mari. D. Garden. 

Pifcis ANIMALIA. Infe&a. f*9 Pffcii mifTus digito lcngior fquamis minutifTimis omni- 
bus. 

Caput charafreribus f. afterils. Linea lateralis fim- 
plex , fere laevis. Cauda emarginata. Radii pinnce 
. doffalis prioris fpinofi; primo antice longitudinaliter 

ffih Jmmtyp' acuieolato, 

exfiliens EXOCOETHUS pinnis ventralibus caudam attingenti- 
bus D. io. P. 15. V. 6. A. \\. C. 20. 
Hibitat ad CaroHnam. D. Garden. 
Statura fimillimus E. volanti, fed hic miflus vix di- 
gito longior. Pinx* palHdas falcia una alterave nigri- 
'-caDte (nec corpus argenteum). Pinnce ventrales (in- 
me$io inter caput et anum ut Iri E. volanti) tantum 
4 remotx a cauda , et apice ?.ttingentes pinnam cau- 
dx (in volami ne quidem anum aaingunt). Pinxa* 
candx radiis 20 : lobo inferiore longiore, Pinna 
pcfiorales radio 1 & 2 brevjbus, afin ventrali radius 
i brevis. 

INSECTA. 

dichotom,SCARABiEUS fcutellatus, thorace cornu bidentato , 
capite cornu dichotomo , elytris rufis. f 
Aub. mifc. t. 40 /. 5. 
Voigt, fiar. 107 t. 14./. 107. 
Habitat in Indijs. 

Cirpus majulculum , nigrum : Elytris Scutclloque 

r. >» £\ *ufis. 

Caput Cornu ere&o, elongato, apice bifido: laciniis 
iS&^V/'' Jr^^ tat ^ s ^ div3ricatis. 

Tkorax vertice Cornu brevi, bidentato, acu t o, recurr 
vo, quali ex cornibus duobus fubulatis coa iito. 

clu^iger SCARAB/EUS fcutellatus rufus , thorace cornu cla- 
yato, capite Corfiu fubulato. 
Aulh mifc. t. 40. /. 1. . . « , 

Voigt. fiar. 108. /. 14. /. Io3. 

Hahitat in Ir.diis. ^ . # 

Corpus majufculum. rufum, 

Caput nigrum : Cornu fmbulato, acuto, fimplicifllmo , 
adfcendente, longitudine fere thoracis. 

Thorax Comu obovato , rccurvuto, fimplici, longitu- 
dine fere thoracis : rarius hoc cornu palmatum eii. 

Fetnora dentata. 

Ll : , ' SC.V Sio • ANIMALIA. Infe&a. 

Goliatus SCARABiELTS fcutellatus, thorace inermi , capite ro- 

ftro bifurco f. 
Dur, exot. 67. t. 51. 
Hahttat tn \frica aqtiine&ialt '. 
Corpus maximum. 

Caput nigrum, fjpra incarnatum, apice furcatum, ob- 
tufum ; prseterea utrinque dens Iateralis roltri obtu- 

fus. 

Thorax niger lincls j* f. 7, incarnatis, Scutellum ni* 

grum linea albt. 
Elyt*a ferrugiwea, obtufa. 

antica edentulae ; reliquac fubtus barbat», 

tctft^a- 5CARAB/EUS fcutellatus muticus niger, pedibus triun- 
&ylus # guiculatis, polliee fixo. 

exr>t. 75. t. 33. /. 7. 

Shan. jam 2. p. t. f. z, 
H^bitat in Jamaica 

Csrpu-. atruin, lucidum , laevc , magnitudine S. fler- 

c »rei 

Scytellum longitudine dimidi elytri. 

E ! vtra p;)dice breviora. 

Peelum uRgues 4; quorum extremus efl: fpina fixt rc- 
\ <%a; reliqui 3 inc.urvati mobiles, 

caroljna SILPHA oblonga atra, clypco orbiculato acquali, elytris 
bafl apiceque 1'inula ferruginea, 
H<tbit*t in Carolina. D.D. Garden. 
Corpur rmgnitudine , ftatura, colore fimillimum 5, ve« 

fpilloni , nigrum. 
Caput nigrum , fupra utrinque exaratum linea. An* 
, tenn* clava ferruginea. 

7'kortx fubrotundus , convexus , Iaevis, margine te- 
nuiffimo. 

Elytra abdomine dimidio breviora, truncata, pone ba* 

im atque ante apicem notata iunula ferruginea, 
Ahhmen et Pedes nigra. 

fangnini* HISPA inermis atra, thorace fanguineo. 
cyilis. Habitat in Indiis, D. Brvnniche. Profeff. Haffnignf. 

Corpus congeneribus fere majus, totum atrum,ob!on- 
gum, Antewa niiform.es, thoracc longiores, por- 
rect*. ' 
7h$rax \totus fasguineus. 

Ely- ANIMALIA. Infeat. Elytr* coftis 3 f '. 4 longitudinalibus : pun&a cxcavatt 
inter coitas.* Apex fctbcr. Bafis, uti thorax , fan- 
guineus imequaliter. 

colon. CURCULIO longiroftris canefcens, femoribus anticis 
fubdentatis, thoracc utrinque lincr elytrisque pun&o 
albo. 

Schgeff. ic. t, 15-5-. /. 2. 
Habnat in Europa. 

Ctrpus medix magnitudims , oblongum, murinum. 

Thorax utrinque linea alba. - - 

Elytra lingula pun£to albo, in medio. 

F*m$rs antica, fub apicc, vix manifcfte dcntata. 

arator, CURCULIO longiroftris fubovatus, thorace fufco li- 
neis tribus pallidis , elvtrorum futura nigro-dentata. 
Hmbitft in Sptcis Secalis. 

Corpus magnitudine Cimicis. Roftrum fufcum. An- 
tcnri* clavatas articulis 2 nodolis. Pedes fufci, c- 
dentuli. 

Thorax fufcus lineis 3 teftaceis. 
Eiytra teftacea: futura communi nigra dentata ; lineae 
2 f . 3 abruprae linguli clvtri. 

fcabricul. CURCULIO breviroftris, fcmoribus muticis, cinereus, 
eivtris hifpidis. 
Hahitat in Dania. D. Fabricius , Prof Hoffn. 
Corpus intgnitudinc Pediculi , cinereum. Abdomen ro- 
tundatum. 

Elxtra adlberfa fetis breviflimis, erc&is , longitudina- 
licer ftriis elevatis inlidentibus. 

gigantcus CERAMBYX thorace utrinque tridentato , corporc ni- 
gro, elytris ferrugineis , antennis brevibus. 
Aub. mtfc. t. 64. / 2. 
H*bitat in Cayania. 

Coypui nigrum , palmare, polHces 2 latum, 
Mixillte porrcclias, lunares, intus unidentatae. 
Antenn* corpore dimidio breviores , nigrar. 
Thortx laeve , dcprelfum, utrinque Spinis tribus t- 
cutis. 

Elytra ferruginea , obtufa. 
Plant* fubtus ferrugineae. 

L 1 4 CE- 4 

ANIMALIA. Infe&a. 

afcr * CERAMBYX thorace fpinofo , nitenti-virens , elytro- 
rum lutura 8ava, antennis ioagioribus , pedibus'ful- 

vis,. v. s - ' " 

Drur. exot. 88. t. 39. /. 4. 
fjpkitat w Africa. 
v Co->puj poHicare, viride, nitens: fntura longitudinalis 

elytromm angufta, fiava. 
Tburacis mucrones parvi. 
Aritenna et Pedes fulvi. 

damicormsCEBAMBYX thorace marginato cr.enulato, anguteto, 
maxi!lis porrc&is cornirbrmibus, introrfum bidentatis; 

a n t c n n i v m ed i o cr i bu $ . 
• Drur. exit. $j. 38, /. 1. 

Sloan. jqm. 2. 237. /6. 

Brown. jam.419. t. 44.--/. 8. Lucatms fufcus maximus, 
\ Habitrt in Jamaica ; larva in obfpftus fapida. 

Corpus palmare, fufcurn. A»tenna ferc mediocrcs. 
Elytra pbtufa. 

Thorax inasqualis, marginatus , crenulatus , poftice an* 

^ulofo-mucronatus. 
Qapnt jsorrcdhim. Maxtllce exferta&, corniformes , ca«? 

pite longiores, acuta: , inreriori tantutn htere dcnti- 

bus 2, altero ad bafin, altero pons apicem ; capterum 

J&ves. ^ 

Obf. iimilis maxilHs C. ccrvicorni, fed maxillx nullo 
dente a latere exteriore : unde fynonyma data remo- 
venda. 

^ilineataiCpR AM.BYX thorace cylirwlrico , corpore fcrruginco , 
eiyrris mucronatis marginibus dentato-alkis , anrennis 
longiflimis. 
Drur. exot. QI. t. 41. / I. , 

Hibitat in Jamaica. 

Corpus fjbcyVindricum , ferru^ineum. Antenit* cor- 

pore lODgteres, articulis feifpinofis. 
Thorax cylindricus, r^vis lineis 3, albis, longitudinalir 
bus 

Elytra apiee mucronataj Sutura longitudinalis linea al- 
ba quali denticulata. Margo lateralis linea iimiiiima 
aiba verfus interiora quafi crcnata. 

bimacul» CARABUS niger, fafcia communi flava interrupta , an* 
tennis pedibusque teftaceis. 
Habitat - - - Fakritixs. 

Cor* ANIMALI \. Infetfa. :T33 Qorpus media; ma^nitrdinis , nigrum. 
Antennx Pedesque teitacea. 
Cavut f.avens, vertice nigricante. 
Thorax niger Iateribus flarens. 

Elytra nigra , ftriata; faftigiata: Fafcia in medio , f!a- 
Va , urxlata, futuram ioiigirudinalcm non tangens. 
Macula flava ad bafin exteriorem dyfri. 

deprefius BUPRESTIS eNtris fubferratis aneo ferrugmeis nervo* 

fo-puncttsis , thorace deprtffb. 
Slojn. hi(l 2. f. 206. *. 257. /. 9- Scarabasus minor 

e viridi pi-ricans, alarum vaginis firir.tis. 
Hibit.it in America. D Fabricius. 
Corptts ma2nituc : ne B. marianae. 
Catut cbVore thciracis Antennat fsnen-rngrs. 
K 1 " »J . fbirax, qpneus, imprefD pungatus, difco deprefllis. 

jEfytra apice iubferrata, xneo-ferrugmp, ftriis aliquof 

e'evatis; ordineduplici punctorum excavatorum in- 

ter ftrus. 

Akdnrr.en et totum corpus fubtus, cum pedibus , cva- 
neo-*neum. 

Janipes TENEBRIO alatus aeneus, elytris fubbind o-mucronatig, 
plantis fubtus hirfutis. 
Scopol. carn iff f. 2f". Tenebrio «neus. 
Habitat in Carniol* fufficatis. D. Fabricius. 
Corpn s medir raagnitudinis , facie Carabi, fuora sneum, 

fubtus piceum. 
Antenn* filiformes, corpore dimidio fereviores. 
'Thorax BWkrgTnatus. 

Elytra ftriata, mucronata mucrone obtufo; fub rnn- 
crone ad latus interius margo interior diiautus quau* 
mucrone minore. Al* adfunt. 

-piant* omnes, prjeprimis medise, fubtus hirfutse. 

fquartofusGRYLLUS L. ? virid : s, thorace fubtriarticulato : arti- 
cuiis utrinque tricufpidibus , alis rubris nigro pujv» 
ftatfc f 
Drnr. exot. IZJ. t. 49. f. t. 
HaifiiAi in Afriea. 

Corpus magiiitudine G. criihri , totum viride. 
Tborax quafi fegmentis tribas difHneius ; fegmento quo- 

libet utroque latere fpina brevi trifurca. 
Ehtra obruiifiima, fcre retufa. AU fanguincas pnn- 

ctis fparfis, copiofis, nigris. 

L 1 S CI- ANIMALIA. Infeftt. balteatus CIMEX oblongus ferrugincus , elytris linea tranluerfa 
flava ,' fcmoribus poliicis multidentatis. 
Drur. exot. 97. t. 43. f. 3» 
jiabitat in Jamaica. 

Corpur afline C. Kcrmefmo 116, fed antenn» ferru- 
gineas. Elytra absque punctis nigris. 

Druraei CIMEX fcutellaris fanguinens punctis maculisque nigris. 

iubtus arro-cserulefcens. f 
Drur. exot. 94. t. 42. f. 1,5*. 
Habitat in China. 

Simiktmns fequcnti. Corpu s fupra fanguineum, fubtus 

atro csDrulefcens. 
Thorax macuiis nigris , ovatis, duabus. 
Scuiellum prope baiin fafcia lata , flexuofa , nigra ; in 

medio fafcia nigra , quafi ex pun&is 4 concaienata ; 

Fun&oruffi par aute anum nigrum. 

Fabrieii CIMEX fcutellaris .purpnrcus punclis fanguineis, fubtus 

atro-cssrulefcens. 
Huhitat in America meridionali. D. Ftbricius. 
Curpus reliquis hujus §. europaeis facile maius ; fupr* 

totum obfcure purpurafcens , opacum punciis fan- 

guineis. Subtus totum atro-cserulefcens, nkens. 
Thorax punctis 10 fanguineis : horum 3 oblonga ad 

marginem anticum ; folitarja minuta ad angulos late- 

rales. 

Scutellum totum tegens abdornen ; Pun&is 14,' fan- 
gnineis , asqualibus, remotis , tranfuerfim ordine di- 
geiiis : horum ordo baleos pun&is s » i»edius 4; po- 
fterior 3 ; uirimus 2. 

indica NOTONECTA glauca, elytris apice nigris. 

Habitfit in Indiis. D. Brunnicbe. 
Corpus e rninoribus, glaucefcens. 
Tborax antice fiavelcens. 
Elytra glauca , apice nigra. 

Hecuba PAPILIO. E. T. alis fubdentatis : primoribus rubris^ po- 
fticis nigris: fubtus utrisquc ocellatis. i 
Ahb. mifc. t. 19 
Habttat in Cayania. 
Corpus prlmse magnitudinis. 

AU ANIMALIA. Infc6h. 5^r AU Primorcs fupra rubrac margine exteriori nigfO, lu- 
nalis luteif. 
fubtus undulato variegatae a'bo nigro fU« 
voqne, margine nigro» Ocdli 3, vrr- 
fcs margiuem exu.ioicm: primv) ma- 
jorc, 

Pojllc* lunra nigr» , margme poftico lunulis 
luteis. 

fuleius variegats albo n'£ro rnbro fla- 
voque. Oiclti $ : primo majore re- 
motiore. 

Philcnor PAPILIO E. T. iHs caudatis nigris: pofticis fubtus ni- 
tenti cyancis : ocellis feptem concatsnatis. 
Hckit. t ix America. D. Fnbricius. 
Qtirpmi 3 * magnitudinis , nigrum. Ahdtmcn fubtus 
L ryi k L v J 5 V >- tiifaiiam albo punctatum. 

AU Primorcs concolorcs, nigrae; Puncia 5% ferie fim- 
plici, ante marginem exteriorem, slba, majufcula , 
praeter 'ipfum marginem albo interrnptum. 

Politcce caud-it*, nigr« . fupra obfolete e maculis 

inferio.ibus notata:. Suiftus antice ni.^rae, caeterum 
cyantK nitciit.cs : ocellis 7 croce ; s, hinc albis iride 
ni^ro, concatenatis in arcum. Margo pofticus inter 
dentes albus. Cauda nigra. 

PhorbantaPAPILIO E Tr. alis caucatis nigris fupra coeruleo ma« 
culatis : pofticorum fafcia intcrrupta iubtus alba. 
Auk. mifc. t. 43'. /« 1 » 2. 
Habitat in Cayenna. , 
Corpus fecunds magRitudinis , nigrum. 
AU brevitcr caudatic , dentat* , fupra atrac , fubtus 

fufc35. 

Primores fupra maculis caeruleis, aliquot, dirTormi- 
bus. 

Subtui immaculat*. 
Secundari* fufra macula casrulea :' anteriore majufcu- 
Ja, insequali. 

Fafcia moniliformis , pofterior cat- 
rulea, interrupta e punCtis 12. 
Subtus Fafcia tantum moniliformis , fupe- 
riori oppolita, limilis , alba; pun&a 
2, alba, ad angulum ani. PA- 55« ANIMALIA. Infefta. Thcas PAPILIO E. A. alis caudatis: fupra mgTjs : fafciis dua- 
bus flavis intcrrnptis, fubtus ilavis fafcia cscrulea. f 
Qrttry exat. t. 22. f. i, 2. 

if»£ t ^jfr* *• ^9 • 
jffi, JWfl^ 4 ||. /. 6, 7. 
Hahitat t* Guadalupa, Surinamo. 
Corpns fecundcp magnitudinis. 
Al* omncs fupra nigrae. 
, Fafcjfi communis e rnacujis flavis, transverfe ex api- 

eibns aisrum primorum per bafin pofticarum ducla. 
Fafcia communis e maculis flavis, curva, ex apici- 
bus alarum ad angulum ani polticarum: exterlori- 
bus maculis fenfim minoribus. 

ahi lunuia fulva ccsruleaque/ 
C&nd* aiarum pofticarum oblonga , obtufa, difco 
flavo. 

omnes fubtus flavss venis nigris anaftomofibus h- 

tioribus» V 
P»ftic* fafcia media arcuata, undata , cerulea e lu- 

nulis congsita, fulvo commaculita , nigro mar- 

ginata. 

^urnus PAPILIO E. A. alis caudatis eoncoloribus fiavis : pri- 

moribus fafciis quinque dimidiatis pofticeque nigris. 
' fjfbitat in America. D: Fabricius. 
Ctrpus i:dae magnitudinis , facie P. Machaonis. Ta§; 

rajc linsis flayis. 
AU pri;nores coneolorcs , rlav^e , fafciis f nigris ad 
" marginem extetiorem : harum prima in ipfa baii; fe- 

cunda excurrens pcr alam pofticam ; margo pofticus 

late niger lutmlis g geminatis flavis. 
r— — p»ftic\t repandac, caudatcs, fubconcolores , flavap, 

verfus poftica nigras. 
Fafcia i:da primorum excurrens verfus angulum ani. 

tuauiae ' marginis poftici 6 luteae (fubtus magis ful- 

y«) prfeter totidem lioeares marginales. Cauda lan- 

ceolata nigra, 

Doris PAPILIO H. alis oblohgis integerrimis atris : primori- 
bus flayo-macuiatis, pofticis iupra bafi caeruieis, 
Anb. mijc. t. 72. /.1,2. 
Hakitat SuriBami. 
Statur* P. Eratonis f.. Ricini, 

41* . ANIMALIA. Infe&a. 537 

Ala primores fupra nigrst fafciis duabus flavis ! interio- 
re e maculis 3 ; exterlore maculis 2. 
fubius concolores, fed fufcs. 
poftica fupra «igrsc, bafi cceruleo-radiantes; mar- 
gine albo punflatsc. 
yfi&Mi: V;: fubtus fufcsc, ftriis rubris bafeos et difci; 

margine ftriis albis. 

Aooncius PAPILIO D. F. alis integerrimis rotundatis nigris; fu- 
pra fafcia communi fulva. f 
Aub. mifc. t. 68. f 3. 4. 
Habitat m China. 

Corpus nigrum, media magnitudinis. 
AU omnes fupra atrsc. Fajcia communis fulva nori 
tangcns primorum marginem exteriorem. 
fubtus fufcas , immaculatas. 

Eryx PAPILIO Pleb. alis caudatis n ? gris , fubtus viridibus 5 
pofticis pofiicc fubdentatis maculatlsque. 
Aub. mifc. t. 71. /. 4 , 5-. 
Habitat in China. 
Csrpus iimillimum P. Marfja. 
Alce omnes fupra fufcjs. 

fubtus yirefccntes. 
Poftica poftice obtufe dentatae et caudaras: Cauda 
lineari, alfea , longitudine fere ipfius alsc. 
Fafcia albida et puncla circiter y nigra an- 
te marginem pofticum. 

TithonusTAPILIO Pleb. alis fubdentatis concoloribus difco lu- 
teis : primoribus ocello bipupillato ; pofticis pun£h's 
duobus albis. 

Habitat in Germania. D. Fabricius. 

Corpus fufcum , magnitudine fhtura ct facic P. Pam* 
phili. 

Alct Primores concolorcs , fufcss difco falvo: Ocellus, 
intia apicem , ater punctis 2 albis. 

— PofliciS fupra fufcac difco fulvcfcente. Punelum 

album minutum pone Iutcum colorem. Subtus fa- 
fcx ; Fafcia pailida undata ; Puncla 2 alba nigr« 
margine pone fafciam. 

lugobris SPHINX alis angulatis ferrugineo- fufcis punclo atro. 
Drur. exot. 67. t. 28. /. 2. 
Habitat in America; Antigoa. D. Fabricius. 

Csr* ANIMALIA. Infcat. Corpus magnitudine S. Elpanori, fcrrugineo-fufcum , 

fubtus nigrutn, 
Al<t fufe- tores angulatae ftrf^a traafuerfa fufca. Pun- 
&um atrum in mcdio. Macula nigra ad marginem 
exteriorem verfus apicem. 

Suhux omnes fufc» ftrigis cbfoletis , transverfis , 
undulatii. 

Tetrio SPHINX alis dcnticulatis cano-nebulofis, abdomine fubtus 

maculis quatuor nigris. 
Habttat in America. D. Fabricius. , 
Corpus magnitudine S. Cap. mort. cano-cinereum. 
Abdomen fubtus pun&is majoribus 4, nigris f. duorum 

parium in quadratum pofitis. 
Al* fuperiores poftice denticulatae , cincreae, fufco-ne» 

bulof*. 

Inferiores cinercae, fubtus ftrigibus 2 , nigricanti- 
bus, arcuatis. 

terfa SPHINX alis integerrimis glaucefcentibus fufco-lineatis ; 
iuutus teftaceis fufco-punctatis. 
Drur. eXQt. 6l. t. 2% f. 3. 

Habitat i* Marilandia , Jamaica , Antigoa. D. Fa- 
bricius„ 

Corfus ftatura S. Porcelli, fupra grifeum, fubtusetla- 
teribus flavefcens. Thorax iupra alas liaea utrinque 
alba ad oculos du&a. 
AU fuferitres fupra glaucefcentes lineis longiiudinali- 
bus, fufcis, lariore et anguftioribus parallelis. Ato- 
mus niger in medio alce. 

Inferiores fupra fufcse maculis 6, luteis, parvis ct 
baii aibis. 

Subtus teftaceas pundlis fufcis feric lon- 
gitudinalu 

ftrigilis SPHINX alis integns ; fuperioribus fupra nebulofis punclo 
fufco ; infcrioribus luteis ftrigis fufcis. 
Drur. exot. 6J. t 23. /. 4. 
H*bitat in America. D Fbricius. 
Corpus mediae magnitudinis , cinereum, fubtus fulvum. 
Thorax lateribus macula fufca. Abdomen immacu- 
latum. Ftmora fulva Fibiis cinereis. 
AU fuperiores fupra grifess , fufco ncbuUfae fubmacu- 
lataeque. Pun&um majutculum, fufcum 
verfus batin. Margo pofticus utimque 
fufcus. Inje- ANIMALIA. Infecla. Inferiores utrinque et fuperiores fubtus lttere ftri- 
gis transverfis, repandis, obfcarioribus. Mtrgo 
pofticus utrinque fufeus. 

Thetis SPHINX caerulea , humeris rnbro pun&atis , alis nigris : 
fuperioribus apice inferioribusque difco hyalinis. f 
Drur. ex*t* fj. t, 16. f. 4. 
Habitat in Jamaict. 
Corpus paulo majus Tabano» 
Capvt et Thorax fuprt nigra punclis coccineis. 
Abdomen fupra caeruleum, anguftatum apice. 
Ala fuperiores nigras , apice hyalinae. 

I*feri$res nigrae difco lanceolato hyalino. 

Hylas SPHINX alis feneftratis, aadomine fafcia purpurafceate* 
Habitat in .China. D Fakricius. 
Corpus affinc S. fuciformi. 

Abdomen grifeo-glaucefcens , fubtus nigrum albo-va- 
riegatum. Cingulum (fegmenti 4:ti) purpurcum. 
or*x grifeo-glaucefcens. Abdomen fubtus albidum. 
Ar.us fubtus barba atra. 

Alae totae feneftratae margine nigro. 

fetellitia SPHINX alis integris grifco-nebulofis : fuperiorjbus punclo 
nigro ocellari fcfqui aheio; inferioribus bafi cincrcis, 
Drur. exet. 63 t. 20./- t, 
Habitat in Jamaica. 

Corpus e majoribus, grifeo fufcoque varium. Abutm 
minis fcgmenta dorfo naaculis duabus nigris. An~ 
tenna apice uncinatae. 
Ala Snperiores grifefccntes , verfus apicem fufco-ne- 
bulof«; in mcdio pun&a 2, ocellaria, nigra, ap« 
proximata : pofteriorc minore. 
Inferiores fufccfcentes , ba(i cinereae, margine po- 
ftico nigro-maculato. 

deplana PHAL^BNA. Spinlinguis laevis, alis depreflis : fupe* 
rioribus lividia margine bafeos nigris. 
Habtiat - - - D. Fabridm. Prof. Haffn. 
Staturs et Similitudo fumma Ph complaintse, fed pau- 
lo major. 

Oculi Fronsquc nigrt. Tborax. luteus. 

Ala ftjperiores fupra lividc flavefceuteS , poftice fu* 

fcffcentes ftriarae. 

Subtus tctas fufcae. S40 ANIMALIA. Infe&a. 

Infetiores plicatas , flavac , latere 1 exteriore fufce» 
fcentes. 

fcriiaculataPH ALZENA Geometra feticoruis, alis nigris: omnibus 

maculis duabus albis rotundstis. 
Hubttat tn Anglia. D. FaltrictuS. 
Corpm magnitudine Tabani , totu-m nigrum * macula 

alba ad latera thoracis , juxta alas parva. Abd§- 

minis incifurx aJb«ei 
Al<c ni^rcB , concoloies : fmgulis utrinque maculas f. 

puacla 2 majora alba: ameriore orbiculato ; pofte- 

riore magis'ovato et tranfuerfo. 

ftiacrurus ICHNEUMON ferrugineus, alis fufcis : , fafctis duabus 

hyalinis, aculeo corpore duplo longiore. 
Catejb. car. 3. p. 4. t. 4. Vcfpa lchneumoa tripilis 

penfylvanienfis. 
Drur. exot. 97 t. 43. f. 5. 
H-ihtt&t in Carolina. D D. Garden. 
Corfus totum ferrugitleur» , polHces 2 longum. An~ 

tenna fetacess , corpore dimidio breviores. PedeS 

longitudine corporis. 
Abdomcn falcatum , verfus bafin fenfim anguftatum j 

vix petiolatum. 
AU fufcas: primoribus fafciis duabus hyalinis : altera 

in medio ; altera prope apicem 
Aculeus f. Cauda tripiiis (lateralibus vaginalibus) , cor* 

pore duplo iongior, exferta, adfcendens. 

orientalis VESPAfufca, abdominis fegmento tertio quartoque fla* 
vis: pun£tis duobus nigris. 
Habitat in Oriente. D Fabricitts. 
Corpus facie et ftatura Vefpos , maximam partem fu- 
fcum. 

Frons fiava. Antenn* ferrugineas. 

Abdominis fegmentum t fufcum margine luteo* 

2 fufcum, majus reliqiiis. . 

3 , 4 flavum punclis 2 nigris* 
prster bafin. 

6 fufcum, aculeatum. 

virginica APIS hirfuta pallida, abdomine, excepto primo fegmen- 
to, atro. 
Drur. exot. 96. t. 43. /. 1* 

tfa- ANIMALIA. Iufcaa. 541 

Hrtitat in Virginia. 

Magxitudo A. terreftris. Ala apice nigricantes. 

4punc~tataF0RMICA rubra , abdomine nigro: punetis quatuor 
aibis. 

Habhat in Germania. D.D. FabriciuS. 
Corpus Form. rubra minas, rubrum. 

Sj-.&md intcrgcrin* integra , pone acumen thoracis. 
Akdomen fubrotundum, nigrum, glabrum : P- ncta 2, 

aiba, rainuta, paria, in dorfo verfus bafin. Puu&a 2 

alia, alba, paria , paulo majora , remotiora, in me- 

dio dorfo. 

lanio CULEX ater, alis hyattois, tibiis aibis + 

Hahitat in provincia Bauat, Vailachi* confini, Boves 

occidens. M. T. Brunniche. 
Corpns atrum, mtgrfkudinc majoris Pediculi ; afnnis 

C. Equino. 
Tborax gibbus. Abdomen ovatum. 
Fc-mora nigra, bafi albida. Pcdes roti longiufculi. 

Atbi<e maximam partern alfcse , apice fufcae 

Pldntx nigrx: Dtgtto articulii» nigris. Uvgues mi- 
nuti. 

helvola PODURA rufa cyUndricti 

Hubitdt confertiffima grcjjaria in campis fuper grami» 
na tenuiora , mufcos fxpc obrucns , vix faiiens fed 
parce. 

Bnicus CANCER brachyurus, thorace aculeato fpinis XXXII, 
maculis dorfalibus fufcis, palmis pofticis ovatis. 
Hubitat in China. 

Thorax fubovatus, depreffiufculus , fpinofus. 

Sptna marginem pofteriorem ciugsntes 6 (utrinqae 

}) , validiores. 
Spin* in anteriore parte, utrinque longirudinales 4: 

ultima umbone cindta. 

Spina antice prominentes 9 : intermedia elatlore ; 

antcpenultimis diftantiorib;-^. 
Spince ad iatera antica, utrinquc 2, parvsc. 
PuncJa in dorli medio , longitudinalia $ f. 6,em> 

nentia. 
Pc3:ts orbicularum. 
Frons fere tranfuerfa. 

CbeU laves, iarere fupericre ferratsc fpinis 3. 

M m Me- ANIMALIA. Infcaa. Metacarpi fupra aliquot fpinis. 
Carpi utrinque fpina 1 vaiida et fupra ciliati. 
Pedes 4 parium: Digito fubulato , longiufculo , ful- 
cato. 

Metacarpi compreifi : pari tertio poftice ciiiato. 
Ultimi Pedes ciliati, incurvi: Digito ovato lanceo* 
lato , plano, margine poftico ciliato. 
Csttda inriexa, aphylla: articulis obfolete fcridentatis. 

fcnguineusCANCER brachyurus* thorace losvi utrinque obfolctt 

bidentato , chclis apice atris. 
Habttat in Pelago, ad infulam adfcenfionis. 
Corpus fanguineum, fimillimum C. Pagw. 
Thorax lsvis, latior quatri longus, utrinque in medio 

ferraturis i obfoletis. 
Pecius fubrotundum. 
Frons emarginata f. obfoletifllme quadriloba. 
CheU laeves, vix albo • dentatae : Digttis atris ; bafi 

retrorfum bidentat». 
Pedes omnes geniculis pallidUi Digito fubulato , a- 

cuto. 

glacialis CANCER (Mantis) femicylindricus , corporis fegmentis 
Vllf fubaeqtiaUbus. 
Habitat in Oceano feptentrionali. D. Gunnerut, 
. Corpus magnifcudine Pediculi , femicylindricum , absquc 
tefta communi, fegmentis 7 f. fubsequalibus. 
Antermce corporiS longitudine. 
Pedes antici 4 parium , fimplices abfque chelis. 
. poflici 4 parium, bifidi. 

— — — ultimi paris caudalis pauio longiores , magisque 
exferti , quah* cauda- btrlda. 
Pofttea pars corpoiis cum pedibus pofticis iucurvata , 
at extimo pedum pofticorum reflexo. 

CANCER macmurus teretiufculus , corporis fegmentis 
VIII, pedibus duobus chelatis. 
H*bitat in Oceano feptentrionali. D. Gunnerus. 
C 'orp hs affine C. Jineari : articulis 7, fubcylhiditcis, 
obloHgis. 

Caput fubrotundum f. ovatum, laeve. 

Antenna ± longitndlnis : articuluS t Iaevis ; 2, 3 
tomentoli ; 4 ex articulis minutiffimis ,/etaceus, pi- 
lofas. 
An- ANIMALIA. Vcrmes. /43 Anttnn* fecundaria dimidio breviores, articulis ^ 
fubciliatae. 

Paipi breviores, apice Chela mondaclyla , craffio- 
re; ungue terminali , mobili 
Chela 4 fut> articulo fecundo, crriffioreS; ovatae, iridi 
nodadfcylac: Ungue terminaii, incurvo, fubulatOj mo- 
biii. 

VeficuLe 4 , fub articulo tertio quartoque, ovatas, £fi#« 
lis majores. 

Cauda nuda, ardculata: arsieulo quinto , fexto GeptU 
moque* 

VERMES. 

trichiuri ASCARIS cauda capillari lorigitudine corporis. 

Hdbitat im Germania. D. Beckman Prtf. Gotiii 

Corpus maghitudifJe Afcaridis vermiculafis, palliduni g 
anrice minime attenuatum ; Mortu* in fpiraffi pla- 
ham contraSa. 
Cauda fetacea, corpore quadruplo anguftior $ lohgitii* 
dine totius animaiis. 

fefquipedi ASCARIS fefquipedalis. 

Habitat HeJeuiorae Sveciae fub Grarhirium radidibus. 

D. Angerftein; 
Corpus aibum f. la&ei cotoris ^ crarlitie fjli, ntfaque 
extrerhirate acutunij fefquipedale ^ quafi granis aibii 
rcfertum. • "^oC*^ " 

vagabundaASCIDIA nodulofa filifofmis. 

H+bitai in Oceano ; ad Httors fejicitur farius. 
Corpus lanceolatum, compreiTum, obtufum, vagum^ 

libsrum , magnitudine extimi pollicis. Exius obte. 

&um crufra arenacea. 
Collum ceretiufculum , craflitie pennae anferinae. 
Os' termlnale , cin&um Brachiis. 

Bracbta digitata, ^6-60, opaca, lortgitudine diametri 
s . cofporis. 

Labia, inter brachia, mehibranacea , mnrgine verrucis 

minimis. 
Denies nulli. 

cndec* ASTERl AS tiellata radiis IX uridique rifuricaf** 
Afterias quarta. Aft. ni&rrf. 4. p t 426, 

M m i * Sfe!- *44 ANhMALIA. Vermcs. 

Stella mariua. Rumpb. muf. t. /. F. 
Habitat in Octatio Norvegico. 

Diadcma LEPAS. Syft. «*t. 2. p. uc8 ». 13. 

rcHquis majcr, convexo-cylindrica. 
Vatiml* 6 cuneata; , verticaics, quafi ci 4 cylmdris : 
iinguls connats tranfuerfe rugofac rugis fcsberrjmis; 
jmcrftlnctae funt hx valvula; fpatiis cOntrariis, lxvi- 
bii>, impreffis', vix tranfocrfe itriaiis. 
Cayfems teftee duplex ; fupcrior er infcrior hafeos. 

S ?tri*r ureeolaris , uniioculiris , feati delcendens 

in inferiorem. 
iuferior urceolaris, cujus latcra ex fexies tribus lo- 
culis 

LocuU fingula diftin&a diflepimentis propriis, ncc 
iimplicibus, fed dupliearis. 

palmipes LEPAS tefta ereSa conica, valvulis bsli palmatis. 
Habitit tm Oceano. 

Teflm piii majoris, alba, ccnica, aepr«t5iufcula. 
Vahuia 4 i. 6, Iseves", bafi diviiae ad medium digi- 

tis s f- °- 
Opercuium quadrivalve, obliqnum. 

galeata LEPAS tefta galeata , spertura hterali. 

Habitzt if-ter CuUleS raiP.OSVe GorgQni*. 

Tcftz cymbifcrmis , lxvis, ex vaivulis variis coalita. 
Apertura rbombea , lateralis. 

diphos • SOLEN tefta ovali re&a lxvi, nymphis prominentibus 
H itfitat in India. 

Tcfia fimiilima S. radiut» p violacea radiis albis tantum 
dnqbus, nec quatuor. 
S/Urg* montis vcneris obtufus \ retufns , nec exfer- 

tU§. 

Cifta intcrius nulla. 
Ksmpha prominentcs, ncc retufx. 
Cdrdo usHentatus. 

lithocar- CARDIUM tefta cordata fubtrilatera valvulis tranfuerfe 
dium fukratis: antice longitudina!i:er ftriata. 

H&bitat - - - inttr Pctttjicaia. 

Tsfta aliquatenus fimuis C. bcmictrdio , at non qua- 
drilitcra. 

VaU ANIMALIA. Verraes. 5*45 VahuU antice carinatae , pone csrinarn tranfuerfe re- 
mote psrallele fulcatae fulcis acutis. Carina? crenu- 
latae. 

Vulva ovata * JWivj teneris planiufcului , longitudinali- 

ter crenulatj ftriatus cum carinula aitiore. 
Nates approximatse. 

puerpera VENUS teita cordata fabrorunda : ftriis membranaceis 
dccuflatis, labfe flexuofis. 
Gualt. teft. t. 83. /. F. 
A r genv. C9«ck. t. 26. f. p. 
Habitat i» Inflia orientali. 

Tefta magnitudine pugui, ponderoft, fubrotunda, gib- 
\>* , pallida f. fubferruginea , antice rufcata : Striis 
traniuerfalibus fubmembranaceis ; Longitudinalibus 
obfolerioribus. C*/»r intus fupra vulvam violaceus. 

Vulva (non excifa) fub nymphis retrafcris. Lalis fu- 
peroe incumbentia. 

Anus ovatus. 

crenulatus. , 

Ajfinis V. reticulata;. 

ragqfil VgNUS tefta cordata fulcata rugis tranfuerfe ftriatis, 
ano minutitfimo fubrotundo. 

Hahitat - - 

%efta magnitudine pollicis , cinerea , aibo variegata , 
crafia, rctundata: fulcis i6, longitudinalibus , paral- 
lelis: rugis tcrctiufculis , tranfuerfe ftriatis. 

Vulva Hmplex. 

Anus pun£ti inftar, ferrugineus. 
Njtes fubrecurvata;. 
MargQ plicatus. 

tripla VENUS tefta fubtriangulari Isevi anticc pofticeque re^ 
tufa. 

Habitat - - - 

Tefta Ixviflima, magn:tud : ne extimi pollicis, retufa f. 
ani regione verfus vuivae regionem compreiTa , ut 
fere triacguia; adecqne latus anterius etpofterius re- 
fpe<ftu ad ipfam teltam perpendicularia. F$r*ix et 
latus pofterius intus violacea. 

Vuivx vix veftigium. Nymfba^ latente? , angdats , 
folids. 

Amuj minutus. 

Mari§ integerrimus. 

M m 3 VE- 54$ ANIMALIA. Vcrmes. 

iuccin&a yENTJS fcfta cordata fulcis tranfuerfis remotis excava- 

; tis , margine crenulato. 
Haoiiat - 

Teft* magpitudiue extimi digiti, fubrotundo-cordata : 
Stricis tranfuer^s, rcmotis , 14: Rugis diftantibus . 

f.:breflexi$, ob'u1is. 
Fulvte rirna excifa^ 
Anus ovatus , impreffus. 
jftatg? interior erenulatUS. 

tumidula VgNUS tefta orbiculata gibba, fulcis tranfuerfis remotjs, 

oblblctiufcuiiSy 
H&bitvtt - - - 

Tefta fuhorbiculata, gibba: fulejs tranfuerfis, parallelis, 

diftantibus ; obfoletioribus. 
Fuiva iima fimplicj. 
Anns impreilus, rhombeo-excaavtus. 
Margo integerrimus. 

^ompreffaVENUS tefta fubcordata compreififfima tranfuerfe fgjs 

Hahit§t * - r 

W?fi' a - cordato-oyalis ? compreffq-planiufcula: rugis trans? 

verfis , rem .tis , parallelis. " 
VuIva linearis, fubexctfa. 
A»Hs Jinearjs, fubexcifus, vulvss fimilhmus. 
Als.rg* integerrimus. 

rsgofa fHAMA tefta fbbnrblculata , fulcis profundiffimis, rugis 
mbimbricatis , margine dupiiciter plicato. 
Hitbhat - - - 

Zejft magnitudine extimi digiti, gibba, cratfa , alba ; 
Sufcif , profundis, parailelis. Kugis' compreffis, 
dorfo fibirnbricatis : fquamis obfoletioribus , diftanti- 
bus , numerofc. 
Ma go ipteriftr plicatiif, pbtufuf» 

exterhr ungnibus, emmcntibus , concavis , e 
. ruga ed ictis. 
Cardo fulcis 2 f. 3 , obliquis , declinatis verfus vul- 
yarn. 

^Sryphica CHAMA tefta obliqua lacuna latcrali , rugofa, cardinis 

coIIq deptato. 
Heiiritat m liarbaria. ANIMALIA. Vermes. feffa magnitudine pugni, facie omnino Anomise gry- 
phi, p^nderotolfima , craffiifima, tranfierfim rugofa, 
latcre aitero latiore lacuna lata longitudinali diiiin- 
€ti. Cavitsi parva, valde fornicata. 

Nutes obiique verfus anum incurvatae. Anns longitu- 
dinaiiter concavus* 

Vuiva lotigitudinalitcr canaliculata , obliqua verfus na« 
tes. 

Cardff Chamae, Dente obtnfo pluribus ftriis tranfuer- 
iim fecio, ut in Ch. arcinella. 

Pes lutrasOSTREA tefta acquivalvi inauri cuneata , plicis feais 

obtufis. 

Gualt. tejl t. 74. /. C. C. 
A'genv, co«ch. t. 2.7. /. A* 
fiabitaf Lift. cencb. t. 171". 

lejla obovato-cuneata, ' purpurafcenti pallidoque varie- 
gata , longitudinalirer fubtiliffime ilriata, plicata: pli— 
cis fex (practer laterales folitarios breviores), sequali- 
ter diftanres , apice promirientes. Margines latera* 
les aiiurgemes verfus cavitatem, quaii plica nainore. 

AuncuU \ix ul!» f. altera minuta. 

anriquatusSPONDYLUS tefta orbiculata longitudinaliter fulcata 
poreis fquamofis. 
Habitat - 

Tejia antiqunta, magnitudine extimi pollicis, fuborbi- 
culata, nivea', (non piicati) dorfls fulcorum sequa- 
liter granulaiis, quali crenulato - ferratis. 

Mirgo intericr fubcrenatus quaii unguibus alternis, du- 
plicatis. 

Cardo Spondyli. 

Sandali- ANOMIA tefU turbinata dorfo plana, cavitate itriata, 

num operculo plauo hemifphcrico. 

Conchita Anomia eifliaco-juliacenfis fandalium refe- 

rens. Muf. Hypfch. 
Hahitat - - - foifilis Germaniae. L. B, Hupfch. 

Cjf D. Tidftrptm. 
Tejla turbinata, folida, craffa, magnitudine extimi pol- 
licis, figura proxima Madrepura turbtnatce , fed dor- 
fo p'ana, 

Cavitas ambitu hemifphaerica, fhiata a centro ad pe«* 
ripheriam. 

M m 4 Mar- *4$> ANIMALIA.. Vermes. 

Margo dorfilis cardinis rudlmcnto. 
Optrcuium hemifphxricum , planum , concentiice ftria- 
tum. 

phohdis MYTILUS tefta oblonga anticc obtufiore rudi tranfuer- 

laiitcr rugofa. 
vjgoih. t. 5-. f. 22. 
Hjbitdt in Ooeano feptcntrionali. 
Tefia ningnitudine Fabsc , rudis , sbionKiufcula , antice 

obrufsta, extcrius fubrctuia, trar.fuerfaliter fubnigoft, 

a natibus ad angulum anticum dorfata obfokte, vis 

utraque cxtremitate qlapfilw, 
Cardc edentuius aut denticulus obfoletus. 

ftriatulus MYTILUS tefta fubtiliftme ttriata , cardine terminati 

unidentato. 
Hqhitqt in Ocenno feptentrionali-. 
Tefta magnitudine extimi pollicis, fublunata, antice di- 

latata, fjbdiaphana, grifea, fubtiliffime frriata ftriis , 
i -0 advertas , fubcrenatis. 

Margo extrorfum fubtiiililme crenatus. 

Gcrvus CYPRiEA tefta fulrturbina$a teftacca , maculis paliidis 
rotundis fparfls ? linea pallida fimplici longitudiuali, 
Boxan. recr. 3. t. 267. 
Regenf. ceneh. t. 10. /; 38. 
jfjvhitqt - - 

Tefta ovato-oblonga, tefracea, adfperf3 pundris majo- 
ribus , cotifertis, albidis. Llnea pallida, longitudi- 
nalis, fublatcraris, indivifa. 
Cauda f. poftice depreffa in marginem acutum. 

Dentes fufci. 

Sptra, mucro quafi tefta; fubftantia oblinitus. 
punS&ta CYPRiEA tefta umbilicata alba punftis teftaceis, 

H&bitat. - * 

Tejla magnitudinc C. %\ctiz , vix marginata, retufo- 
nrhbiiicata , ovata , alba, adfperfa pundtis teftaceis , 
vagis, tubsqualibus, diftantibus. 

Margo vix margniatus, notatus ordine punclorum fi- 
milium mjnimjrum. 

Oj album. ^ ; 

filaris VOLUTA tefta emsrginata fubtnrrita tereti decuftatim 
ftriata iuccincta filis rubris, columella triplicata. ANIMALIA. Vermes. f*f) 

HthtfAt - - - 

Tcfia fufiformis, lon^itudine extimi pollicis , decrfl*- 
tim fabtilifiime ftriata , paliida. Anfrailus cincri 
quafi pifs, rubris, moniliformi&us , tribus, at in infl- 
m mo Mtfra&u 12. 

Faux hbii> ilrr.piicibus , alba. 

Columcila triplicata. 

cingula- BUCCINUM? tefU^ovata, cingtilis fabcanaliculatis. 
tum Hibitat in lflandil. Kcenig. 

Tcfia proxima Doliaria , magnittdine Pruni , o- 
vata , cine.ea: Cix^uU ventris 3 (fpirs 2), admo* 
dum elevata, lsvia, antice ct poftice f. Jateribus fc- 
re canalicuiata, obtufijBma. 
1 Apertura obovtta : Columeiia planiufcula. 
habinm fub cingulis plicatum. 

minimus STROMBUS tefrcc labro retufogibbo, ventre fpiraque 
plicato-nodofls , apertura bi'abiata Ijevi. 
Jt*Mpk. mufi t. 36. f. l\ Epidromis minima. 
Hahitat i/i India orieutalt* 

Tefla Simiilima ST. urce» y fed rninor. Dorfum tefta- 
ceum. Faux isevis, flava, ncc ftriata. Labium u- 
trumque albidum. 

clavus STROMBUS tefta turrita l*vi, cauda fubulata, labro 

ilmplici. 
Argcnv. CGJtoh. t. 13. /. A. 
Haiitmt - - - 

Ttfla turrita, d : gito brevior, glabflf, anfnclibus cir- 
ca 13, quorum duo infimi lacves; reHqui lorigirua- 
naliter ftriati, led anfra&us infimus fubtus tranfver- 
fim ltriitus. 

Caud* riiiformis f. fubulata, re&iflima , glabra, i to- . 
tius. 

Apertura ovata , Iccvis. 

rngofum BUCCINUM tcfta ovata aouminata , cingulo tubercu- 
lofo , c?.uda prominente. . 
Bonan. recr. 3. /. 160. 
Habitai - - - 

Tefta magnitcdine ovi , alba: Striis tranfuerfis , cTetarff^ 
numerolifllmis , conftmiffimis : quarum fbst&.lt fu- 
tura fpirali) ctafTior, tuberculis couftiiuens;cinguiam. 
5 Spira omnino ovata, acuta. 7 : ^^6 ,:J ' 

^*»-!*-»- SS° ANIMALI \. Vermes. 

CauJa exferta, levirer ndfcendcns. 
Labrnm marginatuni, intqs ina?qualite£ mberculatum. 
Lxbium injenus late eiplartatuin , in ipia faucc insc- 
quaie. 

Cryptmj inter tcftam ct Labium interius, profunda. 

monile BUCClNUM te(]a turrita anfra&ibas bifidis: inferiore 
fuleato fupcriore moniliforrrri. 
Rab,tu - - - 

Tefta (nbuhra, alb : da f. fubrlavefcens : bifldi : 

ip&rtw latfor, tongjfudinaiiter obfufe fulcatus • fu- 
perior anguilus , cx cateaa uoduloium, dimidium mo- 
niie referens. 

gemicumBUCCINU?yl tefta turrita, anfraGibus biddis , fubdria- 

la luperiore protub?eiai!ti»»rc. 
Habitat - - 

Tcfi* lurjulata, aiba A*fra3uj b : rldi: inferior latfor 
tranfuerfaiiter ohfdete ftriatus: ftria fnperiore cratfio! 
re» An\r. fupcrior anguftus, led magis etevatus, lce- 
vis, obtnfus ; priino intuitu videuiur cingula quafl 
ex d :p!ici filo convoluta. 

cingulat. BUCCINUM cingulis tribus elevatis fupra infraque ca- 

naiicuiatis 
fjafrifat in Ifiandia. Q IS-Onig. 

Tejia rn^nitudiiu- Rruui minoris , ovata^ cfnerea, trans- 
verle lirkta : ventrem cingunt cingula 3 , fp iram 2. 
Ctr-guia hxc maxirr.e elevata , lsevia , extus latiora 
f uzvinque caoaliculata. Aufra&us fupra planiufcu- 
li. Apertmrm obovaia : Columelia pSaciufcula. Alu- 
rtci D-jitario proxima. 

monile ByCCiNUM tefta turrita anfractibus bifldis : inferiore 
futcatoj fuperiore moniliformi. 
Jfrfajfrifat ~ 

Tejjj fufeulata, albida f, fubflavefcens anfraftibus bifi- 
■ dis: 

Anfratfus t nfftff latior , obtufe longitudinaliter ful- 

catus. 

Anfradius fup^rier anguftus ex catena nodulorum. 

^proxima- BUCCINUM tefta mrrita, anfra&ibus bifidis: inferiore 
tum iubririato, fuperiore fiiiformi. 

Habitat - - ' 

Tt- ANIMALIA. Vermes. 5;i 

Tefla fubnlata, nitida. /[nfrqSns b : fidi, 

Ar:j>*fl>ts tftjenor latjor , tranfuerialiter obfulete 

ftriarus. 

/Infra&xf fnperiir filiformis, clevatior. 
primo intoitii videmur antra&us fimplices, luperne 
ftria elevata, ohtufa, geintna. 

fuccin&usMUREX tefta ovata cm£U ftriis elevatis dlftinclis rur 
bris , labio varicofo. 

Bonan. reir. 3. *. ^7. 
Hahhat - - - 

magnitudine Cerafj, ovata, anfrscTbus 3 f . 4 , 
" cbtJla. 

Anfraflus ventricofi , pallidi, cincli lfuels elevatis , 
rubris, 7, (at ventris 13, prccter caudse) di- 
ftinCtis fed i:i fpira rericulatibus. 
JLabrurr. yaricoium , articulatum; imeine ordine pun- 

c~torum robrorum. 
La*i*m intcrius ferc nuNum. 

Cauti* intcgra, fubcvlindi ica , long ; rud?ne fere ventris , 
fubadfcendens , ilriis fimiiibus, obliquis. 

pcntrariusMUREX tefta patulo-casdara contraria , ftriis gemi- 
natis. 

fimnhat in Oceano Ecrrpajo. • 
Tejla rimiilima M. antiqnq^ redis . fed perverfa. 
Anf q£us ltriis tntnfuer J}$ , elevatis, xqualibus , bi- 
nis , interjecta minore, lineola clevata. 

Ja&aria NERITA tefta fulcata alba , Iabiis utrisque dentatis. 
Hubitat - - - 

Tejia fubglobofa, a^ba , fulris diftantibus, pumerofif. 

Apex eoynens , flavefcens 
Labtum txterius dcntlbus 6, diftin&is: exrremis vali- 
dioribus. 

Imterims fubgibbofurn , longitudinaliter rugo- 
fum dentibus 4, inflexis. 

noachina PATELLA telta conica , vertice recurvato anticcque 
fiflo. 

Hubitat - ' - 

TeJIa fimilis P. fiJfurelU , conica , comprefiiufcuh , 
rtriata ftriis circiter im elevatis. tfiertcx acutiufcuius, 
recurvatus, anticc fiflnra f. lima notatus. 

Cazitas fub rima verticis Lacuna marginata , protu- 
berante. PA- ffi ANIMALIA. Vcrmes. 

mililaris PATELLA tefta integra conica acuminata ftriata, ver- 
tice hamofo lateraliter recurvo. 
Habiiat - - - 

Tcfl* fimitis P. huKgAric*, magnitudine feminis Can^ 

nabis, pellucida, tenera, absque epidermide. 
Apex fpiraliter reyolutus , fed ad aiterum latus flexus. 

Polteni VORTICELLA fimplex folitaria , flore oblongo, (fi- 

pe limpiicimma. 
Hakitat in Pe:agi Grcenlandici ahyjfo. L F. Bolten 

Epiftola ad Linnaeum. Ilamb. 1771. quart. c. fig. 

monographia. 
Statura Vort. oviferEE. 
Caulss iimplex, filiformis, clavatus prole. 
Proles terminalis, oblonga, altero iatere foraounibus 

duobus: fuperiore oris vices gerente, inferiore magis 

prominulo ani. 
DirFert a Vort. oviftra non tantum prole oblonga, fed 

et ore laterali nec verticali. AP ^APPENDIX. Wiijichii 


Triandra 


Monogyna 


Manettia 


Tetrandra 


Mtnogyna 


Porana 


Pentandra 


Momgyna 


Gifekia 


Pentandra 


Pentagyxa 


Murrsa 


Decandra 


Monogyna 


Bergera 


Decandra 


Monogyna 


Baffia 


Dodecaxdra 


Monogyna 


Gordonia 


Monadelfha 


Ptlyandra 1337- V/ILLICHIA, auth. D. Mutis. 

Cal. Pertanthtum monophyllum , quadrifidum , perfi- 

ftcns : laciniis ovatis , acutis, patentibns.' 
Cor. Monopetala, rotata, calyce duplo longior* Tu± 

bus fqbrwllns. Limbns quadritidus , planus : 

Itcirtiis fubrotundis, cGnvexis. 
Stam.' TiUrnenfa tria, limbi diviluris (excepta mjfihal 

inferta; eoque brcviora. Anthsrcs fubrotundae f 

credse , biiocuteres. 
Pist. Gerntc* fuperum , fubrotundum , comprctTum , 

Stylus filiformis, longitudine ftaminum , decli- 

nttus ad divifurtm limbi infimam. Stigma eb- 

tufum. 

Per. Capfula fubrotunda, comprefTa aeic acuta , bilo- 
cularis, bivalvis dilTcpimento oppolito. 

Sem. plura, fubrotunda, minuta. Reccptacuhan glbbo* 
fum ex htmifphxriis duobus. 

1338. MANETTIA. aulb. D. Mutfe 

Cal. PertAnthium o&ophyllum : foliolis lincaribus, con- 

cavis, hirfatis, perfiftentibus, 
Cor. inonoperala, hypocrateriformis ; Tubus cylindii- 
cus, calycc longior: exaratus intus lineis qua- 
tuor. Limbus quadripartitus : laciniis tubo bre- 
vioribus, ovstis, obtuiis, intus barbatis. 
Nv&arium margo receptaculum -ambiens in- 
tegerrimum, concavum. 
Stam. Filamenta quatuor, filiformisr, minima, fatici in- 
fcrta. Antkcr* lineares, incuinbentes , bilocu- 
lares. 

PlST. APPENDIX- PiST. Germen inferum, turbinatum, compreiTum. Sty- 
lus filiforrhi$, declinacus, longitudine tubi. S;i- 
gma bifidum, craffiufculura , obtufum 

Per. Cupfula turbinafa, comprefla^ utrinque fulcata, u^ 
nitocularis, bivalvis i: quali in capfulas 2, fepa- 
rabilis. 

Sem. pauca, plana, alata^ orbiculafa feminulo centraiif 
imbricata ad columeilam puipofam, oblongam. 

1339. PORANA. Burm. f 

Cal, Verianthium pentaphyllum : foliolis lanceolatis $ 
obtulis , corolla fere orevioribus , patentibus $ 
perfillentibus ; in fruchi grandioribus; 

Cor. monopetala , campanulata, feaiiquinquefida, ere- 
dla, aeuta 

Stam. Filamenia, quinqde, capillaria, parentia, corollst 
fere breviora. Aniherx incumbentes , ovaleV. 

PlST. Germen iuperum, fubgiobnfuriv Stylus femibifr- 
dus, corolja -lungior , fetaceus, perliftens. Sth 
gmata capitata; 

Per. - - - bivaive. 

Sem. - - - 

1340. GISEKIA. * 

Cal. Perianthiurn pentaphyllum : foliolis ovatis, con- 

cavis, ©btutis , margine fcariofls, pertiitentibus. 
I Cor. nulla. 

Stam. Filamentd quinque , fubulata, bafi ovata, brevia. 

Antherts.- fubrotundse. 
flST; Germen fuperum, fubronindum $ retufum, quiii- 

quepartitum. Styli qujnque, breves , recurvati. 

Stigmat a obtuia. 
Per. Cap(*la quinque , fubroturidx, compreffiufculse , 

fcabrjs, obtuiae, approximttae; 
Sem. folitaria, ovata, glabra. 

I34Ia MURRiEA- authore. *D. Konigio. 

Cal. Perianthlum monophyllum , quinquepartitum ; 

minimum: laciniis iinearibus } ere&is , teretiufcu- 
tkj remotis* peffiftentibus. 

CoR. APPENDIX. Cor. pentapetala, campanulata; petalis lanceolatis, api- 

ce patulis. 

Ne&arium campanulatum , breve $ germen cin- 
gens. 

Stam. Filaf/ichia rfecem, fubuiata , longitudine floris. 

Anthera; gblonginfcul& 
Pjst. (iermen fubrotundum fuper.um. Stylus filifor- 

mis, fubangulatus , itamkiibus Iongior. Stigms 

planiufculitm , verrucolum , angulatum. 
Per. Bticca fubpulpofa, uriilocularis. 
Sem. unicum, maguum, obovatum, acutum, hinc ful- 

catum. 

1342. BERGERA. authore Cl. Konigio. 

Cal. Perisntbiuni quinqnepartitum , minimum , acu- 

tum^ patens, pcriifteus. 
Cor. Petjia quinque; oblonga, obtufiufcula, patentia. 
Stam. Filarnenui decem : quinque alternis brevioribus. 

Arjtker,e rotundse. 
PiST. Germen fobrotundum, fupferum. Stylus filifor* 

Ihis , clavatus. Sttgma turbinatum nitidum ful- 

cis tranfueriis. 
Per. Ea.ca iubglobofa , uniloculaiis. 
Sem. duo\ 

1343. BASStA. autb. Ci, Konigio. 

Cal. Perianthinm tetraphyllum foliolis coriaceis , 0« 

vatis , perliltentibus. 
Cgr. monopetala , campanulata : Tubus ovatus, infla- 

tus, carnofus. Limbus tubo brevior, oclopar- 
titus: laciniis ovatis^ erectiufculis. 
Stam. Ftlamenta fedccim : 8 fupra faticem ; 8 intri 

tubnm. Anther* lineares, fagittatae , acutx, in- 

trorfum vitlofas, corolla breviores. 
PiST. Germeu fuperum, ovatum. Stylds fubulatus, cd- 

rolla duplo tongior. Stigma acutum. 
Per* Dnifa carnofa, la&efcens; 
Sem. Nuces obiongsej trigon»; 

eoR. fS 6 APPENDIX. 

1344, GORDONIA. D. Eilifii. 

Cal, Ptrianthtum pentaphyllurn : foliolis fubrotundis , 

concavis, perfiftcmibus. 
Cor. Petala quinque^ obovata, ccncava , magna,bafi 

unita. 

Stam. Filmmenia numerofa, fiiiforrnia , bafi coalita in 
corpus obtufum. Antbera ovales, ereclas. 

PiST. Gcrmen ovatum. Stytus brevis, peiitagoaus. Sti- 
gntsia quiiique, acuta, hori2.oiitaiia. 

Per< Capful* ovnta, acuta, quinquelocularis : loculis 
iemibifidis , quinquevalvis; 

Sem. bina, hinc aia foliacea. PHA- • APFENDIX. S}7 

tuberofa PHAL^RIS fpica oblonga, foliis rfeentibns. 

Phalaris percnnis major, radice nodofa. Morif. h'jl. 

Habitr.t tn Earrpn auftrali. 

Folia rigf&S Arundinis, margitfc fcabra; fummum lacvi- 

ter ventticofum. 
Spica compadra , ovato-oblonga ,• mutica. Calycet Grt 

vato-oblongi. 

amboinicaPO A panicufa fecnnda coardtata, culmo tereti. 

Phoenix amboinica montana. Rutnpb. amb. 6* p, lo. 

*. 7. f. 3. . 
Habitai in frrdfa. 

Similiima Pi* ctmprejfa , fed Crdmut teres. 
tiores 'paniculati, verticillati; Flores quinqueflori. 
Atttbera rubncj yPiftiila alba< 

lagopoidesDACTULIS, /tf^ ^a/ 

Habitat in Malabariac arvii. % 
Radix perennis, rlbrofa. 

Culmi palmares f plures ^ ramofi , undique fcfii Vagir.is 
foliorum. 

Folia patentia, fubulnta inftar fpinarum, bafi contra&a, 

anguiiiora fuis vigini$j 
Spica glorne*fit£ j ovata, pubefcefis. 
Flores felfiles, muUiflori, fubfecuhdi. 
Calyx fuboequalis: valvulis acutis, ri^idis 4 ftriatis. 
Coroilx valvula exlcrior r;g:da, ftriata, acuta; intcrior 

invoiuta , colorsta- 

^ipoides BROMUS panicula eredi&fetife, pedunculis cnHformi- 
bns, 

Hnbit.it in Majorca; 

Gramen fpithameum : Culmis plurimis , ereclis ^ tmo 
altcrove gcniculo 4 lavcs , foliisque totidcm culmo 
brevioribus. 

Panicula oblonga , fufcefceris* Pednnculi ad dentes 
tcrni, intermedio uni-tloro ; lateralibus 2 f. ^floris. 
Pediceiii hi fupeme latiores ^ comprerfi , apice ob- 
tufi. 

Flores quadriflori. Calyx fubularus, glaber. Corolln- 
U petilo exteriore ariuVa recta , longhudine floris. 
Anthera lineares , flavse. Pijiilia aiba. Biver 5-58 APPENDIX. 

Diverfus a Stipa membranacca , et genere et habitu , 

pedunculis licet conveniat , cum Stipa Arifta fe- 
mine 4plo longiores ; huic vix feminis lougicudinel 
llli calycis vaVvula inteiior minutiflima , alteraqul 
longa; huic valvulse lungitadine femiuum. 

repcns WILLICHIA. Mutis. 

Habitat in Mexico. 
Radix flbrofa. 

Caulij repens, fiiiformis, ramofus , herbaceus, hirfu- 
tus, fubbipedalis. A 1 

Foliu alterna, petiolata, remotiufcula , orbiculata, fub- 
peltata, crenata , pollicaria, hirfuta, fubtus rubefceni 
tia. Petiolt longiiiimi, hirfuti , caule crafjiores; 

Pedunculi axillares, gemiui, uniftori, riiiformes, hirfu- 
ti, longitudine petiolorum. 

Fhres parvi, rofei, calyce hirfuto*. 

hifpida SPERMACOCE. Sp: pl 148. 

Cauiis herbaceus, ereclus , obfoJete tetragonus , pilofo-' 1 

hifpidus: Rami inferi oppoini. 
Folia oppofita, fubpetiolata , obovata , utriuque fcabra, 

crafTiufcula, dexuofa, fubobliqua, mucrone minutis 

reflexo. 

Stipula, connectens utrinque folia paria , fcariofa \ 
truncau fetis 5- diftandbus , longitudine iplius tii- 
pulae. 

Flores axillares , feffiles, 2 f. 3. 
Calyx fuperus : foiiolis 4 lapeeolaiis patulis. 
Corolla violacea, turbinato-campanulata , femiquadrifi- 
da , cre£t3, acuta, major quam in reliquisN f eciebus. 
Stamina 4, purpurafcenria , longitudine corollae. 
Stylus declinatus, Stigmata 2, obtufa, recurvata. 

reclinata MANETTIA. f 

thhitat ia Mexico. 

CauVts herbaceus, debilis, reclinatus, ramofus. 

Folia oppolita, petiolata, approximata, ovata , acuta, 

fuhciliata, fefquipoliicaria , fubtus puhefcentia. Pe- 

tioli brcviffimi, hlrfuti. 

Stipula oppolitos, petiolis aduatce, adprelfs , femicir- 
culares, breviffimae. 

Pedunckli ajillares , foifcarii , foliis breviores, multi- 
flori : pedicellis oppolitis, teretibns, birftitis. Bra~ 
flea ad fingulum pedicellura , mimita, acuta. 

Flores al bi. SA- APPENDIX. apetala SAGINA caule erectiufculo pubefcente, floribus alternis 
apetalis. 

Sagiria apctala, caulibus ereclis , radice annua , floribus 

apeta|i'sj Ard jpec. 2. p. 22. t. 8. /. I. 
Habitat in Italia. Q 

copticus CONVOLVULUS foljis pedatjs ferratis , pedunculis 
enliformibus, calycibus muricatis. 
Convolvnlus quinquefolius. Baub. prodr. 134 (cuni 

folia feirata pingat)» 
tiabitat 1» Oriente. 

Caulis vo!r;bilis, Herbaceus , angnlatiis, laevis. 

Folia peiiolata, pedata, lscvia : foliolis lanceolatis, fer- 
ratis : iatcraHbus feniim brevioribus. Stipuis. foliis 
fimil!im£, fed parvaj. Petioii canaliculati , iubius 
fcabri. 

Pedunculi aiillares , biflori , comprerTi , ancipites f. 

enlitormes Bratfeis 2 , minntis; 
Culyx obiongiufculus , acutus , muticatus. 
GnreiUi ali?>a, ^rlda^ acuta. Stigma fauguineurii. 
Obf. Conv. caricus. Foliis magis pinnatifidis , ferratis; 

Cdroiiis duplo majoribus ^ purpurcis. 

Cahcibus iacvibus. Pcdunculis filiformibus j pani- 
culatis» 

Petioiis filiformibus , fed Stipulis fere ftmilibus co- 
ptico. . 

Exclude C. Bauhini fynonymori ad Conv. cairi* 
cum. 

paieacea BRUNIA folijs quincjuefariarn imbricatis adpreftisV Co- 
rynibo terminuli , paleis capitulorum exfertis. Berg, 
cap. 56: 

Rabitat «d Cap A b. fpei. % . \ .• 

Frutex fimilis {Jrunice nodiilorac, fed- foliis minoribus^ 

rarrios tegentibus. - . ' • 

Capitula f. Flores multi pnniculati; Palea inter flo- 

fculos exfcrtae, iisque duplo longiores , pallidas ^ ca- 

lycinis foliolis lougiores; ,.4! 
Styii duo, Keceptaculum pilofum. 
Obf. Si Brun ; a nodiflora a reliquis genere feparaiida } . 
etiam haec. 

Brun. riodifloras congener erit* 

fpinarum CARISSA foliis ovatis acutis. 

Spina fpinarum. Rumph. amb. % p. 76. i. 19. /. 1. 

N n 2 Ha~ S6c APPENDIX, 
Hubitai in India orientali. *f) 

Arbor ramis, primo trichotomo, dein dichotomis ; ho- 
rizbntalibus. 

Spina 2 ad fingulas ramificationes : :i oppofitx , aUcra 
fupra, altera infra ramum , patenuffimae^ poliicaresj 
robuitae , teretes , apice rubrac nkidseque , ut in Car. 
Carandas. 

Folia oppofita, fubfeflilia, ovata , acutiufcula , coria- 
cea ^ integerrima , Ixviat pari nnico ad fingulam di- 
chotomiam, parique unico ititer fingulas dichotomias. 

Peduncuti terminales, breviiTimi: Floribus $ f. 6, par- 
vis. 

Calyx monophyllus , femiquinquefidus : dentibus fubu- 
latis. 

Corolla monopetala, hypocrateriformis : luhus cvlin- 

dricus , inmedio paulo tumidior. Limbus quinquepar? 

titus, planus : laeiniis linearibus , emarginatis , tubo 

paulo brevioribus. 
Stamina quinque, in medio tubi. Filamenta vix ulla. 

Anthera lineares, breves. 
Cermen fuperum. Stylus filiformis, brevis , clavatusj 

Stigma angufiius, pubefccns. 
Fruclum non vidi. 

Ohf CARISSA Carandas foliis ellipticis obtufis. E«* 
chites fpinofa Burma ind. 69. differt fbliis obtufis et 
reliquis. 

tolubilis PORANA. Burm. ind. 5-1. u 21. f, 1. 

Hahitat in India oricntait. "5 

Foita diftantia, ovata, ferrata , vix acuta, plicata» 

Fiores paniculati: an nonnuili malculi apetali ? . 

heteroclitaGENTIANA floribus quadrifldis irregularibus , caule 
/ brachiato. 

Habitat in Malabariac agris. D. Konig. Q 
Radix annua , .fibrofa. Planta facie Gent. Centaurii 

min-. 

Cauiis ereclus, fpithamseus, brachiatus , dichotomus, 

quadrangularis. 
Foita oppofita, fefTilia, ovata, integerrima$ giabra, fub- 

carnofa ; inferiora fubrotunda; fub fummis ramifica- 

tionibus fubulata, breyifTima. 
Flores feffiles, folitarii in dichotomiis caulis, purpurei. 
Calyx tubulofus , fubincurvus , llriatus : dentibus 4, fu- 

bulatis* 

CV APPENDIX. s6i 

Cor>>iU tubns longitudine calycis. Ljmhus bipartitus : 
laciniis bipnrtis : 2 fuperioribus ereciis ; detfexis 2 
amheram rnajorem inferne inciudentibus ; extcrne pa- 
tentibus. 

Stamina 4 , insequalia : tria intra tubum ; quartum fau- 

ci infenum. Anthera quarta major. 
PifliUi Germcn obiongum. Styles filiformis, flexuo- 

fus , ftammibus longior. Stigm* bilablatum, interne 

villofum labiis refiexfo 
CapJnU calyce brevior, bivalvis, claftice dilfiliens. Se- 

mma numerofa. Konig^ 

|ertici!la- ANGELICA. Mantiff. 217. 
ris Petaia minuta, inilexa , integra. 

Semtna cordato-orbicuiata , obtufa, lsevia, valde com- 
prcffi. 

fcoljugo PHARNACEUM peduncuiis unifloris lateralibus , flo- 

ribus longitudine foiiorum, caule deprelTo. re&ius. - - 
Mollugo Spergula. Spec. pUnt. 131. Burm. iud. 

31. t. f. f. 4. 
Aliine ereda pentaphylla , flore albo. Burm. zeyl. 

13. t. 7. 
Hab-tat in India orientali. 

Criuies herbacei, procumbentes, dichotomi, articulati, 

tere:es, fere lxves. 
Foii* verticiHara,.^ f. 5-, rr.agnitudine in^qualia, fub- 
petiolau, fubcarnofa , ellipticorlanceolata , lacvia, a- 
cutiufcuia, margine fcabra, vixque avenia. 
Peduncuii ad verticiilos (non dichotomias caulis) fo« 

liorum 4 f. 5", longitudine folii , uniflori , albi. 
Calyx peniaphytlus : fojtoHs oblongo-ova;is , fnpra ni- 
veis, fubtus magis miuusye virefceruibus, perliilen- 
tibus. 

Petala minutifTima, linearia, anguftilfima , femibirlda , 

laciniis ictaceis. 
Nedarium feu feta fubulata , aiba, patula , filameuti 

akernans, eisque brevior. 
Stamina $-,.alba, petalis fere breviora. Qtrmen ova- 
tam. StyU tres , recurvi, albi. Antberes geminatae, 
lineares. 

Obf. Planta fimillima facie tota Illecebro ficoideo. 
Frutttficjtio fimillima M*lfoz**f V£ttiajUat«; at pau- 

\o maior. 
PetaU vero 'fimillima Giim lotokii, 

N n 3 Fu APPFNDIX. 

figura Burwanni hujus fpccici, potius quam MoU 

lugi-fiis fhictas. 
Piliert a Fh. Mollu^ine foliis carnolis , obtuliufcu- 

Jis , ncc mucronatis. 

Floribus longitudine foliorurn , nec dimidio bre- 

vioribus. 

Calycibus magnitudine Allines mediae, nec HeJ 
niaru-p» 

Caule viridi, nec eburneo. 

^epreflumPHARNACEUM pedunculis uniflorjs lateralibus , fo? 

\lp Janceolatis pubefcentibus. 
Habitat %n India orientali 

Caules nuineroli, prottrati, depreffi , fimplices , fpitha- 
m#?, teretes, pubefcentes. Ramorum rudimenta ai- 
terna, axillaria, 

Volin quaterna aut bina , ex axiljfs plura, lanceolata % 
bali tnguftiora, «fubfeffilia , pwbefcentia , furTulta sM 
pulis fojitaras, parvis, fcarfojis, memferanaceis. 

Panicul* quali terminaies, dichotom® , incgquales. 

flores quinquepartiti, fubfetnles, cinerei, margirje brai 
teisque fcariofo- membranaceis , jimilibus ftipulis. 

Stylns trifidus. 

Planta Mollugini fimiiis. Ficnns die feren©, 

pharna* CHSECHIA, 
eio/des \ Rjhitat in India orientali. Q 

Caules herbacei, decumbeutes, glabri, teretes , pedales 
exarari lstere fuperiore linea , pedaJes , geniculis re- 
motis. Rami bafeos , alterni. Herba Illecebri fil 
coidci. 

Folia oppofita, petiolata, elliptico-Ianceolata , integerrir 

ma , obtufa , Isevia, pstentia , beviter petiolata. 
Ptduxcuii axiUares, folitarii , terctes, nudi. UmbclU 

iimplex , multiflora. 
flores extus virides, intus albi , deorfum pcnduli ex- 
cepto die florefcentiae. 

>iricum ALLIUM fcapo nudotercti, foliis femiteretibus , ftami? 

nibus fubulatis. 
Habitat in Sibiria. 

Folia lemicyiindrica, fubcaniculata, minime angulata. 1 
Scapi tcretes, rbliis longiores. 

Umbella faltigiata, fiorifcra. Spatha parva, ovata, fca? 
riofa. 

M APPEND.IX. 

Pctala ovara, iJnn obtufo diftih#aj acuta , alba carina 
virefcefrtei Stawina fubulata,. coroliis breviora. Gcr- 
mca cinereum. Stigma iimplex. 

exotica MURR^A. 

Hahitat :n India orjentali. "fo 

Arhof inter minores , Cortice albicante , fhcie Schirii. 
F§lia alternt, petiolata, rigidula, pinnata impari. 
Feliola 7, petiolulata, altama, obovata, glabra, ob' 
tuiiufcula. 

Obf. diverlimma cft planta a Chalc. Cafamunio Bur- 
manni. 

ferrugi- DIANTHUS floribus aggregatis , petalis ■bifidis utrinque 
neus tridentatjs. 

Caryophyilus montanus umbellatus , floribus variis lu- 

teis rerrugineis italicus Barr, rar. 648. t. 497. 
Habtttit in Aprtttio Jtaliac. 

Simillimus D. Carthufiomm, fed Caule anguftiore; Fo- 
liis magts gramincis et magis carinatis ; Flores fimi- 
liter fafciculati calyce commnni fcariofo. SeddifFert: 
1 Squamis his cum ariftis Inngitudine corollcc (in 
carthnfisno brevioribus). 2 Pcta!i> bifidis , utrinque 
trideutaus , fubtus rufis, intus flavicantibus : lamiuis 
longicudincm calycis non sequantibus ; at D. Car- 
thuiianorum Petala non emarginata f. bifida; fed ro- 
tundata, dentata, utrinque lxte purpurea. 

Konigii BERGERA. 

Hahitat in India oricntali. Kani*. "fj 

Atbor frondofa, Cortice Alni. 

FiH* alterna, petiolata, pinnata impari. 
Foli§la akerna, petiolnlata , ovato-!anceolattf^*rhom- 
boidea , latere akero anguftiora, glabia; latercai 
lubferrata. 

C§rymbi terminales compofiti , foliis breviores, pat 
pra&ea pedicellis appreflse , folitarise, Ianceolat^, 
psrvae , ^caducs. ' ' 

Racemi erecli pedfcellis teretiufculis , brevibus ; Bra- 
de<e hnceolatae, perii ftcntes. 

longifoIiaBASSlA. 

lllippe malabarorum. Knnig. mff. 
Habitmt ia Malabaria. lj 

Arb*r procet». Rdmit ultimii recurvis , craffiufculis 
grileo pubcfcentibus. 

N n 4 Frr 5<$4 APFENDIX- 

Folia, in fetrcmis ramulis, alterna . approximata , pe* 
riolata , ovatr J.anceolata , integerrima, acuta, vctlol 
fa , mida , femipedalia , decidua. Petioii teretiufcu- 

li , breves. 

Pedunculi axillares fimplices, filiformgs , uniflo- 
ri, erc.cti: pofl: fiorefcentiam eioo^ati, penduli. 

gcniftoi- EUPHORBI\ umb.ella qninquenda bifida, inyoIucelHs 
des. ovitis , foiiis linearibus v er^£tis , ca.ule frutefceme. 

Berg. cap. 146, 
Htkitat md Csp. h, fpei. % 

frutex ereclus; ramis alternis , ftrLclis, fifliplieiffimis 3 

brevioribus , etiam apice floriferis. 
Foiia iineaiia, conferiiufcula., erecla, glabra,* integer- 

rima , parva (minora rviiquis, uec majora E im 

UmkeUa terminales, feulles. 

Jnvol/icrum tetraphy ilum : foliolis lanceolatis , Jongi- 

•tudine UmbeiL* qoinquefidae, 
JnvolncelU diphylhi, ovato-rhombea. Umbelluh bifidaj 

nec ultra. 
Petala lunata. Capfnla glabrce. 

^Bedtterra-RESEDA foliis integris trilobisque, calycibus fu>re bre- 
iiea vioribus. 

Habitat w Palaeftina. 

Caulis pedalis, adfcendens f. erectus , fuperne ramo- 
fos, fcaber. 

poiia inferiora lanceolata , alterna , indivifa , fubtus 

fcabra. Caulina fupcrjora |r$ da, 
Racsmus terminalis , longus, ercclus. 
C*lysc hexaphyllas, brevifilmus, lineatis, patens. 
Corolla hexspetqla, alM: Petala 2 fuperiora tripartita ; 
rnsdia mioprej 2 Iateralia bipattita : inferiore mino- 
re ; 2 infinaa linearia. 
Stamina pallida. 

Qermsn trieufpidaturn , calyce vix longius. Styji nul? 
li. Stigmata (jmplieia. 

iublgiaofaRGSA germintbus globofls petiolisque aculcatis, aculcjs 
recurvis, foliis fubtus rubiginofis. 
Pvofa fpiiais aduncis, foliis fubtus rubiginofis. HalL 

fi«r. 1403. 
Rofa fylveltris odorata. Dod. 
J&ofa lutea, Bauh. pin. 483. APPENDIX. -f6f 

fjahitat in Europa auftrali. My^ir.d. 

Jiami lsves; fed aculci fpaifi, majores , recurvi. 

Folia fepteno-pinnata, ovata, acuta, fparfa fubtus ato- 

mis refinoiis puruurafcemibus. 
Petioli hifpidi aculeis minuris , recurvis , uti bra&ei» 

glandnlis minuii:» pcdicellatis. 
Germen fubgloboftip), rarins aculeolis prccfertim bafi\ 

Pedunculns aculeis minutnTjmis. filos purpureus. 
Obf Rofa Eglanteria differt Caule altiore aculeis re- 

ffcis. Floribiis magnis, luuis, incdoris, 

*alycinus^CISTUS fnaticofus exftipulatus ere£rus, foliis lineari- 
bus, pedunculis unilloris, calycibus triphyllis. 
Ciftus humiiis f. ChamsCiftus eric.se folio , lutcus & 
elatior. Bauh. pin. 466. Piuk. alm. 107. t. 83; 
6. 

H^iamhemum tenuifolium glabrum , flore luteo. 

Bauh. hift. 2. p. 18. 
Habitat in Europa aufirali. tS 

Frutisultis pedalis , credtus ; ramis oppofitis, rubefcemi- 
bus. 

Folia oppofita, Hncaria, lacvia, fubtus obtufe carinata: 

cx axillis foliola couferta. 
pedunculi terminales, folitarii, uniflori , vix foliis ion- 

giorcs. 

Calyx triphyllus, Isevis, ssqualis. 
Corolla pcntapetala, patens, fiava, vix margine rubro, 
Stamina 16, breviffirna, lutea, omnia fertilia. 
Piftiiiam alburn. Sjyius brcvilTimus. Stigma verru- 
cofum. 

Obf. diverfus itaque a Ciflo Fumana, cui ftarninsm di- 
midius numerus caftratus, ideoque varietas in Syft. 
nat. 367 g. exclucto^ia, 

olhorius CORCHORUS. 

Caulis lasvis , viridis. StipnU fimplices bafi rubrs. 
Folia trinervia, ovata dentibus fctaceis. 
CapfuU fuiiformes , jlocuiares , fulcatas , ful^dentat^ 
f. obtufse. 

aftuans GORCHORUS. Corchorus amer. capini foliis fextu- 
plici capfula longiore. Piuk. phyt. 127. /. 3.- 
Caulis lcabriufculus , purpurafcens ramis divaripat??. 

Stipulce (etaceas, 
folia trincryia, cordato-ovata-: demibus fetaceis. 

Nny Ca? f& APPENDIX. 

CapfuU lineares, 6angulares, angulis comprelTis : pa- 
rrbas approximatis. Styiis 3, bifidis. CapjuU den- 
tes terminales drtaricatiffimi. 

tridens CORCHORUS capfulis lin^ribus terctiufculis fcabris ; 
foliis dente utrmque fetaceo. 
Corchorus americ. angufto baibato folio, capfala ftru- 
dtiore. Pluk. phyt. t. 127 f 4. Burrn. ind.\i$. 
*. 37- f 2. 

Caults lsvis, viridis- Stipulcc tripartitae, fetacex. 
Fulia lineata , lanceolata, undato-ferrata dentibus feta- 
ceis. 

Carfula lineares ? fcabra:. 
Stylis 3, binais, divaricatis. 

jlocularfeCORCHORUS. Mantif 77. 

Canth icevis , viridis. StipuU fetaceas , parvs». 
FojU lineata , ovato - lanceolata,! undato-fcrrata dent. 

fetiCeis 

CapiuU lineares, triquetro pnfmatfose, fcabrs, angulis 
linea ftriatis, apice obtufs. 

malabaric.NEPETA Cp ; ca verticiilata , bra£teis filiformibus, folits 

lanceolari> infenje intcgerrimis* 
Nepeta rnalabarica, folio lariore, flore ex cxruleo al- 

bido. Morif. hift. 3. p. 4If. 
Carim tumba. Rheed. mal. 
Cauies ere&i, obtufanguli, tomentofi. 
Felta ovato Ianceolata , tomenfofe, ferrata, verfus ba- 

iin integerrima , petiolata. 
Verticiiit plurimi, quali fpica interrnpta , remoti. Bra~ 

fteis flliformibus , ad apicem fere eralfioribus , pu- 

befcentibus, binis fab fingulo fiore, longitudine ca- 

lycum. 

Calyx viljofus , quinquedentatus, 

Corolii? pallide vialaceas : Labium fuperius lanceola- 
tum, integrum, coneavam margine revoluto , ere- 
eTurri , obtufum , fihmentis brevius. Lah. injerius 
longius, htius, tnpartitum : intermedio majore cre- 
tiuiato, margine deflexum. Konig. 

proftra- OCYMUM caulibus proftratis , foliis ellipticis lineatis. 
\ tum Habttat in India orientait. 

Cauiis fpithamgeus, ereclus, octofulcatus : pilis nutan- 
tibus. APPENDIX, f6-j 

. fiami divaricatiiTimi, ad radicem longiorcs , proflra- 
ti, fimiles 

Folia oppoiua , petiolata, elliptica, lineata , fubpilofa , 

argute fenata, poliicaria. 
Spica' terrpinales, folitarix , e verticillis oblongc 
Calycis lacinia luperior latior obtufior \ infim» duae mN 

nores ac;:tiorcs, 
Corotl.i nvininia, caBrolefcen^. Lahium Juperius qua- 

drifidum xquale, fecundum linus villpfum. L«b. 

inferius pauio longius, concavum. 
Stamina didyma, declinata , (vix dente notata) longitu- 

dine Corojlx, Stigmata duo, ere&iufcuia. 

polyfla- OCYMUM corollis quadrifidis, racenrs aphyllis apice 
chyon nutantibus 

Habitat in India. % 
'Caulij ere£his, bipedalis, brachiatus , tetragonus : an- 
gulis acutis fcabris : Rami oppoliti, copioliffimi, e- 
recri. 

Folia oppofita, petiolata, ovata, ofetufi, grofTe ferrtr 
ta, aeuta, lineata. 

Petioli longitudine foliorum, tetragoni, fubtus fca- 
briufculi. 

Racemi. axillares, fecundi, longi, aphylii , erecri , apic« 
nutantes prxfertim nodtu : Florious verticillatis , 
quinis. 

Calyx quinquefidus: lacinia fuperiore cordata ; reliquis 
fubfubulatis. 

C$rolU vix calyce duplo longiores, minutoe, albidae , 
quadrifidx, menthse facie: Limbo purpuraicente: la- 
cinia fnperiore vix emarginata. 

Stamina declinata, corolla non longiora. 

Obf. Nepeta nequit efle, ob labium inferius non cre- 
natum. 

Mentha neque ob flamina declinata. 
Ocymum absque dentibus ftaminum ob ftamina de- 
clinata. 

minor DIGITALIS corollis obtufis labio fiperiore fubbiloho , 
foliis lajvibus. 

Digitalis purpurea hifpanica minor. Tournef. itijtl 
i6f. 

Habttat in Hifpan:a. 71 

Caulis Dig. purpurese dimidio brevior , Isevis. Pedem- 
culi villofi. $6U APPENDIX. 

Folia fefiilia, lanceolata, non rugofa , ia:via , fubinte- 

gcrrima. 

Flores fimiilimi Dig. purpures flgura, magnitudine, co- 
lore, fed pun&a copiofiora palati absque iride pallido. 

Labium fuperius profundius bilobum ; Lab. inferius 
obtufiflimum : lateralia reflexa, Antker* punciis fet> 
rugineis. 

capitats SELAGO capitulo terminali , foliis fafciculatis lineari- 
bus carnotis glabris. Berg. cap. 15-7. 

ILibitat ad Cap. b- fpei. t) 

Caulis fii&rutieofus , ere&ue, pubefcens. 

Folia fafciculata, obtufa, glabra, (Sclaginis corymba- 
fas, fed crafliora). 

Spica fubovata, denfa , iolitaria, imbricata bracleis fio- 
ribusque. 

Braftea rhombeas, fcariofs, longitudine florum. 

maritiniysCKElPvANTHUS caule difFufo fcabro, fblfis elliptici? 

obtufis nudis fcabriufculis. Sp. plant. 924. 
Leacojum minus, flore violaceo. Barr. ic. 11 27. 
Flabitat ad litttra maris Mediterranei. 
Catdes ramofiflimi-, divaricati, dirTufi, rigidaii,' peda- 

ies , fcaferi pilis geminis adpreffis. 
Folia ov&ii-Ianeeolata , obtufa, apiccfubreflexa , viridia, 

longius petiolata, rigidula, fcabriufcula : fuperioribus 

obfcurc fubdentatis. 
Racemxfs terminalis. Calyx. claufus, laevis. 
Petala obcordata, rubra mox violacea. 
Antbcra in fauce floris. 

grvenfis BRASSICA foliis amplexicaulibus fpatulatis repandis ; 
fummis cordatis integerrimis. Melius. 
Brafiica campeftris purpureo flore. Cluf. hift. 2. p. 
127. 

Cauhs pedalis, lasvis, fiexuofus, ramofus, inferne per- 

ennans. 

Foiia glabra , amplexicaulia , fpatulata, obtufiflima , 
margine -exteriore repanda, fubcaniofo-oleracea : fu- 
periora amplexicaulia, cordata, obtufa. 

Calyx claufus., isevis, baii bifariam gibbus. 

Fet&Ia laminis parentia, obovata , emarginata , viola- 
cca venis fanguineis , patens. 

Anphcrcc flavo?, 'eminentes. 

GE- APPENDIX. 5-69 

ccf.ledo-GERANIUM calycibus iuonophyltis, foliis cordato- 
• nis orbiculatis peltatis cttcullatis crenantis pubefccntibus. 

Habitat *d Cap. b. fpei. Gordon* Non dum mihi tfo- 
ruit 

hermanni-GERANIUM calyeibus monophyllis, foliis cuneifor* 
folium mibus plicatis fcabris, fuperne ierratis, caule frutico- 
fo. Berg. cap. 177. 
Habitat ad Cap. b. fpei. % 1 
Frutex ere&us, ramulis pufeefcentibus. 
Folia suneata, plicata, apice dentata, indivifa, fcaber- 

rima. 
Flores rubicundi. 

Obf. dirfert omnino a G. crifpo foliis minime divifis.- 
fceylanicusKIBISCUS. Sp. pl. 981. Burm. ind. 15-3. t. 48. 

Alcea pentacoccos , ranuncuh auncomi folio et facie. 

Pluk. aim. 13. p. \7. t. 125-./. 3. 
Caulis herbaceus, ereclus, teres , hirtus: ramis alter* 

uis: inferioribus longioribus. 
Folia alterna, petiolata, remota, profunde trifida, inci- 

fo-crcnata , cordata , obtulh, fubtus gummofo-are- 

nacea. 

Petioli patentes , foliis longiores , fupra plamores, 
Stipul* fubulatae, patentes. 
Pedunculi folitarii , axiliares (ad latus ramuli) , ad la- 
tus extenfi , ere&iores , infra florem geiliculati , uui- 
flori. 

Calyx exterier quali inflatus ratione fruclus , ovatus tit 

in Atractyli cancellata. 
CorolL? incamata . magnitudine Patentilla? Anferina?. 
Ditfert ab Hibifcis reliquis : Calyce quo eiterioie ac* 

cedit; Corolla plana; Staminibus 10: quinque exte- 

rioribus diftinclis ; Capfula articulatim difcedente 

ut in Malva. 

vilifolius HIBISCUS. Sp. pl. 980. 

Caults ere&us, fefquipedalis , craffitie fcre digiti , teres, 
viridis , fubtomentofus , fcaber mucronibus raris mi- 
nutis. 

Folia Malvae fylveftris, cordata, fangula , obtufe fer* 
rata, venofa, utrinque viridia, ■ patentia. 
Petioli teretes, patentes, longitudine folii. 
Stifultt fetaceae , breves, pilofas, patulae. 

■i Pi* S7* APPENDIX. 

Pedunculi axillares, folitarii , uniflori, aphylli, longi- 
tudinc foliorum , ante anthefin cernui. 

Calyx exterior foliolis b» , fukulatis , patentibus ; inte- 
rior ffidus. 

Corolla magna, fhva ftmdo atropurpureo. Stamina et 
Pijiillum purpurea. Stigmata f , atropurpurea. 

Capfnla yangularis, obtufa: arigulis,valde compreflis, et 
apice et lateribus rotundatis. 

Lafiari- GOPvDONlA. 
thus Hypericum Lafianthus. Sp. pi. iiox. 
Proxima Stewartiae. "5 

biflora CROTALARIA cafliiBus proftratis, foliis fimplicibus 

obtufis, pedunculis bifloris. 
Crotalaria naua, foliis firriplicibus oblorigis feffiiibus gla- 

bris, pedunculis lateralibus trifioris. Burm. ind. 15-6. 

t. 48- /. 2. 
Aftragalus biflorus. Mani. alt. 273. 
Cau } is eredtus , palmaris , teres, pilofus , terminatus 

pedunculo. 

Rami e bafi caulis, plures , alterni, decumbentes , 
fimplices, caule ere&o multo longiores. . 
Folia alterna, brevifiime petiolata, elliptica f. ovali-ob- 

longa^ obtufa , avenia , piloliufcula ^ poilicaria. 
Pedunculi biflori, terminales 4 fed in ramis ramus ul- 

terius excrefcit, ut evadant laterales. 
Corolia lutea. Stamina Crotalarias. 

Cal. Perianthium rnoriophyllum , fubquinquepartitum i 

laciniis lanceolatis : fuperiore bifida. 
Cor. papiliortacea. Vexillum ovatum , adfcendetas, loti- 
gitudine calycis. 
Au oblongae, appreffse. 
Carina ventricofa , roitrata,bafi de- 
orfum gibba. 

St AMi Filamtntd decem (bafi membrana truncata con- 
nata, fuperne hiante)a lternis brevioribus. Anthe- 
rcs obiongiufcul» ; filamentis fterilibus rotundas. 

Pisf. Germen ovatum. Styluj adfcendens. Sti%ma 
villofuth. 

Per. Lggumcn didymo-globofum, inflaturh, uniloculare. 
Sem. plura, reniformia, pcdicellis fetaceis, rigidis. 
Obf. Legumea eft unilocutare ^ et Stamert nullum di« 
ftin&um 9 fed alterna breviora* APPENDIX. S7* Ettatd nuper e feminibus longe alicnam faciem induit 
in Horto, quam quae in nataii le&a. 

ennea- INDIGOFERA. Mani. 272. 

'phyiJa Hedyfarum proftratum. Burm. ind. 168. /. 55*. /. 1. 
Mantiff. 102 

Hcrh.i deprefla ad terram : Caules plures, tereres, 1«- 

ve> , palritstres : Ramis inferis depreffis. 
Folia pintlata, deprelTa, patentia: Foliola 7, alterna , 

obovata, obtuliufcula , canaliculata , l&via. 
Sptccs axiliares, feffiles, fubrotundas. 
Calyx fubquinquepartitus: laciniis lanceolato-fububtis. 
Corolla papilionacea , faturate purpurea , vexilli dorfo 

pallidiore ; carina corniculis recurvis. 
Stamina diadeipha, 9 connata in cylindrum anguftuirn 
Synonymon Sp plant. 1003. in Mant. 272 exclu- 

dendum, quod alius plantac. 

fpha;ro- SPARTIUM ramis teretibus, foliis lanceolatis feffilibus 
carpum fubtus pubefcentibus. 

Spartium alterum monofpcrmum , femine reni fimili. 

B*ub. pin. 396. 
Spartium hynolbncsrolobium. Reneal. fpec. 35". t. 33. 
Habitat in Europa Aufhrali. "5 
, Caules ereiti, ramis teretibus, vix ftriads. Flores lu- 
tci: adeoquc a S. monofpermo diftin&iffimum. 

fibirica GENISTA faliis lanccolatis glabris , ramis ccqualibus 
teretibus ere&is. 
Habitat in Sibilia* "5 

Similis Genijhv tinfiori t e , fed Caules non ftriati ant 
angulofi , vix lineati , neque villofitas ulla in caule 
aut fotits. Falia anguftiora nonnihil. Fitres mui- 
tum remoti, fpicis paniculatis. 

nummu- GLYCINE foliis termtis obrnfiffimis, racemis floribus 
laria geminis , leguminibus feffilibus fuborbiculatis com- 

preffiffirris. 
Habhat in India orientaH. 

Caulis herbaceus , volubilis, angulstus, pubefcens. 
Folia alterna, remota , ternata, fubpubefcentin. 
FolioU cuneata •orbiculata , ecqualid, obtufiffima , H- 

tiora quam longa , fubpubefcentia ; lateraiia fef- 

filia. 57* APPENDIX. 

Petioli longitudine foliorum. Stipulz oVate , dd- j 
ciduaj. 

Pedunculi axillares, folitarii, filiformes, foliis longio- • 

res, exftantes, fimplicifiimf. 
tlbres trium parium , remotirTirni , feffiles, refieki w 

parvi. 

hegumina orbiculata , fhio mucronata, comprerTiiii- 
ma, ma,s;nitudine fem. Lupini aibi , monofperma, fef- 
lilia in pedunculo communi. 

tataricus SONGHUS pedunculis nudis, foliis lanceolatis dentato- 
runcinatis. 

Sonchus foliis lanceolatis fdfilibus dentatis , floribus 
corymbofis, caulibus glab^is. Gmel.Jtbir. 2. p. iu 

*• 3- 

Habitat tn Tataria, Sibiria. % 

Radix repens. Planta fimillima S. fibirico. 

Caules lseves, S. libirico duplo altiores. 

folia pleraque lanceolata, pinnatindo-dentata f. fubrun- 

cinata, laevia, cofta alba., ftatura S. arvenfis. 
Flores caerulei , omnino S. fibirici. 

pfuflorus CNICUS calyce fcariofo villofo, foliis pinnatifidis. 

Centaurea calycibus membranaceis s foliis pinnatifldis 

dentatis. Gmel t fibir. i. f. 86. t. 38. 
Hibitat in Sibiria. % 

Caulis bipedalis, ere&us, fuban^utatus, crafTitia digiri 
..minoris, vix lanuginofus , unirlorus. 
Folia plurima, inermia, fefiilia, fubcanefcentia , pinna- 

tifida laciniis altcrnis; fuperiora minora , intcgriora. 

Radicalia magna , petiolata, laciniata laCiniis Itnceo- 
latis , ferratis. 
FIos terminalis, absque pedunculo, unicus. 
Calyx magnus^ globofus, imbricatus fquamis fcario- 

fis, laxis, ovatis , villofis, grifeis. 
Corolla magna, violacea, hermaphrodita : FUfculi fes;-> 

fidi laciniis Iinearibus^ acutis. Stamiua> alba , co- 

rolla longiora- SiyUs ftaminibus longior, filiformis,- 

violaceus. Flofculi fteriles nullL 

divaricata^THULIA. Mantiff. 110. 

Ethulia pedunculis oppofitifoliis unirjoris foliis linean- 
bus dentatis decurrentibus , caule divaricato. Burm. 
hd. 176. t. j8. /. x» 

Chryf- APPENDIX. 57$ Ghryfanthemum bengalenfe anguftifolium pufiilum , 
fumiho caule ramofum. Pluk. alm, 102. t. 21. 

Babkdt in Malabariai agru. Kwffc. 

Plarjta annua, pal.maris. Caulis ere&us, corymbofus, 

inferrie lafeVis, fuperne pubefcens, ramofus : ramis 

primt rbus brevioritu^; acute quadrangulus. 
Folia lanceolata, alterna, integerrima, fubcarnofa, ba- 

fibus utrinque decurrentibus caujis angulos forman- 

tia. 

Calyces terminales, fubfeffiles , imbricati fquamis fubu- 
latis, acnminatiffimis , exftaiiti&us , purpcnafcentibus. 

Recepiacuium nudum. Semind nuda. Styli corollala 
longiores. 

Obf. Exclude Artemifiam minimam Sp. pl. toto cce- 
lo alienam; 

exirhium GNAPHALIUM fruticofum, foliis feifilibus ovatis con« 

fertis ereclis, floribus corymbofis. 
Elichryfum africanum- foliis ianceolatis infegris tomen- 

tofis decurrentibus , capitulis congeftis ex rubello au* 

reis. Edvj av. 183. t. 183. 
Haifitat ad Cap. b. fpei. % 
Caulis fruticofus, crafTirie digiti, tomentofus. 
Foliti conferta, feflitia, nvata^ acutiufcula, avenia, it- 

trinque albido tomentofa. 
Co.ymbiis termiuaiis (absque Pedunculo communi ) : 

Peduuculis monophyliis, faepius unifloris. 
Flores globofi : Calycibus thagnttudine cxtimi articuli 

digiti imbricatis Squamis fubrotun<iis . fcariofis, con- 

Cavis; obtufis^ glabris, purpurafcentibus. 

©bliquumERIGERON ramofilfimum , foliis bvitii pbliquis. 
Habitat in lndia orientaiu 

Caulis hcrbaceus, palmaris, erectns, teres, pilofus, ra» 
«aofifrimus. 

Rami jjx omuibus alis: inferioribus fenfim longiori» 
bus, difFulis, fuperne dichotoniis oppolitis. 
Folia aiterna, feftilia, femiamplexicaulia, dvata, veno- 
fa, non riigofa, fragilia, fare pilofa ; fubtus nudiu- 
fcula, denticulata, acutiufcula, flexuofo-ohliqua^- • 
Flcrss folitarii* longitndine pedunculi , unitiori , copiofi.' 
Calyx cyliridricus , pubefcens : foliolis numeroiis , x* 
qualibus, fubulatis, approximatis* 

O o £> 574 APPENDIX- 

Corolla luteae. Corollulse Difci hermaphrodits , fden- 

tata ; Radii vix confpicux , copiofae , femine». 
Stigmata Difci i , crecta. Radti i , patula. 

connatumSILPHlUM foliis oppofuis feliliibus perfolutis , caule 
teret fcabro. 
Habttat tn America. % 

Cauits akitudine humana, crafTitie pollicis, ereclus, fim- 
pliciiTimus, teres (inferne obfolete tetragonub), fcaber 
pilis derkxis. 

Folia oppoiita, connato-perfoliata , ovato-oblonga, di- 
fco concavo (ut Dipfaci laciniati) , felTilia (uec pe- 
tiolis ultimis connato-perfoliatis ut in S'!ph. perfolia- 
to), fcsbra, fpithamea , acutiufcuh , ferrata 

PantcuU terminalis, dichotoma: Peduncalis dichoto- 
mis folitariis, unifl.iris , lor.gitudine internodiorum. 

Calyx fquarrofus: fqoamis ovatis, obruliniculis , laevi- 
bus, apice plano reflexis, ut io Sil Aiierifco. 

CorolU radiata , flava: Flofculis Z>i/« pluribus, herma- 
phroditis , aborrientibu^ ; ftylo firnplici , cxferto. FI. 
Radii 12, el^ngatis, femineis, tertilibus, piftillo bi- 
fido, corollulis breviore. 

ericuides STOEBE foliis recurvatis, corollis dirTormibus. Berg. 
cap. 339. 

Eupatorium cricoides cap. b. fpei. Brey. cent. 140. 

/. 9. Morif. hiji. 3. p. 97. / 7. t. 18. /. 10. 
Habttat ad Cap. b. fpei. % 
fruticuluj d ! ftortus (Ericoidcs\ 
Folid conferta , linearia, incana , recurvata , acuta. 
Flores compofiti , terminales , fefTiles. 
Calyx communis imbricatus , fubfquarrofus , multi* 

florus. 

Partiales imbricsti fio), cylindrici, biflori; Flofcuh 
altero tubulofo ; altero ligulato. 
Ctrolia hemifphaerica: propria tubulofa hermaphrodita ; 

propria ligulata neutra. 
Germen inferum. Stylus ftigmatibus 2. Pappus fcffi- 

lis, piumofus. Recepiaculum tomentofum. 

indica CAREX fpfcii androgynis cylindricis paniculatis pinnatis, 
flofculis aliquot infimis femineis. 
Habitat itf India orientali. 

Culmi fubtriangularcs , laves , fefquipedales , cre&i. 

Ftlis APPENDIX. 575 

Folia caulina, remota, culmo faspe longiora y gtami- 
nea , margine fcabra. 

FanicuU racemis pluribus, alternis, ftriclis , triquetris, 
patuiis; cui infident Spk* alternae, fubferliles, bifa- 
rias, remotce , cylindnco-filirormcs , patentes , uifdi- 
que iihbricatae fquamis fubulatis. Flofculis 2. f. ^ 
infimis Spicarum fcmineis Fru&u. ovato^ trigono , 
acuto. 

grajiularis CENCHRUS racemis geminis, fru&ibus- gtobofis rugo» 
fo-reticulatis. 
Habitat in hldia orientali, 
Culmi ramofi, nudi , lceves, hinc plam. 
fulta graminea, laevia: vaginas ba/1 hirtae. 
Racemi axiliares, fcepc gemiuae. 

Fruclus minuti, vix grani Bialftcss magnicudine , gto~ 
boli, rugofo-rcticuUti. 

exaltata JEGILOPS fpicis filiformibus muticis corymbofis. 
Habitat in Malabaria ad fifflas agrorum. 
Culmi orgyales, ere&i, iimplices , glabri r ftriati , rena* 

ces , geniculati, inanes, toliis 2 f. 3. 
Folia angurta. lasvia, lubpedalia. 

Sj/ica: limul corymbofie ad apicem et in proxima ata„ 

breviffimse, peduncuiatae , ereclae. 
Spica filiformes, fubulatas, ^Egijopis incurvatae fimilli» 

mae, longitudine fere digiti, re&set, anguftae. 
Caiyx twiivalvis (ol Li)lii): valvula o&ongiufcula 

obtufiufcula , bidora fapws , Fiofculo extenore ma' 

fculo, infieriore herm&phrod.ito. 
Corullcv valvulis (non eontrarii*) calyce brevioribus, te- 

nerrimis. 

Stamina utrisque 3 , Anthsris purpureis. 
StyUs birldus, villofus. 

Obf Calycis valvula non bipartita, fed fimplix* 
INDEX MANTlSSiE. Zf-| giphila 198. 
JL 3L-J iEthulia 5-72. 
Acasna 200. 
Adiantum 308. 
Agroftis \%f. 
Agyneia 296. 
AUemanda 114. 
Atlium 

Amaranthus 29^. 
Anacyclus 2S7. 
Andromeda 238. 
Andropogon 502^ 
Anernone 247. 
Anethum 219. 
AngeMca 217. j*6i. 
Antherici^Hi 224. 
Antirrhinum 249. 
Antholyza 17$". 
Anihyllis 26 f. 
Aauilicia 2ti. 
Ar&otis 288. 
Arenaria 240. 
Ariflida 186. 
Artemiiia 2B1 » 
Afciepias 2i$\ 
Afpaiathus 26«, 
Aftragalus. 273. 
Atriplex 300. 
Atropa 205-. 

accharis 234. 
Baltimora 288. 
Baffia 5-63. 
Befaria 242. 
Bellium 285. 
Bergera 563. 
Bergia 241. 
Betonica 248. 
Bidens 281. 
Bifcutella 254. 
Biaeria 198. Blcchnum 307* 
Blitum 170. 
Boerhavia 170. 
Borago 202. 
Braffica 568. 
Bromus 186. 55-7 
Brunia 209. ff$. 
Bryum 309. 
Buchilera 25*1* 
Bunium 218. 
Byttneria 207. 

Cacalia 281. 
Ca&us 243. 
Calceolaria 171. 
Gallicarpa iqS. 
Campanula 204. 
Canarina 225. 
Capura 225. 
Carduus 279. 
Carifla ff?. 
Coryocar 247. 
Caffine 220. 
Caflyta 237. 
Celofia 212. 
Cenchrus 302. 
Ceropegia 215-. 
Ceftrum 206. 
Cheiranthus 5-68. 
Cbironia 207. 
Chondrillsb 278. 
Chryfocoma 280» 
Chryfttrix 304. 
Cineraria 285-. 
Ciftus 245. f6f. 
Claytonia 211. 
CJibadium 294. 
ClnTortia 299. 
Clutia. 299. 
Commelina 176» 
Cnicus $72, Convolvulus 203»- 

* SS9 ' 
Cordia 206. 

Corchorus f6f. 

Cornus 199. 

Cotula 286.1 

Craflula 222. 

Crotalaria 570. 

Crefcentia ifo. 

Croton 297. 

Cycas 305-. 

Cyperus. 179. 

"Plaaylis 185-. ff% 
JL> Dianthus 240^ 

Digitalis 5-67. 
Dionsea 238. 
Diofma 210. 
Dodonaea 228. 
Dolichos 269. 

TPbenus 264. 
JlJ Echium 202. 
Eclipta 286. 
Eiegia . 297; 
Eranthemum 17X. 
Erica 229. 
Erinus 25:2. 
Eugenia 243. 
Euphorbia 5-64. 
Evonymus 210. 

Fagonia 238. 
Ficus %of. 
Fritiilaria 223. 
Fucus 311. 
Fumaria 25-8. 

Genifta 5*81. 
Gentiana f6<%. 
Geranium 257. $-69. 

Gink* INDEX MANTISSiE. 177 Ginkgo 315. 
Gifekia 5-62. 
Glabraria 276. 
Glinus 243. 
Globba 170. 
Glycine S7- 
Gliua 293. 
Gnaphalium 282. 
Gordonia 570. 
Gorteria 287. 
Gratiola 174. 
Guara 22I. 

T T afTelquiftia. 217. 
XJL Hedyfai. 2 70. 
Heliconia 211., 
Helicteres 294. 
Heliotropium 201. 
Helonias 225". 
Hermas 299. 
Herniaria 25-6. 
Hibifcus 258. 769. 
Hieracium 279. 
Hippia 391. 
Hirasa 240. 
Hyacinthus 223. 
Hyobanche 2^3. 
Hypericum 277. 
Hypnum 310. 

Illecebrum 215. 
Indigofera 271. 
Ipomoea 204. 
Iris 175*. 

Jungermannia 310. 
Jufliaea 238. 
Jufticia 172. K nautia 157. Lacluca 278. 
Laurus 237. 
Lemna 294. 
Lcpidium 2$ 3. Lerchea 25*6. 
Leyfera 286. 
Lichen 3»o. 
Ligufticum 218. 
Lolium 187. 
Limonia 237. 
JLimofella ifi. 
Linconia 216. 
Lindernia 252. 
Liparia 268. 
LittoreUa 29^. 
Lohtlia 291. 
Lycoperdon 313. 

"\ r anettia 5-5-8. 
JLVJL Manifuris 300. 
Marfilea 308. 
Melanthium 226. 
Mercurialis 298» 
Milium 1S4. 
Mnium 309. 
Munchaufia 243. 
Mucor 313. 
Murrasa 5-63. . 
Myofotis 201. 
Myrica 198. N epeta f66. 

Ocymum $66. 
Oenothera 227. 
Oedera 291. 
Oldenlandia 200. 
Onoclea ^06. 
Ononis 266. 
Ophira 229» 
Orchis 292. 
Ortegia 174. 
Ofmunda 306. 
Ofteofpermum 290. 
Othonna 288. 
Oxalis 241. 

Paederota 17L 
Psconia 247. 
O03 Panicum 183. 
Pauliniae Spec. deter- 

miuatas. p. 236. 
Penssa 199. 
Periploca 216. 
Peucedanum 219. 
PaflTerina 236. 
Phaca 270. 
Phalaris 183. 5-57. 
Pharnacium 221. 

561. 5-62. 
Phafcnm 308. 
Phyiica 208. 
Phyllanthus 294» 
Pimpinella 219. 
Plantago 198. 
Plinia 243. 
Poa fh- 
Polygala 25-9. 
Polypodium 306; 
Pontederia 222. 
Portulaca 242. 
Premna 25*2. 
Protea 187. 
Pforalea 264. 
Pfychotria 204: 
Pyrus 244. 

Ty anunculus 24!» 
iX Re^eda 5-64. 
Rhamnus 207. 
Rhus 221. 
Robinia 269. 
Rtitala 17 f. 
Rofa 245*. J64. 
Rubia 179. 
Rubus 24^. 
Rumex 226« 

Qaccharum 18 3» 
O Sagina 5^59. 
Salacia 295. 
Samara 199. 
Saponaria 239. 

Saw< SaururuS'. 227. 
Scabiofa 19^. 
Schoenus 177. 
Scirpus 1S0. 
Scor^nnera 278. 
Scroph ularia. 250* 
Scurellaria 248. 
Sedum 241. 
Selago 25-0. 
Serapias 293. 
Sicyos 297. 
Sirium 200. 
Sifymbrium 25-5-. 
So3anum 205-. 
Sonchus 572. 
Spartium 268. 5*71. INDEX. MANTISSiE. Spermacoce 5-5-8. 
Spinifcx 300, 
Spiraea 244. 
Stschelina 281, 
Sttpelia 216. 
Stilbe 305-. 
Stoebe 291. 

Tanacemm 2&2. 
^hefium. 
Tradefcantia 223. 
Triglochin 226. 
Trifoiium 275-. 
Trilix 247. 
Tulbagia 223. 
Tttrraaa 237. Ulva 311. 
Urena 25-8. 

Vatica 242' 
Veronica 172, 
Vitis 212. 

W 

* * illichfa 5-58. 

Xeranthemum 2S4* 
Xy^ophylla22i, 

iZ^izania 295*, IN- / INDEX 0B5ERVATI0NUM gilopS 4TOT. 

/Efcnlm 371. 
/Efcyuomene 440. 
Acanthus 423. 
Acer 5-02. 
AchiUea 474. 
Achras 36$. 
Achyraathes 344. 
Aconitum 405*. 
Acorus 368. 
Acroflicum fof. 
Aclxa 401. 
Adenanthera 379. 
Adisivhnm s°S- 
Adonis 407. 
Agave 368. 
Agerat.im 363. 
Agrimonia 302. 
Agrottema 390. 
Agroftis 314. 
Aira 324, 
Ajufca 408. 
Alethris 367. 
Alifma 370. 
Allium 363. 
Aloe. 367.* 
Alopecurus 323. 
Alfine. 35*8. 
AlyflTum 426. 
Amaranthus 49 
Amaryllis 363. 
Amellus 476. 
Ammannia. 331. 
Amygdalns 396. 
Anabafis 348. 
Anacardium 379. 
Anacyclus 474. 
Anaftatica 424. 
Andromeda 382. 
Andropogon yoo. 
Androface 335-. Andryala 45*9. 
Angetica 3/4. 
Anguria 494« 
Annona 405-. 
Anthemis. 474. 
Anthericum 365. 
Antirrhinum 416. 
Antholyfla 320. 
Anthofpermum. 5*04. 
Anthyliis 440. 
Apium 3"r8. 
Aqvilegia 405*. 
Arabis 429, 
Arachis 443. 
Arbutus 381. 
Ar&otis 479. 
Arenaria 386. 
Aretia 335*. 
Ariftolochia 493. 
Arnica 472. 
Artemifia. 465*. 
Arum 494. 
Afarum 397. 
Afclepias 346. 
Afparagus 366. 
Afperugo 334. 
Afphodelus 365*. 
Afplenium 5-05-. 
Aiier 471. 
Aftragalus. 449. 
Athanalia 464. 
Atra&ylis 462. 
Atragene 406. 
Atraphaxis 369. 
Atropa 339. 
Avena 326. 
Axyris 494. 

Ballota 412. 
Barleria 423. 
Barreriia 45-9. 

O o 4 Bartfia 414. 
Batis 499. 
Begonia 502. 
Bellis 4-» 3. 
Bidens 463. 
Biasria 331. 
Bjerhavia ^l^. 
Bontia 423. 
Borago 334. 
Borbonia 438.' 
Brabejum 334. 
Braflica 429. 
Bromelia 362. 
Bromus 326. 
Biovallia 42 r. 
Bronnea 435*. 
Brunia 343. 
Bryonia 498, 
Bnbon 35- 5 . 
Buchnera 421. 
Bunias 429. 
Buphthalmum 476. 
Bupleurum 349. 
Buxbaumia jo6. 
BylTus 510. 

Cacalia 463. 
Ca&us 396. 
Calamus 368. 
Calendula 479. 
Calophylium 401. 
Calycanthus 401. 
Calligonum 404. 
Campanula 337. 
Cannabis 499. 
Cappaiis 401. 
Capraria 419. 
Cardamine 427. 
Carduus 461. 
Carex 494. 
Cariina 462. 

Car- 
5?q INDEX OBSERVATIONUM. Carpinus 496, 
Carrhamus ^62. 

Catanancfcp 460. 
Catefbasa^ 331. 
"Caucaiis 350 
Ceanothus 342. 
Cecropia 499. 
Celoiia 544. 
Celtis 5-00. 
Cenchrus ^01. 3aa,. 
Centaurea 477. 
Cerafjium 390, 
Ceftrum 941. 
Chara. yoS. 
CaridpgyUus. 3 5-6- 
Cheira.nthus 42S. 
Chelbne 415-. 
Chenopodium 347. 
Ch: : rori;a 341. 
Chiora 3;r. 
ChonjJrilla 45-7. 
Crithmum 35*3. 
.Chryianthemum $73. 
Chryfobalanus 397. 
Cichorium 466. 
Cicuta 2>^. 
Cinerana 472 . 
Cinchona 328. 
CifCfea 316/ 
CilTampeios 5*00. 
Ciftus. 402. 
Citrus 45-5-. 
Oematis 406, 
Cleome 430. 
Cleonia 414. 
Cliffortia 499. 
Clitoria ' 442. 
Clerodendrum. 423. 
Cliuia 500 . 
Ciypeola 426' 
Cnicus 461. 
Coccoloba 377. 
Cochleaiia az^. Coffea 338. 
Coix 494. 
Colchicum 370. 
Commelina 321. 
Comocladia 3 1 9. 
Couferva 509. 
Conium 

Cohvallaua 366. 
Conyolvulus 336. 
Conyza 468. 
£opaifera 381. 
Cordia 241. 
Cornntia 419.' 
Coropiila 444. 
Cortufa 335-. 
Coftus 315. 
Cotula 473. 
Cotyledon 388. 
Craniojaria 4,7. 
Crambe 420. 
Crafiula 360. 
Craraegus 397. 
Crat^va 391. 
Crepjs 459. 
Crefcentia 41$. 
Crinum 362. 
Crotalaria. 439. 
Croton 497. 
Crucianella 330. 
Cncubalus 385-. 
Cucumis 498. 
Cuminum. ' 3ff. 
Cymbaria 417. 
Cyanella 365-. 
Cyperus 321. 
Cypripedium 491. 
Cytifus 444. 
Tp\alecampia. 496, 
XJ Daphne 375. 
Daucus 35-1. 
Decumaria 391. 
Delima 403. 
Pelphinium 404. ; 
Dentaria 427. Dianthera 317, 
pianthus 384. 
Diapenfia 33 f. 
PSgitalis 418. 
Pilienia 405*. 
Diodia 330. 
Diofma 342. 
Diofpyrcs 504. 
Dipfacus 328» 
Dolichos 441. 
Doronicum 472, 
Draba 424. 
Dracocephalum 413. 
Drofera 360, 
Drypis 359. 
Duranta 423. 

TJbgms 45-1- 
XIj jichium 334. 
Ehretia 341. 
ElKOcarpus 401. 
Ellifia 336. 
Elymus 327. 
Epidendrum 491. 
Epilobjum 371» 
Eqvifemm 504. 
Erica 371. 
Erigeron 468. 
Erinus 421. 
Erioucaulon 327, 
Eryngium 349- 
Eryfimum. 428. 
Erythrina 438. 
Ethulia 463. 
Eqgenia 396. 
Eupatorium 4630 
Euphorbia 392. 
Evolvulus 35-9. 
Evonymus 342. 

-Tagnr» 331. 
X Fagonia 380. 
Feftuca 325-. 
Ficus 504. 

Fi!a< INDEX OBSERVATIONUM. 5*1 Fiiago 481. 
Flagellaria 369. 
Fragaria 400. 
Frankenia 369. 
Fucus 5-08. 
Fuchlia 331. 
Fumaria 437. 

Galega 448. 
Galeoplis 41 t. 
Galium 330. 
Garcinia 391. 
Garidclla 387. 
Gcniila 439. 
Gentiana 348. 
Geonraea 444. 
Geranium 432. 
Gerardia 415*. 
Geum 401. 
Glinus 39^. 
G'oriofa 264. 
Giycine 442. 
Giiaphalium 46^. 
Gnidia 375*. 
Gomphraena 348* 
Gorteria 476. 
G llypium 436. 
Gratiola 317. 
Grevia 453. 
Gronovia 343. 
Gundelia 481. 
Gunnera 491. 
Gvilandia 378. 
Gypfophila 384. 

Hamamelis. 333, 
Hartogia 34*. 
Hebenltretia 420. 
Hedera 343. 
Hedyfamm 446. 
Helianthus 476. 
Helicteres 493. 
Helleborus 408. 
J^eliophila 428. Heliotropiam 333. 
Helorrias 370. 
HemcrocaUts 368. 
Heracleum 3^4. 
Hermannia 431. 
Herniaria 431. 
Hefperis 429. 
Hibilcus 436. 
Heracium 45-8. 
Hippocrepis 445* 
Hippomane 497. 
Holcus jco. 
Holeftium 327. 
Hordtum 327. 
Horminnm 413. 
Hottonia 335-. 
Hyacinthns. 366. 
Hydraftis 408- 
Hydrocotyle 349. 
Hyofcyamus 333. 
Hyoferis 4^9. 
Hypericum 45-5-. 
Kypnum 5-07. 
Hvpccheris 460. 
HyiTopus 410. 

Jambolifera 371» 
Jafminum 316. 
Jatropha 497. 
Iberis 425*. 
Illecebrum 345% 
flex 333. 
Illicium lif. 
Indigofera 448. 
Inuia 471. 
Ipomoea 536. 
Iris 320. ' 
lfnarda 332. 
Ifopyrum 408. 
Jcgfans 496.' 
Juncus 368. 
Jungermannia 507. 
Juniperus 499. 
Julliaea agr. 

O o s Jufticia 317. 
Ixia 320. 
Ixora 331./. 

Ksempheria r $ifi 
Knauria^ 329. 
Xnoxi* 330. 

Laeluca 45-7. 
Lagoecia 345. 
Lagerftrcemia 402, 
Lamium 411. 
Lantana 419. 
Lapfana 400. 
Lapferpitium 3^4. 
Luhyrus 443. 
Laurus 377. 
Lecythis 402. 
Lemna 494. 
Leonurus 412. 
Leontice 365. 
Lepidium 424. 
Leyfcra 472. 
Lichen 5-07. 
Ligufticum 35*4, 
Lilium 364. 
Limonia 380. 
Linnse* 421. 
Linum 35-9. 
Lithofpermum 333. 
Lobelia 481. 
Loefiingia 320. 
Lotus 45-2. 
Ludvigia 332. 
Lunaria 427. 
Lupinus 441. 
Lychnis 390. 
Lycium 341, 
Lycopodium ^oS. 
Lyfimachia 335-. 
Lythrum. 391. M agnolia 40 f. 
Malpighia 387. 

Mai- INDEX OBSERVATIONUM. Mah-a 43^ . 
Mammea 401. 
Manulea 419. 
Marcgravia. 40 r. 
Marchantia. 5*07. 
Marrubium 419. 
Marlilea 5-06. 
Medeola 370. 
Medicago 45-3. 
Me'amhus 370. 
Melaltoma 381» 
Melianthus 413. 
Mentha 4.11. 
Mefembryanthemum 

MefpUus 397. 
MriTerfmidia 334. 
Mefua 402. 
Microcos 401. 
Micropus 481. 
Milium 324. 
Miijeria 478. 
Mimofa 5-01. 
Minuartia $28. 
Mirabiiis 339. 
MtfcUa 384. 
Mnium. 5-06. 
Moluccella 412. 
Mollugo 328. 
Momordica 498. 
Monarda 3-7. 
Morus 495*. 
Mufa 5-00. 
MufTasnda 338. 
Myagrnm- 423. 
Myriophyllum 495". 
Myrtus. 396. 

Napsa 435-. 
Nardas 322. 
Nepeta 410. 
Nerium 34^. 
Neurada 390. 
Ni^ella 405-. Nitraria 
Nolana 334- Obolsria 422. 
Ocymum 413. 
Oenanthe 35^. 
Oenothera 37 1. 
Onoclea 5-04. 
Ononii 440. 
Onofma 33$. 
Ophrys 4 S3. 
Orchis 4^4. 
Omithogalum 364. 
Orohanche 421. 
Ortegia 320. 
Orvala 411. 
Olreofpermum 480. 
O mites 477. 
Oirnunda 5-04. 
Oihonna 480. 
Oxalis 389. 

Paeonia 404. 
Pancratium 362«. 
Panicum 322. 
Parietaria jor. 
Pamaflla 3 59. 
Palfiflora 491. 
Papaver 401. 
PaiTerina 375*. 
Paftinaca 35-7. 
Paullinia 377» 
Pavetta 331. 
PceHs 473. 
Pedalium 423. 
Pedicularis 4 1 5*. 
Peganum 391. 
Penaea 33 u 
Pentapetes 435-. 
Penthorum 389. 
Periploca 346. 
Petiveria 370. 
Phtca 448. 
Phalaris 322. Pharnacium 3fS. 
Phafeolus 441. 
Phellandrium' 35-5*. 
Phlomis 412. 
Phlox 35-5*. 
Phylanthus 49^, 
Phyiica 342. 
Phyllis 349. 
Phyteuma 338. 
Picris 45-7. 
Pimpinella 357. 
Pinus 496. 
Piltacia 499. 
PilHa 493. 
Plinia 402. 
Plumbago 33 f. 
Poa 325-. 
Poinciana 373. 
Polemonium 936 
Po!ymnia 479. 
Polygonum 375-. 
Polypodium fOf. 
Polygala 437. 
Ponrcderia 362. 
Populus 499. 
Ponulaca 391. 
Poramogeton 336. 
Potentilla 400. 
Prenan hes 45-7. 
Primula 335". 
Prinos 369. 
Protea 328. 
Prunus 396. 
Prtdium 396. 
Pforalea 45-0. 
Pteris s°S- 
Pterocarpon 438. 
Pteronia 464. 
Pulmonaria 334. 
Punica 396. 
Pyrus 398. vercus 4.96. 
Quisqualis 381. 

Ran- INDEX OBSERVATIONUM. 583 RSndia 335-. 
Ranunculus 407. 
Rauvolfia 345. 
Refeda 392. 
Rhamnus 341. 
Rhedia 401. 
Rheum 377« 
Rhinanthus. 414. 
Pvhododendron 381. 
Rhus 358. 
Robinia 444. 
Rofa 399. 
Royena 382. 
Rubia 330. 
Rnbns 399. 
Rudbeckia 476. 
Ruellia 412. 
Rumex 3^9. 

Qagirtaria 496. 
v3 Salicornia 31J. 
Salix 498. 
Sa : fola 347. • 
Salvia 315. 
Sambucus 3?8. 
Santolina 467. 
Saponaria 384. 
Satyrium 487. 
Saxifraga 382. 
Scabiofa 323. 
Scandix 35-6. 
Schoenus 325. 
Scirpus 321. 
Scilla 364. 
Scorpiurus 446. 
Scorzonera 45-6. 
Scrophularia 417. 
Scutellaria 414. 
Securidaca 438. 
Selago 420. 
Selinum 35*3. 
Sempervivurn 395*. 
Scnecio 469, 
Septas 371. Serapi2s 490. 
Scriph'um. 481. 
Serraiula. 460, 
Sefeli 35-7. 
Sibtorptiia 411. 
Sicyos 498. 
Sida 435. 
Sideritis 410. 
Sideroxylon 341. 
Sigesbeckia 475*. 
Silene 38 
Silphium 479. 
Sinapis 429. 
Siphonanthus 331. 
Sifon 35-5". 
Sifymbrium 417. 
Sium 35-5-. 
Smiiax 499. 
Solanum 331. 
Soldanella 335*. 
Sonchus 45-7. 
Sophora 377. 
Sorbus 317. 
Sparganium 494. 
Spergula 390. 
Spermacoce 329. 
Spigeiia 338. 
Spirsea 398. 
Stsehelina 464. 
Stachys 411. 
Statice 35-9. 
Stellaria 3g6. 
Stellera 375". 
Stipa 326. 
Stratiotes 405*. 
Stoebe 401. 
Stevart/a 348. 
Svietenia 371. 
Symphytum 333. 

Tabernxmontana 
346. 

Tanacetum 464. 
Tarchonanthus 464. Tetragonia 398. 
Tern?gonotheca 476. 
Teucrium 408. 
Thalia 315-. 
Thaliclrum 407. 
Thapfia 35*7. 
Theobroma . 
Theligonum 496. 
Thefium 345*. 
Thya 496. 
Thymus 413. 
Tillandiia 362, 
Tragia 495-. 
Tragopogon. 45-6. 
Trapa 332. 
Tremella 5-18. * 
Tribulus 380. 
Trichilia 379. 
Tricbomanes $06. 
Trichofamhos 497. 
TrifoHum. 45- 1 . 
Trigonella 453. 
Triplaris 327. 
Triticum 327. 
Triopteris 387. 
Triumfetta 391. 
Troliius 408. 
Tropa:oIum 371. 
Turnera 35-8. 
Tuflilago 469. 

Ulva 5-09. 
Urtica 49 f. 
Utricularia 317. 
Uvularia 364. 

\JTaleriana 319. 
Vallifneria 498. 
Valtheria 431. 
Velezia 369. 
Vella 424. . 
Verbafoum 339. 
Verbena 317. 
Verbdina 47^. 

Vero- SU INDEX OBSERV ATIONUM. 

Yeronica 316. Vitex 42$, f^innia 475*. 

Vibnrmum 35-8 Volkamcria 423. JLd Ziziphora 317. Vicia 44-? 
Viola 48 3 

Vinca 3 45*. ,/V.eranthemum 467. Zygophyllurri 379 Viola 48J. V Zofrera 494, |£ 1 p Sj $ ^ IN- INDEX ALTER* Achyranthes fi2. 
Ajnga fi f. 
Althxa 516. 
Alyliiim 5- 1 f. 
Amygdalus 5*1 4. 
Amyris 5-13. 
Arenaria 5" 14. 
Artemilia 5-16. 
After 5-17. 

Borbonia 5*16. 
SrafHca fi6. 
Buphrha'mum 5-17. 

Capraria 5- 15-. 
Carifla 5-12. 
Caturtis 5- 9. 
Chalcas 5-14. 
Cheiramhus fif. 
ChTus y 11. 
Clerodendron fif. 
Clutia 5*19. 
Cocos 5-20. 
Conium 512. 
Convolvulus 5-12. 
Cometes 
Cornus 5-12. 

Dialium fii. 
Dolichos 5-16. 

Echites 512. 
Echium fn. 
Elais 5-20. 
Erica 5-13. Erigeron 5 17, 
Erythrina 5-16. 
Eupatorium fi6. 

Ficns 5-19. 
Fucus fig. 

Gnidia 5-13. 
Glycine 5*16* 

Gnnnera 5-18. 

T Tedvfarum fi6. 

JTi Hudfonia 514. 

Iunipsrus 5-19, 
Ixii Ixia 5-1 1 K ^oenigia 5*1 t. 

LipDia fif. 
Lobelia 5-18. 
Lotus. 5-16. 

Manulea fif. 
Matricariayiy, 
Meica 5-11. 
Mcntha 5-1 5-. 
Mkhelia s \f. 
M mionia 516. N igr<na $"12^ 

y J Othonna f\&. 
T)haca >i6 
JL Pedicularis fif. 
Fergularia 5*12. Pleclronia fiU 
Profopis 5*14. 
Prunus 5*14. 
"Q anunculus fifi 
J\_ Rhamnus fu* 
Rivina fii. 
Ruellia fif. 

Salfola yi2. 
Salvfa j ix. 
Saraca 5-16. 
Schmidelia 5*14, 
Selago fif. 
Seriphium 5-18. 
S rpicula 5*1 g. 
Si.yrnchium 5*18. 
Sideroxylon 512. 
Sifv mbrium 515-. 
S<"^ph)ra 5-14. 
Spheranthus fi%, 
Stachys 515*. 
Statice 5-13. 
Stilago 5-18. 
St' \ ffi. 

Termit\al'a fig. 
Teucrium fif* 
Thya ?i8. 
Trdefcantia 5*13. 
Tnnntheina 5- 14. 
TulTilago 5-17. 

Verbafcum <ii. 
Viola yxS. V GENERA Novtt^ dddenda Generibus Plantarum Editienis SexM, DIANDRIA. 

Globba 1287. 
Calceolaria iz88. 
Schwenkia 1233. 
Dialium 1 240, 

TRIANDRIA* 
Willichia 1337. 
Rotala 1289. 
Koenigia 1241. 

TETRANDRIA. 
Scabrita 1242-.. 
Cometes 1243. 
Santalum 480. 
iBgiphiia 1 290. 
Manetria 1338. 
Samara 1291, 
Sirium X 292. 
Acasna 1293. 
Struthiola 1244. 

PENTANDRlA. 
MefTerfmidia iMf- 
Nigrina 1246.. 
LiHanthus 1248. 
Aqwilicia 1 296. 
Heliconia H9S- 
Schaevola 1 294. 
Roridula 1234. 
Poraria 1 399- 
Ple&ronia 1 249* . 
Arduina 125*0. 
CarifTa ia.J& 
Pergularia 125-3- 
Allamanda 1297. 
Paederia 125-2. 
Linconia 129^. 
Steris 12 5*4» 
Xyiopbylla 1299. Mahernia. 1 25-5-. 
Gifekia 1340. 

HEXANDRIA.. 
Tulbagia 1 300. 
Dracsena 125-6. 
Canarina 13.01. 
Capura 1 302. 

OCTANDRIA. 

Guarea i3.of. 
Qphira 1 304. 
Dndonasa 1303*. 
Chlora 125-8». 
Fuchfia 12&. 
Anticiiorus 1257.. 

DECANDRIA. 

Turrara 1306. 
Profopis 1260. 
Chalcas. 12.61 + 
Cfmoc&rpus 235. 

Murrssa 1341. 
Bergera 1342. 
Codon 1285-. 
Dhm&a 1307. 
Triopteris 13,08.. 
For&ohlea 1 262. 
Grieium 1235-,. 
Bergia 1309. 

DODECANDRIA. 
Hudfonia 1263. 
Befaria 13 10. 
Vatica 131K 
Bauia 1343. 

ICOSANDRIA. 

Munchaulia 1312. 
Plinia PO GENERA nova, addenda Gen. Plant. Editonis Sextse. 587 POLYANDRIA. 

Triiix 13 13. 
Loofa 12^6. 
Caryocar 1 3 1 4. 
JUicium 611. 

DIDYNAMIA. 

Periila 1236. 
Vandellia 1265*. 
Manulea 1*64. 
Lindernia l^if. 
Premna 1316. 
Hyo^anche 1317» 

MONADELPHIA. 

Lerchea 1318. 
Gordonia 1344. 
Malacra 1260. 

DIADELPHIA. 
Saraca 1267. 
Lipatia 13 19. 

POLYADELPHIA. 
Monfonia 126S. 
Mclaleuca 1269. 
H *pea 1270. 
G.aDraiia 1320. 

SYNGENESIA. 
Spilamhus 1287. 
Eclipra 1321. 
Beliidbm 1322. 
Zoegea 1271. 
bakim. ra 1323. 
Hippia 1324. 

GYNANDRIA. 
Gunnera 1272. 
Stilago 1273. Salacia 1326. 
Gluta 1327. 
Cytinus 1231. 

MONOECIA. 
Littorel a 1328. 
Serpula 1274, 
Cicca 1275-. 
Leea 1276. 
Clibadium 1329. 
Nephelium 1277, 
Be^cnia 1 1 5*6. 
Gnetum 127S. 
Agyneja 1330. 
Stillingia 1279. 

DIOECIA. 
Caturus 1280. 
Elegia 1331. 
Cmarium 1281. 
( imfcifuga 12S2. 
Naptea 838. 

POLYGAMIA. 
Spinifex 1333. 
Manifuris 1333. 
Hermas. 1332. 

mea 6f6. 
Hrabejum 160. 
Tenninalia 1283. 
C lovhyAum "03. 
Guilandina 5-17. 
Srilbe 1336. 
Chryfiirix 133^. 

CRYPTOGAMIA, 
Cycas 1222. 

APPENDIX. 
Elais 1294. * * AD- A D D E N D Ai 

Fagi i. ; CANARIA lege CANARINA; etiam pag. i 4 8, 225. 
25*3» HYOBANCHE. Orobanche mauritanica, flore pur- 

pureo. Pet. {raz. t, 37. /. 4. 
270. HEDYSARUM latebrofum. Lehs Madcrafp., ela- 

tines folio. Pet. gat- t. 3©;/. ii; 
HEDYSARUM forrrium. Lens maderalp. num- 
mularias foiio maculato. Pet. 
gaz. t. 33. /. 1. 
273. ASTRAGALUS biflprusf. potius CROTALA- 

RIA. 

Crotalaria maderafp. pilofellx fo- 
lio. Pet. gaz.t. 30 lO.mala. 

302. ANDROPOGON barbatum. ^Flofcuii feini) Femi- 

neo lege Hermaphrodito. \ 

303. - - ' - • - - mntico iege fspius ariltato. An» 

therz albae. Piftilla rubra. 
312. FUCUS buccinalis novo fpecimine. 

Cnlmus coritceus, teres , fiitulofus, ere&us , nudus, 
apice claufus^ tongitridine pecium 30, fenfim fur-- 
fum incraffarus a craflitie. pollicis ad bratthii. irij 
juniore nec adulto, culmus trnncatus apice aperto^ 
extrorfum marginato absqufe Frondibus» 
Apex culmi lanceolatus , comprefio-pianus (non fi- 
ftulotus aut perforatus) , fpithamasus , marginibus 
lateralibus crifpus frondibus ; inferius denticulatus $ 
.rngofus. 

'K Froxdes copio.fi flitRas , confertifilms , mulripartitae, 

• felTiles , fefquipedales , lanceolat« , integerrimas 
(rarins denticulo uno alterove) , feffiles , apice ihul* 5 
to teneriores. 
525-. lin. 1. Cftara lege Gaffra.